X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11854
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Oddział Przedszkolny
przy Pcim 13.09.2010
Szkole Podstawowej Nr. 1
w Stróży

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko: Magdalena Wardzińska-Warzecha
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010
Przewidywane zakończenie stażu: 31.05.2010
Dyrektor placówki: mgr Małgorzata Mika
Opiekun stażu: mgr Bogusława Popiel

CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
• Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
• Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie.
• Pogłębianie współpracy z rodzicami.
• Wspieranie aktywności twórczej dzieci.

L. p. Działania i zadania nauczyciela Forma/metoda realizacji Dowody realizacji/ dokumentacja Termin realizacji
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
• Zapoznawanie się z informacjami
w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie
i awansowi nauczyciela
• Napisanie planu rozwoju zawodowego • Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami), Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami)
• Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji
• Bibliografia literatury pedagogicznej
• Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego IX 2010
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu • Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem • Umowa o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem

IX 2010

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.
3. Zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami • Obserwacja
• Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
• Organizacja zajęć własnych • Zapisy w dzienniku zajęć
• Sprawozdania z Rad Pedagogicznych
• Plany miesięczne okres stażu
4. Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji • Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji (dziennik, dokumentacja wychowawcy, plan pracy, program wychowania przedszkolnego). • Dziennik zajęć
• Karty obserwacji
• Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania. IX 2010
5. Poznanie aktów prawnych regulujących działania przedszkola, a także zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola • Analiza dokumentów: Statut Przedszkola, programu wychowawczego, programu rozwoju placówki, programów autorskich dopuszczonych do użytku, dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć) i innymi zarządzeniami: Rady Pedagogicznej • Notatki własne IX – X 2010
6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu • Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce
• Udział w instruktażu
• Udział w szkoleniu BHP • Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa
• Potwierdzenie odbycia szkolenia
• Przestrzeganie przepisów BHP w przedszkolu i poza nim. IX 2010 – V
2011

zależny od harmonogramu szkoleń BHP

7. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z ich zadań • Udział w konferencjach Rady Pedagogicznej
• Listy obecności
• Zaświadczenia okres stażu
8. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego • Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć (konspektów), zdjęć • Teczka stażysty okres stażu
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi przedszkola • Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju • Sprawozdanie z realizacji stażu za okres I półrocza
• Sprawozdanie z realizacji całego stażu II 2011

V 2011
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją • Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji • Wniosek
• Dokumentacja stażu V 2011

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

11. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli • Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja • Arkusz obserwacji zajęć dla dokumentowania swoich ocen i opinii raz w miesiącu

12. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu • Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych
• Konsultacje z opiekunem stażu
• Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć • Scenariusze zajęć edukacyjnych
• Notatki i wnioski z rozmów
raz w miesiącu

13. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli • Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola • Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów
• Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych organizowanych cały okres stażu

14. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych • Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno - pedagogicznej • Spis literatury metodyczno - pedagogicznej w ciągu stażu

15. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej • Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
• Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego • Teczka stażysty
• Płyta z zapisem elektronicznym
• Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie cały okres stażu

16. Wymiana doświadczeń • Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami • Notatki
• Zajęcia otwarte dla rodziców w ciągu stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.

17. Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie. Diagnoza • Prowadzenie kart obserwacji • Karty obserwacji dziecka okres stażu

18. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych • Rozmowy w zespole wychowawczym
• Analiza Karty Informacyjnej Dziecka
• Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne) • Karta Informacyjna Dziecka
• Notatki własne okres stażu

19. Współpraca z rodzicami • Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie
• Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki • Sprawozdanie
• Dokumentacja fotograficzna okres stażu

20. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych • Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej • Notatki własne
• Rejestr pozycji okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

21. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć • Rozmowa z opiekunem stażu
• Notowanie spostrzeżeń
• Wyciąganie wniosków • Notatki, spostrzeżenia IX 2010

22. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności • Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem • Teczka stażysty w ciągu stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.