X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11829
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan w formie tabelarycznej

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIEL STAŻYSTA: I CZ-P

OPIEKUN STAŻU: A B

OKRES STAŻU: od 01.09.2010r. do 31.05.2011r. (9 miesięcy)

MIEJSCE STAŻU: WIELUŃ

CEL STAŻU: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego

stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego przez dyrektora szkoły:

OBSZARY ROZWOJU ZAWODOWEGO
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
ORGANIZACYJNY

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela (Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982r., Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),
- Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz.2593 z późn. zm.),
- rozmowa z dyrektorem szkoły
IX 2010
- znajomość przepisów prawnych,

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Zawarcie kontraktu między stażystą a opiekunem stażu:
- określenie zakresu obowiązków stażysty,
- określenie zakresu obowiązków opiekuna stażu,
- określenie zasad współpracy,
- skonstruowanie planu rozwoju zawodowego,
- konsultacje.
IX 2010
- omówienie zasad współpracy,
- harmonogram zajęć,
- poprawne opracowanie planu rozwoju zawodowego,
- złożenie planu rozwoju zawodowego u dyrektora szkoły,

3. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

Analiza dokumentacji szkoły:
- statut szkoły,
- regulamin Rady Pedagogicznej,
- regulamin Rady Rodziców,
- regulamin Samorządu Uczniowskiego,
- program wychowawczy szkoły,
- wewnątrzszkolny system oceniania.

okres całego stażu

- wykazanie się znajomością funkcjonowania szkoły,
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu,

4. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobu jej prowadzenia.

Zapoznanie się z rodzajem i sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej:
- dziennik zajęć,
- protokoły z Rad Pedagogicznych,
- arkusz ocen.
okres całego stażu

- prawidłowo prowadzona dokumentacja szkolna,
- kserokopie stosownych dokumentów w teczce stażysty,

5.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie: dokumentów, zaświadczeń, scenariuszy imprez szkolnych, konspektów zajęć.
okres całego stażu

- stosowne dokumenty w teczce stażysty,

6. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu zawodowego.

Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

V 2010

- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,

OSOBISTY

1. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym nauczycieli.
- udział w Radach Szkoleniowych,
- udział w Radach Pedagogicznych,
- udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli klas terapeutycznych oraz zespołu rewalidacyjnego
- udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
okres całego stażu

- lista obecności,
- sprawozdania,
- potwierdzenia przewodniczących zespołu,
- zaświadczenia,

2. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.

- studiowanie literatury fachowej z dziedziny pedagogiki specjalnej,
okres całego stażu
- teczka stażysty,
- notatki własne
z przeczytanych lektur,
- spis literatury metodyczno – pedagogicznej

3. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

- współpraca z nauczycielami, wymiana doświadczeń,
- doskonalenie umiejętności pracy w grupie.
okres całego stażu
- scenariusze imprez przygotowanych wspólnie z nauczycielami zespołu klas terapeutycznych,
- sprawozdania z imprez szkolnych.

DYDAKTYCZNY

1. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej.
- hospitacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi (karta obserwowanych zajęć), wspólne omówienie jej wyników z prowadzącym zajęcia, zwrócenie uwagi na dobór metod i form pracy, wyciąganie wniosków,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, innych nauczycieli,
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu i innych nauczycieli

raz w miesiącu

raz w miesiącu
- harmonogram zajęć nauczycieli,
- konspekty zajęć opracowane przez nauczycieli oraz załączona karta obserwacji zajęć,
- wnioski z obserwacji,
- harmonogram zajęć nauczyciela stażysty,
- konspekty zajęć opracowane przez nauczyciela stażystę oraz załączona karta obserwacji zajęć,

2. Przygotowanie własnych pomocy dydaktycznych.

Tworzenie i udokumentowanie własnego warsztatu pracy: - przygotowanie nowych pomocy dydaktycznych i wykorzystanie ich na zajęciach.
okres całego stażu

- zdjęcia, notatki, -przykłady opracowanych i wykonanych pomocy dydaktycznych np.: (teczka, tablica z pracami ucznia, graficzne opracowanie dyplomu oraz innych pomocy),

3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.

- korzystanie z komputera w celu przygotowania materiałów na zajęcia, - -korzystanie z internetu,
- wykorzystanie komputera przy opracowaniu planu rozwoju zawodowego,
- publikacja w internecie planu stażu,
- przygotowanie dokumentacji stażu w formie komputerowej,
- przygotowanie sprawozdania ze stażu.
okres całego stażu
- konspekty,
- scenariusze,
- dokumentacja,
- płyta CD z zapisem elektronicznym,

WYCHOWAWCZO|OPIEKUŃCZY
1. Realizacja zadań rewalidacyjno – wychowawczych nauczyciela.

- prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy,
- dostosowanie i opracowanie IPE-T do
potrzeb i możliwości ucznia,
- diagnozowanie osiągnięć ucznia,
- opracowanie paszportu komunikacji jako niezbędnego przedmiotu informacji do pracy z uczniem,

okres całego stażu
- zapis w dzienniku zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
- ksero zapisu prowadzonych zajęć,
- ksero IPE- T
- arkusz obserwacji ucznia
- zeszyt obserwacji ucznia,
- analiza postępów w rozwoju społecznym ucznia wg Gunzburga,
- ksero paszportu komunikacji,

2. Poznanie sytuacji rodzinnej ucznia.

- poznanie sposobu gromadzenia informacji o środowisku dziecka, -rozmowy z pedagogiem szkolnym,
- rozmowy z rodzicami o postępach rozwojowych ucznia,
- przedstawienie i zaakceptowanie przez rodziców IPE-T na rok 2010/2011,
okres całego stażu

- kserokopie stosownych dokumentów w teczce stażysty,
- notatka własna,
- potwierdzenie pedagoga szkolnego,
- teczka stażysty,
- zapis rozmów z rodzicami,
- podpisany IPE-T,

3. Udzielanie się w pracach opiekuńczo - wychowawczych szkoły.


- włączenie się i wspólne organizowanie imprez szkolnych oraz sprawowanie opieki nad uczniami.

okres całego stażu
- scenariusze imprez,
- zdjęcia, -sprawozdania.

Opracowała:
I CZ- P

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.