X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 11756
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Redukowanie wyrazów podobnych. Konspekt zajęć z matematyki

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Imię i nazwisko nauczyciela:
Przedmiot:
Matematyka
Klasa:
I gimnazjum
Data:
Czas trwania zajęć:
45 minut
Temat:
Redukowanie wyrazów podobnych

CELE ZAJĘĆ:
po zajęciach uczeń powinien:

WIEDZIEĆ
Zapamiętać- znać
- pojęcie jednomianu,
- pojęcie sumy algebraicznej,
- pojęcie jednomianu podobnego,
- pojęcie współczynnika liczbowego jednomianu

UMIEĆ
Rozumieć
- metodę redukowania wyrazów podobnych
- potrzebę redukowania wyrazów podobnych,
- rozróżniać jednomian od sumy algebraicznej,
- segregować jednomiany podobne,
- redukować wyrazy podobne

OCENIE PODLEGAĆ BĘDZIE:

Aktywność oraz praca na lekcji.
Sposób oceniania:
Oceny są uzależnione od liczby punktów jaką uczniowie ( 3 grupy) uzyskają podczas lekcji.
Grupy odpowiednio uzyskują oceny :
I miejsce- bardzo dobry
II miejsce- dobry
III miejsce - dostateczny

ZAKRES MATERIAŁU:

Wyrażenia algebraiczne- „ Redukowanie wyrazów podobnych”, MATEMATYKA- program nauczania matematyki dla gimnazjum- OPERON

METODY:
- pogadanka
- metoda dywanika,
- rozsypanka algebraiczna
- ćwiczenia praktyczne,

FORMY:
- praca w grupach, zespołowa

ZASTOSOWANE ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- kartki z jednomianami algebraicznymi, puste kartki, flamastry
- karty z pytaniami,
- karta z pracą domową,
- karta pracy- rezerwowa

PLAN ZAJĘĆ

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Etap
Planowany czas trwania
Planowane aktywności-Czynności nauczyciela
Planowane aktywności-czynności ucznia

Cała klasa
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Niepełnosprawność intelektualna
Dysleksja

1.Część organizacyjna.
(6 min.)

Uczniowie wchodząc do klasy siadają do przydzielonej przez nauczyciela, ławki- grupy.

1. Powitanie klasy.
2.Sprawdzenie obecności.
3.Podanie i zapisanie tematu lekcji.
4.Nawiązanie do tematu lekcji i podanie jej celu.
Uczniowie zostali podzieleni przez nauczyciela na 3 grupy. Nauczyciel poinformował uczniów o formie i sposobie oceniania.

- zapisanie tematu lekcji w zeszytach,
Grupy II i III
wybiera swojego lidera i sekretarza.

2.Realizacja tematu lekcji.
( 31 min.)

1. Przypomnienie wiadomości z lekcji poprzednich
( metoda dywanika). Uczniowie otrzymują pytania na kartkach na które wspólnie w każdej grupie pisemnie odpowiadają.

1. Co to jest jednomian?
2. Co to jest suma algebraiczna?
3. Co nazywamy współczynnikiem liczbowym jednomianu?

Nauczyciel przyznaje odpowiednio punkty danej grupie. Na podstawie odpowiedzi uczniów nauczyciel nawiązuje teraz do wyrazów podobnych. Wspólnie ustalamy definicję wyrazów podobnych i sposób redukowania jednomianów podobnych.
Następnie uczniowie otrzymują rozypankę algebraiczną, ich zadaniem jest w jak najszybszym czasie posegregować, pogrupować wyrazy podobne.
Nauczyciel ocenia pracę uczniów, odpowiednio-
3 punkty,
2 punkty i 1 punkt.
Kolejnym zadaniem uczniów jest dodanie wyrazów podobnych – redukcja- 8 minut, i zapisanie odpowiedzi na kartkach pracy i przyklejenie ich na planszy.
Prezentowanie wszystkich grup na forum klasy.
Nauczyciel ocenia punktowo, odpowiednio za każdy dobrze rozwiązany przykład jeden punkt.
Nauczyciel wspólnie z uczniami podlicza punkty uzyskane przez poszczególne grupy i ocenia ich pracę oraz zaangażowanie. Oceny zostają zapisane do dziennika.

- Sekretarz grupy II i III zapisuje odpowiedzi na karcie, natomiast lider lub osoba wyznaczona przez niego prezentuje odpowiedzi na tablicy.

- Uczniowie zapisują definicję w zeszytach.
- Uczniowie segregują wyrazy podobne.
- Grupa II i III redukuje wyrazy podobne. Sekretarz grupy zapisuje wyniki, natomiast inny członek grupy przykleja odpowiednio odpowiedzi na planszy.
- Przedstawiciel grupy prezentuje wyniki na forum klasy.

- Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

- Wykonuje to samo co reszta klasy.

- Grupa I wybiera swojego lidera i sekretarza.

- Sekretarz grupy I zapisuje odpowiedzi na karcie, natomiast lider lub osoba wyznaczona przez niego prezentuje odpowiedzi na tablicy.

- Uczniowie zapisują definicję w zeszytach.

- Uczniowie segregują wyrazy podobne.

- Grupa I redukuje wyrazy podobne. Sekretarz zapisuje wyniki, natomiast inny członek grupy przykleja odpowiednio odpowiedzi na planszy.
Osoba wyznaczona przez lidera grupy prezentuje wyniki na forum klasy.


3.Podsumowanie
( 8 min.)

Podsumowanie wiadomości z lekcji: co to jest jednomian?
Jakie jednomiany nazywamy podobnymi?
W jaki sposób redukujemy wyrazy podobne?
Co to jest współczynnik liczbowy jednomianu?

- Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Rozdanie uczniom karty z pracą domową.
Pożegnanie klasy.

( Jeżeli wystarczy czasu to uczniowie wykonują przykład z karty rezerwowej i otrzymują za prawidłowo rozwiązany przykład punkt).


------------------------

........................................
( data i podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.