X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10902
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko: mgr Grażyna Babula
Miejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr 3 w Mielcu
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2010 r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposoby jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich. Omawianie zajęć i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
7. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
• wewnątrz placówki
• samokształcenie

Opracowany na podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Dziennik Ustaw Nr 260/2004 r., poz. 2593

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 r.
§6 ust. 2 pkt 1 znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego tj. Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty, odpowiednich rozporządzeń.
Śledzenie w Internecie informacji poświęconych oświacie i awansowi nauczycieli.
wrzesień 2010
Sporządzenie Projektu Planu Rozwoju Zawodowego.
Rejestr przeanalizowanych przepisów.
Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji.
Bibliografia literatury pedagogicznej.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.
wrzesień 2010
Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem, który jest opiekunem stażu.

Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Obserwacja.
Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej.
Organizacja zajęć własnych.
okres stażu
Zapisy w dzienniku zajęć.
Sprawozdania z Rad Pedagogicznych.
Plany miesięczne.
Zapisy w dzienniku zajęć.
Sprawozdania z Rad Pedagogicznych.

Plany miesięczne.
Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące zapoznania się ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji.
wrzesień 2010 Dziennik zajęć przedszkola.
Karty obserwacji.
Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania.

Poznanie aktów prawnych regulujących działania przedszkola.
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola. Analiza dokumentów: Statutu Przedszkola, dziennika zajęć, rozkładu zajęć i innych zarządzeń Rady Pedagogicznej.
wrzesień – październik 2010
Notatki.

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu.
Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce.
Udział w szkoleniu BHP.
wrzesień 2010
Potwierdzenie odbycia szkolenia.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego.
Udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach, i innych formach doskonalenia zawodowego.
Okres stażu.
Zaświadczenia, dyplomy potwierdzające udział.

Dokumentowanie realizacji Projektu Planu Rozwoju Zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć, zdjęć.
Okres stażu.
Teczka stażysty.

Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie dyrektorowi przedszkola.
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg stażu, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
Do końca czerwca 2010 r.
Sprawozdanie z realizacji stażu.


§6 ust. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja.
Co najmniej raz w miesiącu.
Wnioski z hospitacji i obserwacji zajęć, spostrzeżenia i refleksje, arkusz hospitacji.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora przedszkola. Opracowanie konspektów zajęć, konsultacje, ewaluacja.
Co najmniej raz w miesiącu.
Scenariusze zajęć, uwagi i wnioski do realizacji zajęć, opinie, arkusze hospitacji, scenariusze.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Korzystanie z zasobów Internetu dotyczących edukacji.
Publikacja w Internecie Projektu Planu Rozwoju Zawodowego.
Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji.
Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych.
Według potrzeb.
Skonstruowane scenariusze, konspekty z wykorzystaniem literatury i Internetu.
Potwierdzenie zamieszczenia Projektu Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie.
Teczka stażysty.
Płyta z zapisem elektronicznym.

Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Udział w konferencjach Rady Pedagogicznej.
Okres stażu.
Notatki.

Korzystanie z literatury pedagogicznej i czasopism pedagogicznych. Czytanie.
Okres stażu.
Spis lektur.

Doskonalenie własnych działań pedagogicznych.
Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków.
Na bieżąco w trakcie trwania stażu.
Notatki.


§6 ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych.
Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej.
Okres stażu.
Notatki własne.
Rejestr pozycji książkowych.

Diagnoza.
Prowadzenie kart obserwacji.
Okres stażu.
Karty obserwacji dziecka.

Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych.
Spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne z rodzicami, wywiady. Okres stażu.
Notatki własne.

Zapoznanie ze sposobem gromadzenia informacji o środowisku wychowanków z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.
Konsultacje z opiekunem stażu.
Rozmowy z kadrą pedagogiczną placówki.
październik – listopad 2010
Notatki własne.

Współpraca z rodzicami.
Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie.
Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki.
Okres stażu.
Sprawozdanie.
Dokumentacja fotograficzna.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ ORAZ Z POTRZEB PLACÓWKI.

Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji.
Kursy, warsztaty, szkolenia.
Okres stażu.
Certyfikaty ukończenia, zaświadczenia uczestnictwa.

Zadania związane z koncepcją pracy przedszkola.
Pomoc w prowadzeniu kroniki przedszkola.
Dekoracje przedszkola.
Okres stażu.
Ksero kilku stron kroniki.
Dokumentacja fotograficzna.

Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej.
Tworzenie na komputerze materiałów edukacyjnych.
Korzystanie z encyklopedii multimedialnej i Internetu.
Okres stażu.
Pomoce wykorzystywane w zajęciach.
Dokumentacja fotograficzna.

Opracowała: mgr Grażyna Babula

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.