X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10903
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Marek Filipowski
Nauczany przedmiot: historia, wiedza o społeczeństwie
Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Pęczniewie
Opiekun stażu: mgr Jarosław Zięba
Dyrektor szkoły: mgr Jarosław Zięba
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2012r.

Plan sporządzono w formie tabeli.

L.p.
Kierunki rozwoju
Formy i sposoby realizacji
Planowany termin realizacji
Sposoby dokumentowania

I. Uczestniczenie w pracach organów związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu i potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
(§ 7. ust 1. pkt 1).

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
W okresie trwania stażu
Potwierdzenie obecności
2. Współpraca z Dyrektorem szkoły dotycząca współorganizowania konkursów, imprez i wycieczek szkolnych.
W okresie trwania stażu
Potwierdzenie dyrektora
3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
• Współorganizacja zabaw (dyskotek, bali) dla uczniów,
• Współpraca podczas organizacji akademii szkolnych i różnorodnych imprez wynikających z planu Samorządu Uczniowskiego.
W okresie trwania stażu
Potwierdzenia, zdjęcia z akademii, imprez
4. Praca w komisjach powołanych przez dyrektora szkoły (konkursowa, egzaminacyjna).
W okresie trwania stażu
Skład komisji ustalony przez dyrektora, protokoły
5. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
W okresie trwania stażu
Karty wycieczek, potwierdzenia
6. Współpraca z rodzicami.
• Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Rodziców,
• Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów: wywiadówki, konsultacje, kontakty indywidualne, rozmowy telefoniczne.
W okresie trwania stażu
Potwierdzenia, ksero z dziennika
7. Współpraca z biblioteką szkolną i gminną.
• Korzystanie z księgozbioru na użytek własny oraz w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
• Organizowanie lekcji bibliotecznych oraz ciekawych konkursów we współpracy z biblioteką gminną.
W okresie trwania stażu
Potwierdzenia, ksero z dziennika,protokoły z konkursów
8. Organizowanie klasowych uroczystości i imprez.
W ciągu okresu stażu
Ksero z dziennika, dokumentacja fotograficzna
9. Pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych.
W ciągu okresu stażu
Grafik dyżurów szkolnych
10. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie zadań dodatkowych.
Cały okres stażu
Potwierdzenia dyrektora
11. Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi (PPP, GOPS, Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Policja, Sąd).
Cały okres stażu
Potwierdzenia, opinie, konspekty zajęć

II. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.( § 7. ust 1. pkt 2).

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
• Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego: rady szkoleniowe, warsztaty zgodne z planem pracy szkoły,
• Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach i warsztatach metodycznych organizowanych przez instytucje pozaszkolne (PPP, WODN).
Cały okres stażu, Okres stażu w zależności od oferty
Zaświadczenia, dyplomy, świadectwa, notatki z udziału w szkoleniach i kursach
2. Udział w konferencjach metodycznych i szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa szkolne.
W okresie trwania stażu
Zaświadczenia, świadectwa ukończenia
3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej pod kątem wspomagania uczniów.
W okresie trwania stażu
Notatki z literatury, potwierdzenie opiekuna
4. Ukończenie kursu kierownika wycieczek szkolnych.
2010-2011
Świadectwo ukończenia
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, testów, dekoracja klasy itp.
W okresie stażu
Zbiór pomocy dydaktycznych

III. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty ( § 7. ust 1. pkt 3).

1. Analiza aktów prawnych.
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z późniejszymi zmianami,
• Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie zasad oceniania,klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych wraz z późniejszymi zmianami,
• Karta Nauczyciela,
• Ustawa o systemie oświaty,
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego
(publikacja w prasie oświatowej, Internet).
W okresie stażu
Własne notatki, zbiór przeanalizowanych dokumentów
2. Udział w konferencjach o systemie oświaty.
W okresie stażu
Zaświadczenia
3. Udział w radach pedagogicznych podejmujących w/w temat.
W okresie stażu
Potwierdzenie obecności
4. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne analizy zmian prawa oświatowego.
W okresie stażu
Własne notatki

IV. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tych działaniach
( § 7. ust 2. pkt. 1).

1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z projektem planu rozwoju zawodowego,
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu,
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji,
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, ich analiza,
• Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, ich analiza,
• Określenie mocnych i słabych stron swojej działalności.
Systematycznie,
IX 2009r.,
2 razy w roku szkolnym ,
1 raz w roku szkolnym
Wniosek o rozpoczęcie stażu,
plan rozwoju zawodowego,
kontrakt,
grafik spotkań,
scenariusze zajęć, karta obserwacji zajęć,
arkusze hospitacji,
własne notatki
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o ich merytoryczne wartości,
• Opracowanie i praktyczne stosowanie przedmiotowego systemu oceniania z historii i WOS-u,
• Opracowanie wynikowych planów nauczania dla poszczególnych klas,
• Opracowanie planu pracy wychowawcy na dany etap edukacyjny i na lata szkolne,
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania,
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, sprawdziany, karty pracy,
• Stosowanie różnorodnych form i narzędzi w procesie oceniania,
Cały okres stażu,
IX 2009, IX 2010, IX 2011,
PSO z historii i WOS-u,
przykładowe plany nauczania, zatwierdzony plan pracy wychowawcy,
scenariusze zajęć, wykonane pomoce dydaktyczne, zdjęcia
3. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie,
• Publikacja scenariuszy lekcji, akademii szkolnych
W okresie trwania stażu
Publikacje w Internecie, zaświadczenia
4. Prowadzenie dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen.
Systematycznie
Dzienniki lekcyjne
5. Podsumowanie i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.
1 raz w semestrze
Sprawozdania z przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczej
6. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z własnym awansem.
• Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego
Cały okres stażu
Konspekty, zaświadczenia, karty obserwacji lekcji, arkusze hospitacji, prace uczniów, potwierdzenia
7. Przygotowanie sprawozdania.
VI 2012r.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
8. Ewaluacja podejmowanych działań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz PSO.
• Przeprowadzanie ankiet dotyczących działań opiekuńczo – wychowawczych w swojej klasie oraz ankiety dotyczącej PSO (wybrane klasy), analiza i wnioski do dalszej pracy,
• Przeprowadzenie ankiety ,,Nauczyciel w oczach uczniów”(zebranie opinii uczniów na temat metod pracy), analiza i wnioski do dalszej pracy.
VI 2010, 2011
I 2010, VI 2010, VI 2011, I 2012
Formularze ankiet, opracowanie ankiet, wyniki ankiet, wnioski, potwierdzenie złożone przez opiekuna stażu

V. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych ( § 7. ust 2. pkt 2).

1. Przygotowywanie uroczystości szkolnych i pozaszkolnych (rocznica odzyskania niepodległości oraz uchwalenia konstytucji 3 maja).
X/XI 2010, IV/V 2010; X/XI 2011, IV/V 2011;
X/XI 2012, IV/V 2012
Scenariusz uroczystości, dokumentacja fotograficzna
2. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych.
Cały okres stażu
Karta wycieczki, zdjęcia
3. Pomoc w przygotowaniu ściennych gazetek szkolnych (na korytarzu i w klasopracowni).
Cały okres stażu
Potwierdzenia, zdjęcia
4. Przygotowywanie uczniów do konkursów i olimpiad tematycznych i przedmiotowych.
Cały okres stażu
Potwierdzenie udziału w konkursach, protokoły, zaświadczenia
5. Prowadzenie koła historycznego lub koła z WOS-u.
W okresie trwania stażu
Program koła historycznego lub koła z WOS-u
6. Prowadzenie dodatkowych zajęć z historii – praca z uczniem zdolnym i słabym.
W okresie trwania stażu
Program zajęć pozalekcyjnych
7. Organizowanie spotkań z zaproszonymi gośćmi (radni gminni i powiatowi, lekarz i inni).
W okresie trwania stażu
Potwierdzenia
8. Coroczne organizowanie spotkania z Wójtem Gminy Pęcznieww ramach zajęć przedmiotowych (WOS) poświęconych samorządowi terytorialnemu.
W okresie trwania stażu
Scenariusz zajęć, potwierdzenia Wójta
9. Coroczne przygotowanie i przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Wiedzy o Europie i Unii Europejskiej.
IV/V 2010, IV/V 2011, IV/V 2012
Regulamin konkursu, protokół, podziękowania, dyplomy
10. Zorganizowanie szkolnego konkursu na najładniejszy i najciekawszy plakat historyczny poświęcony Świętu Niepodległości i Świętu 3 Maja.
W okresie trwania stażu
Regulamin konkursu, protokół, dyplomy
11. Eksponowanie prac i osiągnięć uczniów
(np. organizacja wystaw prac konkursowych).
W okresie trwania stażu
Prace uczniów, fotografie z wystaw
12. Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.
• Dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców,
• Organizowanie klasowych uroczystości i imprez,
• Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych,
• Realizowanie programu wychowawczego w ramach godzin wychowawczych.
W okresie trwania stażu
Potwierdzenia, ksero z dziennika
13. Badanie i rozpoznawanie sytuacji rodzinnej i życiowej swoich uczniów.
• Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami,
• Współpraca z rodzicami uczniów, wychowawcami klas, przedstawicielami instytucji zewnętrznych,
• Wywiady środowiskowe,
• Odwiedziny w domach rodzinnych,
• Pomoc w zakupie podręczników lub zeszytów ćwiczeń po cenach konkurencyjnych (np. zamawiając bezpośrednio w wydawnictwie).
Cały okres stażu
Potwierdzenia, ksero z dziennika
14. Monitorowanie postępów w nauce wychowanków.
• Analizowanie uzyskiwanych ocen bieżących,
• Konsultacje z nauczycielami uczącymi w celu określenia indywidualnych braków oraz ustalenia metod ich uzupełnienia,
Cały okres stażu
Potwierdzenia zapisy w dzienniku
15. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
Cały okres stażu
Podpisy rodziców w dzienniku
16. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących
Cały okres stażu

VI. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
( § 7. ust 2. pkt 3).

1. Udział w szkoleniach, warsztatach z zakresu obsługi komputera, tworzenia stron internetowych oraz wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu historii i Wosu.
W okresie trwania stażu
Zaświadczenia
2. Prowadzenie dokumentacji szkolnej przy pomocy komputera: pisanie konspektów, scenariuszy zajęć,
sprawozdań, drukowanie dyplomów.
Cały okres stażu
Przykładowe konspekty, scenariusze zajęć, dyplomy, sprawozdania
3. Przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem Internetu lub urządzeń multimedialnych (laptop, projektor,
sprzęt RTV)
Cały okres stażu
Konspekty zajęć, potwierdzenie opiekuna stażu, ksero z dziennika
4. Wykorzystanie w swojej pracy Internetu.
W okresie trwania stażu
Konspekty zajęć, potwierdzenie opiekuna stażu, ksero z dziennika
5. Opracowywanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego np. sprawdzianów.
Systematycznie
Przykładowe testy, sprawdziany, dyplomy
6. Poszukiwanie nowości dydaktycznych na stronach WWW i wykorzystywanie ich na lekcjach(testy,karty pracy).
W okresie trwania stażu
Karty pracy, testy
7. Wykonywanie materiałów i pomocy dydaktycznych za pomocą komputera.
Cały okres stażu
Przygotowane materiały i pomoce
8. Dokumentowanie efektów własnej pracy i ich archiwizacja przy pomocy plików komputerowych.
Cały okres stażu
Pliki komputerowe
9. Wykorzystanie w pracy telefonu, faksu i ksero.
• Utrzymywanie kontaktu telefonicznego z rodzicami wychowanków i przedstawicielami instytucji oraz wydawnictw
Cały okres stażu
Potwierdzenia, ksero z dziennika
10. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku
IX 2009
Plan rozwoju zawodowego

VII. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
( § 7. ust 2. pkt 4).

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i gminnej (nowości książkowe, czasopisma),
• Aktywna praca nad samokształceniem,
• Udział w szkoleniach, warsztatach uzupełniających wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki organizowanych przez placówki zewnętrzne.
Systematycznie
Własne notatki, zaświadczenia
2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
• Wygłaszanie referatów na szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
W okresie trwania stażu
Ksero z protokołów posiedzeń Rad Pedagogicznych
3. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy do integrowania zespołu klasowego, rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych.
Cały okres stażu
Ksero z dziennika
4. Współpraca z rodzicami.
• Rozmowy z rodzicami na temat zachowania i postępów ich dzieci w nauce (kontakty podczas wywiadówek, spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne).
Cały okres stażu
Podpisy rodziców w dzienniku
5. Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły, działającymi na rzecz pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich takimi jak: GOPS, Policja, PPP itp.
Cały okres stazu
Potwierdzenia

VIII. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż ( § 7. ust 2. pkt 5).

1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, uczestniczenie w przygotowaniu nowych rozwiązań
bądź modyfikacji: Statut Szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania uczniów, szkolny program wychowawczy i profilaktyczny.
IX/X 2009
Notatki własne, potwierdzenie dyrektora
2. Analiza przepisów prawa oświatowego.
Cały okres stażu
Notatki
3. Udział w konferencjach o systemie oświaty oraz w radach szkoleniowych podejmujących w/w temat.
Cały okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenie dyrektora
4. Udzielenie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
Cały okres stażu
5. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z
trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
Cały okres stażu
Potwierdzenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.