X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10839
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Królak
Data rozpoczęcia stażu: 01/09/2008
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Przewidywana data zakończenia stażu: 31/05/2011

Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkół Specjalnych Nr 39 w Zabrzu


(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Planowane zadanie
Sposób realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

PLANOWANE ZADANIE
Poznanie procedury awansu zawodowego
SPOSÓB REALIZACJI
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Rozp. MEN, Karta Nauczyciela)
TERMIN REALIZACJI VIII 2008r.
SPOSÓB REALIZACJI
Poprawnie sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
TERMIN REALIZACJI VIII 2008R.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
SPOSÓB REALIZACJI
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
TERMIN REALIZACJI VII- VIII 2008R.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- zatwierdzony plan rozwoju
SPOSÓB REALIZACJI
Analiza zmian przepisów prawa oświatowego
TERMIN REALIZACJI- okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- rejestr przepisów
SPOSÓB REALIZACJI
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
TERMIN REALIZACJI- V 2011r..
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- sprawozdanie z przebiegu stażu

PLANOWANE ZADANIE
Współudział w opracowywaniu dokumentów wynikających z potrzeb szkoły
SPOSÓB REALIZACJI
Opracowanie dokumentów szkolnych i ich ewaluacji, okres stażu, potwierdzenie dyrektora szkoły
TERMIN REALIZACJI- okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- potwierdzenie dyrektora szkoły
PLANOWANE ZADANIE
Doskonalenie i poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym
SPOSÓB REALIZACJI
- Uczestniczenie w procesie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
- Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego poza szkołą
- Udział w pracach zespołu samokształceniowego
TERMIN REALIZACJI- okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- zaświadczenie o uczestnictwie, świadectwa, dyplomy

PLANOWANE ZADANIE
Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole
SPOSÓB REALIZACJI
Pełnienie funkcji księgowego Rady Rodziców
TERMIN REALIZACJI- okres stażu, na bieżąco
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- potwierdzenie pełnienia funkcji przez dyrektora szkoły
SPOSÓB REALIZACJI
Pełnienie funkcji członka komisji podczas sprawdzianu kompetencji klas VI
TERMIN REALIZACJI- okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- potwierdzenie dyrektora szkoły

PLANOWANE ZADANIE
Prowadzenie Koła Teatru i Recytacji ,,Komedia”
SPOSÓB REALIZACJI
- Opracowanie programu koła teatralnego i wdrożenie go do realizacji, ewaluacja, opracowanie sprawozdania w danym roku szkolnym
- Opracowanie scenariuszy i przekazywanie ich do biblioteki szkolnej
- Przygotowanie akademii i przedstawień dla dzieci. Prezentowanie programów artystycznych w szkole
TERMIN REALIZACJI- okres stażu (opracowanie programu każdego roku szkolnego we wrześniu), w miarę potrzeby
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- potwierdzenie dyrektora szkoły, opracowany program Koła Teatru i Recytacji ,,Komedia”, ewaluacja, sprawozdanie, scenariusze przedstawień, zdjęcia

PLANOWANE ZADANIE
Prezentowanie programów artystycznych w szkole i poza nią w ramach działalności Koła Teatru i Recytacji ,,Komedia”
SPOSÓB REALIZACJI
Opracowanie scenariuszy, przygotowanie potrzebnych rekwizytów i strojów wg własnego pomysłu autorskiego
TERMIN REALIZACJI- okres stażu (konkursy, przeglądy, itp.), w miarę potrzeby
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- scenariusze, zdjęcia, artykuły w lokalnej prasie, podziękowania

PLANOWANE ZADANIE
Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
SPOSÓB REALIZACJI
Rozmowy z dziećmi, pomoc w zdobywaniu informacji, włączenie rodziców do pomocy, próby, ćwiczenia (w czasie wolnym od zajęć)
TERMIN REALIZACJI- okres stażu, w miarę potrzeby
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- zdjęcia, kopie dyplomów, podziękowania

PLANOWANE ZADANIE
Tworzenie narzędzi do wewnętrznego mierzenia pracy szkoły
SPOSÓB REALIZACJI
Opracowanie narzędzi badawczych, udział w przeprowadzaniu mierzenia
TERMIN REALIZACJI- okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- narzędzia badawcze i sprawozdanie z przeprowadzonego badania

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

PLANOWANE ZADANIE
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, edytora tekstu, Internetu do tworzenia narzędzi pracy
SPOSÓB REALIZACJI
Przygotowanie kart pracy, pomocy dydaktycznych, analizy wyników osiągnięć, scenariuszy lekcji i uroczystości, ankiet, referatów, materiałów na posiedzenie rad pedagogicznych, teczki awansu zawodowego. Wykonanie elementów dekoracyjnych, zaproszeń, dyplomów
TERMIN REALIZACJI- okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane techniką komputerową

PLANOWANE ZADANIE
Udział w formach doskonalenia zawodowego związanych z wdrażaniem technologii komputerowej i komunikacyjnej
SPOSÓB REALIZACJI
Uczestniczenie w kursach doskonalących
TERMIN REALIZACJI- okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

PLANOWANE ZADANIE
Korzystanie z Internetowego Centrum Multimedialnego w szkole
SPOSÓB REALIZACJI
Korzystanie z informacji dostarczonych w Internecie w celu poszerzenia swojej wiedzy oraz wiedzy uczniów
TERMIN REALIZACJI- okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA-opis sposobu wykorzystania

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów
i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć

PLANOWANE ZADANIE
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, słuchaczy KN
SPOSÓB REALIZACJI
Zajęcia otwarte z historii w obecności zaproszonych nauczycieli . Opracowanie scenariusza zajęć. Przygotowanie materiałów. Dyskusja z wyciągnięciem wniosków do dalszej pracy
TERMIN REALIZACJI- okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- konspekty przeprowadzonych zajęć, opis i analiza realizacji zadania

PLANOWANE ZADANIE
Prowadzenie szkolenia w zespole przedmiotowym
SPOSÓB REALIZACJI
Opracowanie materiałów. Przeprowadzenie szkolenia. Dyskusja na temat przeprowadzonego szkolenia
TERMIN REALIZACJI- okres stażu, w zależności od potrzeb
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- wydruk materiałów szkoleniowych

PLANOWANE ZADANIE
Prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN
SPOSÓB REALIZACJI
Opracowanie i przedstawienie referatów związanych z edukacją specjalną wynikającą z potrzeb szkoły i uczniów
TERMIN REALIZACJI- okres stażu, w zależności od potrzeb
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- referaty

PLANOWANE ZADANIE
Opracowanie scenariuszy imprez i uroczystości klasowych i szkolnych oraz udostępnianie ich zainteresowanym nauczycielom
SPOSÓB REALIZACJI
- Zbieranie ciekawych pomysłów przydatnych do przygotowania imprez klasowych i szkolnych
- Opracowanie scenariuszy
TERMIN REALIZACJI- okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- scenariusze

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich

PLANOWANE ZADANIE
Opracowanie, zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną i wdrożenie własnego programu edukacji historycznej ,,Poznaję swoją miejscowość”
SPOSÓB REALIZACJI
Opracowanie programu i wdrożenie go do realizacji, ewaluacja
TERMIN REALIZACJI- okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- opracowany program, zdjęcia, prace dzieci, sprawozdanie, ewaluacja

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

PLANOWANE ZADANIE
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
SPOSÓB REALIZACJI
- Konstruowanie testów (pomiar dydaktyczny)
- Poszerzenie wiedzy i umiejętności umożliwiające prowadzenie dodatkowych zajęć np. koło teatralne
TERMIN REALIZACJI- okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- zaświadczenie o uczestnictwie

PLANOWANE ZADANIE
Organizacja imprez, akcji, uroczystości
SPOSÓB REALIZACJI
Opracowanie merytoryczne projektów wynikających z potrzeb szkoły, wdrożenie ich do realizacji, opracowanie ewaluacji. Zbieranie ciekawych pomysłów do przygotowania imprez (np. Dzień Chłopaka, Wigilia, Dzień Babci, Dzień Kobiet, Dzień Matki itp.), opracowanie scenariuszy, ocena imprez
TERMIN REALIZACJI- okres stażu, wg kalendarza imprez i uroczystości
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- potwierdzenie dyrektora szkoły, zdjęcia, scenariusze

PLANOWANE ZADANIE
Włączenie się w ogólnopolskie i lokalne akcje
SPOSÓB REALIZACJI
Udział w akcji np. Sprzątanie Świata, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień Ziemi, Cała Polska Czyta Dzieciom
TERMIN REALIZACJI- okres stażu, wg napływających ofert
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- potwierdzenie dyrektora szkoły

PLANOWANE ZADANIE
Współorganizowanie wycieczek szkolnych
SPOSÓB REALIZACJI
Organizowanie wycieczek szkolnych
TERMIN REALIZACJI- okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- karty wycieczek, zdjęcia

PLANOWANE ZADANIE
Współpraca z rodzicami ze szczególnym uwzględnieniem ich pedagogizacji
SPOSÓB REALIZACJI
Organizowanie zebrań z rodzicami, wymiana informacji na temat uczniów, wygłoszenie referatów
TERMIN REALIZACJI- okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- protokoły spotkań, potwierdzenia rodziców, referaty

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

PLANOWANE ZADANIE
Współpraca z Komendą Policji, Komendą Straży Miejskiej, Komendą Straży Pożarnej
SPOSÓB REALIZACJI
Zorganizowanie spotkań z policjantem i strażakiem, wykonanie gazetek tematycznych, zorganizowanie wycieczek na policję i do straży
TERMIN REALIZACJI- okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- potwierdzenie współpracy, zdjęcia

PLANOWANE ZADANIE
Współpraca z kuratorami sądowymi i społecznymi
SPOSÓB REALIZACJI
Indywidualne spotkania, rozmowy
TERMIN REALIZACJI- okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- potwierdzenie współpracy

PLANOWANE ZADANIE
Współpraca z Domem Pomocy Społecznej
SPOSÓB REALIZACJI
Zorganizowanie występów dzieci dla pensjonariuszy z okazji Dnia Babci i Dziadka
TERMIN REALIZACJI- okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- Scenariusze, zdjęcia, potwierdzenie współpracy

PLANOWANE ZADANIE
Współpraca z Miejską Biblioteką
SPOSÓB REALIZACJI
Organizowanie zajęć mających na celu zachęcenie uczniów do czytania książek
TERMIN REALIZACJI- okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- potwierdzenie współpracy

PLANOWANE ZADANIE
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
SPOSÓB REALIZACJI
Rozwiązywanie problemów wychowawczych pojawiających się w pracy z dziećmi
TERMIN REALIZACJI- okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- potwierdzenie współpracy

PLANOWANE ZADANIE
Współpraca z logopedą szkolnym
SPOSÓB REALIZACJI
Wymiana doświadczeń, stosowanie w pracy ćwiczeń doskonalących mowę z dziećmi wskazanymi przez logopedę
TERMIN REALIZACJI- okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- potwierdzenie współpracy

PLANOWANE ZADANIE
Współpraca z instytucjami i ośrodkami mającymi wpływ na wszechstronny rozwój dziecka
SPOSÓB REALIZACJI
Organizowanie wyjść i wyjazdów uczniów do kina, teatru, muzeum
TERMIN REALIZACJI- okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- potwierdzenie współpracy

PLANOWANE ZADANIE
Objęcie roli opiekuna praktyk studentów
SPOSÓB REALIZACJI
Opracowanie planu i programu praktyk studenckich. Wystawienie oceny końcowej praktyki studentów
TERMIN REALIZACJI- okres stażu, wg potrzeb
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- Plan i program praktyk zatwierdzony przez dyrektora szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

PLANOWANE ZADANIE
Opracowanie publikacji
SPOSÓB REALIZACJI
Opracowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego
TERMIN REALIZACJI- okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- Potwierdzenie publikacji lub adres strony internetowej
z zamieszczoną publikacją

PLANOWANE ZADANIE
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
SPOSÓB REALIZACJI
Udział uczniów w konkursach i zawodach na różnych szczeblach
TERMIN REALIZACJI- okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- potwierdzenie dyrektora szkoły, podziękowania

PLANOWANE ZADANIE
Wykonywanie wszystkich obowiązków wynikających z funkcji dydaktycznych i wychowawczych w szkole oraz czynności dodatkowych
SPOSÓB REALIZACJI
Uzyskanie nagród dyrektora, podziękowań, itp.
TERMIN REALIZACJI- okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- potwierdzenie dyrektora szkoły, kserokopie

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

PLANOWANE ZADANIE
Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych
SPOSÓB REALIZACJI
Sporządzenie opisu i analizy przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych
TERMIN REALIZACJI- okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA- opis i analiza przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.