X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10688
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Nauczyciel kontraktowy Opiekun stażu
mgr Katarzyna Listwan mgr ..........................

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2008r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy.

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO – ELEKTRONICZNYCH

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Plan realizacji został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004 r.)


1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Katarzyna Listwan
2. Kwalifikacje:
a) Wykształcenie: wyższe magisterskie, dyplom magistra filologii polskiej, dwie specjalności: pedagogiczna i komunikacja społeczna
b) Pełne trzy lata pracy w szkole: rok w gimnazjum i w liceum ogólnokształcącym, trzy lata w liceum profilowanym oraz zasadniczej szkole zawodowej

3. Nazwa szkoły: Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych
4. Imię i nazwisko opiekuna stażu: ........................................
5. Adres szkoły: ........................................


(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)
Lp.
Wymagania kwalifikacyjne
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Spodziewane efekty

I
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;


1. Wstępna ocena własnych umiejętności; określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
Regularna refleksja pisemna i ustna w obecności opiekuna stażu na temat mocnych i słabych stron pracy stażysty
Od 1 IX 2008 na bieżąco do końca stażu Określenie właściwej długości stażu proporcjonalnej do potrzeb i możliwości stażysty – 2 lata i 9 miesięcy

Poznanie swoich mocnych i słabych stron w nauczaniu języka polskiego w szkole

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, scenariuszy imprez szkolnych, konspektów przeprowadzonych i hospitowanych lekcji, krótkich notatek z przeczytanych pozycji lekturowych, notatek z rozmów z psychologiem i pedagogiem szkolnym cały okres stażu Zebrana dokumentacja w postaci: zaświadczeń, scenariuszy lekcji, imprez szkolnych, zebrań, sprawozdań, protokołów, notatek

Zbiór konspektów i scenariuszy lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących, ułatwiających pracę nauczyciela

3. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu awansu zawodowego Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju V 2008 Projekt sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
4. Wstępne określenie możliwości ucznia Testy sprawdzające wiedzę we wstępnym etapie kształcenia tj. testy kompetencji
cały okres stażu Analiza testów, program naprawczy i stopniowe wdrażanie go
5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy pedagogicznej

Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły, w tym w: szkoleniach metodycznych, pozaszkolnych, w ramach WDN-u oraz w konferencjach organizowanych przez wydawnictwa szkolne

Udział w kursie na egzaminatora maturalnego
Przygotowanie własnych konspektów, sprawdzianów, kartkówek, tematów wypracowań;

Prowadzenie lekcji metodą projektu

Opracowanie szablonu anonimowych ankiet dla uczniów, w celu sprawdzenia jakości prowadzonych przez stażystę lekcji (plusy, minusy)

Stworzenie arkuszy ewaluacyjnych pozwalających ocenić sposób prowadzenia przez nauczyciela stażystę lekcji
cały okres stażu Zaświadczenia z ukończonych kursów, sprawdziany, kartkówki, testy przygotowane samodzielnie, przykłady korekt planów pracy

Wykorzystanie poznanych w trakcie szkoleń metod aktywizacji uczniów i sposobów urozmaicania zajęć dydaktycznych w pracy codziennej w szkole

Dokument potwierdzający zdanie egzaminu na egzaminatora maturalnego, dający możliwość sprawdzania matur pisemnych z języka polskiego

Opracowanie do trzech epok po jednym scenariuszu lekcji z wykorzystaniem metody projektu

Różnorodność testów, krzyżówek, sprawdzianów do wykorzystania podczas lekcji; sprawdzanie prac według kryteriów maturalnych

Świadomość mocnych i słabych stron prowadzenia zajęć oraz wiedza dotycząca tego, co zmienić w procesie dydaktycznym
6. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna Regularne spotkania z opiekunem stażu minimum raz w miesiącu oraz w trakcie zajęć dydaktycznych na zasadzie wzajemnych hospitacji
raz w miesiącu Zawarcie kontraktu między nauczycielem stażystą a opiekunem

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego

Wnioski z obserwacji i hospitacji

Uzupełnione karty obserwacji

7.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacje, analiza, ewaluacja raz w miesiącu Konspekty, scenariusze, pomoce dydaktyczne

8.
Publikacja własnych prac
Nawiązanie kontaktów z administratorami stron www lub redaktorami pism dydaktycznych
na bieżąco Opublikowanie planu rozwoju zawodowego i minimum dwóch scenariuszy lekcji na stronie www

9.
Podniesienie efektów uczenia języka polskiego w klasie maturalnej Przeprowadzenie testu humanistycznego z trzech lat nauki w klasie maturalnej

Pisanie raportów z matury z języka polskiego; analiza jakościowa i ilościowa
Na bieżąco Wdrażanie programu naprawczego wśród kolejnych maturzystów

10. Udział w spotkaniach
z metodykiem Uczestniczenie w sesjach, dyskusjach, spotkaniach z polonistami
w GOM. Na bieżąco Gromadzenie materiałów naukowych, opracowań itp

11.
Praca z uczniem zdolnym
Opracowanie pomocy dydaktycznych i publikowanie ich na stronach www oraz w „Gazetce Szkolnej”

Stworzenie scenariuszy zajęć, opracowanie gier motywacyjnych i specjalnych arkuszy zadań

Prowadzenie koła zainteresowań dla uczniów zdolnych

Indywidualne przygotowywanie młodzieży do konkursów oraz występów podczas imprez okolicznościowych w szkole

Na bieżąco
Uczniowie będą chętniej brać udział w konkursach, ich występy podczas imprez szkolnych będą prezentowały dobry poziom

12.
Praca z uczniem słabym

Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających kłopoty z nadążeniem z materiałem z języka polskiego Co tydzień w środę o 8.00 Uczniowie prezentują poziom znajomości języka polskiego w stopniu dostatecznym, by kontynuować bez przeszkód dalszą naukę

13.
Opracowanie planu realizacji wybranej ścieżki edukacyjnej dla klas I LP Wyjścia do teatru, kina, muzeów, biblioteki i na imprezy kulturalne

Korelacja międzyprzedmiotowa Na bieżąco Sprawozdania z wycieczek, artykuły do „Gazetki szkolnej”

Współpraca z biblioteką szkolną

Rozkłady materiałów z zaznaczonymi ścieżkami edukacyjnymi, wpisy w dziennikach lekcyjnych.

14. Kompletowanie bazy materiałów dydaktycznych, tekstów, arkuszy maturalnych
Regularne monitorowanie strony internetowej OKE Jaworzno oraz pism dotyczących nowej matury

Projektowanie własnego arkusza i klucza maturalnego

Na bieżąco Duża ilość zróżnicowanych pod względem stopnia trudności tekstów do analizy oraz arkuszy maturalnych wraz z kluczem odpowiedzi

Wzbogacenie bazy dydaktycznej o nowe arkusze zadań

15. Opieka nad salą lekcyjną - pracownią języka polskiego
Aranżacja sali Na bieżąco

II Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Aktywna współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami Współpraca z policją, poradnią PP, z wybraną organizacją pozarządową, z Samorządem Szkolnym cały okres stażu Notatka ze szkolenia, lista uczniów skierowanych do poradni
prowadzenie kroniki Samorządu Szkolnego
Przeprowadzanie akcji charytatywnych wraz z członkami Samorządu
2. Współtworzenie programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły Sporządzenie planu godzin wychowawczych, określenie problematyki i form prowadzonych zajęć

IX 2008,
IX 2009,
IX 2010 Tematyka zajęć wychowawczych
3. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym cały okres stażu Poznanie uczniów i ich środowiska

4. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów Lektury, rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym, rozmowy z uczniami, lekcje wychowawcze
cały okres stażu Notatki, ankiety, scenariusze lekcji wychowawczych
5. Organizacja apeli, imprez szkolnych, konkursów przedmiotowych Opracowanie potrzebnych scenariuszy, przeprowadzanie konkursów, apeli

Zorganizowanie spotkania z Panią Danutą Opacką – Walasek
cały okres stażu Scenariusze apeli z okazji Andrzejków, Dnia Edukacji Narodowej, obchodów jubileuszu 50-lecia szkoły

Wywiad do „Gazetki Szkolnej” z panią Danutą Opacka Walasek
6. Diagnoza sytuacji rodzinnej wychowanków
Stworzenie arkusza diagnostycznego dotyczącego sytuacji rodzinnej wychowanków
IX 2008
IX 2009
IX 2010 Znajomość sytuacji rodzinnej wychowanków dzięki wypełnionym arkuszom

7. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach lokalnej kultury

Współorganizowanie imprez środowiskowych

Promocja szkoły oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego

Współorganizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych

Redagowanie „Gazetki Szkolnej”
Organizacja wycieczek, wyjazdów do kina, do teatru i muzeum

Współorganizacja mikołajków na rzecz dzieci z domu dziecka

Udział w Targach szkoły

Pisanie artykułów do pism lokalnych cały okres stażu Scenariusze, sprawozdania, wpisy do dzienników
III Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej we własnej pracy pedagogicznej, w tym Internetu

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych

Opracowywanie artykułów do gazetki szkolnej i sprawozdań z ważnych wydarzeń szkolnych do kroniki

Tworzenie prezentacji multimedialnych

Prowadzenie dziennika internetowego dla rodziców i młodzieży

Komunikowanie się z rodzicami cały okres stażu Forma dokumentacji:
pliki zawierające konspekty, wykorzystanie komputera w codziennej pracy (sprawdziany, scenariusze lekcji z wykorzystaniem multimediów na lekcji), ankiety, analiza egzaminu, zestawienia opracowane w technice komputerowej, skanowanie pomocy dydaktycznych, poszukiwanie informacji w Internecie

Płytki z prezentacjami multimedialnymi

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w procesie dydaktycznym
Motywacja uczniów do stworzenia własnych prezentacji multimedialnych dotyczących sztuki danej epoki literackiej
Płytki CD z prezentacjami multimedialnymi
3. Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej w pracy wychowawcy
Korzystanie z Platformy Edukacyjnej

Wypełnianie dziennika internetowego

Wypełnianie i drukowanie świadectw

IV Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
1. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej, metodycznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań

Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).

Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły, działającymi na rzecz pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich takimi jak: MOPS, Policja, Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna

Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów: wywiadówki, konsultacje, spotkania indywidualne i za pomocą Internetu

Organizowanie wystaw prac uczniowskich (np. plakaty z komiksami mitologicznymi)

Sporządzenie planu godzin wychowawczych uwzględniającego potrzeby młodzieży związane z jego rozwojem emocjonalnym, fizycznym, intelektualnym

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych

Pełnienie dyżurów w trakcie przerw

Realizowanie programu wychowawczego w ramach godzin wychowawczych

Stworzenie kart mających na celu określenie profilu psychologicznego poszczególnych uczniów

Integrowanie zespołu klasowego
Udział w dyskusjach, rozmowach z innymi nauczycielami, opis wybranego przypadku

Udział w komisji stypendialnej i w pracach zespołu wychowawczego

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat integracji, agresji

Zorganizowanie imprez klasowych: Dzień Chłopaka, andrzejki, Wigilia, wycieczki,

cały okres stażu Opis przypadku ucznia z trudnościami wychowawczymi

Scenariusze lekcji wychowawczych

Karty z profilem psychologicznym uczniów
V Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Pogłębianie wiedzy na temat procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia)

Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały ODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet)

Stworzenie bazy na temat przepisów prawa w oświacie
IX/X 2008 Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
2. Nawiązanie współ-pracy z opiekunem stażu Rozmowa, zawarcie dwustronnego kontraktu IX 2008 Przejrzyste zasady współpracy, wzajemnej obserwacji zajęć, pomocy
3. Pogłębianie znajomości zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły Współtworzenie i analiza dokumentacji: statutu, programu szkoły, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania itp. IX/X 2008 Zastosowanie poznanych przepisów w pracy nauczyciela i wychowawcy, uwzględnianie zmian
4. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty
Monitorowanie na bieżąco zmian w prawie oświatowym cały okres stażu Stosowanie przepisów oświatowych w pracy nauczyciela i wychowawcy
5.

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
Udział w pracach zespołu wychowczego;
Współpraca z rodzicami: założenie szkolnego adresu mailowego, gg, komunikowanie się za pomocą dziennika internetowego

Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania; udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli – rady szkoleniowe, zebrania w kołach przedmiotowych

cały okres trwania stażu;
w zależności od oferty
2008/09
Analiza konkretnych przypadków uczniów;
Udział w odpowiednich komisjach przedmiotowych: maturalnych, do zmian statutu szkoły, stypendialna, współudział w opracowaniu procedur szkolnych i regulaminów

Poświadczony spis rad pedagogicznych, protokoły z zebrań zespołu przedmiotowego

6. Ujednolicenie tekstu wybranego Rozporządzenia Ministra Edukacji Monitorowanie zmian w Internecie oraz przeprowadzenie szkolenia w ramach WDN-u Na bieżąco Znajomość prawa dotyczącego oświaty


Opracowała :
mgr Katarzyna Listwan


Gliwice, Zatwierdzam do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.