X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 10682

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Małgorzaty Pezowicz

nauczyciela mianowanego
Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą

ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2010 rok
Data zakończenia stażu: 31 maja 2013 rok

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

ZADANIA

Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

a) Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 zmieniający rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela
Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym
TERMIN REALIZACJI
VII/IX 2010
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu

b) Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola oraz własnym rozwojem.
TERMIN REALIZACJI
IX 2010
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Plan rozwoju zawodowego

c) Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Założenie teczki

d) Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
TERMIN REALIZACJI
VI 2013
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Sprawozdanie pisemne

e) Przygotowanie dokumentacji do Kuratorium Oświaty
TERMIN REALIZACJI
VI 2013
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

ZADANIA
Analiza dokumentacji wewnątrz- przedszkolnej

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Analizowanie Statutu, Koncepcji pracy przedszkola, programów, planów, regulaminów, procedur obowiązujących w Przedszkolu Miejskim nr 2

TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Plany
Programy
Regulaminy itd.

ZADANIA
Sprawowanie dodatkowych funkcji w placówce

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
- Lider WDN
- Społeczna funkcja zastępcy dyrektora
- przewodnicząca zespołu problemowo- zadaniowego w celu opracowywania zmian w statucie przedszkola
- przewodnicząca zespołu problemowo-zadaniowego do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych
- członek zespołu udzielającego pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
- członek komisji inwentaryzacyjnej
- przekazywanie informacji pomiędzy dyrektorem, a nauczycielami

TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Plan nadzoru wewnętrznego

Plan pracy zespołów

Protokoły z Rad pedagogicznych

ZADANIA
Podnoszenie własnych kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

a) Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami przedszkola

TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Dyplomy
Świadectwa
Zaświadczenia

b) Udział w warsztatach organizowanych przez WOM w Gorzowie Wlkp. nt. „Awans zawodowy nauczyciela”

TERMIN REALIZACJI
Rok szkolny 2010-2011
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

c) Udział w kursie grantowym organizowanym przez WOM „Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym w osiąganiu gotowości szkolnej”
„ Konstruowanie programów wychowania przedszkolnego”

TERMIN REALIZACJI
Rok szkolny 2010-2011
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

d) Udział w kursie z zakresu korzystania z technologii komputerowej i informacyjnej\\

TERMIN REALIZACJI
Rok szkolny 2011-2012
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zaświadczenie

e) Udział w kursie organizowanym przez WOM nt. rozwijania zdolności plastyczno-konstrukcyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym
TERMIN REALIZACJI
Rok szkolny 2011-2012
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia

f) Systematyczne zapoznawanie się z literaturą i czasopismami pedagogicznymi

TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Notatki

ZADANIA
Działalność w ramach WDN

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
a) Przygotowanie i prowadzenie rad szkoleniowych- lider WDN

TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Protokoły z Rad pedagogicznych

b) Opracowanie i realizacja 3-letniego planu WDN (poprzedzone analizą potrzeb nauczycieli)

TERMIN REALIZACJI
Rok szkolny 2010-2013
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Plan WDN
Ankiety dla nauczycieli

c) Udział w szkoleniach dla nauczycieli organizowanych przez Poradnię psychologiczno-pedagogiczną- zgłaszanie potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli

TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Plan współpracy z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną

ZADANIA
Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczo-profilaktycznego dla przedszkola
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści. Umieszczenie programu w przedszkolnym zestawie programów, wdrożenie do realizacji.
Opracowanie „Kodeksu przedszkolaka”

TERMIN REALIZACJI
IX 2010
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Protokoły z posiedzenia Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

ZADANIA
Promowanie pracy przedszkola we współpracy z rodzicami
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
a) Włączanie rodziców w organizację różnych uroczystości stwarzanie warunków do współpartnerstwa: organizowanie uroczystości przedszkolnych np. Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Dzień Matki, zakończenie roku szkolnego.

TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zdjęcia
Scenariusze imprez

b) Organizowanie cyklu zajęć popołudniowych w ramach programu „Wesołe zabawy z rodzicami jako integracja i wychowanie”

TERMIN REALIZACJI
Rok szkolny 2012-2013
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Plan spotkań z rodzicami
Ankiety
c) Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców na temat praw dziecka, przeciwdziałania przemocy i agresji u dzieci

TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Ankiety
Scenariusze

ZADANIA
Organizacja wycieczek edukacyjno-wychowawczych
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
a) Zorganizowanie cyklu spotkań edukacyjnych o tematyce przyrodniczej na terenie Parku Narodowego ,,Ujście Warty”

TERMIN REALIZACJI
Rok szkolny 2010- 2011

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zdjęcia
Karty wycieczek
Potwierdzenie z Parku Narodowego
b) Wycieczka do skansenu w Bogdańcu

TERMIN REALIZACJI
Rok szkolny 2010- 2011
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zdjęcia
Karty wycieczek

ZADANIA
Promowanie pracy własnej
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
a) Publikacje w Tygodniku Kostrzyńskim artykułów z imprez okolicznościowych z udziałem dzieci
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Artykuły

b) Publikacje artykułów, zdjęć na stronie internetowej przedszkola
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Artykuły
Zdjęcia

c) Zamieszczenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty innowacji pedagogicznej jako przykład dobrej praktyki pedagogicznej
TERMIN REALIZACJI
IV-V 2010
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Potwierdzenie

ZADANIA
Czynny udział w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej przedszkola
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Uczestnictwo w pracach zespołu problemowo-zadaniowego ds. ewaluacji wewnętrznej:
- współudział w opracowaniu planu i harmonogramu ewaluacji wewnętrznej
- opracowanie narzędzi do badań dla rodziców i pracowników przedszkola
- analiza i podsumowanie wyników
- redagowanie wniosków i rekomendacji do dalszej pracy
- udział w opracowaniu raportu
- poszerzanie wiedzy na temat przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej placówki
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Plan
Harmonogram
Narzędzia badawcze
Raport
Notatki
Zaświadczenia

ZADANIA
Współorganizowanie imprez okolicznościowych wg kalendarza imprez: Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Matki
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Opracowanie scenariusza imprez, przygotowanie programu artystycznego z dziećmi, pozyskiwanie rodziców do pomocy przy organizacji
TERMIN REALIZACJI
Wg planu imprez
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Scenariusze imprez
Zdjęcia
Artykuły z gazet

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA
Korzystanie z technologii komputerowej
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Opracowanie różnorodnych dokumentów przedszkolnych z wykorzystaniem technologii komputerowej:
- opracowanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczych,
- opracowanie scenariuszy imprez i uroczystości przedszkolnych,
- projektowanie dyplomów i zaproszeń,
- przygotowanie pomocy do zajęć
- przygotowanie materiałów do pedagogizacji rodziców,

TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Teczka awansu zawodowego
Plany
Scenariusze
Dyplomy
Zaproszenia, itd.
Teksty piosenek, wierszy, napisy
artykuły

ZADANIA
Korzystanie z Internetu w celu uzyskania potrzebnych informacji
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Korzystanie ze internetowych stron i portali dla nauczycieli.
Korzystanie ze stron Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
Portale edukacyjne:
www.publikacje.edu.pl
www.nauczycieleprzedszkola.pl
www.literka.pl
www.profesor.pl
www.awans.net

TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Konspekty
Scenariusz

ZADANIA
Cykl spotkań dla rodziców nt. „Komputer- wróg, czy przyjaciel”
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Opracowanie planu spotkań z rodzicami- prelekcja nt. zagrożeń i korzyści wynikających z korzystania z Internetu przez dzieci.
TERMIN REALIZACJI
Rok szkolny 2011-2012
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Scenariusz prelekcji
Plan spotkań

ZADANIA
Komunikowanie się przez Internet
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
a) Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami poprzez pocztę elektroniczną
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Dyplomy
Świadectwa
Zaświadczenia

b) Przesyłanie materiałów na portale edukacyjne: www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl
oraz zamieszczenie artykułów na stronie internetowej przedszkola
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Scenariusze
Konspekty
Potwierdzenie ze strony portalu edukacyjnego

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

ZADANIA
Praca na rzecz Rady Pedagogicznej
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

a) Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej-lider WDN

Prowadzenie WDN na temat:
- „Analiza wymagań wobec przedszkoli jako przygotowanie do badania ewaluacyjnego metodą Profil przedszkola”
- „Analiza wymagań wobec przedszkoli jako przygotowanie do ewaluacji zewnętrznej”
- „Nowe metody pracy z dziećmi w edukacji muzycznej- metoda Emila Dalcrozea i Karla Orffa”

Prowadzenie WDN z uwzględnieniem potrzeb nauczycieli przedszkola

TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
22.IX.2010
X 2010
Rok szkolny 2011/2012
2012/2013
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
Potwierdzenie dyrektora
Opracowane materiały szkoleniowe

b) Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą na warsztatach, kursach, szkoleniach- podczas spotkań w ramach WDN.

TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Potwierdzenie dyrektora,

ZADANIA
Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli i obserwacja prowadzonych przez nich zajęć

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
a) Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Scenariusze
Potwierdzenia nauczycieli

b) Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli- dzielenie się doświadczeniem, analizowanie i wyciąganie wniosków na temat przeprowadzonych zajęć

TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Notatki i wnioski z przeprowadzonych obserwacji

ZADANIA
Opieka nad nauczycielem kontraktowym ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego.
Prowadzenie zajęć dla nauczyciela, obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela- omówienie i analiza, wyciąganie wniosków.
Pomoc w przygotowaniu zajęć.
TERMIN REALIZACJI
Do 31.V.2012
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Kontrakt,
Notatki z obserwacji

ZADANIA
Opieka nad stażystami
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodymi nauczycielami
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Poświadczenie dyrektora

ZADANIA
Opieka nad praktykantami
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Opieka nad osobami odbywającymi praktykę pedagogiczną w przedszkolu, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Poświadczenie dyrektora

ZADANIA
Praca w zespołach problemowo-zadaniowych
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
- w celu opracowania koncepcji pracy przedszkola na lata 2009-2013
- w celu opracowania procedury obserwacji i diagnozy
- w celu opracowania systemu wzmocnień zachowań pozytywnych i eliminowania zachowań niepożądanych
- ds. współpracy ze środowiskiem rodzinnym
- da ewaluacji
- ds. programowych
- ds. kontaktów ze środowiskiem lokalnym i promocji przedszkola
Oraz w innych zespołach powoływanych w miarę potrzeb placówki
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Protokoły z Rad Pedagogicznych
Plan pracy zespołów

§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

ZADANIA
Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programów własnych
Wykorzystanie wiedzy zdobytej na kursie „Konstruowanie programów wychowania przedszkolnego”
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Zgromadzenie niezbędnych materiałów oraz merytoryczne opracowanie treści programów
TERMIN REALIZACJI
X 2010
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Literatura, materiały z ukończonego kursu Notatki

ZADANIA
Opracowanie i realizacja programu autorskiego ,,Co o ekologii przedszkolak wiedzieć powinien”
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Zajęcia prowadzone z dziećmi 1 raz w tygodniu przez 30 minut.
TERMIN REALIZACJI
I- III 2011
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Program
„Co o ekologii przedszkolak wiedzieć powinien”
Ewaluacja programu

ZADANIA
Opracowanie i realizacja programu autorskiego plastyczno- konstrukcyjnego ,,Mały artysta”
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Zajęcia prowadzone 1 raz w miesiącu
TERMIN REALIZACJI
Rok szkolny 2011-2012
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Program
,,Mały artysta”
Ewaluacja programu

ZADANIA
Opracowanie i realizacja programu autorskiego ,,Wesołe zabawy z rodzicami jako integracja i wychowanie”
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Spotkania rodzinne 1 raz w tygodniu
TERMIN REALIZACJI
V 2013
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Program
,,Wesołe zabawy z rodzicami jako integracja i wychowanie”
Ewaluacja programu
Potwierdzenie rodziców
ankiety

ZADANIA
Opracowanie i realizacja programu adaptacji dziecka 3-letniego ,,Dziecko idzie do przedszkola”
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Cykl spotkań adaptacyjnych dla dzieci i rodziców
TERMIN REALIZACJI
Rok szkolny 2012-2013
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Program ,,Dziecko idzie do przedszkola”
Ewaluacja programu
Potwierdzenie rodziców
ankiety

ZADANIA
Realizowanie programu zdrowia psychicznego ,,Przyjaciele Zippiego”
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Zajęcia prowadzone 1 raz w tygodniu
TERMIN REALIZACJI
XI – IV 2010- 2011
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Potwierdzenie realizacji
Ewaluacja programu
wnioski

ZADANIA
Wdrożenie innowacji pedagogicznej: ,, Odkrywamy tajemnice wody” program autorski uwzględniający rozwijanie pojęć przyrodniczych z wykorzystaniem metody projektu badawczego
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Realizacja zgodnie z planem rocznym i planami miesięcznymi
TERMIN REALIZACJI
Rok szkolny 2010-2011
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Sprawozdanie, potwierdzenie dyrektora,
Ewaluacja

§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIA
Założenie koła plastyczno-konstrukcyjnego
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci uzdolnionych plastycznie.
Organizowanie wystaw prac dzieci
Aukcje prac na kiermaszach
TERMIN REALIZACJI
Rok szkolny 2011-2012
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Plan pracy koła
Zdjęcia

ZADANIA
Udział w konkursie plastycznym „EkoAsy z naszej klasy”. Współuczestnictwo w projekcie edukacji ekologicznej
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Przygotowanie prac z materiałów ekologicznych na konkurs

TERMIN REALIZACJI
XI 2010
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zdjęcia prac
Potwierdzenie udziału

ZADANIA
Prelekcje dla rodziców
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Opracowanie i wygłaszanie referatów dla rodziców podczas zebrań.
„Dojrzałość szkolna”
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
Rok szkolny 2010-2011
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Referat
Potwierdzenie rodziców

ZADANIA
Promowanie osiągnięć dzieci poza przedszkolem
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Udział dzieci w konkursach organizowanych przez inne przedszkola oraz instytucje znajdujące się w mieście.
Udział w konkursach powiatowych i wojewódzkich
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zdjęcia
Dyplomy
Prace plastyczne

§ 8 ust.2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

ZADANIA
Współpraca z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
- zorganizowanie spotkanie z logopedą dla rodziców
- kierowanie dzieci do poradni na badania,
- konsultacje,
- spotkania wg planu współpracy z poradnią
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Plan współpracy z poradnią

ZADANIA
Współpraca z Policją
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
- spotkania organizowane przez policjantów w ramach ogólnopolskiej kampanii „Bezpieczna droga do szkoły”,
- wycieczka na Komisariat Policji
- udział w turnieju ,,Bezpieczna zerówka”
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zdjęcia
Artykuły

ZADANIA
Współpraca z Biblioteką Publiczną celem rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Udział w akcji ,, Cała Polska czyta dzieciom”
- czytanie dzieciom bajek przez zapraszanych gości.
- udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę.
- wystawy prac dzieci w bibliotece
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zdjęcia
Artykuły

ZADANIA
Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 2
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Uczestniczenie w przedstawieniach teatralnych, udział w lekcjach pokazowych, imprezach okolicznościowych
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zdjęcia
Artykuły

ZADANIA
Współpraca z Parkiem Narodowym „Ujście Warty”
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Udział w cyklu spotkań edukacyjnych o tematyce przyrodniczej na terenie Parku Narodowego ,,Ujście Warty
TERMIN REALIZACJI
Rok szkolny 2010-2011
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zdjęcia
Artykuły

ZADANIA
Włączenie się w ogólnopolskie akcje: „Góra grosza”
„Wielka orkiestra świątecznej pomocy”
,, Sprzątanie świata”
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Zbiórka monet groszowych
Zbiórka zabawek
Sprzątanie terenu wokół przedszkola i w okolicy pobliskiego lasu
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Sprawozdanie
Podziękowania
Zdjęcia
Artykuły

ZADANIA
Współpraca z absolwentami przedszkola
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Badanie losów absolwenta. Zapraszanie absolwentów do prezentowania swoich talentów, umiejętności podczas imprez przedszkolnych- koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne, pokazy taneczne
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zdjęcia
Artykuły
Protokoły z Rad Pedagogicznych

§ 8 ust.2 pkt 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

ZADANIA
Opublikowanie na portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Przygotowanie planu oraz przesłanie na stronę internetową
TERMIN REALIZACJI
Rok szkolny 2010-2011
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Publikacja na stronie internetowej

ZADANIA
Publikacja artykułu w czasopiśmie „Bliżej przedszkola”
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Opracowanie artykułu
TERMIN REALIZACJI
Rok szkolny 2012-2013
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Publikacja artykułu

ZADANIA
Sukcesy wychowanków
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Osiągnięcia i sukcesy dzieci w konkursach organizowanych przez środowisko lokalne i ogólnopolskie
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zdjęcia
Artykuły z gazet
Dyplomy
Wyróżnienia

ZADANIA
Uzyskiwanie wyróżnień i nagród za pracę dydaktyczno-wychowawczą
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Nagrody Burmistrza Miasta i Dyrektora przedszkola
TERMIN REALIZACJI
Lata 2010-2013
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Protokoły z Rad Pedagogicznych
Wyróżnienia
Nagrody

§ 8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

ZADANIA
Obserwacja i analiza rozwoju dziecka
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
- Diagnoza gotowości szkolnej, rozpoznawanie możliwości dzieci.
- Obserwacja dzieci
- realizowanie indywidualnych planów wspomagania rozwoju dziecka we współpracy z rodzicami,
- ewaluacja planów pracy indywidualnej
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Karty obserwacji
Arkusz SGS i GE-5
Indywidualnych plany wspomagania rozwoju dziecka

ZADANIA
Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązywania problemu wychowawczego
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
- analiza przypadku dziecka nieśmiałego
- opis i analiza przypadku dziecka mającego problem z adaptacją do przedszkola,
TERMIN REALIZACJI
Rok szkolny 2012-2013
Rok szkolny 2011-2012
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Pisemna analiza


Opracowanie:
mgr Małgorzata Pezowicz
..............................

Plan zatwierdzono do realizacji dnia................

.......................................
(podpis dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.