X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10703
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO,
EWY KOŁODZIEJCZYK
NAUCZYCIELKI PRZEDSZKOLA NR.8 W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ NR. 6 W GORLICACH
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

1.Złożenie wniosku o podjęcie stażu-1 sierpień 2008.
2.Data rozpoczęcia stażu-01 wrzesień 2008.
3.Złożenie planu rozwoju zawodowego-14 wrzesień 2008.
4.Data zakończenia stażu-31 maj 2011.
5.Opracowanie sprawozdania.
6.Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.
7.Złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.


(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)
L.p.
Kierunki rozwoju
Działania do kierunków rozwoju
Termin realizacji.
Sposób dokumentowania

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy placówki
(§ 8. ust 2. pkt 1.)

1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. Analiza dokumentacji:

- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

-Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, CODN, Internet)

-Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela, Prawie Oświatowym oraz o Systemie Oświaty

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
a/Ukończenie studiów licencjackich: kierunek” Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”
-b/ Poszerzanie wiedzy i umiejętności
poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu/Rady Szkoleniowe, seminaria/
c/Udział w zewnętrznym doskonaleniu
nauczycieli (Powiatowe Centrum Edukacji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna/)
-warsztaty metodyczne
- kursy i szkolenia
- zajęcia otwarte
d/Tworzenie własnego warsztatu pracy; gromadzenie materiałów dydaktycznych ,literatury metodycznej

Wrzesień 2008
W okresie stażu
W okresie stażu
VII 2010
W okresie stażu
Przynajmniej dwa razy w roku
W okresie stażu

Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan Rozwoju Zawodowego
Dyplom ukończenia studiów
Protokoły, potwierdzenie dyrektora
Zaświadczenia ukończonych kursów
Zbiór pomocy, materiałów, literatury

2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8. ust 2.pkt 2.) 1.Zdobywanie wiedzy informatycznej
-udział w kursie komputerowym.

2.Wykorzystanie technologii informacyjnej w codziennej pracy;
-pozyskiwanie z Internetu informacji potrzebnych nauczycielowi w pracy

-samodzielne opracowywanie narzędzi badawczych np. ankiet, informacji dla rodziców, zaproszeń, podziękowań, pomocy dydaktycznych
-przygotowywanie dokumentów placówki/plany pracy, scenariusze zajęć itp./
-dokumentowanie uroczystości przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego, skanera, drukarki
-publikowanie wydarzeń przedszkolnych na stronie internetowej czasopisma „Bliżej Przedszkola
-prowadzenie gazetki przedszkolnej
-wykorzystanie programów edukacyjnych, slajdów do pracy z dziećmi

W okresie stażu
W okresie stażu
Systematycznie
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

Zaświadczenie
pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć
Opracowane materiały
Kronika przedszkolna
Publikowanie zdjęć i wiadomości z życia przedszkola
Gazetka przedszkolna
Scenariusze zajęć

3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych; prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8. ust 2. pkt 3)

1.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, nauczycieli kontraktowych oraz studentów uczelni pedagogicznych

2.Dzielenie się wiedzą zdobytą na różnych formach doskonalenia zawodowego w ramach Rad Szkoleniowych

3. Opublikowanie w portalu internetowym Planu Rozwoju Zawodowego

4. Zorganizowanie i przeprowadzenie
konkursów na terenie przedszkola, opracowanie regulaminu
- Konkurs ozdób świątecznych
-Festiwal Piosenki Przedszkolnej

9. Przygotowanie i udział dzieci w konkursach ogłaszanych na stronie internetowej „Bliżej Przedszkola”

W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
XII 2009
IV 2010
W okresie stażu

Scenariusze zajęć
Potwierdzenie dyrektora
potwierdzenie dyrektora
Adres strony z publikacją, zaświadczenie
Scenariusz zajęć
Regulaminy konkursów, zaświadczenie dyrektora
Dyplomy, zaświadczenia

4. Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8. ust 2. pkt 4a.) 1. Opracowanie i wdrożenie do realizacji
Programu Edukacyjnego „ Mały
Artysta-program koła plastycznego”

2009 rok

Program edukacyjny, podsumowanie i ewaluacja

5. Poszerzanie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8. ust 2. pkt 4c.) 1. Organizowanie wycieczek dla dzieci

2. Organizacja spotkań
integracyjnych dla rodziców,
przygotowanie i przedstawienie
programu artystycznego dla
społeczności lokalnej, uroczystości
okolicznościowych (według kalendarza
imprez), zajęć otwartych dla rodziców

3.Pozyskiwanie środków na rzecz placówki-zorganizowanie kiermaszu ozdób świątecznych

4.Udział w programach edukacyjnych proponowanych przez inne jednostki oświatowe

4. Prowadzenie kółka plastycznego-promowanie osiągnięć dzieci poza przedszkolem – udział w konkursach
5. Prowadzenie zajęć otwartych z czynnym udziałem rodziców
6. Wygłaszanie prelekcji dla rodziców na tematy wychowawcze

W okresie stażu
W okresie stażu
XII 2008
XII 2010
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
IX 2008
IX 2009 Karty wycieczek

Potwierdzenie dyrektora, scenariusze spotkań integracyjnych, zdjęcia
w Kronice Przedszkolnej
Zdjęcia, poświadczenie dyrektora
Zaświadczenia
Prace plastyczne, zaświadczenia, dyplomy
Scenariusze spotkań
Przykładowe referaty

6. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8. ust 2. pkt 4e.) 1.Aktywna i systematyczna współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:

-konsultacje i organizowanie spotkań ze specjalistami

2. Współpraca z Miejskim Zespołem Szkół Nr. 6;
-przygotowanie teatrzyku lub innej formy zajęć dla uczniów kl.I
-udział przedszkolaków w imprezach organizowanych przez uczniów szkoły

3. Nawiązanie współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną:
-udział w zajęciach organizowanych na terenie Biblioteki
-zaproszenie pracownika biblioteki do przedszkola-czytanie bajek ramach uczestnictwa w akcji „Cała polska czyta dzieciom”

4. Nawiązanie współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej – zorganizowanie zajęć lepienia z gliny.

5.Koordynowanie akcji charytatywnych np. Góra Grosza,

W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu

Poświadczenie dyrektora, zaświadczenia
Potwierdzenie nauczycieli klas I
Poświadczenie dyrektora, zdjęcia
Poświadczenie dyrektora
Poświadczenie dyrektora
Zaświadczenia, zdjęcia

7. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8. ust 2. pkt 5.) 1. Opis dwóch wybranych przypadków W okresie stażu

Opis i analiza przypadków
8. Inicjatywa własna 1Prowadzenie Kroniki Przedszkolnej
Rok Szkolny:
-2007/2008
-2008/2009
-2009/2010

Kronika przedszkolna

Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r.
Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.

Plan opracowała: Ewa Kołodziejczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.