X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 10501
Dział: Gimnazjum

Autorski program zajęć fitness i rekreacji ruchowej w ramach zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ FITNESS I REKREACJI RUCHOWEJ W RAMACH ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZOWANY W III ETAPIE EDUKACYJNYM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM.EDWARDA SZYLKI W OŻAROWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/ 2010.

Opracowała: Renata Rolak


WSTĘP
We wrześniu 2009 roku w klasach I gimnazjum wprowadzono zajęcia fakultatywne w ramach czterech godzin wychowania fizycznego. W mojej szkole w rozwiązaniu organizacyjnym wychowania fizycznego przyjęto wariant: 2 godziny zajęć wychowania fizycznego prowadzonych tradycyjnie w systemie 2 godzin klasowo lekcyjnym, plus 2 godziny obligatoryjnych co do udziału zajęć fakultatywnych związanych z różną aktywnością ruchową. Proponowany przeze mnie program dotyczy fakultetów w zakresie fitness i różnych form rekreacji ruchowej. Program przeznaczony jest dla uczniów chętnych w celu wdrożenia ich do systematycznej aktywności fizycznej i wyboru sportów całego życia, realizowany w III etapie edukacyjnym.
Główne założenia programu polegają na obcowaniu uczniów z muzyką, ruchem i tańcem. Muzyka zawsze była i jest ważnym elementem twórczo oddziałującym na psychikę i ciało człowieka. Poprzez taniec, uczeń wyrabia w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów oraz poprawia koncentrację i koordynację ruchową.
Po realizacji programu uczniowie opanują podstawowe kroki i elementy ruchu charakterystyczne dla aerobiku, poznają różne formy ruchu i odmiany aerobiku.
Udział w zajęciach aerobiku jest dobrowolny, a zadaniem prowadzącego jest starać się utrzymać zainteresowanie i chęci uczniów do ruchu i gimnastyki rytmicznej poprzez:
1. atrakcyjność zajęć
2. ciekawy dobór repertuaru
3. właściwą motywację emocjonalną
4. stworzenie przyjemnej atmosfery
5. rozwijanie zamiłowania i twórczej inicjatywy


SZCZEGÓŁOWE CELE KSTAŁCENIAI WYCHOWANIA
1. Rozwijanie aktywności fizycznej.
2. Ukazywanie znaczenia ruchu dla utrzymania zdrowia.
3. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
4. Hartowanie organizmu adaptacja do trudnych warunków (walka ze stresem, chorobami),
5. Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych.
6. Kształtowanie proekologicznych postaw i uczulanie na piękno przyrody.
7. Pokazanie gotowych pomysłów na organizację wolnego czasu.
8. Rozwijanie zainteresowań uczniów (pokonanie bariery braku przyjemności z ćw ruchowych.
9. Ukazywanie wzorców kulturowych zdrowego stylu życia.
10. Integrowanie zespołów ćwiczących i doskonalenie ich wzajemnej komunikacji.
11. Inspirowanie do samokontroli ( w rozwoju układu krążeniowo- oddechowego, sprawności, postawy i urody ciała.
12. Kształtowanie postaw do całożyciowej aktywności fizycznej.
13. Promowanie zdrowotnego stylu życia.
14. Nabycie przez uczniów umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur w tańcach i układach choreograficznych.
15. Kształtowanie i rozwijanie zdolności rytmiczno-tanecznych, harmonii i piękna ruchu.
16. Wyrobienie nawyku aktywnego spędzenia wolnego czasu.
17. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań .
18. Wyrobienie umiejętności stosowania form tanecznych jako sposobu walki ze stresem.
19. Nabycie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy podczas prezentowania się na scenie.
20. Doskonalenie sprawności fizycznej (zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych).
21. Propagowanie aerobiku, jako formy aktywności sportowo-rekreacyjnej do realizacji w czasie wolnym (aktywna forma wypoczynku).
22. Pogłębienie wiadomości dotyczących ruchu fitness, aerobiku a także wpływu regularnie podejmowanej aktywności ruchowej na organizm.


TREŚCI ZGODNE Z TREŚCIAMI NAUCZANIA ZAWARTYMI W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ
1.Zabawy i ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu.
2.Ćwiczenia doskonalące elementy techniki ruchowej do rytmu muzyki: biegi, podskoki, półobroty, obroty.
3.Ćwiczenia kształtujące rąk, nóg, tułowia i szyi.
4.Ćwiczenia gimnastyczne w rytmie.
5.Kroki przesuwne stosowane w choreografii, prezentacja kroków, tworzenie piramidy.
6.Praca aerobowa - krótki układ choreograficzny na bazie kroków przesuwnych.
7.Doskonalenie kroków bazowych aerobiku - step touch, skrzyżny, jive, szasse, cha, cha, cha, v-i step, obroty itp. Technika ruchu i praca nóg.
8.Doskonalenie podstawowych kroków aerobiku - łączenie pracy rąk i nóg w rytmie.
9.Tworzenie krótkich układów tanecznych.
10.Wykonanie zestawu ćwiczeń aerobiku według inwencji nauczyciela.
11.Aerobik - tworzenie układu ćwiczeń według inwencji uczniów.
12.Improwizacje ruchowe.
13.Aerobik w 2 - kach - ćwiczenia gimnastyczno-taneczne w rytmie w parach.
14.Tworzenie własnych układów w oparciu o poznane kroki i ćwiczenia gimnastyczne.
15.Ćwiczenia izolowane.
16.Ćwiczenia poprawiające koordynację ruchową
17.Ćwiczenia na siłowni wzmacniające poszczególne partie mięśni.
18.Gry i zabawy sportowo-rekreacyjne z piłkami.
19.Wycieczki piesze połączone z grami terenowymi.
20.Kometka- gra rekreacyjna.
21.Tenis stołowy.
22.Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem inwencji ucznia.

METODY PRACY
1. Oglądowe (pokaz, obserwacja, film)
2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
3. Praktycznego działania
4. Częściowo - kompleksowa:
- syntetyczna - nauczanie całego ruchu,
- analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty,
- kompleksowa - dzielenie całości na fragmenty i po ich opanowaniu łączenie w całość
Z
ASADY NAUCZANIA
- aktywności i świadomości
- przystępności
- łączenia teorii z praktyką
- systematyczności,
- stopniowania trudności
- indywidualizacji zajęć

FORMY ORGANIZACYJNE
6. Zespołowa
7. Frontalna
8. Indywidualna


OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z UWZGLĘDNIENIEM STANDARDÓW WYMAGAŃ BĘDĄCYCH PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW

1.AEROBIC
• Ruch w rytmie muzyki
• Łączenie form ruchu w rytmie
• Proste układy taneczne
Standardy osiągnięć w zakresie:
Postaw:
Uczeń:
- docenia znaczenie aerobiku - jako formy aktywności pozwalającej na uzyskanie i utrzymanie dobrej sprawności fizycznej
- przestrzega zasad zachowania bezpieczeństwa i higieny na zajęciach sportowo- rekreacyjnych
- systematycznie uczestniczy w zajęciach sportowo-rekreacyjnych stale doskonaląc się i podnosząc swe umiejętności
- przestrzega zasad współdziałania w grapie
- dokonuje samokontroli i samooceny własnej aktywności na zajęciach i zawodach sportowych (dostrzega braki we własnych umiejętnościach i zauważa postępy)
- rozwija poczucie wiary we własne siły
- umie kulturalnie zachowywać się podczas trwania imprez rekreacyjno - sportowych
Umiejętności:
Uczeń:
- umie wykonać podstawowe kroki w aerobiku (marsz, step touch, skrzyżny, jive, szanse, cha, cha, v-i step, obroty, ugnij przód, ugnij tył)
- wykonać ćwiczenia gimnastyczne nóg w rytmie
- umie łączyć poszczególne kroki w jedną całość wraz z pracą ramion
- połączyć proste kroki w dowolny układ
- wykonać ćwiczenia kształtujące ramion, tułowia, szyi, nóg
- wykonać układ ćwiczeń indywidualnie, w dwójkach, oraz w zespole
- samodzielnie lub w grupie opracować i przedstawić układ choreograficzny w rytmie wybranej przez siebie muzyki
Wiadomości:
Uczeń:
- - zna podstawowe kroki w aerobiku
- - zna komendy i nazewnictwo podstawowych kroków
- - zna ćwiczenia kształtujące ramion, nóg, tułowia szyi,
- - zna regulamin zawodów w aerobiku rekreacyjnym, zasady sędziowania

2.GRY I ZABAWY SPORTOWO- REKREACYJNE Z PIŁKAMI,
• gra ;żywy kosz; ,korfball
• sztafety
• wyścigi
Standardy osiągnięć w zakresie:
Postaw:
Uczeń:
• uczestniczy w organizacji zabaw i gier
• pełni rolę sędziego
• stosuje się do zasady fair- play
Umiejętności:
Uczeń:
• potrafi zasadę fair- play stosować w praktyce
• potrafi sędziować gry i zabawy
• potrafi zorganizować i przeprowadzić gry i zabawy z piłką
Wiadomości:
Uczeń:
• umie wybrać i realizować odpowiednią dla siebie formę aktywności
• ruchowej
• zna przepisy zabawy; żywy kosz; i gry korfball
• zna zasady prawidłowego żywienia.

3.WYCIECZKI PIESZE POŁĄCZONE Z GRAMI TERENOWYMI
• -sztafety, wyścigi
• slalomy z prowadzeniem piłki
• strzały do bramki
• gra szkolna, podchody, zwiady
Standardy osiągnięć w zakresie:
Postaw:
Uczeń
• wykazuje poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swojej grupy w czasie marszu i zajęć
• wykazuj e stałą aktywność ruchową w czasie wolnym Umiejętności:
• Uczeń:
• potrafi prawidłowo skompletować i spakować ekwipunek na wycieczkę
• potrafi bezpiecznie prowadzić gry zabawy w terenie Wiadomości:
• Uczeń:
• zna zasady bhp w terenie i w czasie marszu
• zna przyczyny degradacji środowiska
• zna zasady higieny stroju do zabaw w terenie

4.KOMETKA- GRA REKREACYJNA
o technika prawidłowego chwytu rakietki
o odbicia lotki
Standardy osiągnięć w zakresie:
Postaw:
Uczeń:
• wykazuje zainteresowanie różnymi formami aktywności ruchowej
• podejmuje aktywność wg możliwości i zainteresowań
Umiejętności:
Uczeń:
• potrafi prawidłowo trzymać rakietę i odbijać lotkę
• potrafi zastosować opanowane elementy w grze
• potrafi sędziować Wiadomości: Uczeń:
• zna zasady gry i sędziowania zna znaczenie aktywności ruchowej podczas wakacji
• zna wpływ ruchu na organizm człowieka w różnym okresie jego życia i zdrowia

5.TENIS STOŁOWY, o zagrywka
o odbicia piłki
o gra pojedyncza i parami
Standardy osiągnięć w zakresie:
Postaw:
Uczeń:
• przeżywa radość zwycięstwa i gorycz porażki
• poznaje różne formy ruchu kształtujące sprawność działania Umiejętności:
• Uczeń:
• potrafi zastosować opanowane elementy techniki i taktyki gry
• potrafi szybko zmieniać pozycje i formę ruchu
• zorganizować i przeprowadzić zawody, pełniąc rolę sędziego i zawodnika
Wiadomości
Uczeń:
• zna przepisy i zasady organizowania zawodów
• zna zasady sportowego współzawodnictwa
• zna najlepszych polskich tenisistów

6.GRY I ZABAWY RUCHOWE Z WYKORZYSTANIEM INWENCJI UCZNIA
o różne formy biegów, skoków, rzutów
o biegi z przyspieszeniem
Standardy osiągnięć w zakresie:
Postaw:
Uczeń:
• rozwija inwencję własną w doborze miejsca, przyborów, atrakcyjności i bezpieczeństwa zajęć ruchowych
• przejawia potrzebę stałego wzbogacania i doskonalenia umiejętności rekreacyjno- sportowych
• przej awia potrzebę współorganizacj i zaj ęć rekreacyj nych
Umiejętności:
Uczeń:
• potrafi eksponować swoje osiągnięcia
• potrafi wymyślić grę lub zabawę
• potrafi zmobilizować grupę do rywalizacji
Wiadomości:
Uczeń:
• zna walory rekreacyjne i zdrowotne gier
• wie co to jest sprawność fizyczna
• wie jak zorganizować sobie i kolegom czas wolny

7. GRY I ZABAWY NA ŚNIEGU,
o budowanie fortecy
o zabawy w śnieżki o rzeźby śniegowe
o zabawy na sankach
Standardy osiągnięć w zakresie:
Postaw:
Uczeń:
• dba o bezpieczeństwo w grach i zabawach na śniegu
• prowadzi zdrowy styl życia i zachęca do tego innych
Umiejętności:
Uczeń:
• potrafi stosować zabiegi hartowania ciała i pielęgnacji
• potrafi zachować bezpieczeństwo w czasie zabaw na śniegu i lodzie
Wiadomości:
Uczeń:
• zna zasady bezpiecznego zachowania się na śniegu, lodzie, w górach na stoku
• zna zasady ubierania się zimą


KRYTERIA OCENIANIA NA ZAJĘCIACH FAKULTATYWNYCH W ZAKRESIE FITNESS I REKREACJI
1. Ocenianie powinno wspierać i motywować do podejmowania dalszej pracy i wysiłku w przyszłości.
2. Ocenianie powinno odpowiedzieć uczniowi jakie są jego mocne i słabe strony.
3. Ocenianie powinno uwzględniać możliwości, wkład pracy i wysiłek ucznia
4. Ocenianie powinno wdrażać ucznia do samokontroli i samooceny.
5. Ocenianie powinno być zorganizowane w sposób umożliwiający uczniowi jak najlepsze zaprezentowanie swoich osiągnięć.
6. Ocenianie powinno być ukierunkowane na posługiwanie się umiejętnościami i wiedzą przez ucznia.
METODY OCENY UCZNIA
1. Obserwujemy postępowanie ucznia na każdych zajęciach i premiujemy „plusami" i „minusami".
2. Stawiamy przed uczniem konkretne zadania np.: przyniesienie przyborów sportowych i przygotowanie miejsca do ćwiczeń.
3. Sprawdzamy wiadomości w trakcie różnych zajęć wychowania fizycznego.
4. Respektowanie przepisów zabaw i gier określamy w trakcie poszczególnych zajęć.
5. Podczas wykonywanych prób sprawności uczeń sam posługuje się taśmą mierniczą stoperem i odczytuje wyniki kolegi- współćwiczącego.
6. Oceniamy dokonując w dowolnej formie sprawdziany wybranych umiejętności ruchowych.
7. Oceniamy w warunkach naturalnych, a nie w wyizolowanych, czyli oceniamy wykorzystanie poznanych elementów technicznych i umiejętności ruchowych podczas mini gier.
8. Premiujemy konkretną oceną inwencję własną w przeprowadzeniu rozgrzewki, gier i zabaw oraz ćwiczeń przy muzyce.
9. Obserwujemy zachowanie oraz relacje ucznia w różnych sytuacjach na zajęciach np.: szanuje przybory i przyrządy do ćwiczeń, pomaga słabszym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.