X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10393
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego wychowania fizyczneg

Iwona Kurdziel
Nauczyciel Wychowania Fizycznego
Szkoły Podstawowej nr 117
Im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
Kraków ul. Kurczaba 15


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Dla potrzeb uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego w latach 2010/ 2013

Cele:
1. Podwyższenie jakości pracy dydaktycznej
2. Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

Termin rozpoczęcia stażu:
1 września 2010 r.

Termin zakończenia stażu:
31 maja 2013 r.

Okres stażu:
2 lata 9 miesięcy


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)
WYMAGANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY REALIZACJI
SPOSOBY DOKUMENTOWANIA

• Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego
- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
- Udział w warsztatach dotyczących awansu zawodowego Wrzesień 2010
Wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego opracowany według wymagań i potrzeb szkoły. Zaświadczenie.
• Nawiązanie współpracy z doradcą metodycznym i dyrektorem szkoły
- Rozmowy, korzystanie z niezbędnych materiałów pomocniczych Okres stażu Karty współpracy
• Doskonalenie warsztatu prascy

- udział w formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych i szkoły
- Pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej dotyczącej lekcji wychowania fizycznego
- Obserwacja i analiza umiejętności uczniów Okres stażu Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia.

Wykaz literatury.

Arkusze obserwacyjne
• Promocja szkoły → Zapraszanie osób z poza szkoły na imprezy o charakterze sportowym 2011 Potwierdzenie Dyrektora
• Podejmowanie dodatkowych zadań → Organizowanie imprez klasowych
- Przygotowanie apeli
- Organizowanie uczniom szkoły czasu wolnego (wyjścia mecze, basen, wycieczki) Okres stażu Zdjęcia, potwierdzenia Dyrektora
§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

• Podejmowanie działań celem doskonalenia umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- Udział w warsztatach i szkoleniach.
- Samodzielne nabywanie umiejętności posługiwania się nowymi technikami komputerowymi. Okres stażu Zaświadczenia
• Wykorzystanie Internetu → Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
- Korzystanie ze stron MEN- śledzenie zmian w przepisach oświatowych
- Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących sportu szkolnego na stronie internetowej szkoły we współpracy z nauczycielem informatyki
- Umieszczenie sprawozdania z działań planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej szkoły
Okres stażu

Październik 2010 Potwierdzenia, opracowane materiały.

• Wykorzystanie Internetu w pracy i życiu codziennym → Wykorzystanie Internetu, jako źródła informacji z zakresu sportu, wychowania fizycznego i zdrowia

- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami poprzez fora internetowe Okres stażu Potwierdzenia i wydruki ciekawych publikacji
§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

• Współpraca nauczycieli wychowania fizycznego → Organizacja wewnątrzszkolnych zawodów sportowych Okres stażu Sprawozdania, zdjęcia
• Dzielenie się wiedzą z ukończonych form doskonalenia zawodowego
- Prezentowanie na Radzie Pedagogicznej zdobytych materiałów, uzyskanych podczas szkoleń Okres stażu Poglądowe materiały.
• Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
- Przeprowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli rodziców 2010/2011 Konspekty, potwierdzenia Dyrektora
• Rada Pedagogiczna na sportowo Zorganizowanie meczu piłki siatkowej pomiędzy nauczycielami a uczniami naszej szkoły w ramach Dnia Sportu

- Zajęcia sportowe dla rodziców i nauczycieli
Czerwiec 2011, 2012

Okres stażu Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia
§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
• Prowadzenie szkoleń BHP młodzieży na lekcjach wychowania fizycznego - Rozmowy z uczniami dotyczące bezpieczeństwa Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora
• Opracowanie programu Dnia Sportu Szkolnego
- Promocja sportu- wyłanianie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach Czerwiec 2012 Program Dnia Sportu, zdjęcia
§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

• Organizacja zajęć pozalekcyjnych - Prowadzenie zajęć dla chętnych uczniów w okresie ferii zimowych

- Wyjazdy na basen
2011/2012
2012/2013 Potwierdzenie Dyrektora
• Kontynuacja programu Szkoły Promującej Zdrowie - Zachęcenie uczniów do zdrowego trybu życia
- Rozmowy z dziećmi na temat nadwagi
- Ćwiczenia fizyczne kontra siedzenie w domu
- Organizacja konkursów
Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
• Poprawa bazy szkoły → Udział w akcji „Sprzątanie świata”- zbiórka surowców wtórnych
- Współorganizacja imprezy środowiskowej dla rodziców

Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
• Współpraca z Policją
- Zorganizowanie spotkania z policjantem na temat „Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i z powrotem”
Okres stażu

Potwierdzenie Dyrektora. Pisma skierowane do Policji.

• Współpraca ze służbą zdrowia → Spotkania uczniów z higienistką szkolną
- Zapewnienie opieki medycznej podczas organizowanych zawodów sportowych
Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora

• Współpraca z pedagogiem szkolnym - Konsultacje w organizowaniu pomocy uczniom potrzebującym
Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora
• Współpraca ze strukturami samorządowymi - Współpraca przy organizowaniu imprez o charakterze sportowym w lokalnym środowisku
- Współpraca z Radą Dzielnicy XII
Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora. Dokumentacja z imprez.

• Współpraca ze strażą pożarną → Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami straży pożarnej na temat zagrożeń
2011/ 2012
2012/2013 Potwierdzenie Dyrektora.

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych

• Zanalizowanie i opisanie przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów wychowawczych -
Dokonanie analizy i opisu oraz przedstawienie rozwiązania, co najmniej dwóch problemów wychowawczych W okresie stażu 2010- 2013 Opis i analiza przypadków

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacjom

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.