X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10407
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZCYCIELA STAŻYSTY
Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Ząbkach

1. Imię i nazwisko: Ewa Macuba
2. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010
3. Czas trwania stażu: dziewięć miesięcy- 31.05.2011
4. Opiekun stażu: mgr Dorota Jankowska
5. Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta


CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

CELE SZCZEGÓŁOWE: Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2004 r. Nr 260 poz. 2593)
oraz z dn. 14.11.2007 r. (Dz.U. 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, wychowania i opieki.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
5. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego:
- wewnątrz przedszkola,
- poza przedszkolem
- samokształcenia
- samodoskonalenia.
6. Rozwijanie umiejętności dostrzegania problemów wychowawczych dzieci oraz radzenia sobie z nimi.
7. Pogłębianie znajomości środowiska dziecka.
8. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
9. Pogłębienie kontaktów z rodzicami.


(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)
L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 R.
§ 6 ust. 2 pkt. 1 znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego  Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U. 2004 r. Nr 260 poz. 2593) oraz z dn. 14.11.2007 r. (Dz.U. 2007 r. Nr 214, poz. 1580). Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
– Karta Nauczyciela.
- Napisanie planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2010 - Wymienione nazwy dokumentów w teczce stażysty
- Poprawnie opracowany Plan Rozwoju Zawodowego

2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu
- Omówienie i ustalenie przebiegu stażu oraz omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
- Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem Wrzesień 2010 - Harmonogram hospitacji i zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu
- Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą, a nauczycielem opiekunem

3. Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami określającymi organizację i zadania przedszkola Analiza dokumentacji przedszkola:
- Statut Przedszkola
- Roczny plan pracy
dydaktyczno - wychowawczej
- Regulamin Rady Pedagogicznej
- Regulamin Rady Rodziców
- Regulamin wycieczek
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o Systemie Oświaty Wrzesień 2009 – Maj 2010
- Zapis w dokumentacji przebiegu stażu

4. Poznanie :
- Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego,
- Rozporządzenia w sprawie nowej podstawy programowej
- Zapoznanie się z programem wychowania przedszkolnego: „W kręgu zabawy” J. Pytlarczyk Wydawnictwo Juka
- Zapoznanie się z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego
- Zapoznanie się z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych ( I etap edukacyjny klasy I-III) Wrzesień 2010 - Zapis w dokumentacji przebiegu stażu

5. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu - Udział w szkoleniu BHP
- Udział w szkoleniu pierwszej pomocy przedmedycznej
- Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa

6. Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji w przedszkolu - Opracowywanie planów miesięcznych,
- Wpisy do dziennika zajęć,
- Opracowywanie konspektów zajęć Wrzesień 2010 – Maj 2011 - Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu wychowania i nauczania, Plany miesięczne, konspekty zajęć obserwowanych

7. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego -Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć (konspektów) Cały okres stażu - Teczka stażysty

8. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego za I semestr
- Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego Luty 2011 - „Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za I semestr”

§ 6 ust. 2 pkt. 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

9. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
- Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników Raz w miesiącu - Wykaz tematów odbytych hospitacji, konspekty, notatki własne

10. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w obecności Dyrektora, Wicedyrektora, opiekuna stażu i innych nauczycieli stażystów według samodzielnie opracowanych konspektów zajęć - Opracowanie konspektów zajęć obserwowanych z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania
- Konsultacja z opiekunem stażu
- Omówienie przebiegu zajęć
- Zapis wniosków Raz w miesiącu - Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość

11. Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych - Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym:
• wewnątrz przedszkola,
• poza przedszkolem,
• samokształceniu
- Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali itp. Cały okres stażu - Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów
- Zbiór przykładowych pomocy dydaktycznych

12. Aktywny udział w Pedagogicznych Radach Szkoleniowych - Opracowanie i przedstawienie zagadnienia „Elementy metody Marii Montessorii”
- Wzbogacenie wiedzy na temat nowoczesnych metod przygotowujących dzieci do nauki czytania - Sprawozdanie z przebiegu Pedagogicznych Rad Szkoleniowych

13. Zapoznanie z literaturą pedagogiczno- psychologiczną. Samodzielne studiowanie literatury, korzystanie z portali edukacyjnych
- Czytanie czasopism pedagogicznych- „Wychowanie w Przedszkolu”, „Nauczycielka Przedszkola”
- Studiowanie literatury o charakterze pedagogiczno- psychologicznym.
-Szukanie ciekawych pomysłów do pracy pedagogicznej na portalach edukacyjnych Cały okres stażu
- Notatki
- Bibliografia

14. Doskonalenie multimedialnych technik pracy - Publikacje w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego, konspektów,
- Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej,
- Przygotowanie materiałów na zajęcia z
wykorzystaniem komputera Cały okres stażu - Elektroniczny zapis Planu Rozwoju Zawodowego i kart pracy

15. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci - Udział wychowanków w konkursach plastycznych
Cały okres stażu - Potwierdzenia od organizatorów, dyplomy

16. Wyzwalanie pozytywnych emocji wpływających na rozwinięcie zainteresowań kodem literowym - Prowadzenie zajęć i zabaw z wykorzystaniem metod wczesnej nauki czytania np.: metoda fonetyczno - literowo
- barwna B. Rocławskiego, metoda dobrego startu M. Bogdanowicz, wykorzystanie do nauki czytania komputerowych programów edukacyjnych Cały okres stażu - Dziennik zajęć
- Plany miesięczne
- Konspekty zajęć

17. Wykonywanie dodatkowych prac w przedszkolu
Wymiana doświadczeń zawodowych
- Prowadzenie zajęć dodatkowych w grupie trzylatków „Wspomaganie koncentracji metodą M. Montessorii”
-Opracowanie artykułu do gazetki „Skrzat”
- Zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli „Wykorzystanie elementów metody M. Montessorii w pracy z małym dzieckiem”
- Zorganizowanie zwiedzania przedszkola montessoriańskiego – zapoznanie z warsztatem pracy nauczyciela pracującego tą metodą
- Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych
-Współpraca z nauczycielami podczas organizowania różnorodnych imprez, wyjść i wyjazdów poza teren przedszkola
- Rozmowy w zespole wychowawczym
- Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami Raz w tygodniu październik 2010 – maj 2011
Maj 2011

Cały okres stażu - Zdjęcia na CD, program zajęć, dziennik zajęć dodatkowych

- Zdjęcia, sprawozdanie, inne dokumenty
- Artykuł
- Zaświadczenie
- Potwierdzenia o współpracy
- Harmonogram
- Harmonogram

§ 6 ust. 2 pkt. 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

18. Gromadzenie dokumentacji dotyczącej wychowanków - Spotkania z rodzicami
- Rozmowy indywidualne
- Współpraca z terapeutą - reedukatorem przedszkolnym
- Współpraca z logopedą przedszkolnym Cały okres stażu - Harmonogramy spotkań z rodzicami
- Notatki w „Zeszycie rozmów z rodzicami”
- Prowadzenie rozmów

19. Nawiązanie współpracy z rodzicami - Zajęcia otwarte dla rodziców
- Ankieta skierowana do rodziców na temat zaangażowania w przygotowaniu dziecka do czytania i pisania
- Zamieszczenie artykułów dotyczących wychowania dziecka na tablicy informacyjnej dla rodziców
- Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie, wyjazdów na basen, konkursów rodzinnych
- Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki Październik 2010

Cały okres stażu - Konspekt
- Formularz ankiety i wyniki
- Kserokopie artykułów
- Spis pozyskanych środków

20. Diagnozowanie wychowanków pod kątem gotowości szkolnej - Prowadzenie zeszytu obserwacji i diagnozy sześciolatków
- Przedstawienie rodzicom wyników diagnozy w formie ustnej i pisemnej Cały okres stażu
Luty, Maj 2011 - Zeszyt obserwacji i diagnozy

21. Opracowanie programów dla wychowanków potrzebujących dodatkowego wsparcia edukacyjnego - Zapoznanie rodziców z programami
- Zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego
- Systematyczne prowadzenie zajęć
Cały okres stażu
- Programy

§ 6 ust. 2 pkt. 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

22. Poznanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć - Rozmowa z opiekunem stażu
- Notowanie spostrzeżeń
-Wyciąganie wniosków
Cały okres stażu - Notatki z obserwowanych zajęć

23. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli pod kątem zgodności zamierzonych i realizowanych celów - Notowanie wniosków, pytań i uwag co do realizacji zajęć Raz w miesiącu - Notatki z obserwowanych zajęć

24. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności - Uwzględnianie opinii opiekuna o sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dzieckiem Cały okres stażu - Notatki w teczce stażysty

Data zatwierdzenia planu:

Zatwierdzam plan do realizacji ..................................
(podpis dyrektora przedszkola)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.