X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10385
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego mgr Joanny Wojciechowicz nauczyciela Przedszkola Publicznego nr 9 w Bartoszycach ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego.

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2010 r.
Czas trwania stażu – 9 miesięcy
Opiekun stażu-......

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Poznanie środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem dziecka.
5. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora i omawianie ich.
7. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego
- wewnątrzprzedszkolnych
- samokształcenia.

I. Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbył staż (&6 ust.2 pkt 1)


(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)
Lp
ZADANIA
FORMA
REALIZACJI/EFEKTY
TERMIN
REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

1. Zapoznanie z przepisami i procedurami związanymi z uzyskaniem stopnia
awansu zawodowego 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Ustawa o systemie oświaty z dn. 07 września 1991 r. z późniejszymi zmianami
- Znowelizowana Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 r. ze szczególnym uwzględnieniem rozdz. 3a dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 01.12.2004 r. w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593, zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
- omówienie i ustalenie przebiegu stażu;
- omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego;
- rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu,
- opracowanie kontraktu i planu współpracy z opiekunem stażu IX. 2010 r.

IX.2010

IX.2010 r.

- znajomość przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
- zawarcie kontraktu o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem
- plan współpracy

2. Zapoznanie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania przedszkola Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem przedszkola:
- Statut przedszkola,
- Procedura awansu zawodowego,
- Wewnątrzprzedszkolne zasady organizacji nadzoru pedagogicznego,
- Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela Przedszkola Publicznego nr 9 w Bartoszycach,
- Procedura przepływu informacji obowiązującej w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Bartoszycach,
- Zarządzenie dyrektora Przedszkola Publicznego nr 9 w Bartoszycach w sprawie organizowania procesu hospitowania,
- Procedura działania w zakresie wspomagania rozwoju dziecka obowiązująca od 01.09.2008 r. w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Bartoszycach,
- Procedura organizowania procesu wspierania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- Organizacja wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego,
- Organizacja mierzenia jakości pracy przedszkola w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Bartoszycach,
- Procedury ustalania oferty programowej Przedszkola Publicznego nr 9 w Bartoszycach,
- Przedszkolny system badania osiągnięć dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Bartoszycach,
- System zapewniania jakości w zakresie nadzoru pedagogicznego,
- Księga protokołów posiedzeń rady pedagogicznej.
- Plan wychowawczo- profilaktyczny
IX –X.2010 r. - notatki własne,
- znajomość dokumentacji przedszkolnej

3. Zapoznanie z przepisami
prawa dotyczące zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola -Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki,
- Rozporządzenie MEN z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
- Udział w szkoleniu BHP na stanowisku pracy i analiza regulaminu BHP i ppoż.
- Procedura postępowania na wypadek pożaru w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Bartoszycach,
- Zarządzenie nr 2/2006 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 9 w Bartoszycach z dn.09.05.2006r. w sprawie ustalenia zasad organizacji spacerów i wycieczek w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Bartoszycach – załącznik: Regulamin wycieczek Przedszkola Publicznego nr 9 w Bartoszycach,
- Procedura organizacji wycieczki w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Bartoszycach
IX. 2010 r. - zaświadczenie o odbyciu szkolenia
- notatki własne

4. Zapoznanie z programem wychowawczo – dydaktycznym realizowanym w przedszkolu -analiza i realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego,
- szczegółowe przeanalizowanie i realizacja programu „Klucz do uczenia się” wg Galiny Dolya i Nikolai Veraksa w pracy codziennej codziennie
- notatki własne,
- podstawa programowa
- dzienniki zajęć
- narzędzie do monitorowania realizacji podstawy programowej

5. Zapoznanie ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu - rejestrowanie pracy w dzienniku zajęć w grupach dzieci 4- letnich „Smerfy i „Zajączki”
- planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej w grupie dzieci 4 –letnich „Smerfy” i „Zajączki”,
- opracowywanie scenariuszy zajęć w grupie „Smerfy”,
- dokumentowanie obserwacji dotyczących rozwoju dzieci w grupie dzieci 4-letnich „Smerfy” i „Zajączki”

- zapoznanie ze sposobem dokumentowania pracy pedagogicznej i posiedzeń Rady Pedagogicznej

- udział w Radach pedagogicznych

codziennie
raz w miesiącu
według potrzeb
X.2010 r.
III- IV.2011 r.
X.2010 r.
na bieżąco

Prawidłowo prowadzona dokumentacja:
- wpisy w dzienniku zajęć,
- scenariusze zajęć,
- miesięczne plany pracy,
- arkusze do monitorowania
- arkusze diagnostyczne
- arkusz obserwacji dziecka 4-letniego GE-4
- notatki własne

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację
Statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (&6 ust. 2 pkt 2)

1.Nabywanie umiejętności prowadzenia zajęć z dzieckiem
1. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela:
- obserwacja zajęć;
- omówienie i zapisywanie jej wyników
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora placówki:
- opracowanie scenariuszy zajęć;
- konsultacja z opiekunem stażu lub z dyrektorem;
- ocena i analiza pozytywnych i negatywnych stron przeprowadzonych zajęć;
- wyciągnięcie wniosków i zastosowanie ich w dalszej pracy raz w miesiącu
- notatki i wnioski z rozmów,
- scenariusze zajęć,
- arkusze obserwacji i prowadzenia zajęć
- Arkusze obserwacji zajęć
- Notatki
- Scenariusze zajęć;

2.Uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym wewnątrz przedszkolnym i samokształceniu - udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb we własnym zakresie (warsztatach, wykładach, zajęciach otwartych) ,

- udział w warsztatach, w radach szkoleniowych WDN;
- wzbogacanie wiedzy i umiejętności poprzez czytanie literatury i czasopism psychologiczno-pedagogicznych;
- wyszukiwanie interesujących informacji w Internecie
3 razy w ciągu stażu
według potrzeb
na bieżąco
- zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach;
- materiały metodyczne
- wykaz przeczytanej literatury;
- rejestr stron www

3. Tworzenie własnego warsztatu pracy Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii
komputerowej i internetowej:
- publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego,
- przygotowanie w formie elektronicznej dokumentacji z realizacji planu rozwoju zawodowego,

-tworzenie na komputerze materiałów edukacyjnych,
- tworzenie pomocy do pracy indywidualnej z dziećmi i pracy terapeutycznej,
- drukowanie dokumentów do grupy „Smerfy”,
- drukowanie zaproszeń dla rodziców z okazji Jasełek, na Dzień Babci i Dziadka, na Festyn Rodzinny , na zebrania z rodzicami,
- drukowanie ogłoszeń na tablice informacyjne w grupach dzieci 4-letnich „Smerfy” i „Zajączki”
- podziękowań dla rodziców, którzy najbardziej byli zaangażowani w pomoc i pracę na rzecz grupy „Smerfy”,
- dyplomów dla dzieci na zakończenie przedszkola i dzieci uczestniczących w terapii pedagogicznej,
- nagród dla dzieci uczestniczących w terapii oraz z grupy „Smerfy”,
- wierszy i piosenek dla grupy „Smerfy” i „Zajączki”

X. 2010 r.

VI. 2010 r.

na bieżąco

X. 2010 r. – V.2011 r.

na bieżąco

według potrzeb

VI. 2011 r.

V i VI. 2011 r.

według potrzeb

raz w miesiącu

- teczka stażysty;
- płyta z zapisem elektronicznym,
- druki wzorów
- zdjęcia,

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (&6 ust. 2 pkt 3)

1.Poznanie sposobów gromadzenia informacji o środowisku dzieci Zapoznanie z formami współpracy z rodzicami:
- zebrania z rodzicami;

- rozmowy indywidualne w grupie „Zajączki”,

- rozmowy indywidualne w grupie „Smerfy”,

- angażowanie rodziców w życie przedszkola,

- angażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie,

- pozyskanie rodziców do pracy na rzecz grupy „Smerfy” i przedszkola,

- ankietowanie,

- uczestniczenie rodziców w zajęciach otwartych i warsztatach ,

- analiza Kart przyjęcia dziecka do przedszkola,

- analiza opinii z PPP

3 razy w roku

w każdy poniedziałek

w każdą środę

według planu współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym

według potrzeb

według planu współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym

IX.2010 r.

X.2010 r.

- notatki własne;
- karty przyjęcia dziecka do przedszkola,
- listy obecności,
- sprawozdanie,
- zdjęcia

2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych - czytanie literatury pedagogiczno- psychologicznej i terapeutycznej;
- udział w szkoleniach organizowanych przez WDN i na własny rachunek
na bieżąco
według potrzeb
- spis literatury;
- zaświadczenia

3.Obserwacja i analiza możliwości rozwojowych dzieci i przekazywanie informacji o postępach dziecka rodzicom. Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie dzieci 4-letnich:
- prowadzenie arkuszy obserwacji dziecka GE-4 w grupie „Smerfy”,

- prowadzenie arkuszy do monitorowania osiągnięć dzieci w grupie „Smerfy” i „Zajączki”,

- prowadzenie arkuszy diagnostycznych w grupie dzieci 4-letnich „Smerfy” i „Zajączki”

- praca indywidualna z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z trudnościami oraz z dzieckiem zdolnym),

- diagnoza zainteresowań dzieci w grupie „Smerfy”

X. 2010 r.
III- IV. 2011 r.

codziennie

według wskazówek autora programu „Klucz do uczenia się”

według potrzeb

IX.2010 r.

- Arkusze obserwacji GE-4;
- Arkusze do monitorowania,
- Arkusz do pracy indywidualnej
- Arkusz diagnozy zainteresowań
- Arkusz diagnostyczny dziecka
-notatki własne

4.Wspomaganie aktywności twórczej wychowanków

-prezentowanie umiejętności dzieci podczas uroczystości przedszkolnych,

- stosowanie metod aktywizujących i twórczych w codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej
według planu współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym

na bieżąco

- prezentacja wytworów dzieci na tablicach w holu i w sali grupy,
-zdjęcia z uroczystości

IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (&6 ust.2 pkt 4)

1.Nabywanie umiejętności omawiania obserwowanych zajęć
- obserwacja zajęć,
- rozmowa pohospitacyjna
cały okres stażu
- scenariusze zajęć obserwowanych
- Arkusz obserwacji zajęć

2.Nabywanie umiejętności omawiania prowadzonych zajęć
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
- rozmowa pohospitacyjna
-prowadzenie zajęć dla praktykantki w grupie dzieci 4-letnich „Smerfy” cały okres stażu

IX.2010 r.
- scenariusze zajęć;
- Arkusze obserwacji zajęć;
- wnioski z rozmów
- notatki
- scenariusz zajęć

V. Zadania wynikające z własnych zainteresowań i potrzeb placówki

1.Określenie drogi rozwoju

- opracowanie Planu rozwoju zawodowego,

- dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego,

- przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu,

- złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją
IX. 2010 r.
na bieżąco
XII.2010 r.
III. 2011 r.
VI. 2011 r.
VI. 2011 r.

- Plan Rozwoju Zawodowego,
- teczka stażysty,
- płyta z zapisem elektronicznym
- sprawozdania kwartalne,
- dokumentacja z realizacji stażu
-wniosek

2.Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym

- współrealizacja Planu promocji przedszkola w lokalnych mediach,

- prowadzenie dokumentacji współpracy ze środowiskiem lokalnym i jego współrealizacja

według harmonogramu Planu promocji przedszkola

cały okres stażu

- Plan promocji przedszkola,
- Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym,
- teczka współpracy ze środowiskiem,
- sprawozdania z realizacji Planu promocji przedszkola i Planu współpracy ze środowiskiem lokalnym
-notatki

3.Uczestniczenie w pracach przedszkola związanych z realizacją jego zadań
- organizowanie i współorganizowanie imprez grupowych i przedszkolnych w grupie dzieci 4- letnich „Smerfy” i „Zajączki”, m.in. urodziny dzieci, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Powitanie Wiosny, Dni Rodziny,

- współorganizowanie wycieczki z okazji Dnia Dziecka,

- dekorowanie sali w grupie „Smerfy” zgodnie z porami roku,
- dekorowanie holi przedszkolnych na porę roku –jesień,
- redagowanie tablicy informacyjnej dla rodziców w grupie dzieci 4-letnich „Smerfy” i „Zajączki”
według planu współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym

V. 2011 r.
4 razy w ciągu roku
IX. 2010 r.
na bieżąco
- notatki
- scenariusze zajęć;
- wpisy do dziennika,
- zaproszenia,
- potwierdzenia
- zdjęcia

4.Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktyczno- wychowawczych

- uczestniczenie w kursach doskonalenia zawodowego;
- śledzenie literatury pedagogicznej w celu poszukiwania nowych rozwiązań i wzbogacania własnej wiedzy pedagogicznej
na bieżąco
- zaświadczenia
- spis literatury

5.Zaplanowanie pracy terapeutycznej (zajęcia korekcyjno- kompensacyjne) z wybranymi dziećmi

-prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z dziećmi potrzebującymi dodatkowego wsparcia
- opracowanie indywidualnych planów zajęć;
- opracowanie scenariuszy zajęć;
- udzielanie wskazówek rodzicom
X. 2010 r.- V. 2011 r.
(w każdą środę)

X.2010 r.
według potrzeb
na bieżąco
- dziennik zajęć terapeutycznych;
- plany zajęć;
- scenariusze zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.