X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 10346

Plan pracy wychowawczej dla klasy trzeciej

I.TREŚCI O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM I UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYWANE PRZEZ UCZNIA W PROCESIE WYCHOWANIA.

1.Nabywanie umiejętności stosowania powszechnych form grzecznościowych.

Zadania do wykonania: Obserwacja i naśladownictwo osób dorosłych, pogadanki, literatura
Umiejętności, kompetencje: Zna i stosuje formy grzecznościowe.
Osoby odpowiedzialne: wszyscy pracownicy szkoły
Ewaluacja: Obserwacja ucznia w codziennej pracy.

2.Kształtowanie postawy otwartości na poznawanie otaczającego świata.

Zadania do wykonania: Stosowanie wypracowanego przez szkołę i nauczyciela systemu nagród, motywacji i zachęty.
Umiejętności, kompetencje: Zdobywa umiejętności przewidziane programem.
Osoby odpowiedzialne: wychowawcy klas, nauczyciele, biblioteka
Ewaluacja: Frekwencja, prowadzenie arkuszy obserwacyjnych.

3.Nabywanie umiejętności pracy nad ciągłym rozwojem swojego intelektu.

Zadania do wykonania: Badanie wyników nauczania (diagnoza wstępna ucznia kl. III). Udział w różnych konkursach.
Umiejętności, kompetencje: Zdobyte wiadomości stosuje w praktyce.
Osoby odpowiedzialne: wychowawcy klas, biblioteka, świetlica
Ewaluacja: Konkurs plastyczny, recytatorski, teatralny inne wynikające z kalendarza imprez.

4.Kształtowanie umiejętności nawiązywania poprawnych kontaktów w grupie.

Zadania do wykonania: Zgodnie współdziałanie w grupie rówieśniczej.
Umiejętności, kompetencje: Akceptuje siebie i innych w grupie.
Osoby odpowiedzialne: wychowawcy
Ewaluacja: Wigilia, Dzień Chłopca, Dzień Dziewczynki, uroczystości klasowe i szkolne. Codzienna obserwacja umiejętności pracy w grupie.

5.Wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie oraz właściwego komunikowania się z innymi.

Zadania do wykonania: Praca w grupach, znajomość swojej klasy jako zespołu.
Umiejętności, kompetencje: Wie, że od jego postawy zależy atmosfera i wyniki pracy w klasie. Identyfikuje się z grupą
Osoby odpowiedzialne: wychowawcy
Ewaluacja: Zna imiona i nazwiska swoich kolegów
6.Umiejętność kierowania swoimi emocjami.

Zadania do wykonania: Gry dramatyczne, scenki teatralne, improwizacja.
Umiejętności, kompetencje: Odróżnia i nazywa podstawowe emocje (radość, miłość, gniew, strach, złość, smutek).
Osoby odpowiedzialne: wychowawcy
Ewaluacja: Arkusz obserwacyjny, właściwa reakcja ucznia na dane sytuacje, obserwacje ucznia.

7.Rozwijanie zdolności poznawczych. Korzystanie z pomocy dydaktycznych i różnych źródeł informacji.

Zadania do wykonania: Zapoznanie uczniów z instrukcją obsługi różnych przedmiotów codziennego użytku np. komputer, radio. magnetofon, telefon. Zapoznanie z pracą poszczególnych osób w szkole.
Umiejętności, kompetencje: Posługuje się różnymi pomocami dydaktycznymi zgodnie z zaleceniem nauczyciela. Wie, do kogo zwrócić się w sytuacjach trudnych.
Osoby odpowiedzialne: nuczyciele uczący
Ewaluacja: Potrafi obsłużyć sprzęt.

8.Wyrabianie podstawowych nawyków zdrowego stylu życia. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

Zadania do wykonania: Nauka ABC dobrego zachowania. Prawidłowa postawa ciała podczas siedzenia, chodzenia, noszenia tornistrów. Utrzymanie czystości otoczenia. Przerwy na świeżym powietrzu. Organizowanie wycieczek.
Umiejętności, kompetencje: Poznaje i stosuje podstawowe zasady higieny osobistej, spożywania posiłków oraz higieny najbliższego otoczenia. Wie, że wolny czas najkorzystniej jest spędzać na powietrzu.
Osoby odpowiedzialne: nuczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy, higienistka szkolna,
nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, wychowawca prowadzący pozalekcyjne zajęcia sportowo- rekreacyjne
Ewaluacja: Kulturalnie zachowuje się podczas posiłków. Dba o estetyczny wygląd własny oraz otoczenia w którym się znajduje. Kontroluje bezpieczeństwo własne i innych podczas zabaw i zajęć sportowych.


II. FORMY POMOCY WYCHOWAWCZEJ DLA UCZNIÓW, KTÓRZY ZNALEŹLI SIĘ W SYTUACJI ZAGROŻENIA.

1.Rozpoznanie i bieżąca obserwacja środowiska rodzinnego ucznia, stały kontakt z rodzicami /zebrania jeden raz w miesiącu, dyżur wychowawcy klasy- jeden raz w tygodniu, spotkania rodziców z nauczycielami, mające na celu kształtowanie nawyków bezpiecznych zachowań u dzieci/.

2.Współdziałanie z organizacjami wspierającymi szkołę.

3.Organizowanie i prowadzenie różnorodnych zajęć profilaktycznych.

4.Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Opracowała:
Krystyna Paterka - Rusek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.