X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 10344

Projekt edukacyjny zajęć sportowo - rekreacyjnych

ZADANIA PROJEKTU:

Zajęcia wychowania fizycznego w ramach siatki planowanych godzin lekcyjnych nie zaspakajają w pełni potrzeb ruchowych uczniów. Dotychczasowa oferta zajęć sportowych w naszej szkole adresowana była do uczniów klas IV-VI w ramach Szkolnego Koła Sportowego. Jednak młodsi uczniowie wyrażali chęć uczestnictwa w zajęciach ruchowych w ramach godzin pozalekcyjnych. Uczniowie chcieli doskonalić poznane w czasie lekcji umiejętności z różnych dyscyplin sportowych.
Stworzenie tego projektu edukacyjnego jest odpowiedzią na prośby zarówno uczniów jak i ich rodziców.
Zadaniem głównym jest zaspokajanie potrzeb ruchowych dzieci, rozwijanie ich zainteresowań sportowych i aktywności ruchowej oraz wspieranie uczniów utalentowanych sportowo.
Znając potrzeby rozwojowe uczniów ich zainteresowania i predyspozycje oraz warunki bazowe, jakimi dysponuje szkoła wybrałam zajęcia ogólnorozwojowe z elementami mini – gier sportowych.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą realizowane na dużej sali gimnastycznej, w dwóch grupach mieszanych
( dziewczęta i chłopcy) po 12 - 15 uczniów w grupie, jeden raz w tygodniu. Każda grupa ma zajęcia 45 minut.

CELE EDUKACYJNE:

1.Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
2.Rozwijanie i doskonalenie sprawności i aktywności ruchowej.
3.Kształtowanie nawyku potrzeby aktywności ruchowej.
4.Wdrażanie do zdrowego współzawodnictwa.
5. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie

ZADANIA SZKOŁY:

Aby osiągnąć założone cele edukacyjne w ramach programu edukacyjnego o charakterze zajęć sportowo – rekreacyjnych szkoła powinna:

1. Stwarzać uczniom możliwości podejmowania aktywności ruchowej i wyrażania własnych przeżyć w zabawach i grach sportowych.
2 .Zapewnić uczniom dogodne warunki do doskonalenia sprawności ruchowej i kondycji fizycznej.
3. Zapoznać uczniów z rożnymi formami rekreacji i podstawowymi dyscyplinami sportowymi.
4. Motywować do dbałości o własne zdrowie.
5. Zapewnić atmosferę życzliwości i otwartości na potrzeby uczniów.

CELE OGÓLNE:

1.Harmonijny rozwój sprawności ruchowej dziecka w wieku wczesnoszkolnym.
2. Kształtowanie psychomotoryki.
3. Wdrażanie do aktywności ruchowej
4 Kształtowanie charakteru i postaw w działaniu indywidualnym i zespołowym.
5. Wyposażenie ucznia w niezbędną wiedzę o kulturze fizycznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. PSYCHOMOTORYKA
Uczeń posiada ukształtowaną sprawność fizyczną i psychomotoryczną –szybkość, skoczność, moc, zręczność, gibkość, wytrzymałość (biegi, skoki, rzuty, czworakowanie, dźwiganie, wspinanie)

2. UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń posiada umiejętność ruchową związaną z formami aktywności rekreacyjnej, zdrowotnej sportowej (gimnastyka, elementy lekkoatletyki, mini – gry sportowe)

3.WIADOMOŚCI
Uczeń ma ukształtowany zasób wiedzy potrzebny do wspomagania rozwoju psychofizycznego organizmu, kształtowania wszechstronnej aktywności ruchowej (higiena, bezpieczeństwo)

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE:

1.Wyrabianie nawyku potrzeby aktywności ruchowej.
2.Wdrażanie do dobrego współdziałania w grupie.
3..Przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji.
4. Wzmacnianie postaw wzajemnej pomocy koleżeńskiej podczas wykonywania ćwiczeń.
5. Wyrabianie nawyków higieniczno – zdrowotnych.
6. Wdrażanie do samodyscypliny, samokontroli ,i samooceny podczas aktywności ruchowej na zajęciach i zawodach sportowych. .
7. Promowanie szkoły.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

METODY NAUCZANIA
•Analityczna (części)
•Syntetyczna (całości)
•Kompleksowa

METODY PRZEKAZYWANIA WIEDZY:
•Pokaz
•Opowiadanie
•Dyskusja
•Pogadanka

FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ
•Klasycznych gier i zabaw ruchowych
•Zabawowa
1.opowieści ruchowej
2.naśladowcza
•Zadaniowa
•Ścisła

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW PO ZREALIZOWANIU PROGRAMU:

Uczeń:
- aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych kształtując własną sprawność fizyczną i ruchową
- dba o własne zdrowie i higienę – promuje zdrowy styl życia
- udoskonali swoje umiejętności w zakresie aktywności ruchowej
- pozna przepisy i zasady gier i zabaw sportowych
- nauczy się współdziałać w zespole – stosując w zabawach i grach zasadę „fair – play”
- będzie identyfikował się z sukcesami i porażkami zespołu
- uczestnicząc w rekreacji poza szkołą, godnie będzie ją reprezentował

EWALUACJA PROGRAMU:

1.Sprawdzian – Międzynarodowe Testy Sprawności Ruchowej Uczniów klas I – III
2.Badanie Umiejętności Ruchowych Uczniów po klasie III.
3.Udział w olimpiadach, turniejach i zawodach sportowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.