X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9970
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegająego się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

mgr Beata Machowiak
nauczyciel wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie

Czas odbywania stażu:1.09.2008r.- 31.05.2011r.

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

§ 7 ust.2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)
Zadania do wykonania
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji

Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego:

kursy doskonalące

w sferze dydaktycznej i wychowawczej

kursy kwalifikacyjne

warsztaty
Cały staż

Zaświadczenia

Poznanie procedur awansu zawodowego
Cały staż
Notatki

Systematyczna współpraca z opiekunem stażu
Wrzesień 2008r.

Na bieżąco
Kontrakt, scenariusze obserwowanych zajęć, sprawozdanie

Aktywne uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli
Cały staż
Protokoły

Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej
Na bieżąco
Plany wynikowe, plan wychowawczy, plan pracy zespołu humanistycznego

Gromadzenie własnej biblioteki warsztatu pracy
Na bieżąco
Materiały, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, przedstawień, regulaminy konkursów

Zorganizowanie konkursów dla uczniów oddziałów przedszkolnych
Cały staż
Regulaminy konkursów, potwierdzenia dyrektora

Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli
Cały staż
Arkusze hospitacyjne

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań:

Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

Prowadzenia Rady Pedagogicznej metodą warsztatową
Okres stażu
Wpis do protokolarza Rady Pedagogicznej

Dokumentowanie własnych działań
Na bieżąco
Zaświadczenia, ankiety, scenariusze zajęć i przedstawień

Wstępna ocena własnych możliwości, umiejętności, osiągnięć
Wrzesień 2008 r.
Arkusz samooceny

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej
Cały staż
Ankiety, adnotacje w dziennikach, wywiady środowiskowe

Diagnozowanie zainteresowań i potrzeb wychowanków
Na bieżąco
Ankiety, plany wychowawcze

Obserwacja i analiza możliwości uczniów
Na bieżąco
Bieżąca dokumentacja, adnotacje w dziennikach

Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami
Cały staż
Rozmowy indywidualne, karta spotkań z pedagogiem, adnotacje w dziennikach

Uwzględnienie w planie dydaktyczno -wychowawczym klasy specyficznych elementów środowiska lokalnego i jego potrzeb
Cały staż
Plany wychowawcze

Opracowanie i realizacja wg własnego scenariusza zajęć integrujących zespół klasowy, przeciwdziałających agresji, prozdrowotnych
Cały staż
Plany wychowawcze, scenariusze

Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych uwzględnieniem potrzeb uczniów.

Udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach szkolnych i powiatowych

Organizacja wycieczek szkolnych, balu karnawałowego

Organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi według zgłaszanego zapotrzebowania

Przygotowanie uczniów do konkursów pozwalających odnaleźć się w dziedzictwie kulturowym zamieszkiwanego środowiska
Cały staż
Potwierdzenia udziału, scenariusze akcji i uroczystości, podziękowania, dyplomy, zapisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, zdjęcia

Opieka nad uczniami zdolnymi
Przygotowywanie w ramach własnych kompetencji do konkursów
Protokoły, scenariusze przedstawień

Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę: biblioteka, pielęgniarka środowiskowa
Cały staż
Zaświadczenia

Praca w szkolnych komisjach powołanych przez dyrektora
Cały staż
Plan pracy komisji, protokoły, sprawozdanie

Organizacja i przygotowywanie uroczystości w oddziałach przedszkolnych
Wg harmonogramu
Scenariusze, adnotacje w dziennikach, zdjęcia

Prowadzenie spotkań z rodzicami w celu nawiązania i kontynuowania współpracy
Na bieżąco
Adnotacje w dziennikach, protokoły

§ 7 ust.2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania technologii komunikacyjnej i informacyjnej


Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy przy wykorzystaniu komputera
Na bieżąco
Materiały

Znajomość podstawowych programów komputerowych.

Udział w doskonaleniu zawodowym, ukończenie kursu „Internet jako narzędzie dydaktyczne”
Na bieżąco
Materiały,

zaświadczenia

Publikacje swoich materiałów w Internecie
Cały staż
Publikacje

Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej
Dwa razy w semestrze
Scenariusz, wpis w dzienniku lekcyjnym

Systematyczne prowadzenie gazetek ściennych i wystroju sali lekcyjnej
Cały staż
zdjęcia

Wykonanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań na uroczystości szkolne
Na bieżąco
Przykładowe dyplomy, podziękowania, zaproszenia.

Prowadzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej korespondencji z rodzicami, nauczycielami, przedstawicielami wydawnictw
Na bieżąco
Materiały

Przygotowanie materiałów niezbędnych na spotkania z rodzicami
Na bieżąco
Opracowane materiały

Tworzenie prezentacji multimedialnych
Cały staż
Płyta CD z prezentacjami

Przesyłanie życzeń za pomocą poczty elektronicznej
Cały staż
Przykładowe życzenia

Stworzenie strony internetowej wychowanków
Cały staż
Strona internetowa

§ 7 ust.2 pkt 4


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań


Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin przez aktywne samokształcenie, ukończenie kursu „Pracujemy z dzieckiem z ADHD”
Cały staż
Notatki, wykaz lektur

Aktualizacja wiedzy na kursach, szkoleniach, warsztatach, ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu surdopedagogiki
Cały staż
Zaświadczenia

Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu wychowawczego
Cały staż
Zaświadczenie lidera, sprawozdanie

Znajomość aktualnego poziomu rozwoju uczniów
Cały staż
Materiały diagnostyczne, karta spotkań z pedagogiem

Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze Szkolnym Programem Wychowawczym
Cały staż
Notatki, zapisy w dzienniku

Objęcie szczególną troską uczniów mających trudności w nauce, prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
Cały staż
Notatki

Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach, indywidualna pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursów
Cały staż
Zapisy w dzienniku

Przeciwdziałanie konfliktom w klasie
Cały staż
Notatki, zapisy w dzienniku lekcyjnym

Diagnozowanie możliwości uczniów, problemów w nauce i ich przyczyn
Cały staż
Notatki, zapisy w dzienniku, ankiety

Dobieranie różnych metod i narzędzi w procesie nauczania
Cały staż
Adnotacje w dzienniku lekcyjnym

Konsultacje z pedagogiem szkolnym, psychologiem, nauczycielami przy rozwiązywaniu trudności wychowawczych
Cały staż
Zaświadczenia, sprawozdania

§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywa staż.


Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi
Cały staż
Notatki, zaświadczenia pedagoga szkolnego

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Cały staż
Zaświadczenia

Zbiórka potrzebnych rzeczy oraz pozyskiwanie sponsorów
Cały staż
Zaświadczenia, sprawozdania

Znajomość aktualnego poziomu rozwoju uczniów
Cały staż
Materiały diagnostyczne, karta spotkań z pedagogiem

Stworzenie podręcznej biblioteki podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole
Na bieżąco
Teczka

Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową w Skarboszewie, organizowanie wspólnych zajęć umożliwiających dzieciom 6-letnim łagodny start w szkole podstawowej
Cały staż
Notatki, wpisy w dzienniku, zaświadczenia

Współpraca z Policją w celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w domu na podwórku i w drodze do szkoły
Cały staż
Zaświadczenia, notatki, wpisy w dzienniku

Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną
Cały staż
Zaświadczenia, notatki, wpisy w dzienniku

Współpraca z rodzicami, prelekcje dla rodziców, wdrażanie rodziców do działania, włączenie do pomocy
Cały staż
referaty, potwierdzenia rodziców, wpisy w dzienniku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.