X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9959
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Cele opracowanego planu rozwoju w oparciu o:
*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw nr 260, poz. 2593)
*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14.XI.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw nr 214, poz. 1580)


• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podniesienie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
• Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.


§7 ust.1.pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)
Lp. Zadania do wykonania i formy ich realizacji Termin realizacji Wypracowane dokumenty Uwagi

1.
Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły:
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zespołów przedmiotowych, w tym zespołu wychowawczego;
- wdrażanie Szkolnego Programu Wychowawczego;
- realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z funkcji wychowawcy w świetlicy;
- współpraca z Samorządem Uczniowskim (współorganizacja zabaw
i dyskotek dla dzieci oraz akcji podejmowanych na terenie szkoły);
- współpraca z Radą Rodziców.

okres stażu
Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej i zespołów przedmiotowych, wpisy w dzienniku zajęć świetlicowych


2.
Współpraca ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich i wychowania religijnego.
- zaznajomienie się ze specyfiką pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, uwzględnianie w działaniu własnym opinii i zaleceń PPP w stosunku do wychowanków, współpraca z pedagogiem szkolnym;
- współpraca ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej w ramach wolontariatu, włączenie się do realizacji zadań wychowania patriotycznego;
- współopracowanie programu ścieżki edukacyjnej „Wychowanie patriotyczne i obywatelskie” dla klas IV, V, VI. okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć świetlicowych, notatki własne, konspekty zajęć, scenariusze imprez, program ścieżki edukacyjnej„Wychowanie patriotyczne i obywatelskie” na lata szkolne 2009/2010, 2010/2011,2011/2012, wyniki ewaluacji, samoocena


§7 ust.1.pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie
lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.


1. Prowadzenie zajęć obserwowanych przez dyrektora szkoły lub opiekuna stażu.

okres stażu

Scenariusze zajęć, wnioski do zajęć

2.
Prowadzenie zajęć otwartych (w ramach zespołu samokształceniowego
i dla nauczycieli stażystów, praktykantów), opracowywanie tematów (referatów) na szkoleniowe rady pedagogiczne.

okres stażu

Karty ewaluacyjne, scenariusze zajęć, wnioski
do zajęć, referaty, materiały szkoleniowe

3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. okres stażu (zgodnie z planem) Wnioski do zajęć

4.
Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli (w ramach zespołu samokształceniowego) – obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.

okres stażu (zgodnie z planem pracy zespołu)
Wnioski do zajęć

5.
Doskonalenie wewnątrzszkolne – udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.

okres stażu

Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej

6.
Doskonalenie zinstytucjonalizowane – udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach.

okres stażu

Zaświadczenia

7.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej
i metodycznej.
-poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkołę; śledzenie nowości wydawniczych
- współpraca z biblioteką szkolną.

okres stażu

Prowadzenie dziennika lektur

§7 ust.1.pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły:
- analiza i dobra znajomość dokumentacji wewnątrzszkolnej: Statutu, regulaminów (Rady Pedagogicznej, SU, Regulaminu Pracy, BHP), Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły... okres stażu Notatki własne, zaświadczenie opiekuna stażu

2.
Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej
i postępowania w sprawach nieletnich
w zakresie funkcjonowania szkoły.
-analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych.

okres stażu Z

Zaświadczenie opiekuna stażu, notatki

3. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka.
-analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka – stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej.

okres stażu

Zaświadczenie opiekuna stażu, notatki

§ 7 ust. 2.pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1 ust. 1a Karty Nauczyciela –umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.


1. Poznanie procedury awansu zawodowego:
- analiza przepisów prawa oświatowego regulujący system awansu zawodowego (rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu oraz adekwatnych aktów prawnych Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego; początek stażu
Biblioteczka
- tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu; okres stażu Zbiór dokumentacji (biblioteczka)
- napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania; zgodnie z przepisami prawa Wniosek, plan rozwoju, sprawozdania
- udział w Radach Pedagogicznych oraz kursach i warsztatach poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji; zgodnie
z planem posiedzeń Rady, hormon. warsztatów i kursów Protokoły z posiedzeń Rady, zaświadczenia
- uaktualnianie własnej wiedzy na temat awansu (portale internetowe, literatura fachowa). okres stażu Biblioteczka

2. Współpraca z opiekunem stażu:
- ustalenie zasad współpracy – zawarcie kontraktu; IX 2009 Kontrakt, przejrzyste zasady współpracy
- korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku
i planu rozwoju; IX 2009 Wniosek, plan rozwoju
- opracowanie projektu sprawozdania; VI 2012 Sprawozdanie
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna; okres stażu Scenariusze zajęć, arkusz obserwacyjny
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna; okres stażu Scenariusze zajęć
- omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności ewaluacji działań edukacyjnych. okres stażu Notatki (omówienia), wnioski
3. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela:
- autorefleksja, samoocena; IX 2009 Projekt planu rozwoju zawodowego
- opracowanie planu rozwoju zawodowego, okresowych sprawozdań z przebiegu awansu zawodowego oraz końcowego sprawozdania z realizacji planu zawodowego. IX 2009
VIII 2010
VIII 2011
VI 2012 Plan rozwoju zawodowego, sprawozdania

4.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego:
- gromadzenie zaświadczeń, świadectw, programów, scenariuszy itp. na bieżąco Zgromadzona dokumentacja

5. Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą organizacji pracy szkoły. Poznawanie planów pracy szkoły na lata szkolne 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, śledzenie zmian. początek każdego roku Potwierdzenie opiekuna stażu, notatki

6. Dalsze poznawanie i prowadzenie obowiązującej dokumentacji nauczyciela, w tym dotyczącej zadań szkoły, nauczyciela przedmiotu, wychowawcy, własnego awansu zawodowego:
- doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć; okres stażu Scenariusze zajęć
- konstruowanie arkuszy obserwacji, ankiet, protokołów; okres stażu Karty obserwacji lekcji, ankiety, wnioski
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczyciela wychowawcy świetlicy okres stażu Dziennik zajęć wychowawczych, dzienniki lekcyjne

7. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych:
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych; okres stażu, zgodnie
z planem pracy Rady Pedagogicznej Protokoły z posiedzeń Rady
- praca w zespołach nauczycielskich; okres stażu Potwierdzenia opiekuna stażu
- udział w wewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego: różnego rodzaju kursach, seminariach, szkoleniach, konferencjach metodycznych, warsztatach przedmiotowych; okres stażu Potwierdzenia, zaświadczenia
- samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Korzystanie
z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

okres stażu

Biblioteczka

8. Tworzenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy:
- gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteczki pedagogicznej; okres stażu Biblioteczka
- uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowywanych środków dydaktycznych, starania o zakup nowych z budżetu szkoły, pozyskiwanie sponsorów; okres stażu Zbiór środków dydaktycznych
- tworzenie narzędzi pomiaru dydaktycznego, analiza i ewaluacja własnych działań; okres stażu Ankiety, analiza działań, wnioski, samoocena
- prowadzenie i udział w zajęciach otwartych. okres stażu Scenariusze zajęć, arkusze obserwacyjne

9. Okresowe diagnozowanie pracy własnej - osiągnięć nauczyciela wychowawcy, dokonywanie korekty i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań:
- okresowe ankietowanie uczniów na temat działalności świetlicy szkolnej;
- ewaluacja metod pracy, dokonywanie korekt; okres stażu Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań – analiza własnej pracy i wprowadzanie stosownych korekt, samoocena
- opracowywanie nowych metod pracy oraz narzędzi podnoszących atrakcyjność zajęć; okres stażu Scenariusze zajęć, środki dydaktyczne
- opracowywanie corocznych planów pracy świetlicy szkolnej, opracowywanie harmonogramów pracy w świetlicy, opracowanie regulaminu pracy świetlicy szkolnej:
- nanoszenie korekt do planów pracy; okres stażu Plany pracy świetlicy, korekty w planach
- opracowanie planu pomocy uczniom
z trudnościami w nauce, prowadzenie zajęć mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych „Pomoc w odrabianiu zadań domowych”. IX 2009

okres stażu

Program pracy koła „Pomoc w odrabianiu zadań domowych”, wyniki ewaluacji, samoocena

§ 7 ust. 2.pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


1. Poznawanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego:
- zaznajomienie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole: opinie i orzeczenia PPP, zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej i zespołu wychowawczego; okres stażu Dokumentacja szkolna udostępniona przez Dyrektora Szkoły, pedagoga

- poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z uczniami, konsultacje z rodzicami, wywiady, ankiety, współpracę z rodzicami, konsultacje z wychowawcami; okres stażu Własne notatki
- współpraca z pedagogiem szkolnym przy rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów z uczniami; okres stażu Wnioski z rozmów przeprowadzonych z pedagogiem
- obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, spacery, wyjścia do kina...; okres stażu Własne notatki
- indywidualne kontakty z dzieckiem; okres stażu Własne notatki
- uwzględnianie w pracy specyficznych elementów środowiska lokalnego i jego potrzeb.

okres stażu

Plany pracy świetlicy, scenariusze zajęć

Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty, wspierającymi działalność szkoły:
- prowadzenie pracy wychowawczej w zakresie promocji zdrowia
i przeciwdziałania patologiom społecznym w odpowiedzi na akcje PPP, MOPS, Komendy Miejskiej Policji, Biblioteki Miejskiej i innych.
okres stażu

2.Scenariusze zajęć oraz imprez środowiskowych

3. Uaktywnianie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych, ekologicznych:
- organizacja i włączanie się do akcji o charakterze ekologicznym (np. sprzątanie Świata, Dzień Ziemi); okres stażu Zapisy w dzienniku zajęć wychowawczych

- realizacja elementów programów profilaktycznych dotyczących przemocy, komunikacji w grupie, uzależnień, stresu; okres stażu Scenariusze zajęć
- organizacja różnorodnych konkursów świetlicowych o tematyce prozdrowotnej i ekologicznej. okres stażu Scenariusze konkursów, zapisy w dzienniku zajęć wychowawczych,
4. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju:
- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizację pomocy koleżeńskiej; okres stażu Notatki własne
- organizacja świetlicowych konkursów recytatorskich, wiedzy ogólnej, charakterze twórczym; okres stażu Scenariusze konkursów, zapisy
w dzienniku, wyniki ewaluacji, samoocena
- wdrażanie nowatorskich form pracy (praca metodami aktywizującymi) okres stażu Scenariusze zajęć

5. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych:
- opieka nad uczniami podczas imprez szkolnych i pozaszkolnych;

okres stażu

Zapisy w dziennikach lekcyjnych, dzienniku zajęć wychowawczych, karty wycieczek, potwierdzenia
- współpraca z nauczycielami podczas organizacji imprez szkolnych i środowiskowych; okres stażu
Scenariusze imprez
- udział i współorganizowanie uroczystości szkolnych. okres stażu Scenariusze uroczystości


§ 7 ust. 2.pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela:
- korzystanie z encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych przy opracowywaniu zajęć świetlicowych; okres stażu Scenariusze zajęć
- opracowywanie przy pomocy komputera pomocy i środków dydaktycznych; okres stażu Scenariusze zajęć, środki dydaktyczne
- przygotowanie i opracowanie dokumentacji nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. okres stażu Dokumentacja przebiegu stażu

2. Wykorzystanie Internetu w pracy zawodowej i życiu codziennym:
- wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowywania zajęć i konkursów świetlicowych i szkolnych (np. rebusy, krzyżówki, kwizy, opracowanie plastyczne i komputerowe dyplomów); okres stażu Materiały dydaktyczne
- opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju oraz sprawozdania z przebiegu stażu; X 2009 Strony www
- opublikowanie wybranych scenariuszy zajęć; okres stażu Strony www
- konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych; IX 2009
okres stażu Notatki własne
- stworzenie bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych.
okres stażu
Zbiór linków

3. Wykorzystanie komputera i Internetu na zajęciach świetlicowych:
- prowadzenie zajęć świetlicowych w pracowni komputerowej; okres stażu Dziennik zajęć wychowawczych
- wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych, encyklopedii multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych, internetu
okres stażu
Scenariusze zajęć

§ 7 ust. 2.pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Uzupełnianie i aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki:
- udział w kursach i warsztatach; okres stażu Potwierdzenia udziału
- aktywne samokształcenie poprzez studiowanie literatury fachowej; okres stażu Spis literatury, notatki własne
- korzystanie z zasobów Internetu w celu poszerzania wiadomości; okres stażu Spis stron www
- wykorzystywanie zdobytej wiedzy w pracy wychowawcy świetlicy. okres stażu Konspekty, scenariusze, opinia opiekuna stażu

2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych:
- bieżące diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych
i edukacyjnych; okres stażu Notatki własne
- stosowanie w trakcie zajęć świetlicowych metod aktywizujących; okres stażu Konspekty, scenariusze

3. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy:
- umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami, życzliwości, otwartości w kontaktach interpersonalnych, umiejętność współpracy
w zespole. na bieżąco Opinia opiekuna stażu

4. Współpraca przy organizacji uroczystości szkolnych integrujących społeczność szkolną i lokalną. według kalendarza imprez szkolnych
Scenariusze uroczystości

§ 7 ust. 2pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli:
- udział w warsztatach, szkoleniach, śledzenie dokumentów; okres stażu Zaświadczenia, poświadczenia, notatki własne
- opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu; okres stażu Dokumentacja przebiegu stażu
- analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, współpracy z Sądem
i kuratorem do spraw nieletnich. okres stażu Wypisy znajomość obowiązujących aktów prawnych, biblioteczka
- znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla szkoły. okres stażu Zaświadczenia, notatki własne

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego:
- wykazywanie się znajomością przepisów w konkretnych działaniach; okres stażu Notatki własne
- gromadzenie własnych zasobów tekstów aktów w formie pisemnej i elektronicznej. okres stażu Biblioteczka

3. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły oraz kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego:
- udział w Radach Pedagogicznych i zespole przedmiotowym opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne; okres stażu Zapisy w protokołach
- udział w pracach różnorodnych komisji; okres stażu Dokumentacja z przebiegu prac komisji
- prawidłowa organizacja wycieczek szkolnych i świetlicowych. okres stażu Karty wycieczek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.