X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9925
Przesłano:

Plan pracy wychowawczej w klasie VI

Plan został opracowany w powiązaniu ze Szkolnym Planem Wychowawczym oraz Szkolnym Programem Profilaktyki. Uwzględnia on także ścieżki edukacyjne oraz pedagogizację rodziców.

TEMAT NADRZĘDNY: Potrafię planować działania i przewidzieć jego efekty

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Miesiąc
l.p.
Temat
Ścieżka
Współpraca z rodzicami /Uwagi własne

wrzesień
1. Bezpieczna droga do i ze szkoły.Wybór samorządu klasowego. Przydział obowiązków. Wychowanie komunikacyjne Spotkanie z rodzicami.Przypomnienie dokumentacji: Regulaminów, Planu wychowawczego,Kryteriów ocen z zachowania.Wybór trójki klasowej
2. Nasze zasady klasowe.Prawa i obowiązki ucznia.Prawa i obowiązki dyżurnego.Kryteria oceniania zachowania. Uczeń jako członek społeczności szkolnej. Organizacja klasowego ogniska.
3. Żyć w zgodzie z przyrodą – akcja sprzątania świata. ekologiczna Sprzątanie terenu wokół szkoły
4. Dzień Chłopca. Impreza klasowa

październik
5. Jak się uczyć aby uzyskać sukces? Uczeń jako twórca swej przyszłości. Warsztaty na podstawie podręcznika Tony Buzana „ Pamięć na zawołanie”
6. Kim chcę zostać? Preorientacja zawodowa. Moja droga do wymarzonego zawodu.
7. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie. Życie w grupie. Integracja klasy.
8. Budowanie poczucia własnej wartości. Uczeń jako twórca swej przyszłości. Prace plastyczne
9. Cmentarze, miejsca szczególnego szacunku. Wychowanie d o życia w rodzinie – przekaz wartości i tradycji. Uczeń przestrzega zasad kulturalnego zachowania się na cmentarzu.

listopad
10. Znaczenie świąt narodowych i państwowych w kulturze i tradycji Polaków. patriotyczna Pogadanka
11. Kształtowanie umiejętności postrzegania sukcesu. Uczeń jako twórca swej przyszłości. Pogadanka
12. Telewizja i Internet w moim życiu. Edukacja prozdrowotna Ankieta, wykład, pogadanka
13. Andrzejki – zabawa klasowa. Jednostka w grupie. Wróżby

grudzień
14. Klasowe mikołajki. Integracja grupy. Impreza klasowa
15. Wystawienie ocen z zachowania. Półroczna ocena osiągnięć klasy, przyczyny niepowodzeń, wnioski do pracy w drugim semestrze. Samoocena Uczeń analizuje i ocenia postępy w swoim zachowaniu.Obiektywnie wypowiada się na temat zachowania innych i proponowanego przez nich stopnia.
16. Nasza klasa przy wigilijnym stole. Wychowanie d o życia w rodzinie Wspólne kolędowanie , łamanie się opłatkiem i życzenia.

styczeń
17. Kształtowanie umiejętności planowania. Uczeń jako twórca swej przyszłości. Praca w małych grupach.
18. Jak bezpiecznie wypoczywać w czasie ferii? Wychowanie komunikacyjne Pogadanka

luty
19. Konflikty między rodzicami i dziećmi. Wychowanie d o życia w rodzinie Psychodrama
20. Dzień Świętego Walentego. Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek i współpraca. Wykonujemy walentynki
21. Kultura języka, stroju i zachowania. Uczeń rozumie co to znaczy człowiek kulturalny. Rozumie co oznacza taktowne zachowanie. Ubiera się stosownie do miejsca i okazji.
22. Analiza wpływów i zależności. Uczeń jako twórca swej przyszłości. Dyskusje, tematyczne rozmowy grupowe.

marzec
23. Dzień Kobiet Impreza klasowa
24. Podejmowanie decyzji. Uczeń jako twórca swej przyszłości. Zabawy edukacyjne
25. Stymulowanie twórczego myślenia. Zabawy edukacyjne
26. Wielkanocne obyczaje. Wychowanie d o życia w rodzinie – przekaz wartości i tradycji. Klasowa palma wielkanocna

kwiecień
27. Jak radzić sobie ze stresem? Burza mózgów
28. Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji. Uczeń jako twórca swej przyszłości. Zabawy edukacyjne
29. Porozmawiajmy o Konstytucji 3 Maja patriotyczna

maj
30. Rodzina – praca i obowiązki jej członków. Wychowanie do życia w rodzinie Uczeń kształtuje postawę miłości szacunku wobec rodziców.
31. Zapoznanie się ze stylami kierowania. Uczeń jako twórca swej przyszłości. Zabawy edukacyjne
32. do życia w rodzinie Ankieta, wykład, pogadanka
33. Dzień Matki Uczeń jako członek rodziny. Uczeń kształtuje postawę miłości szacunku wobec rodziców

czerwiec
34. Za chwilę gimnazjum – przed wielką zmianą. Jest przygotowany do wejścia w kolejny etap kształcenia.
35. Wystawienie ocen z zachowania i podsumowanie całorocznej pracy i działań. Samoocena Uczeń analizuje i ocenia postępy w swoim zachowaniu.Obiektywnie wypowiada się na temat zachowania innych i proponowanego przez nich stopnia.
36. Dzień Ojca Uczeń jako członek rodziny. Uczeń kształtuje postawę miłości szacunku wobec rodziców
37. Bezpieczeństwo w czasie wakacyjnego wypoczynku. Wychowanie komunikacyjne Uczeń zna zasady bezpiecznego wypoczynku.

Sposoby realizacji:
1. Apele i uroczystości szkolne.
2. Imprezy klasowe.
3. Gazetki, wystawy.
4. Pogadanki, filmy, lektury.
5. Wycieczki lekcyjne, turystyczne.
6. Wyjazdy do kina i teatru.
7. Spotkania z pedagogiem szkolnym
8. Testy psychologiczne, ankiety
9. Współpraca z nauczycielami różnych przedmiotów
10. Spotkania i rozmowy z rodzicami

- Pedagogizacja rodziców: Jak mówić, żeby dzieci się uczyły?
Na podstawie książki Adele Faber, Elanie Mazlish

- Pedagogizacja rodziców: Media i Internet – przyjaciel czy wróg?

- Pedagogizacja rodziców: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały?
Na podstawie książki Adele Faber, Elanie Mazlish.

11. Opieka nad roślinami, zwierzętami
12. Wycieczka do gimnazjum
13. Pogadanki, dyskusje, narady, wykłady na lekcjach wychowawczych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.