X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9883
Przesłano:

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Formella- Mielewczyk
Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Lini
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy {01.09.2008r- 31.05.2011r.}

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1. 12. 2004 r.

&7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Formy realizacji

1. Współpraca z opiekunem stażu:

•Zawarcie kontraktu.
Termin :IX 2009
Sposób udokumentowania:Kontrakt

•Przygotowanie aneksu do planu rozwoju zawodowego.
Termin: IX 2009
Sposób udokumentowania: Plan rozwoju zawodowego

•Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Termin:Dwa razy w roku szkolnym
Sposób udokumentowania:Wnioski

•Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.

Termin: Dwa razy w roku szkolnym
Sposób udokumentowania:Scenariusze zajęć.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
Termin: Według potrzeb
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, krzyżówki, rebusy, gry dydaktyczne ,plansze, karty pracy.
Termin: Według potrzeb
Sposób udokumentowania: Testy

3. Publikowanie własnych prac:
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW.
• Udostępnienie nauczycielom uczącym scenariuszy lekcji, sprawdzianów w ramach WDN.
Termin: X 2009

4. Aktywny udział w wewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego.
Opracowanie szkoleniowego posiedzenia rady pedagogicznej.
Sposoby udokumentowania: Protokoły z rad szkoleniowych

5. Udział w warsztatach metodycznych i konferencjach.
Termin: Według potrzeb
Sposób udokumentowania: Potweierdzenie

6. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli i poświęconych awansowi zawodowemu
Termin: Cały okres stażu
Sposób udokumentowania: Notatki

&7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Formy realizacji:
• Współpraca z pedagogiem szkolnym ,specjalistycznymi poradniami oraz stowarzyszeniami.
Termin:Cały okres stażu
Sposób udokumentowania:
Adnotacje w dziennikach lekcyjnych rozmów indywidualnych, sprawozdania.

• Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej.
Termin: Na bieżąco
Sposób udokumentowania; Ankiety, adnotacje w dzienniku lekcyjnym

• Organizacja i przeprowadzenie konkursów na poziomie szkolnym.
Termin: 2 razy w roku
Sposób udokumentowania: Sprawozdania

• Organizacja i przygotowanie wycieczek szkolnych.
Termin: Według potrzeb:
Sposób udokumentowania:
Karty wycieczek

• Uwzględnianie indywidualnych możliwości ucznia, przydzielanie trudniejszych zadań uczniom szczególnie uzdolnionym, pomoc w zdobywaniu wiedzy i opanowaniu umiejętności w stopniu podstawowym uczniom mniej zdolnym.
Termin: Według potrzeb
Sposób udokumentowania: Zeszyty konsutacji, dziennik zajęć pozalekcyjnych

• Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych
Termin: Cały okres stażu
Sposób udokumentowania:Cały okres stażu

• Prowadzenie działań integrujących rodziców ze społecznością szkolną.
Termin: Cały okres stażu
Sposób udokumentowania:Adnotacje w dzienniku

&7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Formy realizacji:

1. Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy przy wykorzystaniu komputera.
Termin: Na bieżąco
Sposób udokumentowania: Płyty z materiałami

2. Przygotowanie dyplomów i wyróżnień.
Termin: Według potrzeb
Sposób udokumentowania: Wzory dyplomów

3. Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.
Termin: 2 razy w roku

&7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Formy realizacji:

1. Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania zespołu klasowego, przeciwdziałaniu agresji.
Sposób udokumentowania: Recenzje
2. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie, lektura czasopism).

&7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Formy realizacji:

1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego (statut, WSO, plany, regulaminy, programy).
Termin: Cały okres stażu
Sposób udokumentowania: Notatki
2. Analiza przepisów prawa oświatowego.
Termin: Cały okres stażu.
Sposób udokumentowania:
Notatki
3. Analiza dokumentacji:
• Rozporządzenie MEN z 1. 12. 2004 r. w sprawie awansu zawodowego nauczycieli- zamiany zawarte w rozporządzeniu z dnia 14.11.2007r.
• Karta Nauczyciela.
• Ustawa o systemie oświaty.
Termin: Cały okres stażu
Sposób udokumentowania: Notatki

Plan sporządziła: Katarzyna Formella- Mielewczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.