X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9826
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko: Sonia Grzybek
Szkoła: Zespół Szkół w Pruchnej, Przedszkole w Pruchnej
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Halina Dziadek

Kwalifikacje:
Ukończone studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie – kierunek: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenie zawodowego:
• Wewnątrz przedszkolnych
• Samokształcenia.

UBIEGANIE SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

L.P.
Działania i zadania nauczyciela
Forma / Metoda realizacji
Dowody realizacji, dokumentacja
Termin realizacji

1.
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.

- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.

- Zapoznanie się z powinnościami oraz wymogami kwalifikacyjnym i nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

- Rejestr przeanalizowanych przepisów:

Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26.01.1982 r. (z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.12. 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.11.2007 r.

Wrzesień 2009

2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

- Rozmowa, ustalenie zasad współpracy.
- Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.

- Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem.

Wrzesień

3.
Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, planem dnia, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
- Obserwacja.
- Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej.
- Organizacja zajęć własnych.
- Pisanie planów miesięcznych.

- Ksero sprawozdań z obrad Rady Pedagogicznej.
- Zapisy w dzienniku zajęć.

Cały okres stażu.

4.
Opracowanie drogi rozwoju zawodowego.
- Ocena dotychczasowego doświadczenia zawodowego, zdobytych kwalifikacji i motywacji zawodowych.

- Opracowanie planu rozwoju zawodowego na okres stażu.

- Plan rozwoju zawodowego.

Wrzesień 2009

5.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

- Gromadzenie dokumentów dotyczących realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze zajęć, karty obserwacji, arkusze samoobserwacji nauczyciela, notatki.

Cały okres stażu.

6.
Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie Dyrektorowi placówki.

- Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg stażu, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.

- Sprawozdanie z realizacji stażu.

Do końca maja 2010

7.
Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego.
- Skierowanie wniosku do dyrektora przedszkola o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

- Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Do końca maja 2010


ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA, W KTÓRYM NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ

8.
Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji.
- Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące zapoznania się ze sposobem prowadzenia dokumentacji (dziennik, plany miesięczne, arkusze obserwacyjne, protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej).

- Dziennik zajęć, arkusze obserwacji, plany miesięczne.

- Prawidłowo prowadzona dokumentacja.

Wrzesień / Październik 2009

9.
Poznanie aktów prawnych regulujących działania przedszkola.
Poznanie organizacji zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
Analiza dokumentacji przedszkola:

- Statut przedszkola.
- Regulamin Rady Pedagogicznej.
- Podstawa programowa.
- Programy autorskie dopuszczone do użytku.
- Regulamin pracy i wynagrodzenia.
- Dokumenty związane z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć, rozkład zajęć).

- Rejestr poznanych dokumentów.

Wrzesień / Październik 2009


10. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.

- Udział w szkoleniu BHP oraz instruktażu w tym zakresie.

- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wrzesień 2009

11.
Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
- Uczestniczenie w konferencjach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

- Udział w konferencjach szkoleniowych w procesie wewnątrz przedszkolnego doskonalenia nauczycieli WDN.

- Zaświadczenia.

- Listy obecności

W ciągu stażu


UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ PRZEDSZKOLA, W KTÓRYM NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ

12.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

- Obserwacja zajęć.
- Omawianie hospitowanych zajęć z prowadzącym.
- Scenariusz obserwowanych zajęć.

- Karta obserwacji prowadzona przez nauczyciela stażystę.
- Notatki zawierające oceny, opinie i wnioski z obserwowanych zajęć.

Raz w miesiącu

13.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
- Opracowanie scenariuszy zajęć dydaktycznych.
- Konsultacja z opiekunem stażu.
- Ocena i analiza pozytywnych i negatywnych stron przeprowadzonych zajęć.
- Wyciąganie wniosków i zastosowanie ich w dalszej pracy dydaktyczno – wychowawczej.

- Scenariusze zajęć dydaktycznych.
- Notatki i wnioski z rozmów.

Raz w miesiącu

14.
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
- Studiowanie czasopism i literatury psychologicznej i pedagogicznej.
- Wyszukiwanie interesujących informacji w mediach, szczególnie w Internecie.

- Spis czasopism i literatury metodycznej oraz pedagogicznej.
- Rejestr pozycji bibliograficznych stron WWW.

Wciągu stażu

15.

Wymiana doświadczeń
- Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami.

- Notatki.
- Referaty.

W ciągu stażu

16.
Wykonywanie oraz pomoc w wykonaniu dekoracji w przedszkolu.

- Współpraca podczas dekoracji przedszkola na poszczególne okazje, wykonywanie elementów dekoracji.

Dokumentacja fotograficzna.

W ciągu stażuZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA DZIECI, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM

17.
Obserwacja i analiza możliwości ucznia. - Uzupełnianie arkuszy obserwacji.
- Uzupełnianie arkuszy diagnozy dzieci 6-letnich. - Karty obserwacji dziecka.

- Arkusze diagnozy dzieci 6-letnich.

W ciągu stażu

18.
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
- Spotkania z rodzicami, indywidualne rozmowy z rodzicami

- Notatki własne.
Październik / Listopad 2009

19.
Zapoznanie ze sposobem gromadzenia informacji o środowisku wychowanków z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.

- Konsultacje z opiekunem stażu.
- Rozmowy z kadrą pedagogiczną placówki.
- Karta informacyjna o dziecku, charakterystyka grupy.

- Notatki własne.

Październik / Listopad 2009

20.
Współpraca z rodzicami.
- Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie.
- Współorganizowanie imprez okolicznościowych z udziałem środowiska rodzinnego.
- Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki.

- Sprawozdanie.
- Zdjęcia.

Okres stażu.


UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ

21.
Poznanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
- Formowanie wniosków i wskazówek do dalszej pracy.

- Notatki.

Okres stażu.

22.
Analiza prowadzonych i obserwowanych zajęć.
- Formowanie wniosków, wskazówek do dalszej pracy.
- Własne spostrzeżenia i refleksje w formie pisemnej.

- Według harmonogramu prowadzonych i obserwowanych zajęć.


ZADANIA WYNIKAJĄCE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI

23.
Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji.

- Kursy, warsztaty, szkolenia.
- Podjęcie studiów podyplomowych – specjalność: logopedia.
- Certyfikaty ukończenia, zaświadczenia uczestnictwa.

- Zaświadczenie o podjęciu studiów.

Cały okres stażu

24.
Inspirowanie i kształtowanie pozytywnych postaw u dzieci oraz promowanie zdrowego stylu życia dzieci poprzez wzbudzanie zamiłowania do sprawności ruchowej i poszerzanie wiadomości na temat zdrowej żywności.
- Realizacja zadań wynikających z rocznego planu pracy.

- Scenariusze.

- Notatki po przeprowadzonych zajęciach

Raz w miesiącu

25.
Kształtowanie u dzieci wrażliwości na literaturę oraz rozwijanie zainteresowania książką.
- Czytanie dzieciom bajek podczas wypoczynku.
- Zachęcanie dzieci do rozmów na temat usłyszanych bajek, baśni.
- Wykonywanie ciekawych prac plastycznych ilustrujących ulubionych bohaterów bajek.

- Zapisy w dzienniku.
- Notatki po przeprowadzonych zajęciach.
- Prace dzieci.

Cały okres stażu

26.
Wykorzystywanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej.
Wykorzystanie zdobytych umiejętności w swojej pracy pedagogicznej poprzez:
- Zapis planów w formie elektronicznej.
- Redagowanie i drukowanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń i pomocy do pracy indywidualnej z dziećmi.

- Druki wzorów.

Cały okres stażu

27.
Tworzenie kroniki przedszkolnej.
- Wykonywanie zdjęć uwieczniających ważne momenty z życia przedszkolnego dzieci.

- Kronika.

Cały okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.