X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9693
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - pedagoga szkolnego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

Stażysta: mgr Beata Bednarek – pedagog
Opiekun:.................................
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa ........
Dyrektor Szkoły: ........................

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2009
Data zakończenia stażu: 31.05.2010
Czas trwania stażu: 9 miesięcy

Posiadam wykształcenie: wyższe pedagogiczne, spec. psychopedagogika

Cele główne: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Szkoły.
2.Poznanie dokumentów programowych Szkoły.
3.Poznanie prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
4.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
5.Obserwowanie i prowadzenie zajęć.
6.Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego, służących własnemu rozwojowi.

Opracowany plan rozwoju zawodowego zawiera zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

A. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust.2 pkt 1)

1. Cel: Poznanie procedury awansu zawodowego
Formy realizacji:
* analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Karty Nauczyciela (rozdz. 3a Awans zawodowy nauczyciela)
- Ustawy o systemie oświaty
- najnowszych rozporządzeń MENiS dotyczących awansu zawodowego nauczyciela
*poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego
*spotkania z Dyrektorem dotyczące awansu zawodowego nauczycieli
termin: IX 2009; na bieżąco; czas trwania stażu dowody realizacji, uwagi, wskazówki:
znajomość przepisów prawnych oraz śledzenie informacji na temat wymogów awansu zawodowego

2. Cel:Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Formy realizacji:
* zawarcie kontraktu między stażystą a opiekunem stażu
* skonstruowanie planu rozwoju zawodowego
* określenie zakresu obowiązków stażysty
* konsultacje
termin: IX 2009; na bieżąco
dowody realizacji, uwagi, wskazówki: Kontrakt - omówienie zasad współpracy; plan rozwoju zawodowego

3. Cel:Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
Formy realizacji:
* zapoznanie się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi organizacji i funkcjonowania szkoły:
- Regulamin pracy SP
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Statut SP
- Program Rozwoju Szkoły
- Program Profilaktyczny
- Program Wychowawczy
* zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik pedagoga, protokoły Rady Pedagogicznej, kronika szkolna
termin: IX – X 2009
dowody realizacji, uwagi, wskazówki: wyciągnięcie wniosków; prawidłowe prowadzenie dziennika pedagoga

4. Cel:Poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki w szkole oraz przepisów przeciwpożarowych
Formy realizacji:
* udział w szkoleniu BHP
* zapoznanie się z planem ewakuacyjnym na wypadek pożaru
termin: IX 2009
dowody realizacji, uwagi, wskazówki: potwierdzenie inspektora BHP

5. Cel:Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych zadań i funkcji
Formy realizacji:
* udział w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
* udział w Radach Pedagogicznych
* udział w zebraniach pedagogów
termin: na bieżąco; okres stażu
dowody realizacji, uwagi, wskazówki: zaświadczenie o uczestnictwie; przykładowy protokół i sprawozdanie; notatki

6. Cel: Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Formy realizacji:
* przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju
termin: V- VI 2009
dowody realizacji, uwagi, wskazówki:sprawozdanie z realizacji stażu

7. Cel: Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją
Formy realizacji:
* sporządzenie wniosku
* przedstawienie dokumentacji ze stażu
termin: VI 2009
dowody realizacji, uwagi, wskazówki: wniosek wraz z dokumentacją formalną ze stażu

B. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż(§ 6 ust.2 pkt 2)

1. Cel: Opracowanie planu pracy pedagoga
Formy realizacji:
* roczny plany pracy
termin:IX 2009
dowody realizacji, uwagi, wskazówki: plan pracy zatwierdzony przez dyrektora

2. Cel: Zajęcia z integracji i komunikacji w zespołach klasowych
Formy realizacji:
*nawiązanie współpracy z metodykiem z PPP
* przygotowanie scenariusza zajęć i przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły
* spotkania z uczniami i wychowawcami grupy „0” i klas I-III
termin:IX-X 2009;na bieżąco;okres stażu
dowody realizacji, uwagi, wskazówki: przykładowy konspekt,wnioski po zajęciach,

3. Cel: Zajęcia profilaktyczne w zespołach klasowych
Formy realizacji:
* współpraca z GKRPA
* przygotowanie scenariusza zajęć i przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły
*spotkania z uczniami i wychowawcami klas IV-VI
*podejmowanie działań profilaktycznych wynikających z programu profilaktyki szkoły
termin: na bieżąco;okres stażu
dowody realizacji, uwagi, wskazówki: przykładowy scenariusz zajęć; wnioski po zajęciach

4. Cel: Zajęcia wychowawcze w zespołach klasowych
Formy realizacji:
*przygotowanie scenariusza zajęć i przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły
* współpraca z wychowawcami
* spotkania z rodzicami
* podejmowanie działań wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.
termin: na bieżąco;okres stażu
dowody realizacji, uwagi, wskazówki: przykładowy scenariusz zajęć; wnioski po zajęciach

5. Cel: Zajęcia otwarte
Formy realizacji:
* przygotowanie scenariusza zajęć i przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły
* zaproszenie grona pedagogicznego
* analiza, wymiana doświadczeń, wnioski do dalszej
termin: na bieżąco;okres stażu
dowody realizacji, uwagi, wskazówki: konspekt zajęć
uwagi i wnioski z przeprowadzonych zajęć

6. Cel: Podnoszenie własnych kwalifikacji
Formy realizacji:
* udział w różnych formach doskonalenia zawodowego wewnątrzszkolnego i pozaszkolnego (konferencje, szkolenia, warsztaty metodyczne)
* samokształcenie za pomocą literatury pedagogicznej i psychologicznej oraz Internetu
termin: według terminarza; na bieżąco;
okres stażu
dowody realizacji, uwagi, wskazówki: zaświadczenie o odbytym szkoleniu, uczestnictwie w kursie listy obecności

7. Cel: Wzbogacenie warsztatu pracy
Formy realizacji:
* przygotowanie pomocy dydaktycznych (obrazki, plakaty, plansze, różnorodne materiały)
termin: na bieżąco; okres stażu

8. Cel: Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Formy realizacji:
* przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
* Strony WWW dotyczące pracy pedagoga a także awansu zawodowego
termin: IX 2009 - V 20010
dowody realizacji, uwagi, wskazówki: teczka stażysty, CD z zapisem elektronicznym

C. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem (§ 6 ust.2 pkt 3)

1. Cel: Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów
Formy realizacji:
* analiza opinii i orzeczeń z PPP, wywiady środowiskowe, akta osobowe ucznia
* spotkania i współpraca z rodzicami
* współpraca z wychowawcami klas
* analiza sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów
termin: IX - X 2009; na bieżąco
dowody realizacji, uwagi, wskazówki: przykładowy wywiad środowiskowy; wykorzystywanie zdobytych informacji w pracy z uczniami

2. Cel: Poznawanie problemów i zaspokajanie potrzeb wychowawczych uczniów
Formy realizacji:
* rozmowy z uczniami
* współpraca z rodziną i nauczycielami
* literatura pedagogiczna i psychologiczna
termin: na bieżąco
dowody realizacji, uwagi, wskazówki: zapisy w dzienniku

3. Cel: Nawiązywanie współpracy z organizacjami i instytucjami wspierającymi szkołę
Formy realizacji:
* współpraca z:
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
- Sąd Rodzinny i kuratorzy
- MOPS
- Policja
- GKRPA
termin: wg potrzeb
dowody realizacji, uwagi, wskazówki: zapisy w dzienniku; sprawozdanie; wnioski po spotkaniach

4. Cel: Indywidualna praca z uczniami
Formy realizacji:
* rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów
* analiza przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych
* organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogicznej
* zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z trudnościami
* wykorzystanie wolnego czasu ucznia słabego w celu uzupełnienia jego braków w nauce
termin: na bieżąco
dowody realizacji, uwagi, wskazówki: zapisy w dzienniku; przykładowy konspekt

5. Cel: Współorganizacja i udział w uroczystościach i imprezach kulturalnych
Formy realizacji:
* aktywne włączenie się do organizacji imprez szkolnych
termin: według terminarza
dowody realizacji, uwagi, wskazówki:scenariusz imprezy

D. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust.2 pkt 4)

1. Cel: Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
Formy realizacji:
* opracowanie tematów, zakresu i terminów
termin: IX 2009
dowody realizacji, uwagi, wskazówki: harmonogram

2. Cel: Prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna stażu lub Dyrektora
Formy realizacji:
* opracowanie konspektów zajęć
* omawianie przeprowadzonych zajęć
* wyciąganie wniosków do dalszej pracy
termin: IX 2009 - V 2010
dowody realizacji, uwagi, wskazówki: przykładowe scenariusze zajęć; wnioski i uwagi do realizacji

3. Cel: Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (lub innych nauczycieli)
Formy realizacji:
* obserwacja (hospitacja) zajęć według wcześniej określonych zasad i narzędzi
* zwrócenie uwagi na dobór metod i form pracy
termin: 1 raz w miesiącu; IX 2009 - V 2010 dowody realizacji, uwagi, wskazówki: arkusze obserwacji zajęć; wnioski z obserwacji

4. Cel: Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Formy realizacji:
* uwzględnienie opinii opiekuna na temat sposobu prowadzenia zajęć oraz indywidualnej pracy z uczniami
termin: IX 2009 - V 2010
dowody realizacji, uwagi, wskazówki: wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć

Plan w trakcie realizacji może być zmieniany, weryfikowany i aktualizowany w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

Przygotowała: Beata Bednarek
........................................ ................
Miejscowość i data Podpis i pieczęć
dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.