X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9672
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

mgr Marta Kiszewska
nauczyciel języka polskiego w ......................................
imię i nazwisko opiekuna stażu.....................................
data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.
data zakończenia stażu: 31.05.2010r.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabeli)

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie zasad, organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły w tym:
a) poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobu jej prowadzenia.
b) poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
2. Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych.
3. Poznanie środowiska uczniów i współpraca z nimi.
4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.


Plan sporządziłam na podstawie §6 ust. 2: „Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego” Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawia uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

„ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY,
W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ” (§6 ust.2 pkt.1)

FORMY REALIZACJI
1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.
ZADANIA
-analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
-śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.
DOWODY REALIZACJI
-poznanie wymagań dotyczących uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego,
-rozpoczęcie stażu z początkiem pracy w szkole.
TERMIN
-wrzesień 2009

FORMY REALIZACJI
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
ZADANIA
-zawarcie kontraktu między stażystą a opiekunem stażu,
-konsultacje w sprawie sposobu realizacji stażu,
-ustalenie terminów i tematyki zajęć na okres stażu
DOWODY REALIZACJI
-kontrakt,
-omówienie zasad współpracy,
TERMIN
-wrzesień 2009

FORMY REALIZACJI
3.Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
ZADANIA
-obserwacja,·
-udział w Radach Pedagogicznych
DOWODY REALIZACJI
-organizacja zajęć własnych,
-lista obecności na Radach Pedagogicznych,
TERMIN
-sukcesywnie w ciągu stażu

FORMY REALIZACJI
4.Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły.
ZADANIA
-Zapoznanie się ze: statutem szkoły, wewnątrzszkolnym i przedmiotowym systemem oceniania, prawami i obowiązkami ucznia, planem profilaktyczno – wychowawczym, przepisami BHP
TERMIN
-wrzesień 2009
DOWODY REALIZACJI
-ksera

FORMY REALIZACJI
5.Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia.
ZADANIA
-zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego
DOWODY REALIZACJI
-Plan Rozwoju Zawodowego
TERMIN
-wrzesień 2009

FORMY REALIZACJI
6.Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej.
ZADANIA
-zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dziennika lekcyjnego oraz z arkuszem ocen
DOWODY REALIZACJI
-prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
TERMIN
-sukcesywnie w ciągu stażu

FORMY REALIZACJI
7.Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
ZADANIA ·
-gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy lekcji i kart hospitacji
DOWODY REALIZACJI ·
-teczka stażysty
TERMIN
-sukcesywnie w ciągu stażu

FORMY REALIZACJI
8.Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie do Dyrektorowi szkoły.
ZADANIA
-przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju
DOWODY REALIZACJI
-sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
TERMIN
-2010

FORMY REALIZACJI
9.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z wymaganą dokumentacją.
ZADANIA
-sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
DOWODY REALIZACJI
-wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.
TERMIN
-2010

„UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ” (§6 ust.2 pkt2)

FORMY REALIZACJI
1.Zapoznanie się z podstawą programową i programem nauczania.
ZADANIA
-analiza programu nauczania ·
DOWODY REALIZACJI
-notatki, plany wynikowe
TERMIN
-wrzesień 2009

FORMY REALIZACJI
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym kształceniu.
ZADANIA
-udział w Radach Pedagogicznych,·
-udział w formach doskonalenia nauczycieli
DOWODY REALIZACJI ·
-zaświadczenia o odbyciu kursów,·
-potwierdzenia udziału przez opiekuna stażu, ·
-lista obecności na Radach Pedagogicznych
TERMIN
sukcesywnie w ciągu stażu

FORMY REALIZACJI
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
ZADANIA ·
-publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego,·
-przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej,·
-przygotowanie zajęć pomocy komputera,
-praca z komputerem z wykorzystaniem Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym,
DOWODY REALIZACJI
-teczka stażysty, (zapis elektroniczny dokumentacji stażu na płycie, wydruk z Internetu)
TERMIN
-sukcesywnie w ciągu stażu

FORMY REALIZACJI
4. Przygotowanie uczniów do konkursów oraz organizowanie konkursów.
ZADANIA ·
-rozmowa z uczniami, ·
-pomoc w organizacji konkursu
DOWODY REALIZACJI ·
-potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu
TERMIN
-w zakresie potrzeby

FORMY REALIZACJI
5. Uczestnictwo w działaniach wewnątrzszkolnych
ZADANIA
-współpraca z nauczycielami i wychowawcami oraz z rodzicami uczniów,
-praca w zespole przedmiotowym.
DOWODY REALIZACJI ·
-potwierdzenie obecności przez opiekuna stażu na zebraniach z rodzicami i na zebraniach zespołu przedmiotowego
TERMIN
-sukcesywnie w ciągu roku

„ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW” (§ 6 ust.2 pkt.3)

FORMY REALIZACJI
1.Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.
ZADANIA
-rozmowy z wychowawcami klas oraz rodzicami uczniów
DOWODY REALIZACJI
-opinie wychowawców klas
TERMIN
- sukcesywnie w ciągu stażu

FORMY REALIZACJI
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych.
ZADANIA
-lektura psychologiczna i pedagogiczna
DOWODY REALIZACJI ·
-notatki
TERMIN
- sukcesywnie w ciągu stażu

FORMY REALIZACJI
3. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
ZADANIA ·
-planowanie lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły np. apele, wycieczki.
DOWODY REALIZACJI
-dokumentacja szkoły,·
-zapisy w dzienniku, ·
-zdjęcia
TERMIN
-sukcesywnie w ciągu stażu


„UMIEJETNOŚĆ OMAWIANIA RPWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ”
(§6 ust.2 pkt.4)

FORMY REALIZACJI
1.Doskonalenie warsztatu i metod pracy poprzez prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
ZADANIA ·
-opracowanie i przygotowanie scenariuszy zajęć,·
-konsultacja, analiza DOWODY REALIZACJI
-scenariusze lekcji,·
-karta hospitacyjna sporządzona przez opiekuna stażu
TERMIN
- raz w miesiącu; wrzesień 2009 – maj 2010

FORMY REALIZACJI
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy poprzez obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
ZADANIA ·
-obserwowanie zajęć oraz ich omówienie
DOWODY REALIZACJI
-karta hospitacyjna z obserwowanych lekcji
TERMIN
- raz w miesiącu; wrzesień 2009 – maj 2010 ·

FORMY REALIZACJI
3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej pracy.
ZADANIA
-uwzględnienie opinii opiekuna stażu,·
-autorefleksja,·
-dokumentacja efektów własnej pracy
DOWODY REALIZACJI ·
-eliminacja błędów,·
-znajomość swoich mocnych i słabych stron,·
-wyciąganie wniosków potrzebnych do dalszej pracy,·
-uwzględnienie porad opiekuna stażu w stosunku do dalszej pracy
TERMIN
-sukcesywnie w ciągu stażu

FORMY REALIZACJI
4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
ZADANIA
-somoocena
DOWODY REALIZACJI ·
-teczka stażysty
TERMIN
-maj 2010

Turek, dnia 18 września 2009r.

Plan wykonała

Podpis i pieczęć dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.