X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9479
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Marzanna Pawelec Narol, 10.09.2007 r.
ul. Partyzantów 5
37-610 Narol
Nauczyciel kształcenia
Zintegrowanego
Szkoły Podstawowej
W Łówczy

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, UBIEGAJĄCEGO
SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu – 1.09.2007 r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2010 r.


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁÓWCZY - MARZANNY PAWELEC

Opracowany na okres stażu warunkującego ubieganie się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa w Łówczy
Stanowisko: nauczyciel nauczania zintegrowanego i biblioteki
Posiadany stopień awansu : nauczyciel mianowany
Wymiar realizowanego stażu: 2 lata 9 miesięcy

Wykształcenie:
• Studium Nauczycielskie ( wychowanie przedszkolne)
• Studium Bibliotekarskie
• UMCS – licencjat (Nauczanie początkowe)
• UMCS – Pedagogika II °
Terminarz:
1. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2007 r.
2. Termin zatwierdzenia Planu Rozwoju Zawodowego: 21.09.2007 r.
3. Termin zakończenia stażu: 31.05.2010 r.
4. Termin złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego – 2.06.2010 r.

Plan opracowano zgodnie z § 8Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260 z 2004 r., poz. 2593).


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na wskutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Zadania
Metody i formy realizacji
Oczekiwane efekty
Termin
Dowody realizacji

Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego. Karta Nauczyciela
(ustawy, rozporządzenia). Zdobycie informacji na temat awansu zawodowego. Sierpień-wrzesień 2007 r. Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego.
Pogłębianie wiedzy z zakresu funkcjonowania i organizacji szkoły. Szczegółowa analiza dokumentacji związanej z organizacją pracy szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki,
WSO, Program rozwoju szkoły itp. Posiadanie bieżących informacji na temat pracy szkoły. Wrzesień-październik każdego roku. Dokumentacja szkoły.


Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie doskonalenia zawodowego.

Podejmowanie działań związanych z realizacją podstawowych funkcji i zadań szkoły.

Udział w kursach i warsztatach szkoleniowych wynikających z potrzeb własnych i szkoły

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej, lektura czasopism pedagogicznych Doskonalenie własnego warsztatu pracy, uczestnictwo w pracach R

Rozwijanie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności interpersonalnych,
Wzbogacanie własnego warsztatu pracy, autorefleksja. Okres stażu Potwierdzenia udziału w kursach i warsztatach,
Zaświadczenia.
Materiały, dziennik lektur, notatki.


Podejmowanie działań związanych z realizacją podstawowych funkcji i zadań szkoły. Współpraca z rodzicami.

Wdrażanie Programu Wychowawczego.
Współpraca przy tworzeniu i realizacji projektów z funduszy UE
Wdrożenie
kryteriów oceny zachowania uczniów klas I-III oraz ich ewaluacji Przygotowanie materiałów szkoleniowych na posiedzenie RP, Prowadzenie zajęć otwartych.
Ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Okres stażu
Październik 2008 Plany pracy, protokoły ze spotkań z rodzicami, referaty, ankiety WSO
System oceniana klas I-III


Opracowanie narzędzi badawczych wybranych obszarów pracy szkoły

Opracowanie harmonogramu, narzędzi ewaluacji oraz wyników przeprowadzonych badan Podnoszenie jakości pracy szkoły Okres stażu Ankiety, raport

Opracowanie i wdrożenie programów edukacji ekologicznej.

Opracowanie programu ,,Klubu Młodego Ekologa „ dla uczniów klas II-III,

Realizacja treści ekologicznych w ramach zajęć z pozalekcyjnych (drużyna zuchowa)

Rozwijanie umiejętności ekologicznych oraz dbania o środowisko
naturalne i zdrowie.
Poszerzanie wiedzy uczniów, wzbogacanie własnego warsztatu pracy.
Okres stażu
Karty pracy, scenariusze, ankiety.
Materiały, gazetki, wystawy
Kronika zuchowa


§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komputerowej.

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. Korzystanie z programów edukacyjnych.
Opracowanie dokumentacji, przygotowywanie pomocy dydaktycznych, prezentacji.
Opracowywanie narzędzi ewaluacji
(sprawdzianów, testów), scenariuszy, zaproszeń, dyplomów, podziękowań, referatów, wykazów czytelnictwa, lektur, ogłoszeń, regulaminów konkursów itp. Wzbogacenie i udoskonalenie własnego warsztatu pracy, uatrakcyjnienie zajęć.
Poszerzanie wiedzy o niezbędne informacje.
Wzbogacenie własnego warsztatu pracy.
Upiększanie wystroju sali lekcyjnej, bibliotecznej oraz gazetek klasowych, bibliotecznych i szkolnych. Okres stażu
Na bieżąco Dostęp do pracowni komputerowej, Internetu.
Wzory dyplomów, scenariusze, testy, sprawdziany,, zaproszenia , regulaminy konkursów oraz inne materiały dydaktyczne.

Inne technologie Informacyjne. Korzystanie z programów telewizyjnych, płyt video, DVD oraz literatury fachowej. Uatrakcyjnienie zajęć poprzez stosowanie aktywnych metod pracy. Okres stażu Gromadzenie nagrań, płyt, filmów edukacyjnych oraz innych materiałów.
Korzystanie z edukacyjnych stron internetowych w samokształceniu i doskonaleniu zawodowym.
Korzystanie z zasobów Internetu za pośrednictwem dostępnych portali informacyjnych.

Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
Korzystanie ze stron
www.men.gor.pl
www.ko.rzeszow.pl
www.oke.krakow.pl

Zamieszczanie własnych publikacji na stronach internetowych Pogłębianie wiedzy własnej, wyszukiwanie informacji na temat szkleń,
Zmian w prawie oświatowym, komunikowanie się z innymi nauczycielami, wysyłanie zgłoszeń na szkolenia itp. Okres stażu Zaświadczenia ,
potwierdzenia,


§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, a w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Pełnienie funkcji opiekuna stażu
Pomoc w realizacji planu rozwoju zawodowego, wspieranie i współpraca w wypełnianiu obowiązków dydaktyczno- wychowawczych. Zadowolenie i satysfakcja ze
Współpracy. Wrzesień
2007-2009 Umowa kontraktowa, konspekty i scenariusze zajęć,
Uroczystości szkolnych.
Projekt oceny dorobku zawodowego.

Dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Prowadzenie zajęć otwartych
dla rodziców i nauczycieli.

Opracowywanie scenariuszy i środków pomiaru dydaktycznego dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego.
Dostarczanie wyszukanych w różnych źródłach ciekawych materiałów do pracy dydaktyczno- wychowawczej.

Przekazywanie wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniach i warsztatach. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Doskonalenie umiejętności
Stosowania różnorodnych form przekazywania informacji. Okres stażu Scenariusze, referaty, notatki, opracowane materiały.

Uczestnictwo w WDN.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. Przygotowywanie referatów na szkolenia RP.
Poznanie warsztatu pracy innych nauczycieli w ramach przeprowadzonych hospitacji.

Porównywanie doświadczeń Według potrzeb Protokoły z posiedzeń RP
Notatki.


§ 8 ust.2 pkt 4a

W zakresie opracowywania i wdrażania programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla klas I – III. Realizacja programu w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Nawiązanie kontaktów z rodzicami, nauczycielami, instytucjami oraz ciekawymi ludźmi. Dobra współpraca z nauczycielami, instytucjami, interesującymi ludźmi, dobry kontakt z uczniami, wzrost zainteresowania przyrodą, środowiskiem i jego ochroną, zadowolenie z własnych działań.
Okres stażu
Zatwierdzony przez RP autorski program
,,Edukacja ekologiczna dla klas I-III”
Scenariusze zajęć, konkursów, plakaty, kronika klasy III.


§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań. Prowadzenie zajęć w czasie ferii zimowych.

Organizacja wycieczek pieszych, autokarowych.
Organizowanie konkursów klasowych i szkolnych.
Zgłaszanie prac uczniów do konkursów gminnych powiatowych i wojewódzkich.
Organizowanie lekcji w ciekawych miejscach, bibliotece- czytelni.
Realizacja programu o tematyce antynikotynowej
,,Nie pal przy mnie proszę”, ,,Znajdź właściwe rozwiązanie” Aktywny udział w życiu kulturalnym i społecznym środowiska.
Rozwijani zainteresowań uczniów. Integracja podczas wspólnych spotkań.
Zadowolenie z wykonywanej pracy.
Wzrost świadomości o szkodliwości palenia tytoniu Okres stażu
Maj- czerwiec
Notatki i fotografie w kronice szkolnej, dyplomy,
podziękowania, zgłoszenia, harmonogramy wycieczek itp.
Zapis w dzienniku lekcyjny, wykonane plakaty

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
Prowadzenie drużyny zuchowej.
Organizacja zajęć pozalekcyjnych, praca z uczniem zdolnym- przygotowywanie do konkursów przedmiotowych, plastycznych, czytelniczych,
,,Wiem, o czym czytam” –kl. III , itp.
Prowadzenie Klubu Młodego Ekologa Organizacja czasu wolnego dzieci.
Zajmowanie czołowych miejsc oraz wyróżnień w konkursach szkolnych, gminnych i powiatowych.
Zakwalifikowanie się do etapu powiatowego konkursu. Okres stażu Kronika drużyny, kronika szkoły, testy, sprawdziany, protokoły pokonkursowe itp.
Spotkania z interesującymi ludźmi.

Promocja szkoły w środowisku Aranżowanie spotkań z ciekawymi ludźmi z okolicy i regionu.

Współpraca z rodzicami , prowadzenie pedagogizacji,
Współpraca przy organizacji imprez środowiskowych ( Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Otwarty, Dzień Ziemi, Jasełka Bożonarodzeniowe, Współpraca przy tworzeniu strony internetowej szkoły, Wzrost zainteresowania regionem.

Udział i pomoc rodziców w przygotowaniach wszystkich uroczystości i imprez w szkole,

Pozyskanie sponsorów na rzecz szkoły

Pisanie artykułów i informacji na stronę szkoły Okres stażu

Okres stażu Podziękowania,
zapiski kronikarskie,
fotografie.
Scenariusze imprez szkolnych , artykuły pedagogizacji rodziców, fotografie,
dokumentacja wychowawcy klasy.


§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Systematyczna współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny i pomocy społecznej. Nawiązanie kontaktu, organizowanie spotkań z przedstawicielami PPPP Lubaczowie,
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Narolu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Narolu,
Powiatowej Komendy Policji w Lubaczowie. Diagnozowanie problemów uczniów, uzyskanie wsparcia i pomocy.
Podejmowanie wspólnych zadań i działań dla dobra ucznia. Okres stażu Dokumentowanie działań, notatki, fotografie, potwierdzenia, podziękowania itp.
Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na terenie gminy i powiatu. Współpraca z:
- Urzędem Miasta i
Gminy Narol,
- Nadleśnictwem Narol,
- Muzeum Kresów w Lubaczowie,
- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Narolu,
- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Cieszanowie,
- Przychodnia Zdrowia w Narolu
- Ośrodkiem Zdrowia w Płazowie,
Współpraca ze szkołami i nauczycielami. Organizacja spotkań, inscenizacji, konkursów, przedstawień, wycieczek, prelekcji.
Uzyskanie karmy dla ptaków.

Uzyskanie informacji o stanie zdrowia uczniów.

Okres stażu
Dokumentacja szkoły, fotografie, zaproszenia, podziękowania, dyplomy,
pomoce,

Współpraca z wydawnictwem WSiP S.A.

Udział w akcjach charytatywnych
Udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez WSiP, organizowanie spotkań w szkole z przedstawicielem naszego powiatu, zamawianie podręczników dla uczniów i nauczycieli.

Zaangażowanie w różnorodne akcje charytatywne na terenie szkoły, gminy, powiaty i kraju. Poszerzanie wiedzy na temat nowości wydawniczych.
Konsultacje z przedstawicielem WSiP.
Uzyskanie bezpłatnych materiałów pomocy oraz podręczników.
Zbiórka funduszy i zorganizowanie pomocy materialnej na rzecz najbardziej potrzebujących Okres stażu

Okres stażu Zaświadczenia z konferencji, pomoce szkolne, podręczniki, płyty.

Podziękowania słowne i pisemne


§ 8 ust. 2 pkt 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Własne nagrody, wyróżnienia, podziękowania

Osiągnięcia uczniów
Aktywna praca na rzecz szkoły , środowiska.
Współpraca z różnorodnymi organizacjami przy realizacji zadań.
Udział w akcjach charytatywnych
Udział uczniów w konkursach na różnych stopniach
Współpraca przy pisaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze Śródków UE

Przygotowywanie i angażowanie uczniów w różnorakie konkursy. Sukcesy uczniów w konkursach.
Promocja szkoły w środowisku.
Pozyskiwanie sponsorów dla szkoły.

Sukcesy w konkursach na szczeblu ogólnopolskim, powiatowym, gminnym i szkolnym. Okres stażu

Okres stażu
Nagrody dyrektora, dyplomy, certyfikaty, podziękowania, zaświadczenia
Dyplomy,
Wyróżnienia,
Potwierdzenia


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Analiza problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Opis i analiza dwóch przypadków. Identyfikacja problemu, geneza i dynamika zjawiska, znaczenie problemu, prognoza i propozycje rozwiązań, wdrażanie działań, oczekiwane efekty działań.
Okres stażu Dokumentacja do teczki awansu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.