X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9466
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

IMIĘ I NAZWISKO N-LA ODBYWAJĄCEGO STAŻ: Monika Równa

NAZWA I ADRES PLACÓWKI: Przedszkole nr 23
BURSZTYNEK
Ul. Wolności 26
80- 538 Gdańsk-Nowy Port

ZAJMOWANE STANOWISKO: Nauczyciel przedszkola
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01. 09. 2009
PRZEWIDYWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31. 05. 2010
OPIEKUN STAŻU: mgr Bernadeta Skwierawska
STAŻ PRACY PEDAGOGICZNEJ: dziewięć miesięcy
POSIADANE KWALIFIKACJE: pedagogika wczesnoszkolna i sztuka

CEL PODSTAWOWY STAŻU: uzyskanie stopnia awansu zawodowego

nauczyciela kontraktowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej
z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania
stopnia awansu zawodowego ( Dz. U. Nr 260, poz. 2593) z
późniejszymi zmianami oraz Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karty

Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674) z późniejszymi zmianami ubiegam się o stopień nauczyciela kontraktowego.

Przedstawiony poniżej plan, to okazja dokumentowania, opisu, analizy wszystkiego tego, co składa się na pracę nauczyciela.

Realizację zadań w czasie stażu ułatwią określone cele wyznaczające kierunki działania.

Cel główny:

• Rozwój kompetencji nauczyciela.
• Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

- analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego
- zapoznanie się z organizacją, zadaniami i funkcjonowaniem placówki
- uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub dyrektora placówki
- uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego.

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

L. p.
Działania i zadania nauczyciela
Forma/metoda realizacji
Dowody realizacji/ dokumentacja
Termin realizacji

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
* Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
* Śledzenie informacji w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie i awansowi nauczyciela
* Napisanie planu rozwoju zawodowego
* Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami), Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami)
* Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji
* Bibliografia literatury pedagogicznej
* Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego IX 2009
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
* Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
* Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem
* Umowa o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem

IX 2009
ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 R.

§ 6 ust. 2 pkt 1 znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

3. Zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
* Obserwacja
* Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
* Organizacja zajęć własnych
* Zapisy w dzienniku zajęć
* Sprawozdania z Rad Pedagogicznych
* Plany miesięczne okres stażu

4. Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji
* Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji (dziennik, dokumentacja wychowawcy)
* Dziennik zajęć
* Karty obserwacji
* Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania IX 2009

5. Poznanie aktów prawnych regulujących działania przedszkola. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola nr 23
* Analiza dokumentacji wewnętrznej przedszkola: Statut przedszkola, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców, Program rozwoju przedszkola, Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego MEN , dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć)
* Rejestr poznanych dokumentacji
IX – X 2009

6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu * Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce
* Udział w instruktażu
* Udział w szkoleniu BHP
* Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa
* Potwierdzenie odbycia instruktażu
* Potwierdzenie odbycia szkolenia
*Zapoznanie się z danymi o ryzyku zawodowym na stanowisku n-la
IX 2009 – V
2010
zależny od harmonogramu szkoleń BHP

7. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z ich zadań
* Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
* Udział w zebraniach Rady Rodziców
* Udział w spotkaniach WDN
* Ksero protokołów z podpisami z udziału w posiedzeniach
* Zaświadczenia okres stażu

8. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
* Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć (konspektów), zdjęć
* Teczka stażysty okres stażu

9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi przedszkola
* Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju
* Sprawozdanie z realizacji stażu za okres I półrocza
* Sprawozdanie z realizacji całego stażu
II 2010
V 2010

10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją
* Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji
* Wniosek
* Dokumentacja stażu V 2010


§ 6 ust. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

11. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
* Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja
* Arkusz obserwacji zajęć dla dokumentowania swoich ocen i opinii raz w miesiącu

12. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
* Opracowanie konspektu, scenariuszy zajęć
* Konsultacje z opiekunem stażu
* Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć
* Scenariusze zajęć edukacyjnych
* Notatki i wnioski z rozmów
* Autorefleksja raz w miesiącu

13. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli
* Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola zgodnie z harmonogramem WDN(Nowa podstawa programowa wych. przedsz,”Taniec, ruch, przestrzeń czterech porach roku”, ”Radość tworzenia -origami bożonarodzeniowe”)
* Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów
* Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych organizowanych w ramach WDN cały okres stażu

14. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
* Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej
* Spis literatury metodyczno - pedagogicznej w ciągu stażu

15. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej
* Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
* Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych
* Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego
* Teczka stażysty
* Płyta z zapisem elektronicznym
* Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie cały okres stażu

16. Wymiana doświadczeń
* Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami
* Notatki
* Zajęcia otwarte dla rodziców w ciągu stażu


§ 6 ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

17. Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie.
* Prowadzenie kart obserwacji *Karty obserwacji dziecka okres stażu
18. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych
* Rozmowy w zespole wychowawczym
* Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne)
* Notatki własne, zeszyt spotkań z rodzicami okres stażu
19. Współpraca z rodzicami
* Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki
* Sprawozdanie
okres stażu

20. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych
* Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej
* Notatki własne
* Rejestr pozycji okres stażu

21. Organizacja spotkań z rodzicami
* Raz w miesiącu spotkania indywidualne z rodzicami
* Zebrania grupowe
* Zeszyt spotkań z rodzicami raz w miesiącu w zależności od potrzeb


§ 6 ust. 2 pkt 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

22. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
* Rozmowa z opiekunem stażu
* Notowanie spostrzeżeń
* Wyciąganie wniosków
* Notatki, spostrzeżenia IX 2009

23. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
* Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dzieckiem
* Teczka stażysty w ciągu stażu

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI

24. Zadania związane z planem rocznym przedszkola
* Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych typu: urodziny dzieci, bal przebierańców, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Pożegnanie starszaków
* Dekoracja przedszkola
* Notatki, scenariusze, zdjęcia
* Kronika grupy okres stażu

25. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
* Udział wychowanków w teatrzykach i przedstawieniach
* Wykonanie postaci czterech pór roku
* Zdjęcia, scenariusze
* Zdjęcia postaci okres stażu

26. Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktyczno – wychowawczych
* Uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego, studiowanie fachowej literatury, poszukiwanie ciekawych rozwiązań na stronach WWW
* Zaświadczenia, spis literatury, stron WWW okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.