X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9460
Przesłano:

Plan działań edukacyjno - wychowawczych dla klasy III

PLAN DZIAŁAŃ EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY III B
wych. Agnieszka Dondalska

Cele ogólne
Cele szczegółowe
Zadania
Termin realizacji
Odpowiedzialni
Efekty oddziaływań

(Plan sporządzono w tabeli - dop. red.)

Dziecko jako uczeń.
Dziecko jako kolega.

1. Przypomnienie regulaminu szkolnego i regulaminu zachowania się w klasie.
Przypomnienie regulaminów i ich analiza.
wrzesień
wychowawca
Poczucie odpowiedzialności za własne zachowanie jako ucznia SP nr 12.
Poznanie sposobu oceniania w klasie trzeciej.
2. Zapoznanie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
Omówienie sposobów oceniania.
wrzesień
wychowawca
Poczucie integracji w zespole klasowym.
3. Rozwijanie samorządności uczniów. Wybór samorządu klasowego.
Wybór kandydatów klasowych do Małego Samorządu.
16 wrzesień
wychowawca
Podejmowanie działalności w grupie.
4. Kształtowanie umiejętności krytycznej oceny postępowania własnego i innych.
Udzielanie pochwał i nagan.
na bieżąco
wychowawca
Przestrzeganie norm społecznych. Przestrzeganie norm i zasad właściwego współdziałania z kolegami.
5. Uczymy się szacunku dla kolegów. Gry i zabawy organizacyjno-porządkowe.
cały rok
wychowawca
6. Tworzymy grupy zadaniowe. Pracujemy w kącikach:
-przyrody,
-porządku,
-czytelniczym,
-hobbystów.
w pracy ciągłej
wychowawca
Doświadczanie współzależności i współodpowiedzialności za działania grupy.

Dziecko jako współgospodarz.

1. Poczucie odpowiedzialności za pracę na rzecz klasy i szkoły.
Zagospodarowanie i dekoracja klasy.
cały rok wychowawca,
uczniowie,
rodzice
Kształtowanie postawy współgospodarza klasy i szkoły.
2. Rozwijanie wrażliwości na estetykę miejsca pracy.
Porządkowanie klasy i swojego miejsca pracy.
na bieżąco
wychowawca
uczniowie
Kształtowanie postawy współgospodarza klasy i szkoły
3. Wdrażanie do stałej troski o mienie społeczne. Wykonywanie pomocy dydaktycznych.
Sadzenie i pielęgnowanie roślin w sali lekcyjnej.
na bieżąco wychowawca,
uczniowie,
rodzice
Kształtowanie postawy współgospodarza klasy i szkoły

Dziecko kształtuje świadomość obywatelską.

1. Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju. Uczestniczenie w uroczystościach i apelach szkolnych związanych z obchodzeniem ważnych świąt i rocznic.
według kalendarza imprez
wychowawca
Kształtowanie postawy patriotycznej.
Utrwalenie wiadomości o symbolach narodowych. według planu pracy wychowawca Kształtowanie postawy patriotycznej.
Słuchanie opowieści i oglądanie pamiątek przeszłości Włocławka.
Słuchanie opowiadań, baśni, legend narodowych i własnego regionu.
według planu pracy
wychowawca
Poznanie opowieści i pamiątek regionalnych.
Dzień patrona szkoły. Interpretacja plastyczna wybranego wiersza W. Broniewskiego.
15 grudnia
wychowawca
Poznanie twórczości patrona szkoły.

Dziecko uczy się dbać o bezpieczeństwo swoje, swoich kolegów, rodziny.

1. Bezpieczne uczestnictwo w życiu klasy.
Bezpieczne i kulturalne zachowanie się w klasie i w szkole.
na bieżąco
wychowawca,
rodzice
Poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

Przygotowywanie scenek rodzajowych dotyczących zachowań w różnych sytuacjach.
w pracy ciągłej
wychowawca
Wyrabianie nawyku przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w klasie, na przerwie, podczas zajęć ruchowych.

Uaktualnienie klasowego regulaminu zachowania się uczniów.
wrzesień
wychowawca,
uczniowie
Wyrabianie nawyku przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w klasie, na przerwie, podczas zajęć ruchowych.
Doskonalenie umiejętności posługiwania się telefonami alarmowymi oraz wiarygodnego przekazywania wiadomości.
w pracy ciągłej
wychowawca,
rodzice
Umiejętność alarmowania o niebezpieczeństwie.
Przypomnienie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w klasie, w szkole, w drodze do i ze szkoły, w kinie, na wycieczkach, w czasie ferii i wakacji.
wrzesień
październik
wychowawca,
rodzice
Przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły i ze szkoły.

Dziecko dba o swoją higienę.

1. Dbanie o higienę osobistą.
Utrwalenie zasad higieny osobistej.
cały rok
wychowawca
Przestrzeganie zasad higieny.

Przypomnienie zasad higieny- Kwiecień Miesiącem Kultury Zdrowotnej – apel.
kwiecień
wychowawca,
opiekun grupy wiekowej
Przestrzeganie zasad higieny.

Dziecko poznaje przepisy ruchu drogowego.
1. Bezpieczne poruszanie się po drogach, zachowanie ostrożności w kontaktach z obcymi osobami.
Utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach w ramach wędrówek ,, Bezpieczna droga do szkoły”.
cały rok
wychowawca
Przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły i z szkoły.

Apel poświęcony bezpiecznemu przechodzeniu przez jezdnię. Spotkanie z policjantem ruchu drogowego.
wrzesień
wychowawca
Przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły i z szkoły.

Dziecko kształtuje życzliwy stosunek do zwierząt i otaczającej przyrody.

1. Nauka życzliwości do zwierząt i otaczającej przyrody.
Rozmowy o zwierzętach i o otaczającej przyrodzie.
w pracy ciągłej
wychowawca
Wyrobienie postawy przyjaciela przyrody.

Udział w akcji ,,Sprzątanie Świata”. Wyjście klasy w teren w celu posprzątania najbliższej okolicy. Pogadanki okolicznościowe.
wrzesień
wychowawca,
uczniowie
Poczucie współodpowiedzialności za otaczające środowisko; możliwość zaprezentowania się przed innymi.
Zbieranie pokarmu dla zwierząt ze schroniska. grudzień wychowawca,
uczniowie Umiejętność niesienia pomocy zwierzętom.

Eliminacje do festiwalu piosenki ekologicznej.
marzec
wychowawca,
opiekun koła ekologicznego Rozwijanie talentów artystycznych, możliwość zaprezentowania się przed innymi.

Dzień Ziemi. Festiwal Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej.
kwiecień
wychowawca,
opiekun koła ekologicznego Rozwijanie talentów artystycznych, możliwość zaprezentowania się przed innymi.
Udział w akcji zbierania surowców wtórnych (makulatura, puszki aluminiowe, zużyte baterie). cały rok
wychowawca
Wyrobienie postawy przyjaciela przyrody w zakresie działalności ekologicznej.

Dziecko poznaje zwyczaje, obrzędy; jest uczestnikiem imprez i świąt.

1. Branie udziału w uroczystościach klasowych, szkolnych i rodzinnych. Organizowanie i uczestniczenie w uroczystościach klasowych, szkolnych:
- udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2009/2010,
- Dzień Chłopca,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- andrzejki,
- mikołajki, wigilia klasowa,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy( zbiórka pieniędzy do puszek),
- zabawa karnawałowa,
- Dzień Dziewczynek,
- powitanie wiosny,
- Święta Wielkanocne (pogadanki w klasach, dekoracja klasy-motyw świąteczno- wiosenny.),
- Święto Szkoły,
- Dzień Dziecka,
- udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego.
wrzesień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
styczeń
styczeń, luty
marzec
19 marca
marzec
maj
czerwiec
czerwiec
wychowawca,
rodzice,
uczniowie
Dziecko:
- ma poczucie przynależności do klasy;
- chce i wyraża potrzebę działania w klasie jako grupie rówieśniczej;
- współtworzy i respektuje normy grupowe;
- doświadcza współodpowiedzialności za działanie grupy.

Wystawianie prac w GALERII klas II-III.
cały rok
wychowawca,
opiekunowie koła plastycznego,
uczniowie
Satysfakcja z możliwości rozwijania zdolności i zaprezentowania własnych talentów przed innymi.

Przygotowanie wierszy i życzeń z okazji:
- Wigilii,
- Dnia Babci i Dziadka;
- Dnia Matki.
grudzień
styczeń
maj
wychowawca,
uczniowie
Występ z przedstawieniem przed publicznością.
Udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach plastycznych, literackich.
w ciągu roku
wychowawca
Wykazanie się umiejętnościami plastycznymi i literackimi.


Dziecko kształtuje poczucie przynależności do rodziny, a przez nią do społeczności szkolnej.

1. Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny.
Inscenizacje okolicznościowe z okazji :
- Wigilii,
- Dnia Babci i Dziadka,
- Dnia Matki.
grudzień
styczeń
maj
wychowawca,
uczniowie
Okazywanie szacunku za trud i poświęcenie członkom rodziny.

2. Przygotowujemy upominki dla członków rodziny.

Wykonywanie upominków dla członków rodziny.
grudzień
styczeń
maj
wychowawca,
uczniowie
Okazywanie szacunku za trud i poświęcenie członkom rodziny.

Dziecko poznaje najbliższą okolicę.

1. Poznawanie piękna krajobrazu najbliższego otoczenia. Poznawanie wybranych wytworów kultury, sztuki, techniki krajobrazu kulturowego Włocławka.
w pracy ciągłej, według potrzeb
wychowawca,
uczniowie
Zdobycie wiedzy na temat najważniejszych ośrodków kulturowych we Włocławku.
Wycieczki po Włocławku. wychowawca Poznawanie swojego miasta.
Zwiedzanie wystaw w Galerii Sztuki Współczesnej.
według planu pracy
wychowawca
Zdobycie wiedzy na temat twórczości artystów.

Udział w zajęciach organizowanych przez Galerię.
według oferty galerii
wychowawca
Rozwijanie zdolności artystycznych. Wyrażanie własnych odczuć w pracach plastycznych.

Dziecko poznaje swój kraj.

1. Poznajemy ciekawe miejsca w naszym kraju.

Udział w wycieczce autokarowej do Gorenia.
wrzesień
wychowawca
Poznanie ciekawych miejsc w naszym regionie, kraju.

Dziecko uczy się wrażliwości na potrzeby innych.

1. Włączenie się w ogólnopolską akcję PCK ,,Gorączka złota”.

Zbiórka monet groszowych we współpracy z SU oraz PCK.
październik
wychowawca
Dziecko uczy się wrażliwości na potrzeby innych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.