X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9300
Dział: Gimnazjum

Blockbuster 2 final test

NAME........................................ class.........
BLOCKBUSTER 2 FINAL TEST
**PRZECZYTAJ UWAŻNIE POLECENIA DO WSZYSTKICH ZADAŃ!! **
Good luck!

Exercise 1
Dobierz nazwę zawodu do miejsca pracy
1. waiter A. hospital
2. newsreader B. garage
3. mechanic C. office
4. arch D. restaurant
5. nurse E. studio
1.____ 2._____ 3.____ 4._____ 5._____
Exercise 2
Od podanych czasowników utwórz 3 os.l.poj.w czasie Present Simple
1. swim - ...................... 2. miss - ....................... 3. play - ..................
4. carry - ........................ 5. go - ........................ 6. teach -..................
Exercise 3
Uzupełnij tabelę (stopniowanie przymiotnika)10 pkt
STOPIEŃ RÓWNY STOPIEŃ WYŻSZY STOPIEŃ NAJWYŻSZY
cheap
more comfortable
the best
dirty
slim

Exercise 4
Przetłumacz: 5 pkt
1. Motory są szybsze niż rowery. ........................................
2. Najlepszym samochodem jest BMW. ........................................
3. Samochód jest bardziej niebezpieczny niż pociąg. ........................................
4. Mój tata jest wyższy niż mój brat. ........................................
5. Mike jest gorszy od Matt. ........................................

Exercise 5
Podaj po 3 elementy,przedmioty znajdujące się w podanych pomieszczeniach w domu:

KITCHEN BATHROOM LIVING ROOM
1.
2.
3.

Exercise 6
Uzupełnij nazwy 5 naturalnych kataklizmów. Pierwsze litery zostały podane. Dopisz polskie odpowiedniki!! LICZBA KRESEK OZNACZA LICZBĘ LITER!!
1. H _ _ _ - ........................................
2. F _ _ _ _ - ......................................
3. T _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ........................................
4. E _ _ _ _ _ _ _ _ _ - trzęsienie ziemi
5. H _ _ _ _ _ _ _ _ - ........................................
Exercise 7
Połącz pytania z odpowiedziami:
1. ___ How do you like football?
2. ____Do you like this music?
3. ____What do you like doing in your free time?
4. ____ Do you enjoy reading books?

A. Well, I like surfing the net.
B. I don’t mind it.
C. I don’t really like doing sports.
D. I love it! I listen to it all the time!
Exercise 8
Podane w nawiasach wyrazy wpisz w Present Simple lub Continuous
1. ......................Peter usually.........................(RIDE) his bike every day after school?
Yes, but today he ........................................(RIDE) a scooter.
2. What.....................Jim .........................(DO) for a living? He.......................................(WORK) as an airline pilot.
3. .......................................you........................................(GO) to the picnic tomorrow? No, I ........................................(NOT/GO) because I ........................................(SIT) a test tomorrow.


Exercise 9
Wpisz WHO, WHICH lub WHOSE
1. That’s the Barbie doll.....................................Pamela gave me.
2. A doctor is someone ....................................looks after sick people.
3. Sara is the girl ........................................mother works in hospital.
Exercise 10
Podane czasowniki wpisz w Present Perfect:
1. Roger ........................................(NOT/BUY) a doll for Mary yet.
2. They........................already.........................(SEND)out their Christmas cards.
3. We...............................just .....................................(TRY) the soup. It’s delicious!
4. Sorry, I’m late. I ........................................(BE) stuck in a traffic jam.
5. Where is Ann? She ........................................(GO) to work.
EXERCISE 11
Wybierz prawidłową odpowiedź:
1. What’s wrong?
A.I feel terrible. B. That’s ok. C. You look terrible.

2. Can I go out?
A. Oh no! B. Yes, of course. C. Oh dear!
3. You ..................................drive slowly!
A. must B. don’t have to C. mustn’t
4. I have a .............................(ból zęba).
A. toothsache B. toothache C. teethache
5. My cousin is ...................................
A. Portugalish B. Portuguese C. Portuges
6. If you need anything, drop..........anytime.
A. by B. out C. of
7. Sue ..............................a new car.
A. has got B. have got C. have
8. This house is ........................
A. mine B my C. mines
9. The wardrobe is .................................. the desk and the table.
A. next to B. opposite C. between
10. I really like your ......................(szpilki).
A. shoes B. high-heeled boots C. high-heeled shoes
11. That ........................(szal) is Ben’s.
A. scarf B. belt C. tie
12.He likes .................
A. cook B. cooking C. cooks
13. My family lives in ............(kamienica)
A. terraced house B. terracing house C. detached house

14. Ann.............the rubbish away yet.
A. threw B. hasn’t thrown C. thrown
15. Idź w górę ulicy.
A. Go down the street. B. Go up of the street. C. Go up the street.
16. Skręć w lewo.
A. Turn left B. Turn into left C. Turn the left
17. My room is .............(zabałaganiony)
A. spacious B. messy C. cramped
18. Jaskinia in English is
A. cavern B. cave C. chamber
19. Einstein .........................the physicist.
A. was B. were C. wasn’t
20. Plastic is............to the environment.
A. careful B. helpful C. harmful
21. How much does the ticket...............?
A. pay B. cost C. buy
22. My mum...........................dinner when my aunt came.
A. was cooking B. has cooked C. cooked
23. Why don’t you come with us?
A. Not so bad. B. I’d love to. C. Yes, it was nice.
24. Were there many people there?
A. It was out of this world! B. No, there was nothing. C.Yes, the place was packed.
25. Did you enjoy your holiday? Oh, it was very.........................
A. Relaxing B. relaxed C. relaxsing
26. Will you be here on time?
A. Yes, I am. B. That would be great. C. Yes, I promise.
27. I haven’t seen you ...............ages.
A. since B. for C.yet
28. Brenda has been ill ..................Monday.
A. for B. just C. since
29. Have you got .........................coffee?
A. some B. any C. a few
30. There isn’t ........................cheese left.
A. some B. a little C. any
31. The............(spaliny) pollute the environment.
A. traffic jam B. solar power C. exhaust fumes
32. If you..................more exercise, you will feel better.
A. takes B. taked C. take
33. If he studies hard, he................ the exam.
A. won’t pass B. passes C will pass
34. Keep cleaning supplies away from children so they don’t..............themselves.
A. burn B. poison C. sharp
35. I would like .......................
A. to swim B. swimming C. to swimming

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.