X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9066
Dział: Gimnazjum

Harmonogram działań dla programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Gimnazjum w ...............
Rok szkolny 2008/2009

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DLA
RZĄDOWEGO PROJEKTU
„ BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”

Istota programu
Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” ma na celu budowanie szkoły wymagającej i wspierającej uczniów. W programie zostaną wzmocnione: doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców oraz kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów.
Program ma na celu również wzmocnienie funkcji wychowawczej szkoły, budowanie pozytywnego klimatu społecznego oraz zmianę relacji pomiędzy uczniami i nauczycielem. Zakłada przeniesienie akcentu na współpracę i budowanie przyjaznego, wspierającego środowiska w szkole. Karanie, dyscyplinowanie i restrykcje są środkami, które mają zastosowanie dopiero po wyczerpaniu dostępnych, korygujących oddziaływań wychowawczych.
Zaufanie powinno być jednym z filarów szkoły, która dobrze uczy i wymaga. Natomiast szacunek i zaufanie stać się fundamentem programu wychowania realizowanego w szkole.
Szkoła zapewniająca bezpieczeństwo i wymagająca buduje wewnętrzną motywację do nauki, uczy dokonywania świadomych wyborów przez uczniów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Młodzież jest bezpieczna w szkole budującej przyjazne relacje społeczne. Uczniowie czują, że nauczyciele są dla nich bliskimi osobami i traktują ich z szacunkiem.
Priorytety
- zachęcanie uczniów do wspólnego budowania bezpiecznej i przyjaznej szkoły,
- rozwijanie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli,
- poszerzenie repertuaru środków oddziaływania na uczniów,
- uzmysłowienie rodzicom ich roli w tworzeniu atmosfery szkolnej.
Cele ogólne:
- eliminowanie zjawiska przemocy w szkole, a przede wszystkim indywidualnych zachowań agresywnych uczniów,
- integracja uczniów szkoły poprzez tworzenie warunków do różnorodnej ich aktywności w szkole,
- wzmocnienie więzi pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich rodzicami we wspólnym działaniu przeciwko zjawisku przemocy,
- upowszechnianie wiedzy, doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców, a także innych pracowników szkoły,
- uspołecznienie szkoły oraz wzmocnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
- rozwój działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej oraz zwiększenie znaczenia organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych w życiu szkoły.
Cele szczegółowe:
- pomoc pierwszoklasistom w adaptacji do nowych warunków,
- poprawa stanu bezpieczeństwa w szkole poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego w szkole,
- ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych (alkoholizm, nikotynizm), eliminowanie zachowań agresywnych i wulgarnych,
- zwiększenie wpływu rodziców na życie szkoły,
- zachęcanie rodziców do aktywnej pomocy w tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły,
- przedstawienie pozytywnych wzorów zachowań (szkoła, rodzina, środowisko),
- współpraca ze środowiskiem lokalnym, zwiększenie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów,
- wychowanie do świadomego, zdrowego stylu życia,
- indywidualizacja kształcenia i zwiększenie autonomii uczniów w szkole,
- zwiększenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców,
 rozwój działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej, rozwój zainteresowań uczniów,
- wyposażenie uczniów w wiedzę na temat praw człowieka,
- budowanie dobrej atmosfery w klasie i szkole poprzez propagowanie zachowań prospołecznych,
- uczenie się zachowań asertywnych oraz kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przemocą.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
na rok szkolny 2008/2009

1. Diagnoza wstępna

ZADANIA
Diagnoza wstępna zachowań problemowych obejmująca uczniów gimnazjum, rodziców i całe środowisko wychowawcze
FORMY REALIZACJI
o ankieta dla uczniów ( agresja słowna i fizyczna, wagarowanie) – analiza ankiet w załączniku nr 1
o ankieta dla uczniów ( nikotynizm) – analiza w załączniku nr 2
o ankieta dotycząca oczekiwań uczniów i rodziców – analiza ankiet w załączniku nr 3
o analiza danych z poprzednich lat – przygotowanie „mapy zagrożeń” – załącznik nr 4
o semestralna ocena sytuacji wychowawczej w szkole.
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
2. Upowszechnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli
ZADANIA
Zwiększenie kompetencji wychowawczych nauczycieli będących wychowawcami klas.

Zwiększenie umiejętności nauczycieli
FORMY REALIZACJI
o Udział wychowawców z warsztatach „Jak zintegrować klasę – 100 pomysłów na budowanie zespołu”.

o Szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej – przekazanie wiedzy zdobytej na warsztatach w WODN Sieradz
o Szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej - „Jak efektywnie współpracować z rodzicami”.
Szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej - „Jak budować przyjazną atmosferę szkoły”.
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
3. Uspołecznienie szkoły
ZADANIA
Zwiększenie roli Samorządu Uczniowskiego.
FORMY REALIZACJI
o Przygotowywanie przez Samorząd Uczniowski inscenizacji szkolnych, zabaw i tradycji
o Wprowadzenie „Szczęśliwego numerka”
o Organizacja konkursów (niżej podane)
o Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych
o Organizowanie pomocy koleżeńskiej
o Organizowanie dyskotek szkolnych
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
ZADANIA
Powołanie szkolnego wolontariatu.
FORMY REALIZACJI
o Udział w akcji charytatywnej „Gorączka złota”
o Udział w akcji charytatywnej na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Rafałówce
o Zorganizowanie Wielkanocnej akcji charytatywnej
o Udział w akcji charytatywnej „Góra grosza”
o Udział w akcji charytatywnej Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
o Udział w akcji charytatywnej na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Rafałówce „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”
o Prowadzenie w przedszkolu akcji „Poczytaj mi”
o Organizacja pomocy koleżeńskiej w nauce „Klub mózgowca” dla uczniów gimnazjum
o Organizacja wraz z nauczycielami dyżurującymi zajęć dodatkowych podczas ferii zimowych
o Wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w szkole
o Organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla uczniów najbardziej zaangażowanych w działalność wolontariatu

o Przedświąteczna zbiórka żywności dla dzieci z Domu Dziecka
w Rafałówce
o Kiermasz ozdób świątecznych i zbiórka funduszy na paczki świąteczne dla uczniów naszej szkoły
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
ZADANIA
Tradycje i obyczaje szkoły.
FORMY REALIZACJI
o Wieczór wigilijny,
o otrzęsiny uczniów klas I,
o Dzień Matki
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
ZADANIA
Organizacja imprez i uroczystości szkolnych.

FORMY REALIZACJI
o Rozpoczęcie Roku Szkolnego
o Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
o Zajęcia integracyjne dla uczniów klas I
o Dzień Chłopaka
o Dzień Edukacji Narodowej
o Otrzęsiny klas I
o Akcja charytatywne „Góra grosza”
o Święto Niepodległości Polski
o Spektakl profilaktyczny „Dzień bez tytoniu”
o Wieczór poetycki
o Spektakl profilaktyczny „Prawa człowieka”
o Światowy Dzień AIDS
o Akcja charytatywna na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Rafałówce
o „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”
o Wieczór wigilijny i jasełka
o Akcja charytatywna „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
o Choinka szkolna
o Walentynki
o Dzień kobiet
o Pierwszy dzień wiosny i mistrzostwa szkolne w grach zespołowych
o Rocznica śmierci Jana Pawła II
o Międzynarodowy Dzień Ziemi
o Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
o Dzień Europy i Dzień Języków Obcych
o Dzień Matki
o Międzynarodowy Dzień Dziecka i Mistrzostwa szkolne w grach zespołowych
o Akcja charytatywna i wolontariat: Dzień Dziecka z dziećmi z Domu Dziecka w Rafałówce
o Dzień bez agresji
Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego i Pożegnanie uczniów klas III
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
4. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, talentów, doskonalenie różnych umiejętności i pogłębianie wiedzy
ZADANIA
Koła przedmiotowe.
FORMY REALIZACJI
o Zajęcia pozalekcyjne z matematyki
o Zajęcia pozalekcyjne z chemii
o Zajęcia pozalekcyjne z plastyki
o Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego
o Koło komputerowe
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
ZADANIA
Prowadzenie koła teatralnego
FORMY REALIZACJI
o Organizacja inscenizacji i imprez szkolnych przez teatr „Talia”
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
ZADANIA
Prowadzenie koła turystyczno-krajoznawczego
FORMY REALIZACJI
o Wyjazd na mecz Polskiej Ligi siatkówki do Bełchatowa
o Rajdy rowerowe : Ostrówek - Konopnica - Osjaków - Ostrówek (fragment Nadwarciańskiego Szlaku Bursztynowego) oraz Ostrówek Wieluń-Ostrówek (Muzeum Ziemi Wieluńskiej i zabytki miasta)
o VII Rajd pieszy ,, Po bezdrożach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego”
o Wycieczka do Wrocławia (min. Panorama Racławicka, Muzeum Narodowe, Rynek, Ogród Botaniczny, przedstawienie teatralne lub operowe )
o Wycieczka na Pomorze i Kaszuby ( Toruń, Malbork, Gdańsk, Sopot, Gdynia, Hel, Wdzydze Kiszewskie )
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
ZADANIA
Prowadzenie koła dziennikarskiego
FORMY REALIZACJI
o Wydawanie gazetki „Gim-mix”
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
ZADANIA
Klub Młodego Europejczyka
FORMY REALIZACJI
o Zaznajomienie uczniów z ich prawami i obowiązkami w kontekście praw człowieka i obywatela (program w załączniku nr 7
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
ZADANIA
Konkursy
FORMY REALIZACJI
o Wewnątrzszkolny konkurs matematyczno – chemiczny
o Wewnątrzszkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych
o Wewnątrzszkolny konkurs plastyczny „Stop nikotynie”

o Wewnątrzszkolny konkurs plastyczny na najciekawszy portret Świętego Mikołaja
o Wewnątrzszkolny konkurs literacki na najciekawszy list do Świętego Mikołaja
o Wewnątrzszkolny konkurs recytatorski
o Wewnątrzszkolny konkurs historyczny
o Wewnątrzszkolny konkurs dotyczący Unii Europejskiej
o Wewnątrzszkolny konkurs dotyczący Praw Człowieka
o Konkursy przedmiotowe (język polski, geografia, historia, chemia)
o Powiatowy konkurs wiedzy pożarniczej
o Konkurs matematyczny „Kangur”
o Międzyszkolny konkurs ortograficzny
o Międzyszkolny konkurs plastyczny związany z profilaktyką
o Konkurs na „Prymusa Szkoły”
o Ogólnopolski konkurs wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej
Inne konkursy – wg ofert
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
5. Rozwój sportu szkolnego
ZADANIA
Organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych
FORMY REALIZACJI
o Prowadzenie Uczniowskiego Klubu Sportowego
o Propagowanie zdrowego stylu życia
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
ZADANIA
Rozwój szkolnego współzawodnictwa
FORMY REALIZACJI
o Mistrzostwa szkolne w grach zespołowych : unihokej, tenis stołowy, warcaby, szachy
o Piłka ręczna, siatkówka i koszykówka – finały
o Mistrzostwa szkolne w grach zespołowych : lekkoatletyka, piłka nożna
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
ZADANIA
Udostępnienie szkolnej bazy sportowej
FORMY REALIZACJI
o Wykorzystanie Sali gimnastycznej w poniedziałki i wtorki przez UMKS „Ostrowia”
o Organizacja imprez i uroczystości szkolnych na Sali gimnastycznej w środy
Wykorzystanie Sali gimnastycznej w czwartki i piątki przez UMKS „Ostrowia” (Stowarzyszenie na Rzecz Gminy ..........)
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
6. Integracja uczniów
ZADANIA
Wyjazd integracyjny uczniów klas I
FORMY REALIZACJI
o Organizacja wycieczki integracyjnej dla uczniów klas I do Olsztyna K. Częstochowy
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
ZADANIA
Zajęcia integrujące zespół klasowy
FORMY REALIZACJI
o Prowadzenie zajęć integracyjnych
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
ZADANIA
Organizacja imprez klasowych integrujących zespół
FORMY REALIZACJI
o Andrzejki klasowe,
o Mikołajki klasowe,
o Klasowe imieniny,
o Opłatkowe spotkania w klasie,
Wycieczki klasowe.
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
7. Promowanie pozytywnych wzorców postaw i zachowań wśród uczniów
ZADANIA
Nagradzanie uczniów za wzorowe postawy uczniowskie, zgodnie ze Statutem Szkoły
FORMY REALIZACJI
o Nagrody na koniec roku,
o Pochwały wobec rodziców,
o Listy gratulacyjne dla rodziców,
o Eksponowanie pozytywnych postaw w szkolnej gazetce GIM-MIX,
o Prowadzenie na bieżąco gazetek na szkolnym korytarzu eksponującej zdjęcia z występów, konkursów i zawodów uczniów szkoły.
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
ZADANIA
Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej w każdej klasie
FORMY REALIZACJI
Pomoc w nauce uczniom słabszym przez kolegów/koleżanki z klasy
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
8. Współpraca z rodzicami
ZADANIA
Udział rodziców w rozwiązywaniu problemów
FORMY REALIZACJI
o Przekazywanie bieżących informacji o osiągnięciach dziecka w nauce i zachowaniu (rozmowy osobiste, rozmowy telefoniczne, zeszyt kontaktu z rodzicami, korespondencja urzędowa)
o Poznanie i ustalenie potrzeb opiekuńczo- wychowawczych uczniów
o Konsultacje pedagogiczne i rozwiązywanie trudnych problemów, ujednolicenie oddziaływań wychowawczych
o Pomoc w nawiązaniu kontaktu z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
o Informowanie o zasadach ujętych w regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
ZADANIA
Szeroki udział rodziców w pracach szkoły
FORMY REALIZACJI
o Współudział w organizowaniu wycieczek klasowych i szkolnych
o Uczestnictwo rodziców w uroczystościach szkolnych (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, jasełka, choinka, wieczór poezji, Dzień Matki)
o Udzielenie informacji i porad w sprawach kształcenia i dalszego kształcenia dzieci
o Pedagogizacja rodziców
o Przeprowadzanie ankiet wśród rodziców dotyczących ich oczekiwań wobec szkoły i możliwości współpracy
o Szkolenie Rady Pedagogicznej „Jak konstruktywnie współpracować z rodzicami”
o Organizowanie spotkań z przedstawicielami sądu, policji, PPP
o Bieżące informowanie o potrzebach szkoły
o Opieka nad dziećmi w trakcie dyskotek szkolnych, wycieczek, choinki szkolnej

o Pomoc w akcjach charytatywnych organizowanych w szkole
o Pomoc rodziców w pracach na rzecz klasy i szkoły
o Zorganizowanie przez rodziców balu karnawałowego- doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
ZADANIA
Współpraca z władzami lokalnymi
FORMY REALIZACJI
Nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami i uczniami z okazji: wieczoru wigilijnego i aukcji prac uczniów, innych uroczystości szkolnych np.: wieczór poezji, „Dzień bez agresji”
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
ZADANIA
Współpraca z placówkami kulturalnymi
FORMY REALIZACJI
o Wystawy muzealne (według oferty)
o Wyjazdy do kina (według oferty)
o Lekcje biblioteczne
Udział w imprezach organizowanych przez GOUKiS
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
ZADANIA
Współpraca z placówkami oświatowo - opiekuńczymi
FORMY REALIZACJI
o Pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce (rozpoznanie rodzaju i stopnia trudności przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną)
o Współpraca z Opieką Społeczną: rozpoznanie środowiska ucznia, kierowanie na dożywianie
Współpraca z Domem Dziecka w Rafałówce (zorganizowanie słodyczy na święta Bożego Narodzenia i upominków na Dzień Dziecka, inscenizacje w ciągu roku)
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
ZADANIA
Współpraca z mediami
FORMY REALIZACJI
o Informacje dotyczące imprez i ciekawych wydarzeń szkolnych
Zapraszanie dziennikarzy Radia Ziemi Wieluńskiej i Dziennika Łódzkiego na uroczystości szkolne
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
ZADANIA
Współpraca z innymi szkołami i przedszkolem
FORMY REALIZACJI
o Wyjazdy do szkół podstawowych z przygotowanymi inscenizacjami

o Akcja „Poczytaj mi” prowadzona w przedszkolu
Pomoc uczniom szkoły podstawowej w nauce
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
ZADANIA
Współpraca z Policją, sądem,
GKRPA,
Centrum Informacji Zawodowej
FORMY REALIZACJI
o Działania profilaktyczne ze strony Policji
o Zapobieganie przestępczości wśród nieletnich
o Pozyskanie funduszy na nagrody w konkursie plastycznym
Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas III dot. orientacji zawodowej
Pomoc uczniom szkoły podstawowej w nauce
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
ZADANIA
Współpraca z Sanepidem,
PCK
FORMY REALIZACJI
o Organizowanie akcji charytatywnej „ Gorączka złota”
Udział w konkursie plastycznym ( profilaktycznym)
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
ZADANIA
Współpraca z Kościołem
FORMY REALIZACJI
o Rekolekcje szkolne
o Spotkania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Msze na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................
10. Realizacja szkolnych programów profilaktycznych
ZADANIA
Realizacja szkolnych programów profilaktycznych
FORMY REALIZACJI
o Kontynuacja innowacji pedagogicznej „Dość przemocy i agresji w szkole”
o Kontynuacja programu profilaktycznego „Przeciwdziałanie agresji”
o Realizacja programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki antyalkoholowej „Tak czy nie”
Wdrożenie w szkole programu rządowego na lata 2008 – 2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (opracowanie harmonogramu działań na rok szkolny 2008/2009.
TERMIN
......................................
ODPOWIEDZIALNY
....................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.