X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9033
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Zator 30.09.2009 r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię nazwisko: Ewa Momot

Nauczany przedmiot: przysposobienie obronne

Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zatorze
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2009 r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2010 r.
Opiekun stażu: mgr Marek Maślanka

Cel główny podejmowanego stażu:
Uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Zadania
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
Formy realizacji
- analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Na podstawie art. 9 ust. 10 z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela Dz. U z 2004 r. nr 260 poz. 259.- sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego.
Termin realizacji:09.2009 r.
Dowody realizacji:
- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego
- znajomość wymienionych aktów prawnych

2.Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu.
Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Formy realizacji
- bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego oraz współpracy w trakcie odbywania stażu
- umowa z opiekunem stażu określająca zasady współpracy w czasie odbywania stażu i pomocy ze strony opiekuna w realizacji planu rozwoju.
Termin realizacji 09.2009 r.
Dowody realizacji:
- kontrakt
- wstępny harmonogram spotkań z opiekunem stażu

3. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły oraz obowiązującą w niej dokumentacją; tworzenie dokumentów szkolnych Formy realizacji- analiza następujących dokumentów:
· Statut Szkoły
· Wewnątrzszkolny System Oceniania
- sporządzenie Przedmiotowego Systemu Oceniania oraz planów wynikowych
- dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników
- 09- 10. 2009 r.
Dowody:
- znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły
- stosowanie się do odpowiednich przepisów prawa w codziennej praktyce szkolnej
- przestrzeganie procedur związanych z procesem oceniania
- posiadanie planu wynikowego i PSO
- prawidłowy zapis tematów w dzienniku lekcyjnym

4.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy
Formy realizacji
- udział w szkoleniu BHP
- okres stażu
Dowód:
- zaświadczenie o ukończeniu

5.Uczestnictwo w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań
Formy realizacji
- współpraca z innymi nauczycielami, opiekunami semestrów
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- okres stażu
Dowody:
- listy obecności na Radzie Pedagogicznej
- zaświadczenia szkolenia 6.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Formy realizacji
- gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy zajęć
- okres stażu
Dowody:
- teczka stażysty

7.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Formy realizacji
- autorefleksja
- autoanaliza
- opis realizacji planu rozwoju zawodowego
- 05. 2010 r.
Dowody: - sprawozdanie z realizacji stażu

II - STREFA OSOBISTA ROZWOJU ZAWODOWEGO

L.P. ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.Wstępna ocena własnych umiejętności - określenie mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktyczno – wychowawczej
- analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju + wnioski 09.2009 r.
- wdrażanie wniosków do planu rozwoju

2.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
- publikacja planu rozwoju zawodowego w internecie
okres stażu
- portale internetowe

3.Wykorzystanie komputera i internetu w pracy pedagogicznej - wykorzystanie komputera i internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, np. do przygotowywania lekcji okres stażu
- scenariusze lekcji

4.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, warsztatach metodycznych, szkoleniach organizowanych przez Kuratorium Oświaty itp.
- okres stażu
- świadectwa uczestnictwa w warsztatach, kursach, szkoleniach

5.Tworzenie własnego warsztatu pracy - tworzenie zestawów testów, konspektów
- gromadzenie materiałów dydaktycznych
- okres stażu
- pomoce dydaktyczne

6.Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań
- udział w przygotowaniach imprez szkolnych
okres stażu
- notatki z prowadzonych zajęć
- krótkie sprawozdania z imprez

III - STREFA DYDAKTYCZNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

L.P. ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- obserwacja zajęć
- krótkie omówienie spostrzeżeń okres stażu - wnioski, notatki z obserwacji

2.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - opracowanie scenariusza zajęć
- konsultacja z osobą hospitującą - okres stażu - konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość

3.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej - korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, internetu
- okres stażu przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera
- konspekt z tej lekcji

4.Dokumentacja własnych działań pedagogicznych - gromadzenie dokumentacji
- analiza dokumentacji i korzystanie z wniosków
- okres stażu - scenariusze zajęć, programy, plany wynikowe, ankiety, testy

IV - STREFA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA ROZWOJU ZAWODOWEGO

L.P. ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.Obserwacja i analiza możliwości uczniów - gromadzenie informacji o uczniach na podstawie obserwacji
- (w razie konieczności) dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno -pedagogicznej
- okres stażu
- wdrażanie wniosków do codziennej pracy

2.Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego - samoocena, wnioski na przyszłość
05. 2010 r. - teczka stażysty
- sprawozdanie z okresu stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.