X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 8727
Przesłano:

Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej świetlicy szkolnej

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP 43 W ZABRZU

ROK SZKOLNY 2009/2010

1. Organizacja pracy w świetlicy oraz integracja w grupie

-Dostosowanie sali świetlicowej do potrzeb wychowanków: prace porządkowe, sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i zabawek
-Omówienie regulaminu świetlicy i stołówki szkolnej, zasad bezpiecznego zachowania na boisku szkolnym, sali gimnastycznej, korytarzach i w łazienkach szkolnych.
-Zasady „kulturalnego zachowania wobec drugiego człowieka
-Założenie rejestru wychowanków, podział dzieci na grupy.
-Omówienie planu dnia w świetlicy szkolnej.
-Powitanie nowych uczestników świetlicy. Integracja grup – rozmowy, gry i zabawy integracyjne.
Termin: wrzesień 2009

2. Kształtowanie nawyków higieniczno- zdrowotnych

-Pogadanki:
Konieczność częstego mycia rąk mycia rąk m.in.: przed posiłkami, po skorzystaniu z toalety, po zajęciach plastycznych;
Higieniczne korzystanie z toalety;
Dbanie o czysty i schludny ubiór;
Jak dbać o czystość swojego ciała;
Jak dbać o zęby.

- Oglądanie filmów edukacyjnych dot. zdrowia.
- Spotkanie z higienistką szkolną.
- Zajęcia plastyczne nawiązujące do tematyki higieniczno – zdrowotnej.
- Mój kącik do nauki własnej – organizacja.
-Wyrabianie nawyku właściwego odżywiania( rozmowy tematyczne, - rozwiązywanie zagadek- słowno – obrazkowych, układanie puzzli tematycznych, hodowle w kąciku przyrodniczym).
- Ruch i gimnastyka gwarancją zdrowia – pogadanka oraz cykl ćwiczeń na rozbudzenie ciała.
Termin: Cały rok szkolny

3. Wspomaganie rozwoju umysłowego ucznia

- Pomoc przy odrabianiu prac domowych( ćwiczenia wpisaniu, czytaniu, opowiadaniu, ortograficzne, gramatyczne, ćwiczenia z zakresu edukacji matematycznej.
- Pomoc uczniom mającym trudności w nauce oraz organizacja pomocy koleżeńskiej dla tych uczniów.
- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych ( organizacja Kącika książek i czasopism, współpraca z biblioteką szkolną, konkursy czytelnicze).
- Rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu oraz czytania ze zrozumieniem ( czytanie przez nauczyciela utworów dla dzieci, bajek ; wspólne omawianie utworów; zagadki i rebusy o tematyce literackiej; konkursy plastyczne).
- Rozwijanie właściwego stosunku do przyrody i środowiska naturalnego. Utrzymanie porządku w najbliższym otoczeniu. Uczestnictwo w akcji Sprzątania Świata.
- Przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych ( pogadanki, zajęcia plastyczne i praktyczne zajęcia w terenie).
Termin: Cały rok szkolny

4. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań twórczych

- Zajęcia plastyczno – techniczne ( zapoznanie dzieci z różnymi technikami i zagadnieniami plastycznymi; rozwijanie sprawności manualnej wyobraźni przestrzennej, myślenia, pomysłowości, uwrażliwianie na piękno; wyrabianie zdyscyplinowania w działaniu, dbałości o ład i porządek na stanowisku pracy.)
- Zajęcia umuzykalniając ( nauka piosenek, zabawy ze śpiewem i pląsy przy muzyce, zabawy muzyczne i ćwiczenia rytmiczne).
- Zajęcia z zakresu żywego słowa ( małe formy teatralne, inscenizacje, konkursy recytatorskie).
Termin: Cały rok szkolny

5. Wspomaganie rozwoju fizycznego dziecka

Zajęcia sportowe na boisku szkolnym i sali gimnastycznej( ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy bieżne, zabawy z przyborami – skakanki, piłki, gry zespołowe, zabawy integracyjne i interakcyjne).
Termin: Cały rok szkolny

6. Kształtowanie kultury życia codziennego i przygotowanie wychowanków do udziału w życiu społecznym

Przyswajanie przez dzieci nawyków kultury dnia codziennego:
Pogadanki na temat.:
Kultury osobistej, kulturalnego współżycia z rówieśnikami i dorosłymi, norm obowiązujących w miejscach publicznych, stosowania zwrotów grzecznościowych, eliminowanie wyrazów ordynarnych i przezwisk.

- Wychowanie prorodzinne – dyskusje na temat: życia w rodzinie.
- Wyrabianie u dzieci poczucia godności, uczciwości, życzliwości. Poznanie podstawowych zasad współżycia społecznego.
- Kształtowanie szacunku do godła, symboli poprzez wykorzystanie legend , baśni i źródeł historycznych. narodowych i religijnych.
- Wzbogacanie zainteresowań historią i tradycjami swojego miasta.
- Kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji dla innych narodowości i religii, poszanowania ich tradycji i kultury.
- Aktywne włączanie akcje społeczne np. Sprzątanie Świata.
- Kultywowanie tradycji świątecznych.
Czynny udział w uroczystościach szkolnych.
Termin: Cały rok szkolny

7. Przeciwdziałanie agresji i przejawom niedostosowania społecznego

- Prowadzenie zajęć dot. agresji i jej konstruktywnego wyrażania.
- Podejmowane działań wychowawczych względem dzieci, które nie respektują norm grupowych.
- Uświadamianie dzieciom negatywnych skutków sięgania po różnego rodzaju używki.
Termin: Cały rok szkolny

8. Wartościowe spędzanie czasu wolnego

Kulturalna rozrywka – sport, zabawy przy muzyce, spacery, wycieczki, gry planszowe i komputerowe, zabawy w kącikach zainteresowań, oglądanie programów edukacyjnych, bajek i filmów dla dzieci.
Termin: Cały rok szkolny

9. Udział w uroczystościach szkolnych
Czynny udział wychowanków świetlicy w imprezach i uroczystościach odbywających się w trakcie roku szkolnego 2009/ 2010.
Termin: Cały rok szkolny

Plan został opracowany na podstawie:
1.Statutu Szkoły Podstawowej Nr 43 w Zabrzu
2.Planu Pracy Dydaktycznej Szkoły, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego .

Plan opracowali nauczyciele świetlicy:
mgr Anna Wręczycka
mgr Kinga Sulicka
Roman Sitarek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.