X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 8634
Dział: Gimnazjum

Test z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 2 gimnazjum

gr. A IMIĘ i NAZWISKO........................................ KLASA............ .../40 pkt.

1. Za pomocą strzałki dopasuj poszczególne funkcje państwa do ich charakterystyki .../ 1,5 pkt.
Funkcja wewnętrzna Zarządzanie przez określone organy państwowe odpowiednimi dziedzinami życia publicznego
Funkcja prawodawcza Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa wewnątrz państwa
Funkcja porządkowa Tworzenie przez państwo systemu prawnego obowiązującego na danym terytorium
Podejmowanie przez właściwe organy państwa działań mających na celu zapewnienie ładu i porządku publicznego i wymuszanie przestrzegania prawa

2. Wyjaśnij na czym polega: .../3 pkt.
a. zasada suwerenności narodu –........................................
........................................
b. zasada państwa prawa (praworządności) –........................................
........................................
Są to dwie z czterech zasady demokracji, pozostałe dwie to: .................................... i ....................................

3. Uzupełnij schemat: .../8 pkt.


4. Zaznacz literkę P jeśli zdanie jest prawdziwe, F jeśli fałszywe .../ 4 pkt.
a. Wielka Brytania jest monarchią konstytucyjną P / F
b. Bezpaństwowcem nazywamy osobę nieposiadajacą żadnego obywatelstwa P / F
c. W republice ograny władzy państwowej wybierane są na określona kadencję P / F
d. Polska jest republiką prezydencką P / F
e. Zasada prawa krwi oznacza, że dziecko nabywa obywatelstwo tego państwa, którego obywatelami są rodzice P / F
f. Obecnie Prezesem Rady Ministrów w Polsce jest Donald Tusk P / F
g. W monarchii elekcyjnej władza jest dziedziczona i sprawowana dożywotnio P / F
h. USA są zaliczane do republik parlamentarnych P / F

5. Spośród poniższych wypisz (LITERKI) te kompetencje, które należą do Rady Ministrów: .../3 pkt.
a/ zapewnie wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwo państwa, b/ zarządza wybory do parlamentu, c/ wydaje rozporządzenia, d/ powołuje rząd, e/ tworzy i wykonuje budżet państwa, f/ wykonuje ustawy, g/ uchwala ustawy,
h/ ochrona interesów skarbu państwa, i/ kieruje i koordynuje działania administracji w państwie
ODPOWIEDZI: ........................................

6.Wyjaśnij pojęcia: .../4 pkt.
a) legitymizacja charyzmatyczna - ........................................
........................................
b) legitymizacja (władza) legalna - ........................................
........................................
c) nepotyzm - ........................................
........................................
d) alienacja władzy - ........................................
........................................

7. Wpisz we właściwych miejscach odpowiednie funkcje parlamentu: .../1 pkt.
Funkcja................................. - regulowanie ustroju państwa poprzez możliwość zmiany konstytucji
Funkcja................................. - kontrolowanie rządu i innych organów państwa
Funkcja................................. - stanowienie obowiązujących aktów prawnych
Funkcja................................. - powoływanie organów państwowych, np. Rzecznika Praw Obywatelskich

8. Do kultury politycznej zaliczamy (zaznacz poprawne odp.):
a. postawy wynikające z nacjonalizmu i niechęci do innych narodów
b. umiejętną ocenę zjawisk politycznych
c. wzory zachowań politycznych
d. wiedzę o atrakcjach turystycznych innych krajów
e. wiedzę o zjawiskach dotyczących polityki
f. umiejętną ocenę i formułowanie wniosków dotyczących poszczególnych polityków

9. Na wzór obywatela w społeczeństwie obywatelskim składając się (zaznacz poprawne odp.):
a. dyscyplina wewnętrzna
b. nepotyzm
c. lojalizm
d. odpowiedzialność za słowo
e. materializm
f. krytykanctwo
g. odpowiedzialność
h. nietolerancja
i. uspołecznienie

10. Scharakteryzuj ustrój demokratyczny: .../4 pkt.
........................................


gr. B IMIĘ i NAZWISKO........................................ KLASA............ ...pkt.

1. Za pomocą strzałki dopasuj poszczególne typy funkcje państwa do ich charakterystyki .../ 1,5 pkt.
Funkcja zewnętrzna tworzenie przez państwo systemu prawnego obowiązującego na danym terytorium
Funkcja prawodawcza Zarządzanie przez określone organy państwowe odpowiednimi dziedzinami życia publicznego
Funkcja administracyjna Obejmuje aktywność państwa na arenie międzynarodowej
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa wewnątrz państwa

2. Wyjaśnij na czym polega: .../3 pkt.
a. zasada pluralizmu politycznego –........................................
........................................
b. zasada trójpodziału władzy–........................................
........................................
Są to dwie z czterech zasady demokracji, pozostałe dwie to: .................................... i ....................................

3. Uzupełnij schemat: .../8 pkt.

4. Wpisz we właściwych miejscach nazwy podanych funkcji parlamentu: .../4 pkt.
Ustawodawcza, ustrojodawcza, kontrolna, kreacyjna
Funkcja................................. - stanowienie obowiązujących aktów prawnych
Funkcja................................. - powoływanie organów państwowych, np. Rzecznika Praw Obywatelskich
Funkcja................................. - regulowanie ustroju państwa poprzez możliwość zmiany konstytucji
Funkcja................................. - kontrolowanie rządu i innych organów państwa
5. Zaznacz literkę P jeśli zdanie jest prawdziwe, F jeśli fałszywe .../4 pkt.
a. Wielka Brytania jest monarchią elekcyjną P / F
b. Jarosław Kaczyński jest Prezydentem RP P / F
c. Ustawy powstają w Parlamencie, a podpisuje je Lech Kaczyński P / F
d. Rozróżniamy trzy rodzaje republik: prezydencką, elekcyjną i parlamentarną P / F
e. Tajność wyborów oznacza, że są one anonimowe P / F
f. Faraon w starożytnym Egipcie był monarchą absolutnym P / F
g. W republice parlamentarnej rola prezydenta jest niewielka P / F
h. W monarchii konstytucyjnej monarcha ma niczym nieograniczony wpływ na funkcjonowanie państwa P / F

6.Spośród poniższych wypisz (LITERKI) te kompetencje, które należą do Prezydenta RP: .../3 pkt.
a/ przewodniczy Radzie Gabinetowej, b/ powołuje rząd, c/ nadaje obywatelstwo polskie, d/ wykonuje ustawy,
e/ kieruje pracami terenowej administracji rządowej, f/ korzysta z prawa łaski, g/ podpisuje ustawy, h/ chroni interesów skarbu państwa, i/ reprezentuje państwo na arenie międzynarodowej
ODPOWIEDZI: ........................................

7. Wyjaśnij pojęcia: .../4 pkt.
a) legitymizacja - ........................................
........................................
b) legitymizacja (władza) tradycyjna - ........................................
........................................
c) korupcja - ........................................
........................................
d) partykularyzm - ........................................
........................................

8. Na wzór obywatela w społeczeństwie obywatelskim składając się (zaznacz poprawne odp.):
a. dyscyplina wewnętrzna
b. lojalizm
c. odpowiedzialność
d. materializm
e. nepotyzm
f. tolerancja
g. krytycyzm
h. odpowiedzialność za słowo
i. uspołecznienie

9. Do kultury politycznej zaliczmy (zaznacz poprawne odp.):
a. wiedzę o zjawiskach dotyczących polityki
b. wiedzę o atrakcjach turystycznych innych krajów
c. umiejętną ocenę zjawisk politycznych
d. umiejętną ocenę i formułowanie wniosków dotyczących poszczególnych polityków
e. wzory zachowań politycznych
f. postawy wynikające z nacjonalizmu i niechęci do innych narodów

10. Scharakteryzuj ustrój totalitarny: .../4 pkt.
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.