X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 8495

Niebezpieczne zabawy. Scenariusz zajęć w klasie II integracyjnej

SCENARIUSZ ZAJĘĆ POKAZOWYCH
Nauczanie zintegrowane, klasa integracyjna
Imię i nazwisko: Barbara Kozłowska, Edyta Semeniuk
Klasa: II c
Data: 20.01.2009 r.
1.Blok tematyczny: Zima w pełni.
2.Temat dnia: Niebezpieczne zabawy.
3.Cele operacyjne:

Zespół klasowy
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Układa wyniki rosnąco
Słucha uważnie treści opowiadania
Potrafi ułożyć odpowiedzi na podstawie wysłuchanego tekstu
Wypowiada się całymi zdaniami
Potrafi ułożyć zdania z rozsypanych wyrazów
Uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami
Zna części mowy
Chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych
Potrafi odróżnić zabawę bezpieczną od niebezpiecznej
Przekształca zdania w liczbie pojedynczej na zdania w liczbie mnogiej
Mnoży i dzieli w zakresie 30
Stosuje w praktyce kolejność wykonywania działań
Rozwiązuje zadania tekstowe
Zgodnie współpracuje w zespole
. Układa wyniki od najmniejszej do największej
. Słucha uważnie treści opowiadania
. potrafi ułożyć krótkie odpowiedzi z pomocą nauczyciela
. Wypowiada się krótkimi zdaniami wspomagany przez nauczyciela
. Potrafi ułożyć krótkie zdania z rozsypanych wyrazów
. Uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami
. Rozpoznaje części mowy wspomagany przez nauczyciela
. Chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych
. Potrafi rozróżnić zabawę bezpieczną od niebezpiecznej
. Potrafi przekształcać zdania w liczbie pojedynczej na zdania w liczbie mnogiej z pomocą nauczyciela
. Mnoży i dzieli w zakresie 30 wspomagany przez nauczyciela
. Stosuje kolejność wykonywania działań wspomagany przez nauczyciela
. Rozwiązuje zadania tekstowe z pomocą nauczyciela
. Zgodnie współpracuje w zespole

4.Cele wychowawcze:
- przewidywanie skutków z niebezpieczeństwa ślizgania się po zamarzniętych akwenach wodnych,
- dostrzeganie zagrożeń wynikających z zabaw zimowych w pobliżu tras komunikacyjnych,
- uświadamianie konieczności bezpiecznego zachowania podczas uprawiania sportów zimowych
- wdrażanie dzieci do zachowania bezpieczeństwa w czasie zabaw na śniegu

4.Metody pracy:
słowna (rozmowa, pogadanka)
oglądowa
ćwiczeń praktycznych
5.Formy pracy: indywidualna, zbiorowa jednolita, grupowa zróżnicowana
6.Środki dydaktyczne: karty do pracy indywidualnej, ilustracja przedstawiająca zabawy zimowe, kartoniki z liczbami dwucyfrowymi i literami, rozsypanki wyrazowe, części mowy, płyty z muzyką, paski z działaniami, tekst „Można było poczekać”, rekwizyty: sanki, łyżwy, czapka, szalik, kij hokejowy oraz podpisy do tych przedmiotów.

Przebieg zajęć

Edukacja Aktywność ucznia i nauczyciela
Zespół klasowy Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Matematyczna
• Odkrycie celu i tematu zajęć poprzez uporządkowanie liczb dwucyfrowych od najmniejszej do największej.

Z A B A W Y
11 23 34 37 46 55

Z I M O W E
60 64 77 82 90 100

Społeczno – przyrodnicza
• Omówienie ilustracji pt. „Zabawy zimowe”.
- Jaka pora roku panuje na ilustracji?
- Kogo tam widać?
- Co robią te dzieci?
- Czy potraficie nazwać dyscypliny sportowe wiążące się z tymi zabawami?
- Czy zabawy zimowe mogą być niebezpieczne?

Polonistyczna
• Czytanie przez nauczyciela opowiadania „Można było poczekać” M. Terlikowskiej.
Omówienie treści opowiadania:
- Gdzie i po co wybrali się chłopcy?
- Co przydarzyło się Sławkowi?
- Jak zachował się Karol?
- Jak zachował się drugi kolega?
- W jaki sposób tatusiowie ukarali chłopców?
- Czy wolno ślizgać się w niedozwolonych miejscach?
- Czym to grozi?

Polonistyczna

• Układanie zdań z rozsypanych wyrazów i zapisywanie ich w liniaturze.

Jeździmy na nartach z dala od
ulicy.

Zamarznięty staw to niebezpieczne
lodowisko.

Na placu zabaw lepimy bałwana.

Nie celujemy śnieżkami w jadące
pojazdy.

• Uzupełnianie tekstu z lukami wyrazami z ramki.


lepią, zjeżdżają, cieszą się, lubią, jeżdżą

Nadeszła zima. Dzieci .............., że spadł
śnieg. Jedne .............. z górki na sankach, inne .............. na nartach. Niektóre ............ śnieżnego bałwana. Wszyscy ............. te zabawy.

- Głośne czytanie uzupełnionych tekstów. Wyjaśnienie, co oznaczają uzupełnione wyrazy, jaka to część mowy i na jakie pytanie odpowiada.

• Rozpoznawanie części mowy, wpisywanie wyrazów w odpowiednie miejsca tabelki.

bałwan, lepią, biały, puszysty, zima, rzuca, sanki, mroźna, zjeżdża

czasowniki rzeczowniki przymiotniki
..................
..................
.................. ..................
..................
.................. ..................
..................
..................

• Układanie zdań z rozsypanych wyrazów i zapisywanie ich w liniaturze.

Na zjeżdżaj daleko jezdni. sankach od
Jazdę łyżwach na trenuj lodowisku.
Nie twardymi śnieżkami. rzucaj
Bałwana na lepimy placu
Zabaw.

Zjeżdżają, bawią się, cieszą się,
lepić

• Uzupełnianie tekstu z lukami wyrazami z ramki.

Nadeszła zima. Dzieci ..........na śniegu. ................ z górki na sankach i nartach. Bardzo lubią................. bałwana. Wszyscy ................z tych zabaw zimowych.

Bałwan, biały, zima, rzucają, sanki, lepią, śnieżna,

• Rozpoznawanie części mowy, wpisywanie wyrazów w odpowiednie miejsca tabelki.

Muzyczno – ruchowa
• Śpiewanie piosenki „Zima zima” z równoczesnym wystukiwaniem rytmu i improwizacją ruchową.

Plastyczno – przyrodnicza

• Kolorowanie na czerwono kółek znajdujących się obok niebezpiecznych zabaw dzieci, a na zielono te obok zabaw bezpiecznych.

Polonistyczna
• Przekształcanie zdań w liczbie pojedynczej na zdania w liczbie mnogiej.
Dziecko lepi bałwana.
Zamarznięty staw.
Chłopiec celuje śnieżkami.
Dziewczynka jeździ na nartach.
• Przekształcanie zdań w liczbie pojedynczej na zdania w liczbie mnogiej.
Chłopiec lepi bałwana.
Dziecko rzuca śnieżkami.
Zamarznięty staw.
Matematyczna • Obliczanie działań. Łączenie wyników rosnąco. Odczytanie hasła.

Matematyczna
• Obliczanie działań ze zwróceniem uwagi na kolejność wykonywania działań.

6 + (20 5) = (5 2) + 70 =
20 – (2 6) = (4 + 1) 3 =
(21 3) + 50 = 4 + (6 4) =
6 (6 + 2) = (12 2) + 6 =
(6 7) – 40 = 19 + (18 3) =
• Obliczanie działań ze zwróceniem uwagi na kolejność wykonywania działań.
4+ ( 3 4)= (10 2) + 20 =
( 3 + 4) 3=
20 – ( 2 3)= (30 5)+ 6=
(18 6) + 10= 15 + ( 5 1)=
5 + ( 3 5) = (6 7) + 5 =

Matematyczna
• Rozwiązywanie zadań tekstowych.
- odczytanie zadania
- analiza treści
- zapis rozwiązania
- zapis odpowiedzi

1. Po skończonych zajęciach na górce bawiło się 5 saneczkarzy. Każdy z nich zjechał z górki 4 razy. Ile razy zjechali wszyscy saneczkarze?

2. Hania i Marzena zjeżdżały z górki na sankach. Hania zjechała 28 razy, a Marzena 20 razy. Ile razy łącznie zjechały Hania i Marzena?

3. Heniek i Jurek bawili się w rzuty śnieżkami do celu. Heniek ulepił 30 śnieżek, a Jurek o 7 mniej. Ile śnieżek ulepił Jurek?
• Rozwiązywanie zadań tekstowych.
- odczytanie zadania
- analiza treści
- zapis rozwiązania
- zapis odpowiedzi
1.Ola i Hania lepiły śnieżki. Ola ulepiła 10 śnieżek a Hania o 5 śnieżek więcej. Ile śnieżek ulepiła Hania?
2. Olek i Franek zjeżdżali na nartach. Olek zjechał 8 razy a Franek o 3 razy mniej .Ile razy zjechał Franek?

3. Na górce bawiło się 9 dzieci .Każdy zjechał z górki po 3 razy. Ile razy zjechały wszystkie dzieci?

Polonistyczna
• Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy. Zadaniem każdej grupy jest ułożenie zdania z rozsypanych wyrazów i wspólne odczytanie go.
I grupa Nie rzucamy twardymi śnieżkami.
II grupa Nie zjeżdżamy z górek, które są w pobliżu jezdni.
III grupa Nie ślizgamy się po zamarzniętych stawach, rzekach i jeziorach.
IV grupa Nie zjeżdżamy z górek porośniętych drzewami.

Muzyczno – ruchowa
• Śpiewanie piosenki „Tańce, śpiewy i naukę dzisiaj kończyć pora...” połączone z improwizacją ruchową.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.