X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 8430
Dział: Gimnazjum

Plana rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
W GIMNAZJUM w PRZYGŁOWIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Mgr Renata Rudzka
Pedagog Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2007
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2010
Szkoła: Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie

Cel główny: Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo- wychowawczej ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwijanie u dzieci aktywnej postawy i kształtowanie postaw społecznych.

Cele szczegółowe:
- Podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno- wychowawczych;
- Doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- Podniesienie jakości pracy szkoły;
- Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:


§ 8 ust.2 pkt1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

(Tabela - dop. red.)

Lp.
I. Zadania
II. Forma realizacji
III. Termin
IV. Dowody realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela. IX 2007. Znajomość przepisów prawa oświatowego, sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

2. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły. Analiza dokumentów regulujących pracę szkoły. Aktywny udział w podnoszeniu jakości pracy szkoły, opracowywanie zmian, dokumentów. Okres stażu.

3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji. Podjęcie studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, warsztatach, konferencjach. Cały okres stażu. Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.

4. rozwijanie i doskonalenie swego warsztatu pracy. Samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych. Gromadzenie literatury metodycznej, pomocy naukowych, pamiątek, gadżetów, rekwizytów niezbędnych do pracy na zajęciach. Okres stażu. Zbiór przepisów prawa oświatowego, pomoce dydaktyczne, notatki własne.

5. Organizacja konkursów szkolnych, uroczystości szkolnych. Przeprowadzenie konkursów dotyczących bezpieczeństwa, wykonania ozdób świątecznych, uroczystości np. Konstytucji 3 maja. Okres stażu. Scenariusze, regulaminy.

6. Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego. Opracowanie projektu świątecznego. 2008. Zatwierdzony projekt.


§ 8 ust.2 pkt2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Podejmowanie działań celem doskonalenia umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Udział w kursie lub warsztacie dotyczącym technologii informacyjnej. Samodzielne nabywanie umiejętności posługiwania się nowymi technikami komputerowymi. 2009, zaświadczenia.

2. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej. Opracowywanie dokumentacji, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów, scenariuszy. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych oraz słowników. Wykorzystywanie technologii multimedialnej w pracy na lekcjach (telewizor, video, rzutnik, komputer). Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej. Okres stażu. Wzory kart pracy, scenariuszy, dyplomów itp. Podnoszenie atrakcyjności zajęć, scenariusze zajęć.

3.Wykorzystanie Internetu. Pozyskiwanie niezbędnych informacji z Internetu. Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego. Okres stażu. Umiejętność wyszukiwania niezbędnych informacji. Potwierdzenia.

4. Wykorzystanie technologii komunikacyjnej. Wykorzystywanie wiedzy z kursów komunikacyjnych dotyczących współpracy z rodzicami, uczniami, nauczycielami. Umiejętność rozwijania komunikacji interpersonalnej. Cały okres stażu.


§ 8 ust.2 pkt3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Dzielenie się swoją wiedza i doświadczeniem zawodowym z nauczycielami.
Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli stażystów, kontraktowych.
Aktywne uczestniczenie w pracach Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego.
Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć oraz innych materiałów dydaktycznych. Zamieszczanie materiałów edukacyjnych w bibliotece szkolnej. III 2008
XI 2008, cały okres stażu, okres stażu. Scenariusze, potwierdzenia nauczycieli, protokoły ze spotkań, scenariusz zajęć, referaty, testy, karty pracy.

2. Pełnienie funkcji podczas stażu. 1. Pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego. Pełnienie obowiązków opiekuna stażu. Okres stażu. Organizowanie spotkań zespołowych, opracowanie tematyki spotkań, protokoły spotkań. Ścisła współpraca ze stażystą, opracowanie oceny dorobku zawodowego stażysty.

3. Współpraca z innymi pracownikami szkoły oraz instytucjami. Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców podczas zebrań .Współpraca z instytucjami opieki i wychowania. Okres stażu. Scenariusze spotkań. Organizowanie spotkań z pracownikami opieki i wychowania..


§ 8 ust.2 pkt4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych. Opracowanie i wdrożenie „Programu pracy z dzieckiem dyslektycznym”. Rok szkolny 2007/2008. Zatwierdzony program do realizacji.

2. Opracowanie i wdrożenie autorskich rozwiązań wychowawczych w szkole. Opracowanie i wdrożenie „Programu przeciwdziałania uzależnieniom”. Rok szkolny 2008/2009. zatwierdzony program do realizacji.


§ 8 ust.2 pkt4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1 Organizowanie imprez i uroczystości propagujących działania wychowawcze. Organizacja „Dnia bez papierosa”. Dnia walki z AIDS/HIV, organizacja projektów, programów, przeciwdziałających uzależnieniom, agresji. Organizacja konkursów. 01.12.07, 2008. Scenariusze uroczystości, projekty. Regulaminy konkursów, sprawozdania z udziału w programach, projektach.

2. Praca z uczniem zdolnym. Organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów uzdolnionych. Przygotowanie do konkursów szkolnych i międzyszkolnych. Zaangażowanie uczniów w proces kształcenia. Okres stażu. Wyniki konkursów, dyplomy.

3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza. Samodzielne opracowanie i stosowanie ankiet.
Propagowanie wszelkich form aktywności i zdrowego trybu życia (wycieczki piesze i rowerowe, wigilie i ogniska klasowe, szkolne akcje charytatywne).Aktywna praca nad zmniejszeniem agresji. Organizowanie spotkań dla uczniów zajmującymi się problemami młodzieży. Opieka nad uczniami z dysfunkcjami, trudnościami w nauce, orzeczeniami o trybie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego. Okres stażu. Ankiety, opracowanie wyników wyciąganie wniosków w dalszej pracy.

4. Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bazy szkoły. Organizowanie kiermaszu kart i ozdób świątecznych, pozyskiwanie funduszy na potrzeby szkoły, pozyskiwanie sponsorów.
Okres stażu. Zakupione pomoce dydaktyczne.

5. Praca na rzecz oświaty. Realizacja zadań w zakresie programów wychowawczych i profilaktycznych. Analiza zmian do Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego. V 2008. Projekt zmian.


§ 8 ust.2 pkt4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej.

1. Współpraca z instytucjami na rzecz pomocy społecznej. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulejowie. Współpraca z Parafią Rzymsko-Katolicką w Przygłowie. Współpraca z pracownikami socjalnymi. Okres stażu. Potwierdzenia.

2. Współpraca z Sądem Rodzinnym. Zgłaszanie przejawów demoralizacji uczniów, formułowanie opinii, wniosków, współpraca z kuratorami, przekazywanie informacji o uczniach objętych nadzorem. Okres stażu. Opinie i wnioski.

3.Współpraca z Policją. Zgłaszanie przejawów demoralizacji, informacji o uczniach, którzy weszli w konflikt z prawem, formułowanie wniosków, opinii. Współpraca ze specjalistą ds. nieletnich oraz dzielnicowym. Zapraszanie na pogadanki, rozmowy profilaktyczne. Okres stażu. Opinie, wnioski, potwierdzenia.

4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Kierowanie uczniów na badanie do Poradni. Zasięganie opinii w sprawie zaleceń i wskazówek do pracy z uczniami,. Kierowanie uczniów na terapię. Okres stażu. Potwierdzenia.

5. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem ds. rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Organizowanie konkursów antyalkoholowych, pozyskiwanie materiałów dydaktycznych, włączanie w realizację programów. Kierowanie rodziców uczniów na terapię rodzinna, udzielanie informacji o możliwości pomocy. Okres stażu. Potwierdzenia.

6. Współpraca z placówkami specjalistycznymi, psychologami. Udzielanie informacji o instytucjach i osobach zajmujących się pomocą społeczną, zdrowotną. Okres stażu.

7. Współpraca z wydawnictwami. Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych. Udział w szkoleniach. Okres stażu. Potwierdzenia.

8. Promocja szkoły na jej terenie i w środowisku lokalnym. Udział w akcji „Sprzątanie Świata”, „Dni Ziemi”. Dniach otwartych szkoły”. Organizacja wycieczek”. Raz w danym roku szkolnym. Karta wycieczek, scenariusze.


§ 8 ust.2 pkt5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów wychowawczych. Opis i analiza przypadków. Okres stażu. Dołączony opis.

2. Diagnoza środowiska szkolnego. Ankietowanie uczniów, rozpoznawanie problemów edukacyjnych, wychowawczych. Gromadzenie informacji o uczniach, ankietowanie, rozpoznawanie problemów edukacyjnych, kierowanie do placówek specjalistycznych. Okres stażu. Wyniki ankiet.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.