X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 8134
Przesłano:

Plan pracy wychowawczej

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE III B
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.JANA PAWŁA II W SZCZODRZYKOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Wychowawca klasy: mgr Danuta Nogajewska

I. Organizacja zespołu klasowego.
II. Uczeń dba o estetykę klasy – miejsce pracy.
III. Bezpiecznie porusza się w szkole i poza szkołą.
IV. Posiada właściwie ukształtowane postawy patriotyczne i społeczne.
V. Podnosi i rozbudza swoją świadomość ekologiczną oraz zdobywa i rozszerza wiedzę przyrodniczą.
VI. Potrafi mile i zdrowo spędzać czas w szkole i w terenie.
VII. Potrafi korzystać z najnowszych źródeł wiedzy.
VIII. Troszczy się o wyniki w nauce.
IX. Współpraca z rodzicami.
X. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

CELE DZIAŁANIA
ZAMIERZONE EFEKTY
OSOBY ODPOWIEDZIALNE
TERMIN REALIZACJI

(Tabela - dop. red.)

I. Organizacja zespołu klasowego
1.Dziecko uczy się być członkiem grupy.

- stosowanie pracy zespołowej
- organizowanie pomocy koleżeńskiej wobec słabszych i mniej sprawnych uczniów
-uczeń respektuje zasady życia w klasie oraz potrafi współdziałać w zespole
- akceptuje różnice wynikające z niepełnosprawności, innego wyznania
Wychowawca
Zespół klasowy Wrzesień
Październik
2. Uczeń zna swoje prawa i obowiązki
- podział klasy na zespoły zadaniowe
- Omówienie wewnątrzklasowego systemu oceniania zasad zachowania sięw klasie i szkole - Opracowanie i przedstawienie uczniom wewnętrznego regulaminu klasy („kontrakt klasy”)
-Ustalenie dyżurów w klasie
- Sporządzenie listy obowiązków dyżurnego


- uczeń zna swoje prawa i obowiązki
- uczeń zna i wypełnia obowiązki dyżurnego klasowego.
- uczeń przestrzega regulaminu klasowego.
Wychowawca, zespół klasowy Wrzesień
3. Uczeń wie jak zachowywać się podczas lekcji, przerwy, w miejscach publicznych.

- Pogadanki:
1. Kulturalne zachowanie się dzieci wobec siebie nawzajem,
2. Kulturalne zachowanie się wobec nauczycieli i pracowników szkoły,
3. Kulturalne zachowanie się w czasie lekcji, przerwy, wycieczek, spacerów, w czasie trwania seansów filmowych i przedstawień teatralnych,

- uczeń zachowuje się w sposób stosowny do miejsca.
- Dzieci zachowują się kulturalnie wobec siebie nawzajem oraz wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły.
Wychowawca, zespół klasowy Cały rok.
II. Uczeń dba o estetykę klasy – miejsce pracy. - Urządzenie izby lekcyjnej – dekoracja klasy
Przygotowanie gazetek ściennych, kącików tematycznych
- Organizowanie wystaw prac plastyczno – technicznych
- Pielęgnacja kwiatów doniczkowych
- Dbałość o wyposażenie klasy, racjonalne korzystanie z pomocy dydaktycznych i sprzętu
- Troska o ład, czystość i prządek w klasie i na stanowisku pracy w czasie zajęć i po zajęciach.
- uczeń dba o estetykę klasy, sprzęt, kwiaty. Czuje się współodpowiedzialny za stan klasy. Wychowawca, zespół klasowy Cały rok
III. Bezpiecznie porusza się w szkole i poza szkołą. - Wpajanie uczniom zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i na terenie szkoły.

- Zabawy ruchowe – improwizowanie ruchu drogowego
- Przechodzenie przez jezdnię – nauka na pamięć 5 zasad i stosowanie ich w praktyce
- Zorganizowanie spotkania z policjantem – elementy odblaskowe dla dzieci
- Udział w próbnej ewakuacji.
- Przeprowadzenie zajęć dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. - uczeń zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się na terenie szkoły i poza szkołą.
- wie jak zachować się podczas pożaru w szkole.
- wie jak zachować się w razie wypadku, umie zgłosić wypadek i udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
Dyrekcja, Wychowawca, policjant
Cały rok
IV. Posiada właściwie ukształtowane postawy patriotyczne i społeczne

1. Dziecko jako członek Małej Ojczyzny. - poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu; organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi;wycieczki do interesujących miejsc w najbliższej okolicy;
- rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej;

- uczeń zna ważne miejsca i ciekawych ludzi z najbliższej okolicy;
- zna osobliwości fauny i flory swojej miejscowości;
- dba o estetykę swojego otoczenia;

Wychowawca, zespół klasowy, samorząd szkolny, katecheci, ksiądz, rodzice,nauczyciel j.angielskiego.

Zgodnie z programem nauczania oraz harmonogramem imprez szkolnych

2. Dziecko – Polak i Europejczyk. - wskazywanie właściwego zachowania się wobec symboli narodowych;
- nauka hymnu;
- przedstawianie postaci wybitnych Polaków i ich dokonań;
- czytanie legend i wiązanie ich z historią Polski;
- kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla symboli narodowych i wybitnych Polaków;
- rozwijanie zainteresowania historią Ojczyzny;
- Kultywowanie tradycji, pamięć o historycznych rocznicach
• Ze szczególnym uwzględnieniem powstania wielkopolskiego i biorącej w nim udział lokalnej społeczności
- Edukacja w zakresie poznania faktów związanych z patronem szkoły Papieżem Janem Pawłem II
- poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;
- uświadomienie, że Polska jest integralną częścią Europy
- poznawanie niektórych krajów Unii Europejskiej poprzez wdrażanie programu „Mały Europejczyk”

- uczeń zna symbole narodowe i wie, jak okazać im szacunek;
- potrafi wskazać Polskę na mapie Europy, zna nazwy ważniejszych miast Polski;
- potrafi wymienić nazwiska wybitnych Polaków i wie, z czego zasłynęli;
- zna legendy i ważniejsze fakty z historii Polski;
- Zna symbole narodowe, ważne wydarzenia historyczne, rocznice, święta państwowe
- Bierze udział w apelach szkolnych poświęconych uroczystością państwowym i tradycjom wynikającym z kalendarza imprez szkolnych
- Bierze udział w zajęciach o tematyce europejskiej, poznawanie kultury krajów członkowskich.
V. Podnosi i rozbudza swoją świadomość ekologiczną oraz zdobywa i rozszerza wiedzę przyrodniczą - Czynna ochrona przyrody - udział w akcjach typu „Dzień ziemi”, „Sprzątanie świata”
- Wyrabianie nawyku porządku, segregowania odpadów, oszczędnego gospodarowania dobrami przyrody.
- organizowanie wycieczek przyrodniczych, wyjścia w teren, „zielone lekcje”;
- czytanie utworów literackich opisujących piękno przyrody, oglądanie filmów przyrodniczych, itp.;
- wykonywanie prac plastycznych związanych z ochroną przyrody;
- uczeń dostrzega piękno przyrody, odczuwa potrzebę obcowania z nią;
- dokarmia zwierzęta leśne;
-właściwie opiekuje się zwierzętami domowymi;
- nie niszczy roślin;
- wie, jakie miejsce zajmuje człowiek w przyrodzie;
- zna formy ochrony przyrody w najbliższej okolicy;
- zna zagrożenia wynikające z postępu cywilizacyjnego;
- świadomie podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody (zbiera surowce wtórne, segreguje śmieci, oszczędza wodę i energię, itp.); Wychowawca Cały rok w zależności od warunków
VI. Potrafi mile i zdrowo spędzać czas w szkole i w terenie - zwracanie uwagi na konieczność zachowania higieny osobistej, mycie rąk przed posiłkami i estetykę spożywania posiłków;
- wietrzenie klasy, prowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych i międzylekcyjnych;
- Zielona szkoła jako forma nauki w terenie, na powietrzu.
- Zwracanie uwagi na prawidłową postawę ciała.
- Spacery, wycieczki po okolicy
- Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
- Gry i zabawy ruchowe ze śpiewem - Uczeń potrafi dbać o swoje zdrowie, ubrać się stosownie do pogody.
- Zna i przestrzega zasady higieny.
- Potrafi organizować sobie czas poza szkołą.
Wychowawca, higienistka szkolna

Cały rok szkolny.

VIII. Potrafi korzystać z najnowszych źródeł wiedzy - Korzystanie z księgozbioru, czasopism, folderów, albumów
- Korzystanie ze sprzętu audiowizualnego
- Korzystanie z pracowni komputerowej
-Potrafi korzystać z komputera w pracowni komputerowej, zna zasady bezpieczeństwa panujące w pracowni,
- Potrafi korzystać z urządzeń znajdujących się w domu w celu znalezienia potrzebnych informacji,
- potrafi korzystać z księgozbioru w bibliotece szkolnej. Wychowawca, bibliotekarz, rodzice Cały rok
VIII. Troszczy się o wyniki w nauce - Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
- Pomoc koleżeńska
- Udział w konkursach
- Praca z uczniem zdolnym
- Uczestniczy w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych
- potrafi korzystać i udzielić pomocy koleżeńskiej
- bierze udział w konkursach
- wykonuje dodatkowe zadania, zgłasza ich potrzebę. Wychowawca, opiekun zajęć wyrównawczych Cały rok
IX. Współpraca z rodzicami - Zapoznanie rodziców z programem nauczania w klasie III, omówienie kryterium oceny z zachowanie oraz systemem oceniania w klasie III
- Warsztaty, referaty o tematyce sugerowanej przez rodziców
- Rozpoznawanie oczekiwań rodziców i zbieranie opinii rodziców o szkole
- Udział rodziców w wycieczkach klasowych,
- Współpraca z rodzicami podczas imprez klasowych i szkolnych
- Informowanie o postępach w nauce
- Spotkanie ogólne i klasowe
- Spotkania indywidualne, konsultacje
- Dyżur wychowawcy pierwszy poniedziałek w miesiącu - Rodzice biorą czynny udział w życiu klasy i szkoły. Wychowawca, dyrekcja, pracownicy szkoły Według potrzeb
X. Współpraca ze środowiskiem lokalnym - Organizowanie dożywiania i innej pomocy dla dzieci i rodzin ubogich
- Udział uczniów w uroczystościach środowiskowych
- Opieka zdrowotna i higiena, na co dzień – stały kontakt z higienistką szkolną
- Wyjścia do zakładów pracy
- Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi
- Udział w jasełkach, rekolekcjach, itp.

Wychowawca, pedagog, PKPS Według potrzeb

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.