X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7920
Przesłano:

Plan działań wychowawcy z zakresu edukacji zdrowotnej realizowany w ciągu 3 lat

Założenie działań wychowawcy klasy

Edukacja zdrowotna to jedno z podstawowych zadań szkoły. Przekazując dzieciom wiedze o zdrowiu, kształtując odpowiednie umiejętności, przekonania i postawy ułatwia się im zdrowy styl życia, poprawę zdrowia i jakość życia, choć jest to długofalowy proces ale procentuje on w późniejszym życiu.
Zwłaszcza pierwszy etap kształcenia daje możliwość wyrobienia właściwych nawyków higienicznych oraz prowadzenie zdrowego stylu życia.
Umożliwienie bezpiecznego, zdrowego, aktywnego i twórczego życia w szkole i poza nią jest jednym z najważniejszych zadań, które stoją przede mną jako wychowawcą. Korzystając z doświadczeń z poprzednich lat opracowałam 3–letni plan działań z zakresu edukacji zdrowotnej, którego główne cele to:
1. Nabywanie wiedzy (informacji)
2. Kształtowanie umiejętności życiowych.
3. Kształtowanie przekonań (nastawienia) i postaw niezbędnych do zachowania zdrowia własnego i innych ludzi.

Osiągnięcia uczniów ocenię po 3-letnim cyklu kształcenia. Pozwolą mi ocenić, czy wybrałam dobra drogę edukacji zdrowotnej, czego nauczyli się uczniowie, jakie wykształcili nawyki higieniczno – zdrowotne.

Główne cele

1. Nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
2. Przekazywanie wiedzy o przyczynach i skutkach zachowań zagrażających zdrowiu.
3. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych.
4. Kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia.
5. Rozbudowanie zainteresowań dziecka własnym zdrowiem i rozwojem psychofizycznym.

Cele szczegółowe
• zdobywanie wiedzy z zakresu higieny jamy ustnej
• wyrobienie nawyku codziennego mycia zębów
• kształtowanie umiejętności zdrowego odżywiania się
• rozwijanie umiejętności i utrwalenie nawyku troski o własne zdrowie i umysł
• przyswajanie sposobów zachowania zdrowia i w razie potrzeby racjonalnego korzystania z usług służby zdrowia
• wskazywanie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój psychofizyczny
• inspirowanie uczniów do różnorodnych działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia
• kształtowanie aktywnej postawy wobec zdrowia własnego i innych
• rozwijanie różnych form aktywności ruchowej
• nauczanie podstawowych sposobów poznania siebie i swego organizmu oraz kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie
• nauczenie podstawowych zasad i sposobów utrzymania czystości i higieny ciała, ubrania, obuwia itp. oraz otoczenia

Treści kształcenia.

Plan działań wychowawcy klasy z zakresu edukacji zdrowotnej obejmuje następujące treści i działania edukacyjne.
• poznanie własnego ciała
• higiena jamy ustnej
• dbałość o zdrowie, higienę własną i otoczenia
• odżywianie i żywność
• sposoby spędzania wolnego czasu
• bezpieczeństwo
- poruszanie się po drogach
- użytkowanie urządzeń technicznych
- sygnały alarmujące o niebezpieczeństwie
- zapobieganie oparzeniom
• przyroda /zjawiska i procesy przyrodnicze dostępne doświadczeniu dziecka i ich wpływ na organizm ludzki/
• umiejętności ruchowe
- gry zespołowe
- ćwiczenia korekcyjne
Realizowane przez trzy lata pod hasłami:
I rok - „Zdrowy uśmiech” czyli myj zęby rano zdrowe się staną, myj też wieczorem nie będą chore – realizacja programu „Szkoła zdrowego uśmiechu” opracowany przez Instytut Badawczy Blend – a – med.
II rok – Z higieną za pan brat czyli zdrowe zęby, czyste ręce – ty nie lenisz się w łazience. Gdy o swoje ciało dbasz, zawsze dobro humor masz.
III rok – Rosnę zdrowo – w zdrowym ciele zdrowy duch czyli powietrze to najlepszy antybiotyk, leczący jest już jego dotyk. Jedząc warzywa i czyste owoce dbasz o swoje zdrowie.

Szczegółowy plan działań wychowawcy klasy z zakresu edukacji zdrowotnej

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Temat główny
Wiadomości
Sposób realizacji
Przewidywane osiągnięcia uczniów

I. Zdrowy uśmiech
- Co wiemy o naszych zębach ?
- Dlaczego ważne jest mycie zębów rano i wieczorem ?
- Dwie minuty dla zdrowia zębów
- Jak prawidłowo szczotkować żeby ?
- Co szkodzi naszym zębom ?
- Próchnica – to wróg zębów
- Stomatolog pomaga nam utrzymać zdrowe zęby.
- Czego nauczyliśmy się o zębach ?
• Budowa jamy ustnej. Model uzębienia
• Pielęgnowanie jamy ustnej oraz przybory i środki do tego służące.
• Praca stomatologa
• Zdrowe odżywianie
- jakie produkty pomagają naszym zębom, a jakie szkodzą
- choroby zębów
• Obejrzenie filmu, „Wyprawa Zuzi po śnieżnobiały uśmiech”.
• Montaż zegara „Moje zdrowe zadanie domowe”
• Codzienne zdrapywanie naklejek przypominające o myciu zębów.
• Spotkanie ze szkolnym stomatologiem.
• Spotkanie z pielęgniarką szkolną
• Wykonanie doświadczenia z jajkiem, pastą
• Nauka wierszyków
• Rozwiązywanie indywidualnych kart pracy.
• Pogadanki wystawy, przeźrocza, filmy, konkursy.
• Podręcznik „Wesoła szkoła cz. II”
> Uczeń zna budowę jamy ustnej, zęba
> Rozpoznaje, nazywa i wymienia funkcje jakie pełnią zęby w jamie ustnej
> potrafi wymienić typy zębów i jakie pełnią funkcje
> wie kto to jest stomatolog, higienistka i jaką pełnią rolę
> Zna przyczyny powstawania próchnicy
> Potrafi właściwie szczotkować zęby
> rozumie konieczność przestrzegania higieny jamy ustnej
> potrafi wymienić zdrowe pokarmy dla zębów
> zna choroby zębów

II Z higieną za pan brat
- Higiena osobista
- Higiena żywienia
- Higiena psychiczna
- Higiena nauki
- Choroby zakaźne
• Pielęgnowanie ciała oraz przybory do tego służące
• Higiena odzieży
• Zmiana bielizny osobistej
• Higiena włosów, paznokci
• Mieszkanie jako miejsce pracy i wypoczynku
• Ład i porządek na swoim stanowisku pracy
• Cisz i porządek
• Zachowanie się na ulicy, podwórku, w parku, lesie itd.
• Skutki zanieczyszczenia przez człowieka rzek, jezior, gleby
• Znaczenie racjonalnego odżywiania
• Higiena i estetyka spożywania posiłków
• Wartości odżywcze mleka, warzyw, owoców
• Higiena przechowywania żywności
• Dobry plan dnia – zachowanie odpowiednich proporcji miedzy nauką, zabawą, snem
• Właściwy rozkład zajęć
• Sposoby spędzania wolnego czasu
• Organizacja wypoczynku w dni wolne
• Umiejętność reagowania na cudze potrzeby, emocje opinie, agresję.
• Umiejętność wyrażania własnych emocji, opinii i potrzeb
• Prawa i obowiązki ucznia
• Wiara w siebie
• Zasady współżycia w grupie rówieśniczej, w domu (życzliwość, uczynność, sprawiedliwość, poszanowanie godności innych osób)
• Radzenie ze stresem
• Bezpieczeństwo i higiena pracy (pozycja przy pracy, oświetlenie, temperatura, hałas itd.)
• Oświetlenie sztuczne i naturalne
• Znaczenie ruchu i zmiana postawy po długotrwałej pracy siedzącej.
• Pojęcie choroby, zarazków
• Drogi zakażenia
• Szczepienia ochronne
• Spotkania z pielęgniarką szkolną
• Przeglądy czystości uczniów
• Przygotowanie kącika czystości
• Filmy, pogadanki, quizy
• Odgadywanie scenek rodzajowych
• Obowiązki dyżurnego
• Pogadanki
• Wycieczki
• Rozmowy/ dyskusje
• Podręcznik „Wesoła szkoła” cz. I, II kl. I i III, cz. I kl. I i II.
• Konkursy plastyczne
• Historyjki obrazkowe

• konkursy quizy
• przyrządzanie najprostszych potraw
• wystawy, filmy
• rozmowy, dyskusje
• „wesoła szkoła” cz. I kl. II
• indywidualne karty pracy

• dyskusje, filmy pedagogizacja rodziców
• tworzenie właściwej atmosfery w szkole i w domu
• stworzenie atmosfery życzliwości
• planowanie dnia zgodnie z higieną pracy i wypoczynku
• drama
• podręcznik „Wesoła szkoła”
• dyskusje
• gry, zabawy interakcyjne
• przedstawienie kukiełkowe
• praca w małych grupach
• gry i zabawy

• podręcznik „Wesoła szkoła” cz. I, II, III, IV
• pogadanki, filmy
• ulotki, mini wywiady
• dbanie o właściwe oświetlenie
• przerwy śród lekcyjne
• wietrzenie sali lekcyjnej, własnego pokoju
• ćwiczenia śródlekcyjne
• ćwiczenia korekcyjne
• Spotkanie z lekarzem . Spotkanie z pielęgniarką
• Pogadanki
• Drama
• Pokazy  Uczeń zna sposoby właściwej pielęgnacji swego ciała
> wie jak dbać o czystość odzieży
> rozumie pojęcie higiena człowieka
> zna obowiązki dyżurnego
> wie dlaczego hałas szkodzi zdrowiu
> zna zasady ruchu rogowego
> rozumie potrzebę ochrony środowiska
> wie, dlaczego pijemy tylko przegotowaną wodę

> rozumie pojęcie racjonalnego odżywiania
> wie jak estetycznie przygotować posiłek
> potrafi przyrządzić najprostszy posiłek (kanapki, sałatki, surówki)
> zna wartości odżywcze owoców, warzyw, mleka
> umie sporządzić plan nauki i wypoczynku
> akceptuje poznane zasady higieny
> rozumie potrzeby przebywania na świeżym powietrzu
> respektuje prawa i obowiązki ucznia
> stosuje się do zaleceń nauczyciela
> akceptuje zasady kulturalnego współżycia
> umie postępować zgodnie z zasadami współżycia i współdziałania w kontaktach społecznych

> przestrzega zasad BHP
> rozumie potrzebę przyjmowania prawidłowej postawy przy pracy
> rozumie konieczność stosowania przerw w czasie długotrwałej pracy siedzącej
> zwraca uwagę na prawidłowe oświetlenie

> rozumie pojęcia choroby, zarazków
> zna podstawowe sposoby zapobiegania chorobom.

III Rosnę zdrowo – w zdrowym ciele zdrowy duch
- Sport to zdrowie
- Wiem, co jem
- Pierwsza pomoc

• Pojęcie sportu i dyscyplin sportowych
• Korzyści płynące z uprawiania różnych dyscyplin sportowych
• Sławni sportowcy
• Bezpieczne korzystanie z roweru (karta rowerowa)
• Hartowanie organizmu
• Postawa ciała

• Witaminy
• Mleko
• Owoce
• Warzywa
• Szkodliwe pokarmy

• Sposoby udzielania pierwszej pomocy /złamania ,oparzenia/ • rozmowy
• dyskusje klasowe
• gazetki tematyczne
• zabawy gry, zawody sportowe
• kodeks rowerzysty – przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową
• spotkanie z policjantem
• ćwiczenia korekcyjne
• zawody między klasowe
• podręcznik „Wesoła szkoła” cz. III
• dyskusje
• quizy, konkursy
• wystawy
• przyrządzanie i spożywanie potraw
• gazetki
• podręcznik „Wesoła szkoła”
• pokaz
• indywidualne ćwiczenia  rozumie potrzebę uprawiania sportu
> zna różne dyscypliny sportowe
> zna zasady hartowania własnego ciała
> przyjmuje prawidłową pozycję ciała
> zna podstawowe zasady rowerzysty

> zna wartości odżywcze owoców, warzyw, przetworów mlecznych
> wie, które produkty szkodzą zdrowiu

> wie jak udzielić pierwszej pomocy przy złamaniu, oparzeniu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.