X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7365
Dział: Gimnazjum

Program autorski nauczania wychowania fizycznego dla klas I - III gimnazjum (zajęcia podstawowe i fakultatywne)

Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas 1-3 gimnazjum
Opracowanie:
mgr Agnieszka Jabłońska
mgr Ewa Tchórzewska

Wprowadzenie

Program zajęć z wychowania fizycznego został opracowany i dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów naszej szkoły. Będzie realizowany w klasach 1-3 Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w powiązaniu z treściami i celami zgodnymi z nauczaniem wychowania fizycznego zawartymi w podstawie programowej.

Cele edukacyjne

Cele ogólne programu:

Dbałość o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne, oraz zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem.

Cele szczegółowe:

Rozwianie umiejętności oceny własnej sprawności fizycznej i przebiegu rozwoju fizycznego w okresie dojrzewania:
Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej
Nabywanie umiejętności organizacji rekreacyjnych i sportowych form aktywności fizycznej
Kształtowanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających w zdrowiu i bezpieczeństwie
Wyposażenie uczniów w odpowiednią wiedzę dotyczącą związku aktywności fizycznej ze zdrowiem

Zadania szkoły
Stymulowanie i umożliwienie uczniom podejmowania aktywności ruchowej i wyrażania własnych przeżyć na zajęciach sportowych
Tworzenie warunków do doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej
Zapoznanie uczniów z podstawowymi formami rekreacji i zasadami uprawiania wybranych przez uczniów dyscyplin sportowych
Dokonywanie oceny postawy ciała i poziomu sprawności ucznia
Poznanie miejsc w najbliższej okolicy gdzie można aktywnie wypoczywać
Rozbudzenie zainteresowania dzieci własnym zdrowiem
Stworzenie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju
Uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę własnego zdrowia
Przygotowanie ucznia do samodzielnej i zespołowej aktywności fizycznej
Kształtowanie umiejętności z różnych gier i zabaw

Treści kształcenia

Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego

Postawy
Kształtowanie i utrwalanie nawyków systematycznego doskonalenia, rozwijania i kontrolowania własnej sprawności fizycznej

Wiadomości
Zmiany zachodzące w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania
Przyczyny i skutki otyłości i nieuzasadnionego odchudzania się
Przyczyny używania sterydów

Umiejętności
Umiejętność dokonywania oceny rozwoju fizycznego (pomiar wysokości i masy ciała)
Umiejętność dokonywania oceny poziomu sprawności fizycznej za pomocą testu
Umiejętność dokonywania oceny poziomu własnej aktywności fizycznej

Sprawność
Kształtowanie szybkości i wytrzymałości poprzez biegi w różnym tempie i na różnych odcinkach, skipy, sztafety, zabawy bieżne, tory przeszkód, marszobiegi, b. wytrzymałościowe
Kształtowanie mocy poprzez różnorodne skoki przez przybory i przyrządy, wieloskoki, skoki zajęcze, skoki w dal
Kształtowanie zwinności poprzez gry i zabawy rozwijające zwinność, tory przeszkód, wyścigi, bieg po kopercie
Kształtowanie sprawności morfofunkcjonalnej poprzez ćw. zwiększające ruchomość w stawach, wzm. układ kostno- stawowy, stymulujących układ krążenia i oddychania, nawyk prawidłowej postawy ciała, wzm. wybrane grupy mm.


Trening zdrowotny

Postawy
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i sprawność
Wiadomości
Zmiany zachodzące w organizmie w czasie wysiłku fizycznego
Korzyści z aktywności fizycznej w terenie i podejmowania rożnych form aktywności
Samodzielne opracowanie rozkładu dnia (praca - wypoczynek, wysiłek umysłowy - wysiłek fizyczny)

Umiejętności
Umiejętność samodzielnego prowadzenie rozgrzewki
Umiejętność przeprowadzenia zestawu ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne
Umiejętność doboru ćwiczeń rozwijających gibkość, zwiększające wytrzymałość, ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała
Umiejętność wykonania układu ćwiczeń gimnastycznych
Sporty całego życia i wypoczynek

Postawy
Kształtowanie postaw aktywności fizycznej w ciągu całego życia
Wdrażanie uczniów do czynnego wypoczynku
Wiadomości
Miejsca, obiekty, urządzenia w najbliższej okolicy, które można wykorzystać do aktywności fizycznej

Umiejętności
Kształtowanie umiejętności:
Piłka siatkowa:
-poruszanie się po boisku
-odbicia piłki sposobem dolnym i górnym
-wykonywanie zagrywki
-przyjęcie piłki
-atak i blok
-rozegranie i wystawienie
-przeprowadzenie rozgrywek klasowych
-sędziowanie
Piłka koszykowa:
-podania i chwyty
-kozłowanie piłki z omijaniem przeszkód i przeciwnika
-rzuty piłki do kosza z miejsca, wyskoku, biegu
-zbiórka z tablicy
-zwody
-atak szyki, atak pozycyjny
-obrona strefą i każdy swego
-sędziowanie
Piłka ręczna:
-podania, chwyty, kozłowanie
-rzuty do bramki
-zwody
-atak szybki i pozycyjny
-obrona strefowa
-fragmenty gry
-sędziowanie
Piłka nożna:
-przyjęcia piłki
-prowadzenie piłki
-uderzenia wew., zew. częścią stopy
-uderzenia prostym podbiciem
-zwody
-żonglerka
-strzały na bramkę

Tenis stołowy:
-odbicia z forhendu i bekhendu
-serwis
-gra singlowa
-gra deblowa
Gry i zabawy:
-badminton, ringo,
Lekkoatletyka:
-start niski i biegi krótkie
-skok w dal techniką naturalną
-marszobiegi
-biegi przełajowe
-biegi sztafetowe
-biegi długie
Gimnastyka:
-przejścia równoważne
-przewroty w przód i w tył
-przerzut bokiem
-mostek
-gimnastyczny tor przeszkód
-układy ćwiczeń gimnastycznych
-ćwiczenia do muzyki
-aerobic - układ ćwiczeń


Taniec:
-taniec towarzyski „Cza - Cza”
-Polonez

Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista.
Postawy
Wdrażanie uczniów do bezpiecznej aktywności fizycznej
Wyrobienie postawy dbania o własną higienę osobistą

Wiadomości
Przyczyny i okoliczności wypadków, urazów w czasie zajęć ruchowych, sposoby zapobiegania
Zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportowych
Wymogi higieny w okresie dojrzewania

Umiejętności
Umiejętność ergonomicznego przenoszenia przedmiotów


Sport.

Postawy
Stworzenie możliwości samodzielnego organizowania, sędziowania zawodów, podejmowania inicjatywy i planowania imprez
Wdrażanie uczniów do respektowania przepisów, regulaminów
Wiadomości
Symbolika flagi i znicza olimpijskiego, zasady „czystej gry”

Umiejętności
Umiejętność planowania szkolnych rozgrywek sportowych w systemie „każdy z każdym”, pucharowy
Umiejętność organizowania, sędziowania, kibicowania w ramach szkolnych zawodów sportowych
Taniec

Postawy
Kształtowanie nawyków ruchowych ćwiczeń z muzyką

Wiadomości
Technika wykonywania podstawowych kroków i figur

Umiejętności
Umiejętność wykonania dowolnego układ tańca w parze lub w zespole


Edukacja zdrowotna

Postawy
Wyrabianie nawyków sprzyjających zdrowiu
Kształtowanie postaw asertywnych

Wiadomości
Pojęcie zdrowia, czynniki wpływające na nie, zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu,
Słabe i mocne strony każdego człowieka, radzenie sobie z
negatywnymi emocjami, zachowanie asertywne
Stres i radzenie sobie z nim,
Znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z rówieśnikami, rodzicami, wsparcie społeczne
Szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywania alkoholu, używania innych substancji psychoaktywnych

Umiejętności
Umiejętność oceny sytuacji sprzyjającej lub zagrażającej zdrowiu
Umiejętność radzenia sobie ze stresem
Umiejętność radzenia sobie z negatywnymi emocjami
Umiejętność podejmowania dobrych decyzji mających wpływ na zdrowie


Kryteria oceny ucznia

Postawy
Osiągnięcia Formy aktywności klasa Propozycje oceny
diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego 1. z maksymalnym zaangażowaniem wykonuje określone przez nauczyciela zadanie, 2.samodzielnie doskonali własną sprawność 1-3 ocena cząstkowa
trening zdrowotny aktywnie ćwiczy na lekcji wf. Prowadzonej w różnych warunkach 1-3 ocena cząstkowa
sporty całego życia i wypoczynek 1.chętnie doskonali i rozwija umiejętności rekreacyjno- sportowe podczas zajęć wf. 2.aktywna postawa w zajęciach pozalekcyjnych 1-3 ocena cząstkowa
bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista 1. przygotowuje się do każdej lekcji zgodnie z regulaminem, przestrzegając higieny osobistej 2. jest obecny i aktywnie ćwiczy na każdej lekcji wf. 1-3 ocena cząstkowa
sport chętnie pomaga w organizacji zawodów, zabaw i gier sportowych 1-3 ocena cząstkowa
taniec aktywnie uczestniczy w zajęciach muzyczno- ruchowych 1-3 ocena cząstkowa
edukacja zdrowotna chętnie uczestniczy w zajęciach edukacji zdrowotnej, aktywnie bierze udział w zajęciach ocena cząstkowa

Wiadomości
Osiągnięcia propozycje klasa Propozycje oceny
diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego wymień znane ci testy sprawności fizycznej wymień ćw. przy pomocy których będziesz doskonalił określone właściwości kondycyjne i koordynacyjne 1-3 ocena cząstkowa
trening zdrowotny jakie zmiany zachodzą w organizmie w czasie wysiłku fizycznego, opracuj rozkład dnia (praca - wypoczynek, wysiłek umysłowy - wysiłek fizyczny) 1-3 ocena cząstkowa
sporty całego życia i wypoczynek przepisy gier sportowych, miejsca i obiekty gdzie można rozwijać i doskonalić swoją sprawność fiz. 1-3 ocena cząstkowa
bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista najczęstsze urazy w czasie zajęć ruchowych, sposoby zapobiegania jakie znasz zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportowych Wymogi higieny w okresie dojrzewania 1-3 ocena cząstkowa
sport co symbolizuje flaga i znicz olimpijski, jakie są zasady „czystej gry” 1-3 ocena cząstkowa
taniec
edukacja zdrowotna jakie czynniki wpływają na zdrowie, zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu jak radzić sobie z negatywnymi emocjami, co to są zachowania asertywne jakie szkody wywołuje palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, używanie innych substancji psychoaktywnych 1-3 ocena cząstkowa

Umiejętności
osiągnięcia kl. poziom opanowania umiejętności podstawowy poziom opanowania umiejętności rozszerzony
diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego 1 2 3 uczeń: -dokona pomiaru właściwości kondycyjnej, koordynacyjnej z pomocą nauczyciela, - dokona pomiaru właściwości kondycyjnej, koordynacyjnej samodzielnie, -z pomocą nauczyciela zastosuje jeden z testów do oceny wł. sprawności fiz. uczeń: - dokona pomiaru właściwości kondycyjnej, koordynacyjnej samodzielnie - z pomocą nauczyciela zastosuje jeden z testów do oceny wł. sprawności fiz. -samodzielnie zastosuje jeden z testów do oceny wł. sprawności fiz.
trening zdrowotny 1-3 2 3 - z pomocą nauczyciela przygotuje i poprowadzi rozgrzewkę, -z pomocą nauczyciela przygotuje zestaw ćw. kształtujących wybrane zdolności motoryczne, - z pomocą nauczyciela przygotuje ćw. rozwijające gibkość, wytrzymałość, ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała, - samodzielnie przygotuje i poprowadzi rozgrzewkę - samodzielnie przygotuje zestaw ćw. kształtujących wybrane zdolności motoryczne, - samodzielnie przygotuje ćw. rozwijające gibkość, wytrzymałość, ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała
sporty całego życia i wypoczynek 1 2 3 1-3 1 2 3 2 2 3 1 2-3 1-3 2 1-3 3 1 2 3 3 piłka siatkowa: -odbicia piłki sposobem górnym i dolnym nad sobą, -na przemian odbicia piłki sposobem górnym i dolnym nad sobą - odbicia sposobem górnym i dolnym w parach -zagrywka dowolnym sposobem piłka koszykowa: -kozłowanie piłki slalomem, podanie do stałego, rzut z biegu do kosza po kozłowaniu -zademonstruje prawidłową pracę rr. i nn. w obronie, - prowadzenie piłki parami zakończone dowolnym rzutem z biegu - zademonstruje atak szybki przy pomocy współćwiczących - rzuty osobiste piłka ręczna: -rzut z wyskoku z marszu - zademonstruje prawidłową pracę rr. nn w obronie strefą -wykona zwód zakończony rzutem z wyskoku do bramki tenis stołowy: -w ustawieniu 1x 1 przebija piłeczkę sposobem bekhendowym -w ustawieniu 1x 1 przebija sposobem bekhendowym i forhendowym lekkoatletyka i atletyka terenowa: - start niski i bieg na dystansie 50m. - z pomocą nauczyciela przygotuje zestaw ćw. kształtujących wybrane zdolności motoryczne -bieg wytrzymałościowy na dystansie 800/1000m.(marszobieg) -pokonuje trasę crossu gimnastyka -przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu -przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu -łączone przewroty -3 elementy pod kierunkiem nauczyciela rytm, muzyka, taniec: - zaprezentuje podstawowy krok i jedną figurę - odbicia piłki sposobem górnym i dolnym nad sobą w kole o promieniu 3m. - na przemian odbicia piłki sposobem górnym i dolnym nad sobą w kole o promieniu 3m. - odbicia w parach sposobem dolnym - zagrywka tenisowa - kozłowanie piłki slalomem, podanie do stałego, rzut z biegu do kosza z podania partnera - stosuje prawidłową obronę (krycie każdy swego) we fragmentach gry - prowadzenie piłki parami zakończone rzutem z biegu z podania partnera -stosuje atak szybki we fragmentach gry -rzuty osobiste - rzut z wyskoku po kozłowaniu -stosuje obronę strefą we fragmentach gry, - przygotowuje obwód ćwiczebny pod kierunkiem nauczyciela do doskonalenia techniki piłki ręcznej - w grze 1 x 1 stosuje poznane elementy -w grze deblowej stosuje poznane elementy - komendy do startu niskiego(wystartuje współćwiczącego), sam wykona start niski i bieg na dystansie 50m. - samodzielnie przygotuje zestaw ćw. kształtujących wybrane zdolności motoryczne - bieg wytrzymałościowy na dystansie 800/1000m. -pomaga przygotować trasę crossu i pokonuje ją - przewrót w tył z przysiadu podpartego do rozkroku - przewrót w przód z przysiadu podpartego do pozycji stojącej - łączone przewroty z dowolnej pozycji wyjściowej do dowolnej pozycji końcowej -układ ćw. wg inwencji ucznia - zaprezentuje układ tańca
bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista 1-3 -dokona wyboru właściwego ubioru i obuwia sportowego w zależności od rodzaju zajęć, w których uczestniczy - przestrzega regulaminu bezpieczeństwa na zajęciach wf. w różnych warunkach
sport 1 2 3 - przygotuje ze współćwiczącym kilka zabaw i przeprowadzi je, - pomaga przeprowadzić wewnątrzklasowe zawody w różnych dyscyplinach, -pełni rolę sędziego wspólnie z nauczycielem - pomaga sędziować zabawy(zawody) nauczycielowi, -pełni rolę sekretarza zawodów, - pełni rolę sędziego
taniec 3 - zaprezentuje podstawowy krok i jedną figurę - zaprezentuje układ tańca
edukacja zdrowotna 1-3 - zaprezentuje kilka ćw. relaksacyjnych - zaprezentuje scenkę, w której będzie mógł się wykazać asertywnością

Sposoby osiągania celów

Umożliwienie uczniom w czasie zajęć edukacyjnych nabywania i doskonalenia umiejętności ruchowych
Metody i formy zajęć dostosować do możliwości rozwojowych uczniów
Stwarzanie możliwości dokonywania samooceny i samokontroli przez uczniów w zakresie umiejętności, wiadomości, postaw związanych z kulturą fizyczną
Urozmaicanie zajęć poprzez stosowanie różnorodnych metod pracy
Zapewnienie bezpieczeństwa
Eksponowanie indywidualnych umiejętności, możliwości i upodobania ucznia
Systematyczna kontrola sprawności fiz, i umiejętności
Realizować ćwiczenia gimnastyczne i zdrowotne mające wpływ na kształtowanie prawidłowej postawy
Rozwijać i wyzwalać inwencję twórczą ucznia
Powierzać uczniom różne funkcje i zadania
Realizować proces kształcenia i wychowania

Zasady nauczania
Świadomości i aktywności
Systematyczności
Poglądowości
Stopniowania trudności
Przystępności
Trwałości
Podmiotowego traktowania ucznia
Wszechstronności
Metody nauczania
Analityczna
Syntetyczna
Kompleksowa
Naśladowczo- ścisła
Zadaniowa
Zabawowa- klasyczna
Pokaz, objaśnienie
Pogadanka
Dyskusja
Opowiadanie
Formy
Fragmenty gry
Gra uproszczona
Gra szkolna
Gra właściwa

Zakładane osiągnięcia

Przejawianie pozytywnych postaw społecznych, dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych i zależności funkcjonowania między zdrowiem a aktywnością fizyczną, jak również uświadomienie sobie zagrożeń wynikających z niedostatku ruchu
Wykorzystanie w życiu codziennym zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie rekreacyjnej i sportowej aktywności ruchowej do organizowania oraz prowadzenia zdrowego stylu życia
Aktywne uczestniczenie w oferowanych przez szkołę formach aktywności ruchowej i zachęcenie do udziału w nich innych rówieśników. Współorganizowanie różnych form aktywności promujących zdrowy styl życia
Zrozumienie potrzeb higienicznego i zdrowego stylu życia

Umiejętności- uczeń:
Potrafi wykonać podstawowe elementy z konkurencji lekkoatletycznych
Potrafi wykonać podstawowe elementy gimnastyki
Potrafi wykonać nauczany taniec
Potrafi samodzielnie dobrać ćwiczenia do układu gimnastycznego
Potrafi samodzielnie przeprowadzić zawody i inne formy zabaw
Potrafi prawidłowo asekurować partnera podczas ćwiczeń
Potrafi wykorzystać poznane elementy techniki i taktyki w zespołowych grach sportowych
Potrafi dokonać pomiaru wydolności organizmu za pomocą testu
Potrafi opracować zestaw ćwiczeń i przeprowadzić rozgrzewkę
Potrafi zorganizować zawody, pełnić role sędziego, kulturalnie kibicować
Potrafi udzielić pierwszej pomocy
Potrafi zadbać o własne zdrowie i higienę ciała

Wiadomości - uczeń:
Zna regulaminy obiektów sportowych
Wie co to jest „zasada czystej gry”
Wie jak dokonać oceny stanu własnego zdrowia
Wie jak wykonywać ćwiczenia w celu korekcji wady postawy
Wie jakie są skutki zażywania narkotyków, picia alkoholu, palenia tytoniu
Wie o symbolach olimpijskich
Wie jak wykorzystać nabyte umiejętności sportowe w czasie wolnym
Zna podstawowe przepisy gier sportowych
Zna sposoby przeprowadzenia testu sprawności fizycznej i wie jak interpretować i oceniać wyniki
Wie jakie są niebezpieczeństwa zażywania środków dopingujących
Zna zasady prawidłowego odżywiania się
Zna różne formy relaksu
Postawy - uczeń:
Wykazuje dbałość o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń
Przejawia poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych
Wykazuje świadomość potrzeby rozwoju swojego organizmu
Chce pokonać własne słabości i zmęczenie
Chce stosować zasadę „fair - play”
Chce samodzielnie kształtować swoje ciało
Interesuje się tańcem, jako formą ruchu w czasie wolnym
Przejawia potrzebę uczestniczenia w różnych formach rekreacyjnych i turystycznych
Wykazuje chęć uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym
Właściwie i kulturalnie zachowuje się podczas imprez sportowych
Przejawia potrzebę nabywania i doskonalenia umiejętności ruchowych
Przejawia własną inicjatywę w organizowaniu zajęć sportowych i zawodach

Ewaluacja:

Ważnym aspektem ewaluacji programu jest to czy założone cele edukacyjne są osiągnięte, oraz czy proponowane formy aktywności ruchowej i organizacji zajęć są skuteczne. Informacje otrzymam od uczniów podczas prowadzonych zajęć za pomocą następujących działań:

Obserwacja niewerbalnych zachowań uczniów (np. czy są zainteresowani, chętni do współdziałania, ocena frekwencji na zajęciach).
Analiza wyników współzawodnictwa
Przeprowadzenie testu sprawności fizycznej i umiejętności ruchowej

(Poniższe treści umieszczono w tabeli - dop. red.)

Numer treści i treści nauczania z podstawy programowej
Wymagania szczegółowe wg podstawy programowej
Nr tematu Temat lekcji i treści programu nauczania {operacyjne}
Uwagi o realizacji


1 lekcja organizacyjna, przepisy bhp na lekcji wf.
1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. 1.1 wykonuje wybrany przez siebie zestaw prób do oceny wytrzymałości, siły i gibkości, 1.2 ocenia poziom własnej aktywności fizycznej 1.3 wyjaśnia jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania płciowego 1.4 wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśniowej 2 3 4 5 6 1. wzrost i waga jako elementy rozwoju fizycznego wie: jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania umie dokonać oceny rozwoju fizycznego (pomiar wysokości i masy ciała) 2. indeks sprawności fizycznej- samokontrola i samoocena sprawności. wie jakie są przyczyny i skutki otyłości i nieuzasadnionego odchudzania się umie dokonać oceny poziomu sprawności fizycznej za pomocą testu 3. indeks sprawności fizycznej- analiza wyników, możliwości ich poprawy. rozumie potrzebę kształtowania i utrwalania nawyków systematycznego doskonalenia, rozwijania i kontrolowania własnej sprawności fizycznej umie dokonać oceny poziomu własnej aktywności fizycznej 4. Kształtowanie wytrzymałości poprzez marszobieg terenowy. wie jakie są przyczyny używania sterydów rozumie potrzebę kształtowania i utrwalania nawyków systematycznego doskonalenia, rozwijania i kontrolowania własnej sprawności wie w jaki sposób można rozwijać wytrzymałość 5. Kształtowanie siły i gibkości poprzez pokonywanie naturalnych przeszkód terenowych rozumie potrzebę kształtowania i utrwalania nawyków systematycznego doskonalenia, rozwijania i kontrolowania własnej sprawności wie w jaki sposób można rozwijać siłę , gibkość
2. Trening zdrowotny 2.1 omawia zmiany zachodzące w organizmie w czasie wysiłku 2.2 wskazuje korzyści z aktywności fizycznej w terenie 2.3 omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej w kolejnych okresach życia człowieka 2.4 przeprowadza rozgrzewkę 2.5 opracowuje i demonstruje zestaw ć2.6 wiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne, w tym wzmacniające mm. brzucha, grzbietu, kk. dolnych i górnych, rozwijające gibkość2.7 , zwiększające wytrzymałość2.8 , a także ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała 2.9 opracowuje rozkład dnia uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym 2.10 Planuje i wykonuje prosty układ gimnastyczny 2.11 Wybiera i pokonuje trasę crossu. 7 8 9 10 11 1. Gry i zabawy bieżne, skoczne i rzutne w terenie rozumie potrzebę kształtowania odpowiedzialności za zdrowie i sprawność wie jakie zmiany zachodzą w organizmie w czasie wysiłku fizycznego 2. Biegi na krótkich dystansach ze współzawodnictwem wie jakie są korzyści z podejmowania różnych form aktywności 3. Ćwiczenia kształtujące wybrane zdolności motoryczne wie jakie korzyści płyną z aktywności fizycznej w terenie umie przeprowadzić zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne 4. Ćwiczenia kształtujące ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała wie na czym polega wysiłek umysłowy i wysiłek fizyczny umie samodzielnie dobrać ćwiczenia rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała 5. Ćwiczenia kształtujące a rozgrzewka umie samodzielnie prowadzić rozgrzewkę potrafi samodzielnie opracować rozkład dnia (praca - wypoczynek, wysiłek umysłowy - wysiłek fizyczny)
3. Sporty całego życia i wypoczynek 3.1 stosuje w grze odbicie piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, forhend i bekhend, zwody 3.2 ustawia się na boisku prawidłowo w ataku i w obronie 3.3 wymienia miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, które można wykorzystać3.4 do aktywności fizycznej 12 13 14,15 16,17 18,19 20,21 22,23,24 25 26,27 28 29 30 31 32 33,34 35,36 37,38 39 40,41 42,43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66,67 siatkówka 1. ps zabawowe formy kształtujące sprawność2. siatkarza 3. poruszanie się po boisku 4. odbicia piłki sposobem górnym w parach 5. odbicia piłki sposobem dolnym w parach 6. zagrywka sposobem dolnym i odbiór zagrywki 7. odbicia piłki sposobem dolnym po dojściu do piłki 8. rozegranie piłki na 3 odbicia- współpraca w zespole dwójkowym 9. współzawodnictwo w grze- ustawienie na boisku w obronie i w ataku 10. sprawdzian umiejętności umie prawidłowo poruszać się po boisku, umie wykonać odbicia piłki sposobem górnym i dolnym umie prawidłowo ustawić się w ataku i obronie umie wykonać zagrywkę wie o miejscach, obiektach, urządzeniach w najbliższej okolicy które można wykorzystać do aktywności fizycznej koszykówka 1. podania i chwyty piłki w parach sprzed klatki piersiowej 2. podania i chwyty w dwójkach z dowolną zmianą miejsca po podaniu 3. kozłowanie piłki ze zmianą tempa 4. doskonalenie techniki podań w grach i zabawach 5. rzut jednorącz z miejsca do kosza 6. rzut do kosza w biegu z prawej i lewej strony 7. prowadzenie piłki w dwójkach zakończone rzutem z dwutaktu 8. poruszanie się po boisku w obronie- krycie każdy swego 9. zbieranie piłki z tablicy i dobitka w ataku 10. współzawodnictwo w grze 11. sprawdzian umiejętności umie prawidłowo ustawić sie w ataku i obronie umie prawidłowo podawać , chwytać i kozłować piłkę umie wykonać rzut do kosza zna przepisy gry wie o miejscach, obiektach, urządzeniach w najbliższej okolicy które można wykorzystać do aktywności fizycznej piłka nożna 1. Przyjęcie piłki wew. częścią stopy, klatką, udem 2. Prowadzenie piłki zewnętrznym, wewnętrznym, prostym podbiciem 3. Prowadzenie piłki w dwójkach i trójkach zakończone strzałem do bramki 4. Strzały do bramki z różnych pozycji 5. Zwody bez piłki i z piłką 6. Doskonalenie techniki w grach umie stosować zwody umie przyjmować piłkę, prowadzić, podawać do partnera umie oddać strzał na bramkę tenis stołowy: 1. Pozycja bekhendowa, zagranie i przebicie bekhendowe 2. Pozycja, zagranie i przebicie forhendowe 3. Nauka serwisu 4. Odbiór serwisu 5. Gry pojedyncze i deblowe 6. Doskonalenie gry umie i stosuje w grze zagranie forhendowe i bekhendowe lekkoatletyka 1. Start niski i bieg na odcinku startowym z pomiarem czasu 2. Bieg na dystansie - kształtowanie techniki biegu 3. Start wysoki i bieg na dystansie 4. Kształtowanie wytrzymałości - biegi na dystansie 800/1000m z pomiarem czasu 5. Start niski i bieg z pałeczką sztafetową 6. Przekazywanie pałeczki w strefie zmian 7. Technika rozbiegu - skok w dal techniką naturalną 8. Technika odbicia- skok w dal techniką naturalną wie jak kształtować aktywność fizyczną w ciągu całego życia zna zasady przekazywania pałeczki sztafetowej potrafi wykonać start niski i wysoki potrafi pokonać prawidłową techniką biegową określony dystans potrafi wykonać rozbieg, odbicie i lądowanie gimnastyka 1. Przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu 2. Przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu 3. Przewroty w przód i w tył z różnych pozycji wyjściowych do różnych pozycji końcowych potrafi wykonać przewroty w przód i w tył z różnych pozycji wyjściowych
4. Bezpieczna aktywność5. fizyczna i higiena osobista 5.1 wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć5.2 ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im 5.3 wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportowych 5.4 demonstruje ergonomiczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o różnej wielkości i ciężarze 5.5 wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania 68 69 70 71 gry i zabawy: 1. kometka- ć2. w. oswajające z rakietką , technika gry wykazuje potrzebę bezpiecznego korzystania z aktywności fizycznej wie jakie są przyczyny i okoliczności wypadków, urazów w czasie zajęć ruchowych, sposoby zapobiegania im 3. doskonalenie gry w kometkę wie jakie są wymogi higieniczne w okresie dojrzewania 4. ringo- ć5. w. oswajające z kółkiem, technika gry wykazuje potrzebę dbania o własną higienę osobistą wie jakie sa zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportowych 6. doskonalenie gry w ringo wie jakie są wymogi higieniczne w okresie dojrzewania
6. Sport 6.1 planuje szkolne rozgrywki sportowe wg systemu pucharowego i „każdy z każdym” 6.2 pełni rolę organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych 6.3 wyjaśnia co symbolizują flaga i znicz olimpijski 6.4 stosuje zasady czystej gry: niewykorzystywanie przewagi losowej, umiejętność6.5 właściwego zachowania się w sytuacji zwycięstwa i porażki 72 1. organizujemy wewnątrzklasowe rozgrywki w piłce siatkowej podejmuje inicjatywę organizowania, sędziowania zawodów i planowania imprez wykazuje postawę respektowania przepisów, regulaminów wie co symbolizuje flaga i znicz olimpijski umie planować szkolne rozgrywki sportowe w systemie „każdy z każdym”, pucharowy Umie sędziować, kibicować w ramach szkolnych zawodów sportowych
7. Taniec 6.1 opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ tańca realizacja w kl.3
8. Edukacja zdrowotna 8.1 wyjaśnia , czym jest zdrowie, wymienia czynniki , które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz wskazuje te, na które może mieć8.2 wpływ 8.3 wymienia zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnia na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia 8.4 identyfikuje swoje mocne strony, planuje sposoby ich rozwoju oraz ma świadomość8.5 swoich słabych stron nad którymi musi pracować8.6 8.7 omawia konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami 8.8 omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny 8.9 omawia znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci 8.10 wyjaśnia w jaki sposób może dawać8.11 i otrzymywać8.12 różnego rodzaju wsparcie społeczne 8.13 wyjaśnia co oznacza zachowanie asertywne i podaje jego przykłady 8.14 omawia szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używek innych substancji psychoaktywnych, wyjaśnia dlaczego i w jaki sposób należy opierać8.15 się presji oraz namowom do używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych. 1. Zdrowie i dbałość2. o zdrowie 3. Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia 4. Dbałość5. o ciało i zdrowie 6. Żywienie młodzieży 7. Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem 8. Kształtowanie sylwetki 9. Ćwiczenia relaksujące czyli jak walczyć10. ze stresem i negatywnymi emocjami 11. Pojęcie choroby . Jakie znamy choroby ? 12. Prozdrowotne zachowania . Tryb życia a zdrowie. 13. Piramida zdrowia . Wykonanie plakatu. 14. Alternatywne sposoby żywienia - dieta wegetariańska. 15. Układamy jadłospis dla młodego organizmu . Ocenianie własnego jadłospisu pod względem kalorii. 16. Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem. 17. Wybrane elementy Edukacji konsumenckiej. 18. Ankieta podsumowująca zasady odżywiania . 19. Test wydolności i sprawności fizycznej. 20. Hartowanie organizmu - sposoby hartowania. 21. Pielęgnacja własnego ciała. 22. Jak dbać23. prawidłową postawę ciała. 24. Przygotowujemy ć25. wiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała . 26. Zdrowy styl życia. 27. Opracowujemy własny model zdrowego stylu życia. 28. Gry i zabawy w walce ze stresem. 29. W czym jesteśmy mocni nasze mocne strony . 30. Co powinniśmy zmienić31. nasze słabe strony. 32. My i nasi rodzice czyli co nas łączy a co nas dzieli . 33. Koleżanki i koledzy - Przyjaźń. 34. Sytuacje w których sobie nie radzimy czyli kogo i jak prosić35. o pomoc. 36. Kto ma na mnie wpływ , umiejętność37. odmawiania. 38. Szkodliwy wpływ alkoholu , nikotyny, i narkotyków na organizm . 39. Oglądanie filmów edukacyjnych na temat używek. 40. Oglądanie filmów edukacyjnych na temat agresji i agresji w sieci.

Zajęcia fakultatywne opracowane i dostosowane do potrzeb uczniów i możliwości szkoły.
Zajęcia są realizowane 2 razy w tygodniu.

Treści fakultetów obejmują:
1. Przygotowanie sprawnościowe ogólne.
2. specjalne, ukierunkowane przygotowanie fizyczne- rozwijanie właściwości. specyficznych i nawyków sportowca.
3. Przygotowanie techniczne, związane z opanowaniem i doskonaleniem techniki.
4. Przygotowanie taktyczne: kształcenie umiejętności technicznych, psychicznych możliwości aby osiągnąć jak najlepszy wynik sportowy.
5. Przygotowanie psychiczne mające na celu wykształcenie cech zapewniających równowagę psychiczną, opanowanie i wiarę we własne siły. ]
6. Przygotowane teoretyczne, mające za zadanie wyposażenie ucznia w odpowiednią wiedzę o wybranej dyscyplinie sportowej, zasadach treningu i funkcjonowaniu organizmu.

Klasa I

Piłka siatkowa

1.1. Postawa siatkarska i sposoby poruszanie się po boisku : a. naturalne- chód , bieg , wyskok b. specjalistyczne :krok odstawno-dostawny, skrzyżny , wypad , zwód , doskok , pad , rzut.(1)
1.2.Odbicia piłki sposobem górnym (2)
1.3.Odbicie piłki sposobem dolnym (2)
1.5. Zagrywka sposobem dolnym lub górnym (3)
1.4. Rozegranie piłki na trzy (2)
1.6. Zbicie piłki .(w ścianę , z własnego podrzutu ) (3)
1.8. Doskonalenie elementów technicznych w małych grach- dwójki , trójki . (1)
1.9. Blokowanie podrzucanych piłek.(2)
1.10.Gra szkolna i właściwa. (2)
18 h

Piłka ręczna

2.1. Podania piłki jednorącz w miejscu i w ruchu , chwyty oburącz :górnej , bocznej , dolnej.(1)
2.2. Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką z omijaniem przeszkód. (1)
2.3. Prowadzenie piłki w parach i trójkach zakończone rzutem. (2)
2.4. Rzut do bramki w różnych sytuacjach. (2)
2.5. Zwody z piłką i bez piłki. (2)
2.6. Nauka gry w obronie strefą.(2)
2.7. Doskonalenie elementów technicznych i taktycznych.(2)

12.h

Piłka nożna

3.1.Zasób ćwiczeń oswajających z piłką.(1)
3.2. Uderzenia piłki wewnętrznym , zewnętrznym i prostym podbiciem.(2)
3.3.Strzał na bramkę.(2)
3.4. Podstawowe rodzaje przyjęć piłki w dwójkach lub trójkach zakończone strzałem.(2)
3.5.Stosowanie poznanych elementów w grze.(2)

9.h

Koszykówka

4.1. Poruszanie się po boisku - gry i zabawy z wykorzystaniem techniki gry.(1)
4.2. Podania i chwyty piłki oburącz w miejscu i w ruchu .(2)
4.3. Kozłowanie PR i LR ze zmianą kierunku i tempa .(2)
4.4.Zwód pojedynczy i podwójny z piłką i bez piłki. (2)
4.5. Rzuty do kosza po podaniu i po kozłowaniu .(3)
4.6. Poruszanie się po boisku w ataku i w obronie.(3)
4.7.Wykorzystanie poznanych elementów w grze.(3)
4.8. Współzawodnictwo w grze szkolnej. (2)
18.h

Tenis stołowy

5.1.Pozycja wyjściowa-trzymanie rakietki , ustawienie przy stole.(1)
5.2. Odbicie forhendowe.(1)
5.3.Przwbicie bekhendowe(1)
5.4.Łączenie odbić forhendowych i bekhendowych.(3)
5.5.Serwis - bekhendowy, forhendowy , odbiór serwisu.(3)
5.6.Uderzenia kończące - zbicie.(3)
5.7. Gra pojedyncza - turniej klasowy.(4)
5.8. Gra podwójna. (2)
18.h


Klasa II

Piłka siatkowa

1.1.Badanie poziomu umiejętności w piłce siatkowej (1)
1.2.Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym indywidualnie i w dwójkach.(1)
1.3.Zagrywka dolnym sposobem i przyjęcie piłki z zagrywki .(2)
1.4.Kiwrowanie piłki odpowiednie miejsce na boisko przeciwnika.(1)
1.5.Wystawianie piłki oburącz górne w przód i w tył . Zbicie piłki.(3)
1.6.Rozegranie piłki na trzy odbicia - małe gry.(3)
1.7.Ustawienie przy zagrywce własnej i przeciwnika.(2)
1.8.Doskonalenie elementów technicznych i taktycznych w grze.(2)
1.8.Klasowy turniej piłki siatkowej .(3)

Piłka ręczna

2.1.Kształtowanie szybkości i wytrzymałości w piłce ręcznej.(1)
2.2.Doskonalenie podań , chwytów i kozłowania.(1)
2.3.Sposoby poruszania się zarodnika w ataku i w obronie.(2)
2.4.Nauka rzutu z wyskoku.(2)
2.5.Taktyka ataku (szybki) i obrony(każdy swego).(2)
2.6.Doskonalenie elementów technicznych i taktycznych w grze szkolnej i właściwej.(4)

Koszykówka

3.1.Podania i chwyty piłki w dwójkach.(1)
3.2.Podania i chwyty piłki w trójkach.(1)
3.3.Łączenie podań i kozłowania w zespołach dwójkowych i trójkowych.(2)
3.4.Podania piłki w dwójkach i w trójkach z rzutem na kosz.(2)
3.5.Rzut z dwutaktu po podaniu przez partnera.(2)
3.6.Współdziałanie w dwójkach w kryciu przeciwnika.(1)
3.7.Zastawianie i zbieranie piłki z tablicy w dwójkach i w trojkach.(2)
3.8.Współzawodnictwo w grze z zastosowaniem poznanych elementów techniki .(4)
3.9.Organizacja turnieju międzyklasowego , przepisy gry, fair play.(3)

Piłka nożna

4.1.Technika strzału do bramki z biegu po podaniu piłki w dwójkach.(1)
4.2.Rozwijamy zdolności kondycyjne i koordynacyjne przy wykonywaniu strzału i po dośrodkowaniu.(1)
4.3.Dokonujemy samokontroli i samooceny wykonania rzutu karnego.(1)
4.4.Dobieramy samodzielnie ćwiczenia doskonalące umiejętność prowadzenia piłki.(2)
4.5.Stosujemy obronę „ każdy swego ‘’ w grze szkolnej .(2)
4.6.Organizujemy turniej klasowy piłki nożnej.(2)

Tenis stołowy

5.1.Przebicie bekhendowe po prostej i po przekątnej(2)
5.2.Łączenie odbić forhendowych i bekhendowych w grze.(2)
5.3.Atakak z rotacją- topspin i odbiór uderzeń rotacyjnych.(2)
5.4.Blokowanie piłek.(1)
5.5.Podcięcia bekhendowe i forhendowe.(1)
5.6.Łączenie podstawowych uderzeń.(4)
5.7.Klasowy turniej tenisa stołowego.(3)
5.8.Gra podwójna - zasady i przepisy gry.(3)


Klasa III

Piłka siatkowa

1.1.Nauczanie taktyki w piłce siatkowej.(2)
1.2.Odbiór piłki po zagrywce i rozegranie całym zespołem.(3)
1.3.Atak lub kiwnięcie.(3)
1.4. Zastawianie piłki pojedyncze i podwójne z asekuracją pola gry.(3)
1.5.Gra według przyjętych założeń taktycznych.(3)
1.6.Organizacje turnieju klasowego ,sędziowanie.(3)
1.7.Turniej międzyklasowy.(3)

Piłka ręczna

2.1.Kształtoeanie koordynacji ruchowej w piłce ręcznej.(1)
2.2.Doskonalenie rzutu z wyskoku(1).
2.3.Doskonalenie zwodów.(1)
2.4.Doskonalenie poznanych elementów w grze.(3)
2.5.Nauka gry strefą.(3)
2.6.Klasowy turniej piłki ręcznej Sędziowanie.(3)

Koszykówka

3.1.Rzuty do kosza doskonalące pracę nadgarstka prawej i lewej ręki .(1)
3.2.Doskonalenie kozłowania i dwutaktu z obserwacją przedpola.(2)
3.3.Atak szybki w dwójkach iw trójkach(2).
3.4.Doskonalenie umiejętności zwodów i obrotów .(1)
3.5.Nauka obrony.(1)
3.5.Gra według założeń taktycznych nauczyciela .(3)
3.6. Gra właściwa według założeń taktycznych ucznia .(2)
3.7.Współzawodnictwo w grze z zastosowaniem poznanych elementów.(3)
3.8. Organizacja turnieju klasowego.(3)

Piłka nożna

4.1.Doskonalenie podań i przejęć piłki w miejscu i w ruchu.(2)
4.2.Stosujemy zwody pojedyncze i podwójne.(1)
4.3.Poznajemy zasady organizacji turnieju pałkarskiego.(1)
4.4.Organizujemy turnieje piłkarskie.(3)
4.5.Organizujemy turnieje piłki halowej.(3)

Tenis stołowy

5.1.Łączenie podstawowych uderzeń.(3)
5.2.Zmiana szybkości i rotacji w grze.(2)
5.3.Gry pojedyncze- rozgrywki wewnątrzszkolne.(4)
5.4.Gra podwójna - rozgrywki szkolne.(4)
5.5.Zorganizowanie międzygminnego turnieju tenisa stołowego.(4)

Literatura:
„Gimnazjum. Program nauczania i propozycje zajęć fakultatywnych. Poradnik metodyczny” U. Kierczak, J. Janota. Kraków 2009

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.