X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7360
Przesłano:

Ewaluacja pracy nauczyciela

Ewaluacja pracy nauczyciela

„Połowa sukcesu
leży w uświadomieniu sobie potrzeby zmiany”

EWALUACJA

Ewaluacja jako systematyczna refleksja nad własną pracą pedagogiczną jest podstawą planowania i rozwoju. Cechą szczególną tej formy jest to, że zasady, na których opiera się proces ewaluacyjny są określone przez samych zainteresowanych. Oni też definiują kryteria sukcesów i standardy. Choć metody i techniki mogą być zapożyczone z badań, to wyniki są podstawą dla wprowadzenia zmian i poprawy konkretnej sytuacji w szkole.
Ewaluacja, to jest refleksja nad tym, co robimy, dlaczego to robimy i jaka jest wartość tego co robimy

Odpowiedzialny nauczyciel musi regularnie ewaluować jakość swojej pracy. Czasem to co sami uważamy za rewelacyjne po praktycznej weryfikacji okazuje się nie raz zupełnie inne dla uczniów. Wyciągnięte wnioski pozwalają wtedy wyeliminować błędy i poprawić jakość pracy nauczyciela i wyniki uczniów.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA A AUTOEWALUACJA

Ewaluacja w szkole rozumiana jest jako wydawanie opinii o wartości pracy szkoły poprzez systematyczne, jawne, zbieranie i analizowanie informacji o tej pracy w odniesieniu do znanych kryteriów i wartości.

Proces autoewaluacji nie jest tożsamy z ewaluacją wewnętrzną. Auto ewaluacja zachodzi wówczas, gdy ewaluator ( w tym przypadku nauczyciel) dokonuje ewaluacji własnej pracy, kiedy podmiot i przedmiot ewaluacji jest w jednej osobie. Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z reguły przez zespół nauczycieli i dotyczy wybranego aspektu pracy.

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA

Po co stosujemy samoocenę?
Samooceny dokonujemy aby wyeliminować z własnej dydaktyki nieefektywne metody nauczania, ciągle doskonalić proces kształcenia, podejmować skuteczne działania zapobiegające niepowodzeniom uczniów.

Czym jest samoocena?
Samoocena to celowe i systematyczne zbieranie informacji o przebiegu i wynikach własnej pracy w celu planowania własnego rozwoju.
Jeżeli wynik samooceny odbiega od oczekiwań szkoły, uczniów czy rodziców, należy zastanowić się nad swoją pracą, umiejętnościami i dotychczasową wiedzą. Wymaga to sporządzenia planu własnego rozwoju i podjęcia działań, które będą prowadzić do zmian na lepsze.

Jak dokonać autoewaluacji?
Rozpoczynając projekt samooceny nauczyciel powinien określić, z jakich źródeł może zdobyć informacje o swojej pracy i w jaki sposób je pozyska.
Każdy nauczyciel posiada już doświadczenie w dokonywaniu samooceny, chociażby z rozmowy przed i pohospitacyjnej. Jednak ze względu, że forma ta zachodzi rzadko należy bardziej systematycznie obserwować własne poczynania edukacyjne. Odpowiadać sobie na pytania:
- co będę doskonalił?
- jak to zrobię?
- kiedy zamierzam to wykonać?
Innym sposobem zdobywania informacji może być ankieta skierowana do uczniów.

Do konstrukcji odpowiedniego narzędzia mogą posłużyć przykłady zagadnień:
> W planowaniu swojej pracy dydaktycznej uwzględniam zadania szkoły przyjęte do realizacji na dany rok szkolny
> Mam opracowany i uzgodniony z uczniami przedmiotowy system oceniania
> Przestrzegam ustaleń zawartych w przedmiotowym systemie oceniania i wewnątrzszkolnym systemie oceniania
> Zapoznaję uczniów z wymogami edukacyjnymi
> Daję możliwość uczniom ich indywidualnego rozwoju
> Poszukuję i stosuję nowe pomysły mogące pomóc uczniom w osobistym rozwoju
> Dostosowuję zadania przydzielane uczniom do ich indywidualnych predyspozycji i możliwości
> Sprawdzam osiągnięcia uczniów różnymi sposobami
> Kontrolują postępy uczniów
> Ocena osiągnięć uczniów zawiera informację zwrotną nakierowana na postęp w ich pracy
> Stosuję samoocenę pracy uczniów
> Stosuje różne metody i techniki pracy z uczniem
> Stwarzam sytuacje umożliwiające uczniom uczenie się
> Modyfikuję proces uczenia się
> Współpracuję z innymi nauczycielami i chętne dzielę się z nimi własnymi doświadczeniami
> Dbam o własny rozwój zawodowy
> Korzystam z zorganizowanych form doskonalenia zawodowego
> Mam dobre relacje z moimi uczniami
> Uczniowie mają do mnie zaufanie
> Do pracy z młodymi ludźmi podchodzę z entuzjazmem
> Zwracam uwagę na aspekty wychowawcze towarzyszące procesowi kształcenia
> Punktualnie rozpoczynam i kończę zajęcia
> Efektywnie wykorzystuję czas na zajęciach
> Wykorzystuję posiadaną bazę dydaktyczną
> Uczestniczę w akcjach i imprezach organizowanych przez szkołę
> Dobrze przygotowuję się do spotkań z rodzicami
> Moja praca i postawa jest dobrze odbierana przez rodziców
> Dbam o dobre relacje z wszystkimi pracownikami szkoły

Narzędzia samooceny
Arkusz służący do autodiagnozy mogą przygotować zespoły nauczycieli, pytania muszą również odnosić się do zbadanych wcześniej oczekiwań i potrzeb uczniów, rodziców a także do programu szkoły.
Ciekawą formą może być również propozycja pytań od uczniów, na jakie nauczyciel dokonujący samooceny powinien sobie odpowiedzieć. Pytania te będą zarazem zawierały oczekiwania uczniów wobec nauczyciela.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.