X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7260

Plan wynikowy opracowany do Programu Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski "Wezwani przez Boga" (AZ-2-01/1)

Kl. IV-VI


Zaproszeni przez Boga

Lp.
Dział programowy
Temat katechezy (treści programowe)
Wymagania podstawowe
Wymagania ponad podstawowe
Uwagi

1. Bóg objawia swoją tajemnicę Zapoznanie z programem nauczania religii w klasie IV.
Informacje na temat:
 Celów katechezy
 Programu nauczania
 Zakresu wymagań
 Podręcznika
 Zeszytu przedmiotowego
 Sposobów oceniania Katecheza organizacyjna
2. Ustalamy zasady pracy na katechezie.
Uczeń:
 Wymienia zasady kontraktu
 zna konsekwencje łamania
zasad kontraktu Uczeń:
 Wyjaśnia sens tworzenia w grupie kontraktu
4. Miejsca spotkania z Bogiem
Uczeń:
 Wymienia cechy Boga objawiającego się w pięknie stworzenia
 Wskazuje przykłady tajemnic przyrody Uczeń:
 Analizuje Psalm 8
 Wskazuje biblijne miejsca spotkania człowieka z Bogiem: góra, krzew ognisty, Namiot spotkania, świątynia
 Wyjaśnia istotę nawiązania więzi z Bogiem (wiara)
5. Księga Ksiąg. Uczeń:
 Wyjaśnia czym jest Biblia
 Wymienia Autora Biblii
 Wymienia dwie podstawowe części Biblii
 Wskazuje wydarzenie łączące Stary i Nowy Testament Uczeń:
 Wyjaśnia pojęcia: natchnienie biblijne, testament, Biblia
 opowiada w jaki sposób powstało Pismo Święte
 wymienia języki oryginalne i czas powstania Biblii
6. Księgi Starego Testamentu Uczeń:
 podaje liczbę ksiąg Starego Testamentu
 w grupie odnajduje tekst w Starym Testamencie Uczeń:
 uzasadnia aktualność Słowa Bożego Starego Testamentu dla życia Kościoła
 samodzielnie odnajduje tekst w Starym Testamencie
7. Księgi Nowego Testamentu – Ewangelia
Uczeń:
 wymienia imiona autorów czterech Ewangeli we właściwej kolejności
 podaje autorów Ewangeli, którzy bezpośrednio znali Jezusa Uczeń:
 przedstawia w kilku zdaniach kim byli autorzy Ewangelii
 wymienia adresatów Ewangelii i czas ich powstania
 uzasadnia, że Ewangelia jest świadectwem o Jezusie, który najpełniej objawił Ojca
8.
Księgi Nowego Testamentu – Dzieje, Listy, Apokalipsa Uczeń:
 wymienia tytuły wszystkich ksiąg NT
 samodzielnie odnajduje poszczególne księgi w Piśmie św.
 wymienia 1miejsce lub adresata Listów Apostolskich
 wymienia 1 autora Listów Uczeń:
 przedstawia krótko treść Apokalipsy
 wymienia 3 adresatów Listów Apostolskich
 wymienia 3 autorów Listów
 przedstawia krótko treść Dziejów Apostolskich
9.
10. Jak korzystać z Pisma św.
Uczeń:
 samodzielnie odnajduje w Piśmie św. NT wskazany fragment Uczeń:
 biegle odnajduje w Piśmie św. NT wskazany fragment i rozumie go ćwiczenia – sigla biblijne
sprawdzian
11. Pismo św. Nowego i Starego Testamentu w Liturgii Słowa
Uczeń:
 wymienia nazwy dwóch podstawowych części Mszy św.
 wyjaśnia określenie Liturgii Słowa
 wskazuje moment w Liturgii Słowa czytania Ewangelii
 opisuje postawę, którą przyjmujemy podczas czytania Ewangelii
 samodzielnie wypowiada dialog poprzedzający Ewangelię Uczeń:
 wymienia części Liturgii Słowa we właściwej kolejności
 wskazuje moment w Liturgii Słowa czytania Starego Testamentu
 wskazuje moment w Liturgii Słowa czytania Listów, Dziejów, Apokalipsy
12. Biblia – powtórzenie i utrwalenie ćwiczenia dydaktyczne
13. Kim Ty jesteś Panie Boże ? Bóg jedyny
Uczeń:
- wymienia nazwy , którymi określa się naród izraelski
- wymienia cele/zadania, które Bóg postawił przed narodem izraelskim
Uczeń:
- wyjaśnia pojęcie wielobóstwa
- uzasadnia użycie wobec narodu izraelskiego określenia naród wybrany
- analizuje tekst Pwt 6, 4-7
14. Bóg obietnic Uczeń:
- w oparciu o teksty biblijne wymienia przykłady obietnic danych przez Boga ludziom (Wj 6,6 / Wj 16,4 / Ez 36, 24-28)
- w oparciu o tekst biblijny podaje wymaganie, które Bóg stawia w stosunku do ludzi (Iz 56,1)
Uczeń:
- analizuje tekst Jer 11, 6-8
- dowodzi zatroskania Boga o ludzi, Jego przyjaźń wobec nich
15. Oddawanie czci Bogu
Uczeń:
- opowiada treść Wj 20, 22-24
- wyjaśnia znaczenie słów ofiara, ofiarować
Uczeń:
- podaje zasadność składania przez Izraelitów ofiar ze zwierząt
- uzasadnia doskonałość ofiary Jezusa wobec ofiar Starego Testamentu
- wyjaśnia na czym polega nasz udział w ofierze Jezusa
16. Wiara warunkiem spełniania się Bożych obietnic Uczeń:
- opowiada Łk 1, 28-33.28
- wymienia postać Maryi jako tej, która uczy nas wierzyć w Boga i wierzyć Bogu
Uczeń:
- wyjaśnia czym wiara różni się od wiedzy
- uzasadnia postać Maryi jako tej, która uczy nas wierzyć w Boga i wierzyć Bogu
- uzasadnia wiarę w Jezusa jako warunek dojścia do Boga
17. Czekamy na Boga Adwent
Uczeń:
- wyjaśnia co to jest Adwent
- wymienia Maryję jako „bohaterkę” Adwentu
- wymienia warunki dobrego przeżycia Adwentu
- opowiada Łk 1,39-43.45) Uczeń:
- wyjaśnia czym charakteryzuje się okres Adwentu
- wyjaśnia podwójny charakter Adwentu
- uzasadnia osobę Maryi jako „bohaterki” Adwentu
18. Bóg przemawia przez Jezusa Uczeń:
- podaje cechy prawdziwego przyjaciela
- wyjaśnia znaczenie przyjaźni w życiu człowieka
- podaje przykłady Bożej przyjaźni względem ludzi
Uczeń:
- wyjaśnia pojęcie historia zbawienia
- wyjaśnia jak dzięki Jezusowi możemy stać się przyjaciółmi Boga
- charakteryzuje przyjaźń człowieka z Bogiem
19. Jezus wypełnieniem Bożych obietnic Uczeń:
- wyjaśnia określenie Zbawiciel
- opowiada Łk 2, 8-11 Uczeń:
- podaje przykłady w jaki sposób Jezus pozwalał odkryć ludziom, że jest Zbawicielem
- formułuje modlitwę uwielbienia Boga - Zbawcy
20. Kim Ty jesteś Boże – powtórzenie
21. Bóg naszym Stworzycielem Hymn o stworzeniu.
Uczeń:
- w oparciu o tekst Hymnu o stworzeniu świata podaje kto jest Stwórcą, jak długo przebiegał akt stworzenia
- w oparciu o tekst Hymnu uzasadnia świętość niedzieli
- wymienia cechy świata stworzonego przez Boga Uczeń:
- wyjaśnia jak należy pojmować biblijny opis początków świata
- wyjaśnia określenie hymn religijny w odniesieniu do biblijnego opisu stworzenia świata
- wyjaśnia określenie wszechmogący
23. Bóg stworzył człowieka.
Uczeń:
- w oparciu o tekst biblijny Rdz 1, 26-31) wyjaśnia pochodzenie człowieka
- wymienia cechy podobieństwa człowieka do Stwórcy Uczeń:
- analizuje Rdz 1, 26-31
24. Moje miejsce w dziele stworzenia. Uczeń:
- w oparciu o tekst biblijny (Rdz 1,26)wskazuje zadanie jakie Bóg powierzył ludziom wobec świata
- podaje sposoby wywiązywania się z zadania odpowiedzialności za świat, które Bóg powierzył ludziom
- wymienia osobę Św. Franciszka jako patrona przyrody Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie słowa odpowiedzialność
- uzasadnia osobę Św. Franciszka jako patrona przyrody
- podaje opis życia
Św. Franciszka (w oparciu o samodzielnie zdobyte informacje)
25. Mój udział w dziele stworzenia
Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie słowa przymierze
- podaje treść prawa Przymierza
- wymienia warunki trwania w Przymierzu z Bogiem
- podaje mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa jako znak nowego przymierza Uczeń:
- wymienia warunki konieczne do zawarcia przymierza
- uzasadnia mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa jako znak nowego przymierza
- wyjaśnia na czym polega uobecnienie się nowego przymierza podczas Mszy św.
- dowodzi konieczności wierności przymierzu z Bogiem
26. Dlaczego zło, smutek, cierpienie ? Brak zaufania wobec Stwórcy Uczeń:
- wyjaśnia określenie grzech pierworodny
- wyjaśnia na czym polega istota grzechu pierworodnego
- wymienia skutki grzechu pierworodnego Uczeń:
- dowodzi związku grzechu pierworodnego z historią grzechu każdego człowieka
- wyjaśnia dlaczego grzech jest odwróceniem się od Boga
27. Historia Kaina i Abla.
Uczeń:
- omawia treść Rdz 4, 2-10
- ukazuje źródło zbrodni Kaina Uczeń:
- wyjaśnia określenie przypowieść
- dowodzi związku działań podjętych przez Boga w celu zatrzymania zła w świecie z osobą Jezusa
28. Opowiadanie o wieży Babel. Uczeń:
- opowiada treść Rdz 11, 1-4
- wyjaśnia symbolikę Wieży Babel
- wyjaśnia słowo pycha Uczeń:
- dowodzi związku budowy wieży Babel z grzechem pychy
- wymienia skutki grzechu pychy w odniesieniu do budowy wieży Babel
- wyjaśnia związek wydarzeń Zesłania Ducha Św. z wydarzeniami wieży Babel
29. Skutki grzechu Uczeń:
- definiuje pojęcie grzechu
- wymienia przejawy zła we współczesnym świecie Uczeń:
- omawia przejawy zła na podstawie Pisma Św. Starego Testamentu
- wyjaśnia jak Jezus uczy nas posłuszeństwa Bogu
30. Bóg pragnie naszego szczęścia Wielki Post Uczeń:
- wyjaśnia co to jest Wielki Post
- podaje dzień rozpoczęcia okresu Wielkiego Postu
- opisuje moment posypania głów popiołem podczas Liturgii Środy Popielcowej
- wymienia warunki dobrego przeżycia okresu Wielkiego Postu Uczeń:
- szczegółowo charakteryzuje okres Wielkiego Postu
- analizuje słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelie”
(Mk 1,15)
- wyjaśnia pojęcia: post, jałmużna
31. Noe – człowiek sprawiedliwy Uczeń:
- opowiada przypowieść o Arce Noego
- wyjaśnia symbolikę Arki, potopu i tęczy Uczeń:
- uzasadnia decyzję Boga o potopie
- dowodzi roli Kościoła jako „statku ratowniczego” – Arki
- wyjaśnia znaczenie ołtarza w Liturgii Kościoła
32. Bóg przez Jezusa wyzwala człowieka
Uczeń:
- opowiada tekst Iz 53, 2-9
- wyjaśnia określenie ponieść ofiarę
- wyjaśnia na czym polegała ofiara Jezusa Uczeń:
- analizuje tekst Iż 53, 2-9
- wyjaśnia określenie ofiara zbawienia
33. Jezus odpuszcza grzechy Uczeń:
- opowiada Łk 7, 37-38
- wymienia Warunki Sakramentu Pokuty Uczeń:
- podaje kto i jakimi słowami ustanowił Sakrament Pokuty
- analizuje tekst Iz, 16-18
- uzasadnia konieczność Sakramentu Pokuty
34. Czyny pokutne Uczeń:
- wymienia czyny pokutne wobec Boga, bliźnich i siebie
- wyjaśnia czym jest modlitwa, post, jałmużna
- podaje konkretne przykłady postu i jałmużny
- wymienia trzy rodzaje modlitwy Uczeń:
- analizuje Iz 58, 4-7
- uzasadnia potrzebę podejmowania czynów pokutnych
35. Wieczernik
Uczeń:
- podaje czas i miejsce Ostatniej Wieczerzy
- wyjaśnia pojęcie przymierze
- omawia na czym polegało zawarcie Starego Przymierza
- omawia na czym polegało zawarcie Nowego Przymierza
Uczeń:
- wyjaśnia pojęcie pascha
- charakteryzuje krwawą i bezkrwawą ofiarę Nowego Przymierza
- uzasadnia uobecnianie się ofiary Nowego Przymierza podczas Mszy św.
36. Eucharystia Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie słowa Eucharystia
- określa wymagania konieczne do przyjęcia Eucharystii Uczeń:
- uzasadnia Eucharystię jako Sakrament rzeczywistej obecności Chrystusa
- dowodzi konieczności przyjmowania Eucharystii jako osobowego spotkania z Jezusem
- wymienia owoce Eucharystii
37. Krzyż Jezusa
(Idziemy Drogą Krzyżową z Panem Jezusem )
Uczeń:
- wyjaśnia dlaczego krzyż jest znakiem zbawienia
- podaje termin nabożeństwa Drogi Krzyżowej w swojej Parafii
- podaje dzień śmierci Jezusa Uczeń:
- analizuje teksty Łk 18, 31-34 / Iz 53, 3-5.7.12
- wyjaśnia sens śmierci Jezusa
- uzasadnia konieczność wdzięczności za śmierć Jezusa
38. Pusty grób Uczeń:
opowiada teks Łk 21, 1-9
w oparciu o tekst biblijny wyjaśnia czego znakiem jest pusty grób Jezusa Uczeń:
- uzasadnia związek wiary w zmartwychwstanie Jezusa z wiarą w Boga
- omawia na czym polega spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem
- omawia konsekwencje przyjęcia prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa
39. Dochowali wierności
Uczeń:
- podaje cechy prawdziwej przyjaźni
- wymienia warunki dochowania wierności Bogu
- wymienia osoby żyjące współcześnie, które są przykładem dochowania wierności Bogu Uczeń:
- wyjaśnia na czym polega przyjaźń pomiędzy Bogiem i człowiekiem
- wymienia postacie biblijne, które są przykładem dochowania wierności Bogu (argumentuje wybór)
- wyjaśnia jak Franciszek i Hiacynta, Maria Goretti oraz Dominik Savio dochowali wierności Bogu
40 Znaki wierności Boga powtórzenie i utrwalenie działu
41 Bóg zawsze wierny swojemu przymierzu Abraham i Izaak
Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie słowa: wierzę
- podaje obietnicę jaką Bóg dał Abrahamowi
- opisuje tekst Rdz 22, 1-3.9-7
Uczeń:
- wyjaśnia na czym polega wiara dojrzała
- wymienia konsekwencje jakie rodzi stwierdzenie wierzę
- dowodzi konieczności dawania świadectwa wiar
42. Jakub i Józef Uczeń:
- w oparciu o tekst biblijny wymienia krzywdy jakich Józef doznał od braci
- w oparciu o tekst biblijny opisuje przebieg pobytu Józefa w Egipcie Uczeń:
- wyjaśnia związek historii Józefa ze śmiercią Jezusa
- w oparciu o historię Józefa wyjaśnia co oznacza, że Bóg zło zamienia w dobro
43 Mojżesz i Izraelici Uczeń:
- wyjaśnia określenie Lud Boży
- w oparciu o tekst biblijny opowiada jak Bóg opiekował się narodem wybranym podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej
- uzasadnia konieczność przyjmowania Eucharystii
Uczeń:
- analizuje J 6, 53-54
- wyjaśnia co oznacza określenie chleb życia
44. Lud Boży
Uczeń:
- wyjaśnia co to znaczy przestrzegać przykazań
- podaje sposoby okazywania Bogu posłuszeństwa i miłości przez Lud Boży Uczeń:
- uzasadnia posłuszeństwo wobec Boga jako przejaw wiary
- uzasadnia konieczność przestrzegania Bożych przykazań
45. Słuchamy głosu Boga Uczeń:
- wyjaśnia kto jest naszym bliźnim
- uzasadnia podział 10 przykazań (3/7)
- podaje konkretne przykłady miłości bliźniego Uczeń:
- w oparciu o samodzielnie zdobyte informacje podaje przykłady osób - Świętych, którzy w sposób szczególny wypełniali w swoim życiu przykazanie miłości bliźniego, argumentuje wybór
46. Bóg zawsze wierny
powtórzenie i utrwalenie działu
47. Wybrani przez Boga Bóg wybiera Uczeń:
- opowiada Sm 16, 1.6-7.10-13
- wyjaśnia czym charakteryzuje się Królestwo Jezusa Uczeń:
- wyjaśnia jakie znaczenie dla narodu wybranego miał wybór Dawida na króla
- uzasadnia wybór Dawida na króla (w aspekcie spełniania się Bożych obietnic)
48. Bóg zwycięża Uczeń:
- opowiada 1 Sm 17 ,40-50
- wyjaśnia czego obrazem są postacie Dawida i Goliata
- wyjaśnia symbolikę walki Dawida z Goliatem
- podaje przykłady przezwyciężenia zła w swoim życiu Uczeń:
- wyjaśnia konsekwencje otrzymania od Boga na Chrzcie uzdolnienia do przezwyciężania zła
49. Potomek Dawida – Mesjasz
Uczeń:
- podaje różnice pomiędzy Królestwem Dawida a Królestwem Jezusa
- podaje przykłady budowania Królestwa Jezusa wśród nas Uczeń:
- uzasadnia użycie w stosunku do Jezusa określenia Syn Dawida
- podaje przykłady wydarzeń z Pisma Św. w których ludzie zwracali się do Jezusa określeniem Syn Dawida
50. Bóg okazuje miłosierdzie
Uczeń:
- w oparciu o tekst biblijny przedstawia postać Króla Dawida
- wyjaśnia co jest warunkiem osiągnięcia miłosierdzia Bożego Uczeń:
- wyjaśnia co to jest Arka Przymierza
- uzasadnia użycie wobec Króla Dawida określenia Sługa Boży
51. Radośnie Panu śpiewajmy Alleluja !
Uczeń:
- wymienia sposoby wyrażania radości
- opisuje sposób wyrażania radości przez Króla Dawida
- wymienia zewnętrzne znaki/postawy liturgiczne okazywania szacunku i czci Bogu podczas Mszy św. Uczeń:
- wyjaśnia symbolikę poszczególnych znaków/postaw liturgicznych
52. Katechezy okolicznościowe Październik – miesiącem różańca św. Uczeń:
- wymienia i wskazuje 3 modlitwy odmawiane na różańcu
- podaje charakterystykę października jako miesiąca różańca św.
Uczeń:
- wymienia i wskazuje wszystkie modlitwy odmawiane na różańcu
- opisuje wydarzenia objawień fatimskich
- podaje imiona dzieci – uczestników objawień fatimskich
- wyjaśnia znaczenie spełniania prośby Maryi: „Odmawiajcie codziennie różaniec” Katecheza okolicznościowa
53.
54. Tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne Uczeń:
- wymienia nazwy wszystkich czterech części różańca
- wymienia pierwsze tajemnice w poszczególnych częściach różańca
- opisuje treść dowolnie wybranych tajemnic w poszczególnych częściach Uczeń:
- wymienia wszystkie tajemnice w poszczególnych częściach różańca
- opisuje treść wszystkich tajemnic w poszczególnych częściach różańca Katecheza okolicznościowa
55. Tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne – powtórzenie i utrwalenia
sprawdzian
56. 26 rocznica Pontyfikatu Jana Pawła II
Uczeń:
- wyjaśnia kim jest Papież
- podaje datę początku Pontyfikatu Jana Pawła II
- podaje imię i nazwisko Jana Pawła II
- podaje miejsce urodzenia Jana Pawła II
- wymienia kolory flagi papieskiej i siedzibę Papieża
Uczeń:
- wyjaśnia określenia pontyfikat i konklawe
- podaje krótki życiorys Jana Pawła II Katecheza okolicznościowa
57. „Kochany Ojcze Św. chcę Ci powiedzieć...” – piszemy list do Ojca św. Uczeń:
- wymienia co najmniej 3 tytuły przysługujące Papieżowi
- wymienia co najmniej 2 cechy charakteryzujące Uczeń:
- wymienia wszystkie tytuły przysługujących Papieżowi
- wymienia więcej niż 2 cechy charakteryzujące pontyfikat Jana Pawła II Katecheza okolicznościowa
Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
(O życiu wiecznym)
Uczeń:
- wymienia nazwy i terminy Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego
- wypowiada treść modlitwy „Wieczny odpoczynek”
- wyjaśnia określenie życie wieczne
- określa co jest sensem i celem życia ziemskiego
- wyjaśnia jakich ludzi określa się mianem świętych
- wymienia przykłady pomocy duszom cierpiącym w czyśćcu Uczeń:
- uzasadnia podjęcie zobowiązań wynikających z przyjęcia prawdy o życiu wiecznym
- uzasadnia potrzebę nadziei na życie wieczne
- wyjaśnia współzależność kościoła pielgrzymującego, cierpiącego i tryumfującego
- podaje opis życia swojego patrona (w oparciu o samodzielnie zdobyte informacje)
58. Rok liturgiczny
Uczeń:
- wymienia nazwy i kolory poszczególnych okresów roku liturgicznego
- wymienia niedzielę jako centrum roku liturgicznego
- podaje nazwę Uroczystości kończącej stary rok liturgiczny Uczeń:
- wymienia nazwy, kolory i symbole poszczególnych okresów roku liturgicznego
- dowodzi związku roku liturgicznego z życiem Jezusa
- podaje nazwy i terminy świąt i uroczystości wypadających w poszczególnych okresach roku liturgicznego
59. Z pomocą potrzebującym – wdrożenie do Akcji Caritas;” Wigilijne Dzieło” Uczeń:
- wyjaśnia nazwę „Caritas”
- wyjaśnia cele działalności „Caritas”
- wymienia sposoby działalności „Caritas”
- podaje nazwy innych organizacji zajmujących się działalnością charytatywną
- wyjaśnia na czym polega Akcja ”Wigilijne Dzieło” Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie słowa charytatywny
- uzasadnia potrzebę uczestniczenia w akcjach charytatywnych
- wyjaśnia związek nazwy „Caritas” z działalnością podejmowaną przez tę organizację
- wyjaśnia związek udziału w akcjach charytatywnych z wypełnianiem przykazania miłości
60. Przy wigilijnym stole
Uczeń:
- wyjaśnia nazwę Wigilia
- wymienia zwyczaje wigilijne
- śpiewa w grupie kolędy wskazane przez nauczyciela Uczeń:
- wymienia zwyczaje wigilijne i tłumaczy ich religijne pochodzenie (łączy z wydarzeniami towarzyszącymi narodzinom Jezusa)
- śpiewa samodzielnie kolędy wskazane przez nauczyciela
- uzasadnia odczytanie tekstu Ewangelii o narodzinach Jezusa jako najważniejszy moment wieczerzy wigilijnej
61. Triduum Paschalne
Uczeń:
- wymienia poszczególne dni Triduum
- opisuje wydarzenia Wielkiego czwartki i Wielkiego Piątku Uczeń:
- wyjaśnia określenie Wigilja Paschalna
- wyjaśnia użycie określeń wielki w stosunku do poszczególnych dni triduum
- opisuje przebieg liturgii poszczególnych dni Triduum
62. Uroczystość MB Królowej Polski Uczeń:
- podaje termin Uroczystości MB Królowej Polski
- podaje miejsce przechowywania cudownego obrazu MB Królowej Polski
- wyjaśnia użycie określenia cudowny w odniesieniu do obrazu MB Królowej Polski
- wymienia cele pielgrzymek na Jasną Górę
Uczeń:
- opowiada historię cudownego obrazu MB Królowej Polski
- uzasadnia użycie wobec MB Częstochowskiej określenia Królowa Polski
- podaje terminy innych świąt i uroczystości ku czci Maryi
63. Czcimy NMP – nabożeństw majowe Uczeń:
- podaje sposoby okazywania czci Maryi
- uzasadnia cześć okazywaną Maryi
- wyjaśnia określenie Litania
- wymienia kilka wezwań Litanii do NMP Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie poszczególnych wezwań Litanii do NMP (wskazanych przez nauczyciela)
64. Uroczystość Bożego Ciała Uczeń:
- wyjaśnia określenie Eucharystia
- wyjaśnia cel procesji w dniu Uroczystości Bożego Ciała w Liturgii Uczeń:
- omawia treść czterech Ewangelii czytanych na trasie procesji
- wyjaśnia znaczenie Uroczystości

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.