X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7258

Kryteria oceniania na lekcjach religii - kl. II

Kl. I-III

Kryteria ocen dla klasy 2
W drodze do Wieczernika
BLISCY SERCU JEZUSA

I. JEZUS ZAPRASZA NAS DO SIEBIE
Temat jednostki lekcyjnej dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra
1.
Jezus zaprasza nas na spotkanie - wie, co to jest zaproszenie - zna zasady gościnności(gościnność, zasady gościnności). - potrafi powiedzieć, jak można dobrze przygotować się na spotkanie z Jezusem. - potrafi uczestniczyć w Eucharystii w sposób pełny
2.
Jezus zaprasza, byśmy Go słuchali - zna warunki dobrego słuchania
- potrafi ukazać różnicę między Pismem Świętym a innymi książkami. - wie, że Pismo Święte jest słowem Boga do ludzi. - rozumie, że Pismo Święte służy do poznania Boga
- wie, że słuchanie słowa Bożego jest odpowiedzią, jaką możemy dać Bogu.

3.
Jezus zaprasza
nas do rozmowy - wie, że ludzie mogą się poznać i zaprzyjaźnić ze sobą dzięki rozmowie(warunki dobrej rozmowy).
- Różne rodzaje modlitwy. N17 - wie, że Jezus obecny w modlitwie Kościoła zaprasza do rozmowy z Nim, do modlitwy w rodzinie, grupie katechetycznej oraz do udziału w nabożeństwach liturgicznych.
- rozumie, że modlitwa jest rozmową z Bogiem, że łączy nas z Bogiem.
- zna rodzaje modlitwy
-zna tajemnice różańca
- potrafi ułożyć swoją modlitwę.

4.
Jezus zaprasza nas do pomocy - wie, że Jezus go potrzebuje - wie, że Jezus obecny w głodnych, spragnionych, przybyszach, nagich, chorych, uwięzionych. (Mt 25, 35-36. 40b) N1
- wie, że Jezus jest obecny w otaczających nas ludziach: naszych bliskich, naszych kolegach, w nas samych.
- opowiada o Matce Teresie
z Kalkuty. - potrafi współczuć drugiemu i pomagać.
- potrafi zorganizować pomoc.

5.
Jezus czeka na nas w sakramencie
pokuty i pojednania - wie, że zło rani innych,
- wie, że Jezus może nas ze zła uleczyć w sakramencie pokuty
i pojednania.
- potrafi poprosić innych o przebaczenie i potrafi sam przebaczyć.
- zna ewangelie o przebaczeniu Magdalenie (Łk 7, 48. 50.)
- zna Akt żalu - wie, że przez kapłana Jezus przebacza grzechy
6.
Jezus zaprasza nas na Eucharystię - wie, na czym polega podobieństwo miedzy uroczystym posiłkiem a liturgią Mszy świętej. - wie, że Msza Święta jest ucztą, na którą zaprasza nas Jezus. - potrafi powiązać osobę kapłana z Chrystusem obecnym pod postaciami Eucharystycznymi.

Potrafi podać przykłady, jak Jezus przez kapłana działa również w Kościele

7.
Jezus czeka na nas
w Najświętszym Sakramencie -wie, co oznacza czerwona lampka w kościele - potrafi pozdrowić Najświętszy Sakrament.
- wie, do czego służy tabernakulum i monstrancja - wie, że chleb i wino staje się podczas Mszy świętej Ciałem i Krwią Jezusa
- wie, co to jest Hostia

II. SŁUCHAMY SŁÓW BOGA I ODPOWIADAMY
Temat jednostki lekcyjnej dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

8.
Słuchamy Boga, który mówi do nas
w Piśmie Świętym - wie, że Pismo Święte dzieli się na Stary i Nowy Testament. - wie, że w Biblii Bóg przemawia do nas w szczególny sposób - zna odpowiedzi na usłyszane Słowo Boże przed i po czytaniu Pisma Świętego: Oto Słowo Boże, Chwała Tobie Panie, Oto Słowo Pańskie
- wie, że Ewangelie opowiadają o życiu Jezusa

9.
Bóg mówi do nas w pięknie
stworzonego świata - wie, że świat jest stworzony przez Boga, który nas kocha, - potrafi dostrzec obecność Boga w pięknie świata - zna sens religijny hymnu o stworzeniu świata - wie, że Bóg przemawia do człowieka na różne sposoby: przez świat, który stworzył, przez różne wydarzenia, przez innych ludzi i przez swoje słowa.

10.
Bóg najpełniej przemawia do nas przez
Jezusa Chrystusa - potrafi dziękować Bogu za dar Jezusa - wie, kim są prorocy i jakie mają Jezus jest darem miłości Boga. - wie, że Jezus jest zapowiadanym przez proroków Zbawicielem.
- wie, że w Jego narodzeniu, nauce, cudach, męce, Eucharystii i zmartwychwstaniu najpełniej objawiła się miłość Boga. -potrafi powiedzieć, co Bóg uczynił dla nas przez Jezusa. (J 3, 16)

11.
Chcemy być blisko Boga
jak Adam i Ewa -wie, ze Bóg stworzył człowieka - wie, że życie jest wielkim darem, Bóg jest jego Dawcą.
Człowiek jest podobny do Boga, może kochać jak On.
- wie, kiedy człowiek jest szczęśliwy - umie wytłumaczyć dlaczego Boga nazywamy Dawcą Życia.
- tłumaczy do kogo jest podobny człowiek

12.
Chcemy wierzyć Bogu jak Abraham
Nie będziesz miał bogów
cudzych przede Mną wie, kim był Abraham N3 - zna historię Abrahama
- zna treść I przykazania
- zna Akt wiary - potrafi wyjaśnić pierwsze przykazanie.
- wie, co znaczy zawierzyć Bogu.

13.
Chcemy wypełniać polecenia Boga jak Mojżesz
Nie będziesz brał imienia
Pana Boga twego nadaremno - wie, że otrzymał imię w czasie chrztu
- wie, że Imię Boże należy szanować
- wie kto to jest patron - zna historię Mojżesza (Niewola Izraela, ognisty krzak, objawienie imienia Boga, nakaz wyprowadzenia ludu z niewoli).
- wie, Imię Boga jest święte
- recytuje z pamięci II przykazanie - potrafi wyjaśnić trzecie przykazanie - wyjaśnia rolę patrona
14.
Chcemy być wierni Bogu
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił -wie, czym różni się niedziela od innych dni
- wie, że w rodzina jest najlepszym miejscem świętowania.
– wie, że niedziela jest dniem zmartwychwstania Jezusa i zgromadzenia wierzących, dzień radości i odpoczynku. N5
- nam treść III przykazania - potrafi powtórzyć trzecie przykazanie - wyjaśnić, jak chrześcijanin świętuje niedzielę

15.
Chcemy słuchać Boga jak Samuel
Wie, kto to jest Samuel - opowiada historia Samuela.
- wyjaśnia, do czego Bóg powołał nas w sakramencie chrztu świętego - podaje przykłady, że służba Bogu i bliźnim polega na miłości.

16.
Pragniemy kochać rodziców
Czcij ojca swego i matkę swoją - odróżnia rodziców od opiekunów - recytuje z pamięci treść IV przykazania
- rozumie postawę okazywania szacunku rodzicom i opiekunom N13 - wyjaśnienia znaczenia posłuszeństwa.
- potrafi powtórzyć czwarte przykazanie i wyjaśnić, jak je zachowujemy.
- pisze modlitwę za rodziców i opiekunów.

17.
Pragniemy szanować życie
Nie zabijaj - wie, że życie jest jedyne i wielką wartością - potrafi powtórzyć piąte przykazanie
- zna grzechy przeciwko V przykazaniu (Gniew, mściwość i nienawiść ) - wie, że zachowanie piątego przykazania daje nam i światu bezpieczeństwo, zgodę i radość.
- potrafi wymienić kilka swoich dobrych cech, które ukazują, że jest darem dla innych i że jest wyjątkowy.
- potrafi troszczyć się o siebie i o innych, i szanować zdrowie życie ludzkie.

18.
Chcemy dawać szczęście
Nie cudzołóż - wymienia przykłady nieprzyzwoitego zachowania się - recytuje VI przykazanie
- wie, kiedy można powołać do życia nowego człowieka, by Bóg uświęcił ich miłość
- wyjaśnia znaczenia płodności w życiu człowieka i przedstawia różne sposoby realizowania płodności (małżeństwo, konsekracja, samotność).
- wie, że co przyjemne i łatwe nie zawsze oznacza dobre. - potrafi odróżnić to co dobre, od tego co przyjemne i łatwe.

19.
Chcemy dbać o własność
Nie kradnij - wymienia przedmioty, które są jego własnością
- rozumie na czym polega przykazanie nie kradnij N12
- wie, jak należy obchodzić się ze swoją i cudza własnością (dzielenie się, dbanie o wspólną własność, szanowanie).
- potrafi powtórzyć VII przykazanie - wyjaśnienia pojęcie własności z podkreśleniem roli własności wspólnej.
- potrafi wytłumaczyć, że naszym największym bogactwem, jakie posiadamy jest miłość, którą możemy ofiarować innym.

20.
Pragniemy żyć prawdą
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu - wie, że Jezus jest Prawdą
- wie, że trzeba mówić prawdę
- potrafi powtórzyć ósme przykazanie i powiedzieć, kto to jest „ męczennik”.
- wyjaśnia pojęcia: „prawda”, „kłamstwo”, „zaufanie - wie, spustoszenia, jakie czyni kłamstwo (oddzielenie od Boga, utrata zaufania innych, wyrzuty sumienia).
- wie, dlaczego nie wolno kłamać obmawiać i plotkować
- wie, kogo i kiedy obowiązuje tajemnica
- wie, dlaczego ludzie kłamią?
- wie, co kłamstwo niszczy
- wie, jak można naprawić szkody wyrządzone kłamstwem

21.
Chcemy czynić dobro i nie ulegać złym pragnieniom
Nie pożądaj żony bliźniego swego ani żadnej rzeczy, która jego jest. - wie, w jaki sposób rodzice pomagają być dorosłym - potrafi powtórzyć treść IX i X przykazania i wytłumaczyć, co znaczy słowo „pożądanie”
- wie do czego prowadzi
pożądanie (do zazdrości, chciwości, oszustwa).
Jezus pomaga nam panować nad niewłaściwymi złymi pragnieniami. - wyjaśnia, dlaczego mamy panować nad własnymi pragnieniami.
22.
Dziesięć słów o miłości do Boga i ludzi - wie, że wszystkie przykazania zawierają się w przykazaniu miłości Boga i bliźniego.
- wie, po co są przykazania
- wie, jakie są skutki nie zachowywania przykazań
- recytuje z pamięci 10 przykazań Bożych N11 - opowiada ewangelie (Mt 22, 36 – 39) - zna treść Nowego Przykazania (J 13, 34a)

III. BÓG POSYŁA DO NAS JEZUSA – OKRES ADWENTU I NARODZENIA PAŃSKIEGO
Temat jednostki lekcyjnej dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra
23.
Bóg przez Jana Chrzciciela wzywa nas do nawrócenia – Adwent -wie, kto to był Jan Chrzciciel - potrafi wyjaśnić co znaczą słowa: „adwent” i „nawrócić się”.
- wyjaśnia, czym jest adwent na
przykładzie wezwania
Jana Chrzciciela N6 - wie, w jaki sposób przygotować się do świąt Narodzenia Pańskiego.
24.
Od Maryi uczymy się mówić Bogu: „Tak”
- wie, że Maryja jest wzorem posłuszeństwa Bogu.
- zna wydarzenie Zwiastowania.
- rozumie, na czym polega tajemnica Wcielenie Syna Bożego N4 - potrafi powiedzieć co to są „tajemnice Boże”.
- wyjaśnia na czym polega „Tak” Maryi

25.
Cieszymy się, że Bóg jest z nami
– Boże Narodzenie - wie, gdzie spędzamy święta Bożego narodzenia - potrafi opowiedzieć o tradycji świątecznej
- śpiewa kolędę ”Dzisiaj w Betlejem”
-opowiada, co daje nam i światu narodzenie Jezusa. - wie dlaczego Święta Narodzenia Pańskiego są tak ważne.

26.
Chcemy pełnić wolę Ojca jak Jezus - wie, że człowiek jest wolny i może „chcieć” - zna historię dwunastoletniego Jezusa w świątyni (Łk 2, 43 – 49)
- wie, w jaki sposób wypełniać wolę Boga - wyjaśnia, dlaczego Bóg (rodzice, nauczyciele, bliscy) pragną dla nas dobra i dlatego wymagają od nas i nie pozwalają nam na to, co mogłoby nas skrzywdzić. - potrafi powiedzieć co to znaczy „wypełniać wolę Ojca”.

27.
Jan Chrzciciel mówi nam o Jezusie
Chrzest Pański - wie, że Jezus jest Barankiem Bożym, obecnym w Eucharystii. zna historię Chrztu Pańskiego.
Potrafi powiedzieć co znaczy słowo „Chrystus”. - wie, dlatego nazywamy się „chrześcijanami”. - potrafi posługiwać się modlitwą „Baranku Boży”.

IV. JEZUS UKAZUJE NAM OJCA
Temat jednostki lekcyjnej dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra
28.
Jezus ukazuje, jak Bóg Ojciec
troszczy się o nas - wie, co to jest pokarm - wie, jaki pokarm od Boga otrzymywali Izraelici na pustyni
- wie, że Jezus, karmi głodnych – rozmnożenie chleba.
- wie, że na Ostatniej Wieczerzy Jezus dał nam prawdziwy pokarm – siebie, byśmy mogli przejść bezpiecznie przez życie. - zna pojęcie: „Boży pokarm”.
- wie, że nas także Bóg karmi prawdziwym pokarmem: słowem Bożym i Komunią świętą. - potrafi powiedzieć swoimi słowami, co nam daje spożywanie pokarmu Jezusa.

29.
W Jezusie rozpoznajemy
Boga Ojca - wie, że przez całe życie Jezusa objawia się miłość Ojca. - wie, przez Kogo Bóg staje się dla nas widzialny?
- wie, że Jezus jest jedno z Bogiem Ojcem - zna pragnienie Filipa (J 14, 6-10) - potrafi powiedzieć, w jakich dziełach Jezusa Bóg ukazał siebie i swoją miłość do nas.

30.
Jezus ukazuje nam dobroć Ojca - podaje przykłady, jak rodzice troszczą się o swoje dzieci
-wie, kto to jest Miłosierny Ojciec - wie, że grzech rani życie Boże w nas (przyjaźń z Bogiem) i oddziela ludzi od siebie.
- wie, że do Boga zawsze może powrócić, gdy żałuje za grzechy - potrafi opowiedzieć I część przypowieści o kochającym ojcu i wytłumaczyć jej sens (Łk 15, 18b-19)

31.
Jezus ukazuje nam drogę powrotu do Ojca - opowiada o uczuciach rodziców i swoich z powrotu do domu z wakacji opowiada drugą część przypowieści o dobrym Ojcu i synu marnotrawnym (Łk 15, 21 i nn) N10
- potrafi powiedzieć w jaki sposób możemy wrócić do Boga.
- wie, że powinniśmy przebaczać jak Bóg - wyjaśnia znaczenie wspólnego posiłku z Ojcem syna marnotrawnego (ŁK 15, 22b-24)

32.
Z ufnością powierzamy Jezusowi nasze słabości - wie, kto to jest Mateusz - zna historia celnika Mateusza(Mt 9, 9 –13)
- recytuje Akt ufności Zna sens przypowieści o Mateuszu (Mt 9, 9 –13) N2 - odpowiada, dlaczego warto zaufać Jezusowi?

V. JEZUS PRZEBACZA NAM GRZECHY I OFIARUJE SIEBIE ZA NAS - OKRES WIELKIEGO POSTU

Temat jednostki lekcyjnej dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra
33.
Jezus wzywa nas do nawrócenia i pokuty - Wielki Post - zna trzy uczynki miłosierdzia
- rozumie znaczenie popiołu N7 -zna pojęcie „pokuty” - wyjaśnia znaczenie symbolu posypania głów popiołem - wie ,na czym polega post

34.
Jezus umacnia nas w sakramencie pokuty - wie, że sakrament pokuty wymaga spełnienia pięciu warunków spowiedzi - zna określenia sakramentu pokuty - umie z pamięci wymienić pięć warunków dobrej spowiedzi

35.
Proszę Jezusa o poznanie siebie samego
Mój rachunek sumienia -wie, że trzeba poznać siebie N14 - wie, czym jest sumienie - wie, jak zrobić rachunek sumienia N16 - potrafi wskazać sposób wykonania rachunku sumienia

36.
Proszę Jezusa o przebaczenie
Szczery żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy - wie, czy jest żal za grzechy - zna rodzaje żalu - recytuje Akt żalu - potrafi wyjaśnić na czym polega „żal doskonały” i „żal niedoskonały”.

37.
Wyznaję Jezusowi moje grzechy i przyjmuję rozgrzeszenie
Szczera spowiedź i rozgrzeszenie - zna formułę spowiedzi - wie, na czym polega spowiedź szczera i nieszczera - potrafi powiedzieć co znaczy „szczerość” i „rozgrzeszenie”.
- wie, jak przebiega sakrament pojednania

38.
Proszę Jezusa o pomoc w naprawieniu zła
Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu - wie, że trzeba naprawić szkody - potrafi wyjaśnić, co znaczy słowo zadośćuczynienie..
- potrafi wymienić wszystkie czynności spowiadającego się i części sakramentu pokuty - rozumie, dlaczego ksiądz zadaje pokutę i potrafi naprawić wyrządzona krzywdę N15

39.
Jezus ofiaruje siebie za nas – Ostania Wieczerza - wie, czym jest Wieczernik - wie, na czym polegała ofiara Jezusa w Wielki Czwartek - wie, że w czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus ofiarował siebie za nas i dał nam swoje Ciało i Krew na pokarm, który daje życie wieczne. - potrafi opowiedzieć, scenę przeistoczenia (Mt 26, 26b-28)

40.
Jezus oddaje swoje życie za nas
Wielki Piątek -zna symbolikę krzyża - wyjaśnia, dlaczego adorujemy krzyż Opowiada scenę przebaczenia (Łk 23, 33-46) - wie, dlaczego krzyż jest tak ważnym znakiem dla chrześcijan.

41.
Jezus ofiaruje siebie za nas – Eucharystia - wie, jak zachować się podczas przystępowania do Komunii świętej.
- potrafi zwrócić uwagę koledze, który się źle zachowuje w czasie Mszy N20 - wie, że pokarm Boży utrzymuje w nas życie Boże (przyjaźń
z Bogiem).
- wie, co to jest przeistoczenia - potrafi powiedzieć, w jaki sposób obecny jest Jezus w czasie Eucharystii.

42.
Jezus dla nas zwycięża śmierć – Alleluja! - wie, czym jest zmartwychwstanie Jezusa - opowiada zmartwychwstaniu Jezusa (Łk 24, 2-6a)
- zna symbolikę Wigilii Paschalnej: światło Paschału, woda Chrztu, radość, przystrojony kwiatami ołtarz, złoty kolor szat. - potrafi wyjaśnić słowo „zmartwychwstać”.
- pokazuje na paschale symbole męki i zmartwychwstania Jezusa

VI. JEZUS ŻYJE WŚRÓD NAS I DAJE NAM SIEBIE

Temat jednostki lekcyjnej
dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

43.
Cieszymy się Jezusem zmartwychwstałym - wie, czym jest łamanie chleba - zna treść perykopy o uczniach zdążających do Emaus ( Łk 24, 13 – 35) - wie, że Eucharystia jest ucztą z Jezusem zmartwychwstałym. - potrafi opowiedzieć, jak świętuje się uczty i ucztę Eucharystyczną.

44.
Wierzymy, że Jezus przekazał Apostołom dar odpuszczania grzechów -wie, że Jezus przekazał władze odpuszczania grzechów Apostołom i ich następcom Opowiada tekst (J 20, 21b-23) - zna istotne słowa formuły rozgrzeszenia - potrafi powiedzieć, kogo widzi i słyszy w sakramencie pojednania, a Kto odpuszcza grzechy.
45.
Przyjmujemy od Jezusa
dar przebaczenia - wie, w jaki sposób przeprosić - opowiada, ze Jezus wybacza Piotrowi jego słabość i zdradę.
- potrafi wybaczyć - potrafi pojednać się z Bogiem, gdy ma wyrzuty sumienia i dziękować za dar przebaczenia. N19

46.
Jezus nazywa nas swoimi przyjaciółmi - wie, jakie cechy posiada przyjaciel - wymienia nasze przyrzeczenia komunijne. - Opowiada o życiu św. Dominika Savio -wie, że przyjaciel Jezusa kocha ludzi, wypełnia Jego polecenia i spotyka się z Nim podczas Eucharystii.

47.
Jezus zmartwychwstały spotyka się z nami - wie, że spotyka się ze zmartwychwstałym Jezusem podczas Eucharystii (jak uczniowie w Wieczerniku) - modlitwa liturgiczna.
-wie, że Jezus spotyka się z nami w Kościele - potrafi powiedzieć, czym Jezus obdarowuje nas podczas Eucharystii.
- wierzy w spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem na wspólnej modlitwie i w znakach sakramentalnych.
48.
Jezus daje nam siebie w Eucharystii - wie, czym jest post eucharystyczny
- rozumie, że pełne uczestnictwo w Eucharystii polega na przyjęciu Komunii N8 - zna znaczenie gestu: pocałowanie przez kapłana ołtarza, co oznacza biały obrus, krzyż na ołtarzu i zapalona świeca. - potrafi godnie przyjąć Komunię świętą.

49.
Jezus czyni nas Kościołem – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - wie, czym jest Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - Opowiada o Zesłaniu Ducha Świętego (Dz Ap 2, 2-5. 38b –39) - wie, kiedy piszemy słowo KOŚCIÓŁ małą, a kiedy wielką literą.
- potrafi odróżnić obraz (wicher, ogień) od rzeczywistości działania Ducha Świętego.

VII. ZAPRASZAMY JEZUSA DO SIEBIE

Temat jednostki lekcyjnej dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

50.
Jesteśmy dziećmi Bożymi
Chrzest - wie, że przez chrzest należy do Jezusa -zna przyrzeczenia chrzcielne i wyznanie wiary, które złożyli za niego rodzice - potrafi ogólnie powiedzieć o przyrzeczeniach chrztu i wyznaniu wiary.
- rozumie, zobowiązania przyjęte na chrzcie świętym

51.
Chcemy z Panem Jezusem zwyciężać grzech
Pokuta i pojednanie - wie, kto to jest Zacheusz - zna historię Zacheusza (Łk 19, 1-10) - wie, jak zachowuje się Jezus wobec grzeszników - potrafi opowiedzieć na czym polegało nawrócenie Zacheusza.

52.
Powierzamy Panu Jezusowi chorych i cierpiących
Namaszczenie chorych - wie, kim jest trędowaty
- pisze modlitwę o zdrowie dla chorych N18 - wie, czemu służy sakrament chorych - wie kiedy wzywać kapłana do chorego człowieka - wie, że Jezus wzmacnia cierpiących sakramencie namaszczenia chorych

53.
Pragniemy być świadkami Pana Jezusa
Bierzmowanie - wie, że w sakramencie bierzmowania przyjmujemy dary Ducha Świętego, aby dojrzale wyznawać wiarę.
- zna gest włożenia rąk - Zna symbolikę Ducha Świętego (wichru, ognia, gołębicy) -potrafi powiedzieć, jak działa Duch Święty
- recytuje 7 darów Ducha Świetego

54.
Powierzamy Panu Jezusowi
naszą rodzinę
Małżeństwo - wie, że dwoje ludzi zakładając rodzinę zaprasza Pana Jezusa w sakramencie małżeństwa.
- wie, na czym polegał cud w Kanie galilejskiej - opowiada o weselu w Kanie Galilejskiej (J 2, 1 i nn) - potrafi opowiedzieć, co ludzie w sakramencie małżeństwa przyrzekają.

55.
Prosimy Pana Jezusa o dobrych kapłanów
Sakrament święceń - wie, co robi ksiądz - wie, że księża przyjęli sakrament święceń.
- wie, że Jezus działa przez biskupów i księży: głosi Dobrą Nowinę, ofiaruje siebie za nas, odpuszcza grzechy, pociesza chorych i cierpiących. N9 - zna najważniejsze posługi kapłana - potrafi wymienić niektóre posługi kapłana w imieniu Jezusa Chrystusa.

56.
Nasze niedzielne spotkanie z Jezusem Chrystusem
Eucharystia - recytuje siedem sakramentów świętych. - zna symbole sakramentów świętych - Wie, na czym polega „biały Tydzień” - wie ogólnie, co dzieje się po kolei na Mszy świętej.

57.
Zamieszkaj, Panie Jezu, z nami
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - wie, co to jest procesja Wie, że są cztery ołtarze i czytana Ewangelia -wie, że uwielbiamy w procesji Bożego Ciała Jezusa - wie za co dziękujemy Bogu
w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

58.
Chcemy Cię kochać, Panie Jezu
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - wie, na czym polega praktykowanie pierwszych piątków miesiąca.
Wie, kiedy jest Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
- zna Objawienie św. Małgorzaty Marii (ogólnie) – sens praktykowania „pierwszych piątków miesiąca”.
-potrafi wyjaśnić, dlaczego w piątek szczególnie czcimy Serce Jezusa.

59.
Nasze wakacje z Panem Jezusem - wie, że kochamy Boga na wakacjach - wypowiada wdzięczność Bogu i nauczycielom za przeżyty rok szkolny wie, w jaki sposób może w czasie wakacji okazać wierność Panu Jezusowi.
- potrafi uzasadnić, dlaczego uczestniczymy w wakacje w niedzielę w Eucharystii.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.