X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7001
Przesłano:

Kontrakt - umowa o współpracy opiekuna stażu i stażysty

KONTRAKT.
UMOWA O WSPÓŁPRACY

Umowa o współpracy zawarta w dniu ........... pomiędzy ...................zwanym dalej Opiekunem- nauczycielem mianowanym zatrudnionym w ................. w ................. a .................... zwanym dalej Stażystą- nauczycielem kontraktowym następującej treści:

§ 1
Najważniejsze we współpracy zawsze powinny być:
-zrozumienie,
-dobra wola,
-chęć niesienia pomocy

§ 2
1. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie:
a) realizacji zadań dydaktycznych (metod, treści, celów nauczania),
b) realizacji zadań wychowawczych (korelacji z planem wychowawczym szkoły),
c) doskonalenia zawodowego (w tym także wewnątrzszkolnego),
d) uczestnictwa w pracach szkoły (edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu i potrzeb szkoły).

2. Do opiekuna, jak i Stażysty odnoszą się odpowiednio postanowienia zawarte w Karcie Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. nowelizowanej 18 lutego 2000, a także w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 3 sierpnia 2000 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego zawartym w Dzienniku Ustaw nr 70 pozycja 825;Dz. U. Z 2002r. Nr 82, poz 744.

3. Opiekun jest zobowiązany do:
a) pomocy w przygotowaniu Planu Rozwoju Zawodowego;
b) pomocy w realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem:
- prezentacji własnych zajęć,
- obserwacji i analizy zajęć stażysty,
- pomocy w realizacji planu wychowawczego szkoły,
- organizacji wyjść klasowych i szkolnych do kina, teatru, muzeum,
- przygotowań szkolnych etapów konkursów,
- opracowania i realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych,
- pomocy w ustalaniu i realizacji form doskonalenia,
- informowania o nowych przepisach, rozporządzeniach, postanowieniach;
c) opracowania projektu oceny dorobku zawodowego z uwzględnieniem:
- kryteriów ustalonych niniejszym kontraktem,
- wyników realizacji Planu Rozwoju Zawodowego,
- postępów w rozwoju kompetencji szkolnych,
- sposobu dokumentacji dorobku zawodowego,
- opinii Rady Rodziców, uczniów, nauczycieli;
d) udziału w pracach Komisji Kwalifikacyjnej, tj.:
- podsumowania stażu,
- udziału w przygotowaniu dokumentacji.
4. Opiekun w czasie trwania niniejszej umowy nie jest zobowiązany do sprawowania opieki tylko nad jednym nauczycielem- stażystą.


§ 3
1. Stażysta jest zobowiązany do:
a) uczestniczenia w edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych pracach szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem:
- doskonalenia własnego warsztatu pracy,
- uwzględniania problematyki środowiska lokalnego,
- pogłębiania i wykorzystywania wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i dydaktycznej,
- realizacji programu wychowawczego szkoły,
- opracowania programów zajęć dodatkowych,
- obserwacji zajęć prowadzonych przez Opiekuna,
- prowadzenia zajęć w obecności Opiekuna,
- aktywnego udziału w pracach rady pedagogicznej i Zespołu Humanistów,
- wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej,
- uwzględniania współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,
- nawiązania współpracy z pedagogiem szkolnym i innymi pracownikami;
b) doskonalenia się- m.in. uczestnictwa w radach szkoleniowych i udziału w kursach prowadzonych przez ODN.
c) poznawania prawa oświatowego i wykorzystywania przepisów w praktyce;
d) gromadzenia dokumentacji potwierdzającej realizację zadań, m.in.:
- zatwierdzony PRZ,
- harmonogram stażu,
- karta dokumentowania kształcenia ustawicznego,
- zaświadczenia o ukończonych kursach,
- opracowane ścieżki, programy zajęć dodatkowych, indywidualny program nauczania i in.
2. Stażysta zobowiązany jest wykonywać obowiązki określone niniejszą umową ze szczególną starannością i odpowiedzialnością.

§ 4
Ustala się następujące- główne- kryteria oceny stażu:
- wiedza merytoryczna i ciągle udoskonalany warsztat metodyczny,
- doskonalenie zawodowe,
- różnorodne metody i formy pracy dydaktyczno- pedagogicznej,
- indywidualizacja pracy z uczniami słabymi i zdolnymi,
- realizacja programu wychowawczego i planu pracy szkoły,
- współpraca z rodzicami i innymi pracownikami szkoły,
- udział w pracach rady pedagogicznej i Zespołu Humanistów,
- uwzględnienie zaleceń pohospitacyjnych,
- opieka nad praktykami studenckimi,
- opracowanie i realizacja projektów i programów, stosowanie technologii komputerowej,
- organizacja konkursów,
- współpraca z ośrodkami kulturalnymi,
- organizacja życia pozaszkolnego

§ 5
Umowa zawarta została na czas określony od ............ do ...............

§ 6
Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach- po jednym dla każdej ze stron.

§ 8
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy zawarte w Karcie Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. nowelizowanej w dniu 18 lutego 2000, a także w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia14 listopada 2007 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego zawartym w Dzienniku Ustaw nr .... pozycja ......

OPIEKUN STAŻYSTA
.......................... ..........................

ZAŁĄCZNIKI:
1.Plan rozwoju zawodowego Stażysty
2.Harmonogram stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.