X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 6876

Plan wychowawczy i tematyka lekcji wychowawczych dla klasy V

I. Rozwijanie samorządności , samodzielności i twórczej działalności ucznia
1. Wybór samorządu klasowego
2. Opracowanie rocznego planu pracy.
3. Przydział obowiązków
4. Aktywny udział w pracach samorządu szkolnego i poszczególnych sekcjach
5. Opieka nad klasą
6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym problemy w nauce
7. Samoocena i ocena kolegów
8. Udział w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych
· Dzień Kobiet
· Dzień Chłopaka
· Dzień Matki i Ojca
· Dzień Babci i Dziadka
· DEN
· Andrzejki
· Walentynki
· Dyskoteki
· Konstytucja 3 Maja ..... itp.
9. Rozstrzyganie przez samorząd klasowy sporów między uczniami

II. Umożliwianie poznania historii, kultury i tradycji naszego regionu i ojczyzny.
1. Uczestniczenie w apelach i uroczystościach szkolnych upamiętniających najważniejsze wydarzenia
2. Pogłębianie i wzbogacanie wiedzy o patronie szkoły
3. Poznawanie miejsc pamięci narodowej oraz wydarzeń z nimi związanych
4. Rozwijanie poczucia więzi narodowej i szacunku do tradycji oraz symboli narodowych
5. Zapoznanie uczniów z historią wsi i szkoły
6. Moja Ojczyzna
7. Wpajanie zasad demokracji

III. Kształtowanie systemów wartości i właściwej postawy ucznia w szkole i poza nią .
1. Bezpieczeństwo na terenie szkoły i poza nią
2. Kształtowanie współodpowiedzialności za stan higieny, ład i porządek szkoły.
3. Kształtowanie sprawności fizycznej, nawyków uprawiania sportu i turystyki.
4. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, umiejętności racjonalnego wypoczynku i planowanie pracy
5. Kształtowanie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń
6. Ukazywanie moralnych i zdrowotnych następstw uzależnień.
7. Więzi rodzinne, rola dziecka w rodzinie.
8. Więzi między ludźmi – ich różne formy i przejawy
9. Kultura osobista i kultura współżycia z innymi, tolerancja i wzajemny szacunek, radzenie sobie z własną i cudzą agresją
10. Budzenie szacunku do wszystkich form życia
11. Wdrażanie do zachowania czystości w miejscach nauki i użyteczności publicznej, dbanie o zieleń
12. Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody.
13. Kształtowania przekonania o możliwości przeciwdziałania degradacji środowiska
14. Propagowanie wiedzy o zdrowym trybie życia
15. Ukazywanie sposobów radzenia sobie z konfliktami, stresem, problemami i agresją.
16. Próba poznania samego siebie, przyjęcie systemu wartości jako podstawy znalezienia własnego miejsca w rodzinie.
17. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, wyrabianie odpowiedzialności za powierzone obowiązki
18. Człowiek jako istota biologiczna, społeczna, duchowa.
19. Problemy okresu dojrzewania, relacje między chłopcem a dziewczyną- koleżeństwo i sympatia
20. Wzajemna wymiana informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.
21. Włączanie rodziców do realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego.
22. Zapoznanie rodziców z planem wychowawczym klasy.
23. Stwarzanie rodzicom dogodnych warunków do systematycznych kontaktów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
24. Pomoc uczniom mającym trudne warunki materialne
25. Zapobieganie trudnościom w nauce, konfliktom i łagodzenie ich.
26. Zapobieganie demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu dzieci

TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH

KLASA V

WRZESIEŃ
1. Wybory Samorządu.
2. Jak pokonywać trudności w nauce szkolnej?
3. Jak być dobrym zespołem?
4. Nawiązuję relacje z innymi.

PAŹDZIERNIK :
1. Muszę czy chcę się uczyć i dlaczego?
2. Jaki jestem w relacjach z innymi?
3. Zachowanie w szkole i poza nią.
4. Wierzę w swoje możliwości.

LISTOPAD:
1. W jaki sposób pamiętamy o naszych zmarłych.
2. Higiena mojego ciała i umysłu.
3. Co to jest agresja?
4. Andrzejkowe spotkanie z wróżbą

GRUDZIEŃ:
1. Mikołaj w naszej klasie
2. Jestem dzieckiem ale mam prawa i obowiązki.
3. Święta Bożego Narodzenia w moim domu.

STYCZEŃ:
1. Chcę poznać siebie.
2. Przyczyny i skutki nałogów.
3. Jestem w rodzinie.

LUTY:
1. Potrafię się zrelaksować.
2. W szkole czuję się bezpiecznie.
3. Wyrażam siebie w twórczości plastycznej.

MARZEC:
1. Dzień Kobiet i Dzień Chłopca.
2. Dbam o swoje zdrowie – odmawiam.
3. Szukam pomysłów by ciałem zobrazować myśli i uczucia.
4. Twórczo myślę.

KWIECIEŃ:
1. Niebezpieczeństwa grożące dzieciom.
2. Co to jest stres?
3. Radzę sobie ze stresem.
4. Radzę sobie z konfliktami.

MAJ:
1. Dojrzewam, zmieniam się.
2. Moi rodzice.
3. Jak radzę sobie z emocjami?
4. Zdrowo się odżywiam.

CZERWIEC:
1. Ekologia w naszym domu.
2. Co słuchamy i co oglądamy najchętniej?
3. Oceniamy swoje zachowanie.
4. Jak bezpiecznie wypoczywać w czasie wakacji?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.