X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 6868
Dział: Gimnazjum

Scenariusz projektu "Witaj Europo"

I CELE EDUKACYJNE

1. Cele ogólne:
• zrozumienie wspólnej tożsamości europejskiej
• dostrzeganie związków polskiego dziedzictwa kulturowego z dziedzictwem Europy
• wzbudzanie szacunku i tolerancji między narodami
• poznanie kultury, obyczajów narodów Europy
• rozwijanie wiedzy o historii, geografii, współczesności państw Europy
• zapoznanie z historią integracji europejskiej
• poznanie instytucji Unii Europejskiej
• integracja zespołów klasowych i społeczności gimnazjum

2. cele operacyjne

Uczeń potrafi:
• szukać, gromadzić i interpretować wiadomości
• posługiwać się różnorodnymi materiałami źródłowymi
• komunikować się, współpracować w grupie obowiązków dzielić się zakresem obowiązków
• poczuwać się do współodpowiedzialności za pracę w grupie
• formułować wnioski
• dokonać prezentacji
• pracować z komputerem i Internetem
• scharakteryzować wybrane państwo europejskie tj. osobliwości państwa, charakterystyczna muzyka, folklor, taniec, zabytki
• rozpoznaje znaki i symbole danego państwa
• zaśpiewać hymn Unii Europejskiej
II POSTAWY

• kształtowanie szacunku dla wartości uniwersalnych
• dowartościowanie kultury polskiej
• świadome uczestnictwo w pracy grupy
• kształtowanie postawy tolerancji wobec odmienności kulturowej

III METODA I FORMY

Metoda – projekt
Rodzaj – grupowy
Typ – badawczy
Formy prezentacji – werbalne, prezentacje, degustacje

IV ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

1. „burza mózgów”

2. określenie tematu projektu i jego cele

3. zadania do wykonania
• przydział państw europejskich na drodze losowania przeprowadzonego wśród przewodniczących klas gimnazjalnych (losowanie 18 państw, tj.: Hiszpania, Grecja, Dania, Belgia, Słowacja, Holandia, Francja, Litwa, Austria, Wielka Brytania, Portugalia, Irlandia, Włochy, Niemcy, Węgry, Finlandia, Szwecja, Czechy) – połowa lutego 2004 r.
• każdy zespół klasowy pracuje nad przygotowaniem albumu na temat określonego państwa
• zespoły klasowe wykonują plakat: „Wizytówka krajów Europy”
• chętni uczniowie przygotowują się do wykonania piosenek w języku angielskim
• zespół klasowy przygotowuje prezentacje państwa
4. źródła pozyskiwania informacji

• encyklopedie, słowniki, przewodniki, foldery
• książki kucharskie, kontakty prywatne
• Internet, korespondencje elektroniczne
• Ambasada, konsulat

5. osoby odpowiedzialne i liderzy grup

• wychowawcy klas
• nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, informatyki, sztuki, j. obcych
• członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego
• przewodniczący klas gimnazjalnych

6. Cele i metody pracy

• portfolio
• praca z tekstem (np. przygotowanie posiłku wg przepisu)
• drama – np. odtwarzanie ról
• techniki manualno – plastyczne

7. Możliwe sposoby prezentacji

• konkursy
• wystawa
• prezentacja państw

8. Termin prezentacji

30 kwietnia 2004 r.

Formy:
• praca w grupach zadaniowych

Środki:
• zebrane materiały informacyjne
• nagrania utworów muzycznych
• przepisy kulinarne
• materiały plastyczne
• rekwizyty i symbole charakterystyczne dla danego kraju, np. elementy stroju, flagi narodowe, nagrania hymnów, charakterystyczna muzyka, taniec
• produkty do sporządzania tradycyjnych potraw
• stoły, obrusy, itd.

V ORGANIZACJA GRUP I OPIS ZADANIA

• liczba grup zadaniowych odpowiada liczbie państw wybranych do prezentacji
• przynależność do grup jest dobrowolna, a wybór podyktowany zainteresowaniami
• wyznaczenie lidera i podział pracy wewnątrz grupy zależy od decyzji nauczyciela lub uczniów
• wszystkie grupy mają do wykonania ten sam zakres zadań, a podstawowym jest zdobycie informacji dotyczących poszczególnych państw

VI REALIZACJA

1. nauczyciel wskazuje uczniom źródła i możliwości pozyskiwania informacji:
• literatura przedmiotu (słowniki, encyklopedie, przewodniki, foldery, książki kucharskie
• Internet
• Kontakty prywatne (listy, wywiady)

2. selekcja zebranych materiałów
3. określenie zadań techniczno – organizacyjnych
• stoły
• rekwizyty
• stroje
• potrawy

4. ustalenie terminu i sposobu prezentacji

VII PREZENTACJA

Finalny rezultat pracy uczniów podlega prezentacji i ocenie. W trakcie prezentacji uczniowie powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami zapisanymi w celach projektu.

VIII KRYTERIA OCENY

• zakres i jakość zebranego materiału
• sposób przekazu
• oddziaływanie na odbiorcę
• język prezentacji
• zaangażowanie poszczególnych członków grupy
• walory estetyczne prezentacji
• szczególne walory

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.