X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 6675
Przesłano:

Roczny plan wychowawczy

PLAN WYCHOWAWCZY
Klasa III PdP

I. Integracja uczniów, wprowadzanie ich w kręgi życia społecznego

1. Przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w grupie:
- szanujemy się i jesteśmy dobrym zespołem klasowym
- wyrabianie u uczniów umiejętności krytycznego oceniania swoich zachowań
- jak mnie widzą inni - moje miejsce w grupie
- nabywanie umiejętności pracy w grupie

2. Wdrażanie do samodzielności w życiu dorosłym
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności
- wdrażanie uczniów do odpowiedzialności za mienie szkolne i prywatne
- egzekwowanie dokładnego wypełniania różnych funkcji społecznych

3. Angażowanie w życie społeczne.
a)organizowanie oraz udział w uroczystościach klasowych i szkolnych:
- Rajd Szkolny
- Andrzejki
- Mikołajki
- Wigilijka klasowa
- Kiermasz świąteczny
- Zimowy bali integracyjny
- Dzień Ziemi
- Święto Niezapominajki
- Dzień Dziecka
- Akademie, apele
- Inne inicjatywy

b) zachęcanie uczniów do współtworzenia wizerunku szkoły, dbałość o wygląd klasy oraz szkoły

4. Rozwijanie samorządności uczniów
- stwarzanie warunków do decydowania o życiu grupy
( klasowe i szkolne wybory samorządu)
- kształtowanie dyscypliny osobistej i społecznej
- wpajanie odpowiedzialności za siebie i innych

5. Budowanie wrażliwości, poczucia tolerancji i samodzielności:
- dostrzeganie i nazywanie uczuć własnych oraz innych osób
- wyrażanie uczuć w sposób, który nie rani innych
- wykształcanie postaw samodzielności, koleżeństwa
- wdrażanie do bycia tolerancyjnym

6. Przygotowanie do wyboru zawodu:
- poznawanie predyspozycji indywidualnych i zainteresowań
- kształtowanie odpowiedzialności za wykonywane zadania
- preorientacja zawodowa -spotkania z przedstawicielami poszczególnych zawodów,
- wycieczki do zakładów pracy

II Bezpieczeństwo w szkole i poza nią

- Edukacja komunikacyjna - poruszanie na zajęciach tematyki dotyczącej zasad bezpieczeństwa
- stałe przypominanie zasad ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych
- wdrażanie do bezpiecznego zachowywania się w szkole i poza szkołą ( spotkania z policjantem, strażnikiem miejskim, strażakiem)
- zapoznanie z systemem alarmowym i zasadami postępowania w czasie alarmu

III Przeciwdziałanie agresji i przemocy

- uczenie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
- uczenie rozładowywania napięć: sposobów zdrowych, przynoszących ulgę, dopuszczalnych społecznie
- uczenie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
- wyzwalanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.
- kształcenie umiejętności komunikowania się i słuchania.
- promowanie postaw i zachowań sprzyjających unikaniu zachowań agresywnych
- niwelowanie zachowań agresywnych

IV. Promowanie zdrowego stylu życia
- utrwalanie nawyków higienicznych
- dbanie o higienę jamy ustnej
- uczenie aktywnego wypoczynku, pożytecznego i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
- utrwalanie nawyków i uświadamianie znaczenia higieny w życiu człowieka (pielęgnacja jamy ustnej oraz całego ciała, porady odnośnie toalety ciała, stosowanie środków do pielęgnacji ciała, wizyty u stomatologa, fryzjera, kosmetyczki)
- angażowanie młodzieży w działalność sportową, wyposażenie w umiejętności i nawyki czynnego wypoczynku, do samorealizacji w rekreacji ruchowej
- udział w zajęciach pozalekcyjnych jako forma zagospodarowania wolnego czasu
- rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i rozwojem
- uświadomienie znaczenia właściwych nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych
- uwrażliwienie na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych, przerw oraz w drodze do i ze szkoły
- uświadamianie uczniom zachowań sprzyjających i zagrażających ich zdrowiu
- utrwalanie nawyków prawidłowej postawy

V. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich
- jestem Polakiem - pogłębianie poczucia więzi z narodem i jego historią
- organizacja i udział w uroczystościach o tematyce patriotycznej ( gazetki, akademie, doskonalenie umiejętności śpiewania hymnu patriotycznego)
- właściwe zachowanie podczas uroczystości szkolnych i państwowych
- znajomość instytucji i władz lokalnych
- wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym ( udział w wyborach)

VI. Rozwijanie i pogłębianie wrażliwości uczniów na piękno natury i jej potrzeby

- kształtowanie postaw proekologicznych poprzez możliwość bezpośredniego poznawania i przeżywania kontaktu ze środowiskiem
- pobudzenie twórczego myślenia nad szukaniem rozwiązań przeciwdziałających degradacji środowiska
- zwrócenie uwagi na odpowiedzialność każdego człowieka za miejsce, w którym uczy się, pracuje i odpoczywa
- udział w akcji ,,Sprzątanie świata”
- zachęcanie do działania na rzecz ochrony otaczającej nas przyrody
- udział w szkolnych akcjach ekologicznych ( zbiórka makulatury, baterii, segregowanie odpadów, wycieczki ekologiczne)
- realizacja działań regionalnych ( Dzień Regionalny, Rajd Szkolny, prelekcje itp.)

VII. Uczestnictwo uczniów kulturze
- obchodzenie rocznic i świąt narodowych i religijnych ( apele, akademie, wigilijka, gazetki itp.)
- zapoznanie z kulturą regionalną
- wyjścia do teatru, kina, muzeum
- spotkania z ciekawymi ludźmi
- udział w imprezach lokalnych ( Dni Skoczowa)
-organizowanie własnych wystaw i prezentacja dorobku artystycznego uczniów

VIII. Kultura osobista uczniów

- kształtowanie i utrwalanie nawyków poprawnego zachowania się w sytuacjach dnia codziennego
- analiza wzajemnych zachowań, kultura osobista na co dzień
- zwracanie uwagi na kulturę języka
- wdrażanie ucznia do pracy nad własnym charakterem
- wdrażanie do przestrzegania norm społecznych, uczenie savoir – vivre ( uroczystości klasowe, pogadanki)

IX. Współpraca z rodzicami.

- wybór Rady Rodziców
- systematyczny kontakt z rodzicami
- systematyczne spotkania z rodzicami w ramach zebrań oraz konsultacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.