X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6419
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Kocik
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2012
Szkoła: ........................................

§7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z dyrektorem szkoły i gronem pedagogicznym.
• współorganizowanie konkursów szkolnych-konkursy plastyczne
• współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez-kiermasze świąteczne
• współorganizowanie imprez środowiskowych
2. Współpraca z Radą Rodziców
• uczestniczenie w posiedzeniach Rady Rodziców dotyczących współpracy ze szkołą i niesienia jej pomocy w sprawach wychowawczych
3. Wdrażanie wewnątrz szkolnego systemu oceniania.
4. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły
• organizacja klasowych imprez-urodziny uczniów, wigilie klasowe
• sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych-wyjazdy do muzeum, filharmonii, kina
• realizacja programu wychowawczego klasy
• opracowanie dokumentacji koniecznych w pracy wychowawcy
dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców

§7 ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
• udział w radach szkoleniowych
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
• ukończenie kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki
• udział w szkoleniu „nauka komunikacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
• konferencje szkoleniowe
• warsztaty metodyczne dotyczące pracy w szkole specjalnej
• konferencje metodyczne organizowane przez wydawnictwa szkolne
• szkolenia z zakresu nauczania plastyki, arteterapii
3. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu metodyki i dydaktyki – biblioteczka metodyczno przedmiotowa
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy
5. Realizacja ścieżek edukacyjnych
uwzględnienie treści ścieżek edukacyjnych w nauczaniu

§7 ust . 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.
1. Analiza dokumentacji
• rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
• karta nauczyciela
• ustawa o systemie oświaty
• zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopień awansu zawodowego (publikacje w prasie, Internet)
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego

§7 ust . 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i warsztatu pracy, dokonywania ewolucji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1. Współpraca z opiekunem stażu
• zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
• przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu-konsultacje, opracowanie konspektów zajęć
• określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
• opracowanie rozkładów materiału i programów indywidualnych
• stosowanie aktywnych metod nauczania
• opracowywanie i przygotowywanie pomocy dydaktycznych
3. Publikowanie własnych prac
• publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie www
• publikacja konspektów zajęć
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne

§7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Przygotowanie uroczystości szkolnych
apel z okazji Dnia
Edukacji Narodowej
Dzień Strażaka
2. Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce
3. Przygotowanie uczniów do konkursów-konkursy plastyczne wewnątrz i poza szkolne
4. Diagnozowanie środowiska uczniów
• organizowanie spotkań z rodzicami uczniów- grupowych i indywidualnych
5. Opracowanie i realizowanie planu wychowawczego klasy
• podejmowanie działań wychowawczych mających na celu rozwijanie wrażliwości uczniów
6. Kontakty z psychologiem szkolnym
7. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących

§7 ust.2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy użyciu komputera
2. Wykorzystanie w swojej pracy Internetu
• przesyłanie prac i dokumentów droga internetową
• publikacje dokumentacji na stronach www
3. Pisanie konspektów, scenariuszy zajęć, sprawozdań oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.

§7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej
3. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwego okresu rozwoju
4. Aktywna praca nad samokształceniem
5. Pedagogizacja rodziców

§7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbył się staż
1. Samodzielna lektura przepisów dotyczących oświaty
2. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do poradni psychologiczno-pedagogicznej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.