X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6463
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
Imię i nazwisko: Magdalena Mazur
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Przegini Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Przegini.
Stanowisko: Nauczyciel- Oligofrenopedagog
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r
Data zakończenia stażu: 31.05.2010r.

Opiekun stażu: mgr Bożena Rusek

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

CEL PODSTAWOWY PODEJMOWANEGO STAŻU : Uzyskanie w wyniku postępowania
kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY *(§6 ust. 2 pkt 1)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Rozporządzenie MENiS z 14.11.2007r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Ustawa z dnia 26.01. 1982r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674).Analiza materiałów dotyczących awansu zawodowego publikowanych w Internecie. Napisanie planu rozwojowego. IX 2009r. Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego.
2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. Bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego. IX 2009r. Współpraca z opiekunem stażu.
3. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie zakresu i tematu zajęć. IX 2009r. – V 2010r. Scenariusze, konspekty zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu.
4. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązująca dokumentacją:- statut szkoły - program wychowania- program profilaktyki - dziennik zajęć- wewnątrzszkolny system oceniania. Analiza dokumentacji.Dokonywanie samodzielnych wpisów do dziennika. IX 2009r.Na bieżąco w trakcie trwania stażu. Wpisy w dzienniku.
5. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi. Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie. IX 2009-V 2010r. Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć.
6. Uczestnictwo w działaniach wewnątrzszkolnych. Współpraca z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym. Udział w konferencjach. Na bieżąco w trakcie trwania stażu. Obecność na zebraniach i radach pedagogicznych.
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy. Na bieżąco w trakcie trwania stażu. Teczka stażysty.
8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego. V 2010r. Sprawozdanie z realizacji stażu.

UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY *(§6 ust. 2 pkt 2)

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Publikacja planu rozwoju w internecie. Na bieżąco w trakcie trwania stażu. Portale inernetowe.
2. Wykorzystanie komputera i internetu w pracy pedagogicznej. Praca z komputerem z wykorzystaniem internetu w pracy nad rozwojem zawodowym: np. w przygotowaniu lekcji. Na bieżąco w trakcie trwania stażu. Scenariusze lekcji.
3. Podnoszenie własnych kwalifikacji –uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu. Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy. Aktywny udział w warsztatach i kursach doskonalących. Udział w radach pedagogicznych. W trakcie trwania stażu. Zaświadczenia z kursu. Potwierdzenie prowadzących.
4. Praca z uczniem wymagającym zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych. Opracowanie indywidualnego programu rewalidacyjno- wychowawczego, realizowanie zadań w ramach własnego indywidualnego programu rewalidacyjno- wychowawczego. Cały okres stażu Indywidualny program rewalidacyjno- wychowawczy.
5. Tworzenie i organizowanie pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć, wyeksponowanie prac ucznia. Studiowanie literatury metodycznej.Metoda projektowa. Na bieżąco w trakcie trwania stażu Notatki własne.Wyeksponowane prace ucznia zdobiące salę i służące jako pomoce dydaktyczne.
6. Organizowanie i udział w wycieczkach pozalekcyjnych. Udział w imprezach integracyjnych. Cały okres stażu. Zdjęcia z wycieczek i imprez integracyjnych.

ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW *(§6 ust. 2 pkt 3)

1. Zapoznanie się z planem wychowawczo -dydaktycznym szkoły. Analiza planu wychowawczo -dydaktycznego. X – XI 2009r. Notatki własne.
2. Poznanie środowiska rodzinnego ucznia. Wywiady z rodzicami biologiczno- środowiskowe.Rozmowy z rodzicami dotyczące przebiegu terapii ich dziecka. Na bieżąco w trakcie trwania stażu według potrzeb. Arkusz wywiadu.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb podopiecznego. Lektura pedagogiczna i psychologiczna. IX 2009-V 2010r. Notatki własne.

UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ *(§6 ust. 2 pkt 4)

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Analiza i omawianie zajęć z osobą prowadzącą. W trakcie trwania stażu, według wcześniej ustalonych terminów Wnioski z obserwacji i hospitacji. Notatki własne.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariusza zajęć (konspekt), konsultacja, analiza. Wg ustalonych wcześniej terminów. Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość.
3. Ocena własnych umiejętności. Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktyczno - wychowawczej. Analiza własnej pracy i możliwości rozwoju - wnioski. IX 2009r-V 2010r. Wdrażanie wniosków do planu rozwoju.
4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. V 2010r. Teczka stażysty. Sprawozdanie z okresu stażu.

Data i podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.