X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6202
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Opracowała: mgr Kamila Jęśkowiak
Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Cel stażu: - uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
- poszerzenie zakresu wiedzy
- doskonalenie własnych umiejętności
- doskonalenie warsztatu i metod pracy
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 12 w Lesznie
Opiekun stażu: mgr ........
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Rodzaj działań i przedsięwzięć
§ 7 ust.1 pkt.1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
Formy realizacji/termin/dowody realizacji
1. Aktywna realizacja zadań dydaktycznych szkoły:
- współpraca z gronem pedagogicznym,/okres stażu/potwierdzenie opiekuna stażu,
- udział w pracach zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przygotowywanie i wygłaszanie referatów,/okres stażu/potwierdzenie opiekuna stażu,
- przygotowanie uczniów do sprawdzianu po klasie III SP,/maj 2012/wyniki sprawdzianu,
- konstruowanie planów wynikowych, /wrzesień 2009, 2010, 2011/ plany wynikowe,
2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych:
- konstruowanie planów wychowawczych klasy w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyczny,/wrzesień 2009,2010,2011/ plany wychowawcze,
- współpraca ze świetlicą szkolną./okres stażu/ potwierdzenie wychowawcy świetlicy.

3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
- współorganizacja zabaw (dyskotek) dla dzieci,
- współpraca podczas organizacji różnorodnych imprez szkolnych./okres stażu/ potwierdzenia.

§ 7 ust.1 pkt.2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Formy realizacji/termin/dowody realizacji
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu./okres stażu/ potwierdzenie opiekuna stażu, lista obecności, protokoły.
2. Praca w zespole samokształceniowym:
- udział w dyskusjach z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej,
- wygłaszanie referatów
- wymiana doświadczeń i poszukiwanie nowych rozwiązań /okres stażu/ potwierdzenia
3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- konferencje metodyczne:
Priorytety pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w kontekście zadań nadzoru MEN w roku szkolnym 2009/2010.
Metody i formy przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom uczniów oraz agresji w szkole.
I inne/ okres stażu/ zaświadczenia.
- kursy:
Modyfikować czy konstruować program autorski.
Zabawa w teatr w pracy z dzieckiem klas I-III.
Metody pracy rozwijające pamięć, uwagę i koncentrację dziecka w klasach I-III.
Zastosowanie metod socjoterapii wg A.Kołodziejczyka w pracy wychowawczej nauczyciela klas I-III.
Wspomaganie dziecka z trudnościami w nauce czytania.
Wspomaganie dziecka z trudnościami w nauce matematyki.
Prawa dziecka w polskiej szkole.
I inne / okres stażu/ zaświadczenia.
4. Studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej oraz śledzenie publikacji na portalach edukacyjnych Internetu /okres stażu/ spis literatury.

§ 7 ust.1 pkt.3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty,z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
Formy realizacji/termin/dowody realizacji
1. Analiza dokumentacji:
- Rozporządzanie MENiS z dnia 1.12. 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozp. MENiS z 14.11. 2007r. zmieniające rozp. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozp. MENiS z 31.03.2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,
- Ustawa z dnia 7.09.1991r. o Systemie Oświaty z 1991r. z późniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami. /okres stażu/ potwierdzenia opiekuna stażu, notatki własne.
2. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu-ustawy, rozporządzenia
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego./sierpień-wrzesień 2009/wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego.
3. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego. /okres stażu/

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Formy realizacji/termin/dowody realizacji
1. Współpraca z opiekunem stażu:
- omówienie zasad współpracy,
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego,/wrzesień 2009/ potwierdzenie opiekuna stażu, plan rozwoju zawodowego.
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – omówienie i analiza./okres stażu/ wnioski z obserwacji, plany metodyczne.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania w nauczaniu wczesnoszkolnym,/wrzesień 2009,2010,2011/ przedmiotowy system oceniania,
- stosowanie aktywnych metod nauczania,
- tworzenie własnego warsztatu pracy, budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, gazetek,
- dokonywanie analizy i ewaluacji własnych działań, wykorzystywanie wyników w dalszej pracy./okres stażu/ plany metodyczne, materiały dydaktyczne, testy, zdjęcia gazetek, ankieta.
3. Dzielenie się swoją wiedzą poprzez przekazywanie ciekawych i sprawdzonych planów metodycznych, scenariuszy imprez do biblioteki szkolnej oraz publikowanie własnych prac w Internecie /okres stażu/ plany metodyczne, scenariusze imprez, adres strony internetowej.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne/ okres stażu/ dziennik lekcyjny i pozalekcyjny.

§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Formy realizacji/termin/dowody realizacji
1. Przygotowanie i zorganizowanie imprez klasowych – andrzejki, wigilia, balik karnawałowy, Dzień Matki i Ojca , dyskoteka klasowa itp./ według planu wychowawczego klasy/ scenariusze imprez.
2. Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce np.:
Wakacyjne wspomnienia.
Wizytówka ucznia klasy I,II,III.
Kodeks ucznia klasy I,II,III.
Wiejskie podwórko.
Święto Zmarłych.
Święta Bożego Narodzenia
Mam prawo do..itd./ okres stażu/ zdjęcia, prace uczniów
3. Organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem, wspólne rozwiązywanie problemów, analizowanie wyników nauczania./ okres stażu / potwierdzenie opiekuna stażu.
4. Poznanie środowiska rodzinnego uczniów./ wrzesień 2009/ notatki.
5. Opracowanie i wygłaszanie referatów na spotkaniu z rodzicami w ramach pedagogizacji rodziców np.:
Gotowość szkolna waszego pierwszaka.
Zadania szkoły na pierwszym etapie kształcenia.
Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej.
Rodzice podczas odrabiania zadań domowych.
Jak wspierać dziecko w pokonywaniu trudności.
Zmagania ze szkolnymi frustracjami.
I inne / okres stażu/ protokoły z zebrań z rodzicami.
6. Praca z uczniem zdolnym i przygotowywanie go do różnorodnych konkursów: ortograficznego, matematycznego, plastycznego, recytatorskiego, i innych oraz pomoc w ich organizowaniu./ okres stażu/ potwierdzenie opiekuna stażu.
7. Wykorzystanie bajkoterapii w pracy wychowawczej./ okres stażu/ bajki terapeutyczne.
8. Organizowanie rodzinnych konkursów plastyczno – technicznych w celu polepszenia relacji rodzic – dziecko w środowisku domowym./ okres stażu/ zdjęcia ksero dyplomów.
9. Współpraca z pedagogiem szkolnym, konsultacje pedagoga szkolnego w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze./ okres stażu/ potwierdzenie pedagoga.
10. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb uczniów z trudnościami w nauce – prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych./ okres stażu/ dziennik lekcyjny.
11. Podejmowanie tematów z zakresu współczesnych problemów cywilizacyjnych i społecznych na lekcjach np.
Pogadanka na temat:
- objawów i zapobiegania grypie,
- agresji, przemocy w domu i w szkole,
- łamania praw człowieka/dziecka,
- ochrony środowiska,
- uzależnień,
- problemów i zagrożeń naszej planety,
- konfliktu pokoleń.
I inne / okres stażu/ dziennik lekcyjny.

§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Formy realizacji/termin/dowody realizacji
1. Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, pracy w określonych programach np.:
Skazani na komputer – zajęcia z komputerem w edukacji wczesnoszkolnej.
Tworzenie dokumentów w programie Microsoft Word.
Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel, narzędziem pracy nauczyciela.
Tworzenie prezentacji multimedialnej w edytorze grafiki PowerPoint.
Opracowanie testów kompetencji edukacyjnych uczniów klas I-III z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
Tworzenie prezentacji multimedialnej i jej wykorzystanie w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej./ okres stażu/ zaświadczenia.
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej:
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych na lekcjach
- przygotowanie planów wynikowych, wychowawczych, metodycznych/ okres stażu/ nazwy programów komputerowych, plany wynikowe, wychowawcze, metodyczne.
3. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera: testów, sprawdzianów, kart pracy, dokumentacji szkolnej, dyplomów, zaproszeń itp./ okres stażu/ testy, sprawdziany, karty pracy, ksera dyplomów, zaproszeń.
4. Opracowanie oceny opisowej/ okres stażu/ ksero oceny opisowej.
5. Opracowanie planu rozwoju zawodowego /sierpień, wrzesień 2009/ plan rozwoju zawodowego.
6. Przygotowanie dokumentacji realizacji stażu / maj 2012/ komputerowa dokumentacja stażu - sprawozdanie.

§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.
Formy realizacji/termin/dowody realizacji
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Aktywna praca nad samokształceniem.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma)
3. Korzystanie z literatury fachowej – doświadczenia opiekuna stażu.
4. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
5. Dostosowywanie poziomu zadań i ćwiczeń do możliwości ucznia.
6. Współpraca z rodzicami, szczególnie z tymi, których dzieci mają trudności w nauce lub sprawiają trudności wychowawcze.
7. Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły, takimi jak Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Policja
/okres stażu/ notatki, spis książek, czasopism, zadania, ćwiczenia, potwierdzenia współpracy.

§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Formy realizacji/termin/dowody realizacji
Analiza przepisów dotyczących systemu funkcjonowania i organizacji szkoły:
- Statut Szkoły
- Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły
- WSO
- przepisy BHP
i umiejętne posługiwanie się nimi w praktyce./wrzesień 2009/ notatki.
2. Opracowanie i wykonanie z uczniami plakatów na temat: Mam prawo do..., korzystając z Konwencji o prawach dziecka./maj-czerwiec 2010/ zdjęcia plakatów.
3. Kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej uczniów z dysfunkcjami./ okres stażu/ ksero opinii poradni.
4. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek klasowych np.:
Wycieczka na skrzyżowanie ulic w Lesznie.
Wycieczka po najbliższej okolicy.
Wycieczka do lasu.
Wycieczka do teatru, kina./ okres stażu/ karty wycieczek.
5. Udział w pracach komisji Miejskiego Konkursu Matematycznego/ kwiecień-maj 2010,2011,2012/ potwierdzenia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.