X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6179
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Wymagania egzaminacyjne niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

Plan pisany według poniższych punktów:
1. Zadania do wykonania
- Formy i sposoby realizacji
-Termin realizacji
-Osoby wspierające Sposób dokumentowania

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593,§7 ust. 2 pkt 1)

1.Poznanie procedury awansu zawodowego
-Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN
-Okres stażu
-Pan rozwoju, teczka „awansu zawodowego”

2. Tworzenie na użytek własny biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego
-Gromadzenie tekstów w formie tradycyjnej i multimedialnej
-Okres stażu
-Teksty aktów prawnych i płyty CD

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca
z opiekunem
-Ustalenie zasad współpracy, korzystanie z pomocy opiekuna
w pisaniu wniosku i planu rozwoju
-Obserwowanie, analiza i ocena zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli, analiza i ocena zajęć
Analiza i ocena działań
-IX 2009
Okres stażu
-Kontrakt, harmonogram, Scenariusze zajęć, Sprawozdanie

4. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności
-Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych
-Okres stażu
-Zaświadczenia, potwierdzenia, notatki

5. Aktywne uczestnictwo w WDN Udział w szkoleniach rady pedagogicznej
-Przeprowadzenie szkolenia na temat wynikający z potrzeb przedszkola
-Na bieżąco
-Zaświadczenia , materiały i opracowania
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy
-Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych
-Na bieżąco
-Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień, dekoracje sali, notatki

7. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
-Wpisy w dzienniku zajęć, miesięczne plany pracy, tworzenie konspektów i scenariuszy zajęć, tworzenie arkuszy obserwacji dziecka
-Na bieżąco
-Dziennik zajęć, plany pracy, konspekty i scenariusze zajęć, arkusze obserwacji


Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593,§7 ust. 2 pkt 2)

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
-Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikających
z zainteresowania rodziców i ich potrzeb
-Okres stażu
-Notatki, podsumowania półroczne, protokoły spotkań, listy obecności

2. Współpraca z rodzicami
-Prowadzenie tablicy informacyjnej
dla rodziców, włączenie ich w życie grupy w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom
-Okres stażu
-Zdjęcia, podziękowania, zaświadczenia

3. Diagnozowanie, obserwacja i rozwijanie zainteresowań dzieci
-Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
-Na bieżąco
-Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć, konspekty, arkusze obserwacji

4. Współpraca ze specjalistami
-Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa, logopedy i rehabilitanta
-Na bieżąco
-Rozmowy indywidualne Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć

5. Udział w realizacji programów profilaktycznych
-Prowadzenie i organizowanie zajęć(np. Bezpieczny przedszkolak)
-Okres stażu
-Scenariusze, plany profilaktyczne, wpisy w dzienniki zajęć

6. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
-Nawiązanie współpracy z muzeum, biblioteką, kinem, teatrem, Szkołą Podstawową Nr 7
w Łomży, Strażą Pożarna i Policją
-Okres stażu
-Adnotacje w dziennikach zajęć, potwierdzenia dyrektora, zdjęcia
7. Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i placówki
-Wyszukiwanie sponsorów
-Okres stażu
-Potwierdzenia sponsorów i dyrektora

8. Praca z dziećmi wymagającymi wsparcia – program wczesnego wspomagania rozwoju
-Prowadzenie zajęć dydaktyczno– terapeutycznych
-Okres stażu
-Konspekty, notatki, wpisy w dzienniku zajęć

9. Opieka nad dziećmi zdolnymi
-Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych
-Okres stażu
-Konspekty, wpisy w dzienniku

10. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych
-Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi
-Wg harmonogramu
-Scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia

11. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi (np. pedagogika
M. Montessori)
-Studiowanie literatury, udział w warsztatach, surfowanie w Internecie
-Okres stażu
-Notatki, konspekty zajęć, zaświadczenia

12. Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach międzygrupowych oraz organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje
-Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali i spartakiad
-Na bieżąco
-regulaminy, protokoły z przebiegu, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania, potwierdzenia dyrektora

13. Pełnienie funkcji koordynatora do spraw wdrażania wszelkich akcji
na terenie placówki
-Wyszukiwanie i wdrażanie w placówce akcji społecznych: m.in. Sprzątanie Świata, Cała Polska Czyta Dzieciom, Pomagamy zwierzętom, Góra grosza
-Na bieżąco
-Potwierdzenie dyrektora, zaświadczenia, podziękowania, zdjecia


Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593,§7 ust. 2 pkt 3)

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
-Opracowywanie dokumentacji i pomocy dydaktycznych ,Tworzenie prezentacji multimedialnych, Korzystanie z programów edukacyjnych i diagnostycznych
-Na bieżąco ,Okres stażu
-Dokumentacja, pomoce dydaktyczne ,Prezentacja

2. Publikowanie własnych prac
-Zamieszczenie planu rozwoju
na stronie internetowej WWW, Publikacja scenariuszy zajęć
-X 2009, Okres stażu
-Zaświadczenie, kopie publikacji

3. Wykonywanie comiesięcznego biuletynu dla rodziców
-Redagowanie i wydawanie gazetki informacyjnej dla rodziców
-Na bieżąco
-Biuletyny

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593,§7 ust. 2 pkt 4)

1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie
-Studiowanie literatury przedmiotu, udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu psychologii i pedagogiki
-Okres stażu
-Wykaz lektur, notatki, zaświadczenia

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
-Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej
-Na bieżąco
-Wpisy w dzienniku

3. Współpraca z psychologiem dziecięcym
-Systematyczna współpraca, organizowanie spotkań dla dzieci i rodziców
-Okres stażu
-Rozmowy indywidualne, adnotacje w dzienniku zajęć


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593,§7 ust. 2 pkt 5)

1. Analiza przepisów prawa oświatowego i umiejętność posługiwania się nimi
-Zapoznanie się z aktami prawnymi i posługiwanie się nimi w czynnościach związanych z odbywaniem stażu w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowania prezentacji dorobku i przygotowania się do rozmowy z komisją egzaminacyjną
-Okres stażu
-Akty prawne, notatki

2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela
-Dokładna analiza dokumentów przedszkola– statutu, planów, regulaminów i programów -Okres stażu
-Notatki, wykaz dokumentów

3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
-Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
-Okres stażu
-Wpisy w dzienniku zajęć, scenariusze wyjść i wycieczek

4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku
-Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat
-Okres stażu
-Notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.