X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5848

Program zajęć koła sportowego dla uczniów klas I - III

WSTĘP:
Założenia nauczania początkowego w młodszym wieku szkolnym (klasy I-III) zakładają realizację treści programowych w sposób zintegrowany, a tzw. „wychowanie fizyczne" organizowane ma być codziennie w postaci zajęć ruchowych w korelacji z wychowaniem umysłowym i estetycznym (i wychowaniem moralnym - w tym wieku dzieci uczą się stosowania poznanych zasad moralnych w praktyce dostosowując swoje -zachowania do oczekiwań i norm społecznych).
Jednym z celów kształcenia i wychowania fizycznego w tym okresie (poza stymulowaniem harmonijnego rozwoju, kształtowania sprawności fizycznej w poszczególnych cechach) jest rozwijanie umiejętności o charakterze utylitarnym (opartych o proste formy ruchu: chód, bieg, skok, rzut, wspinanie, pokonywanie przeszkód).
Wykształcenie tych umiejętności realizowane jest poprzez zabawy i gry ruchowe (zajęcia muzyczno - ruchowe, zajęcia sportowo - rekreacyjne, sporty uzupełniające), jednocześnie wyposaża ucznia w elementarną wiedze z zakresu kultury fizycznej ( postawy, zdrowie, sprawność, reguły gry, utylitarne wykorzystanie umiejętności).
Zajęcia sportowe mają m.in. zaspokajać biologiczną potrzebę zwiększonej aktywności ruchowej oraz stwarzać dzieciom szerokie możliwości jej realizowania pod fachowym okiem nauczyciela.

CEL ZAJĘĆ:

> zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej,
> przygotowanie ucznia do samodzielnej i zespołowej aktywności fizycznej,
> harmonijny rozwój organizmu oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
> rozwój ogólnej sprawności fizycznej,
> kształtowanie nawyku uczestnictwa w dowolnie wybranych formach rekreacyjnych,
> kształtowanie umiejętności organizowania i aktywnego spędzania czasu wolnego,
> rozwijanie aktywności twórczej uczniów,
> rozbudzanie oraz kształtowanie różnorodnych zainteresowań i zdolności motorycznych ogółu uczniów organizowanie ich dobrowolnego samokształcenia, nabywania umiejętności współdziałania w różnych grupach,
> rozwój umiejętności ruchowych: chód, bieg, skok, rzut, wspinanie, pokonywanie przeszkód,
> wyposażenie uczniów w elementarną wiedzę dotyczącą rozwoju fizycznego motorycznego, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, zasad higienicznego trybu życia,
> rozbudzanie zainteresowań sportowych,
> kształtowanie postaw warunkujących bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć ruchowych.

PRZEKAZ WIADOMOŚCI:
> wpływ aktywności ruchowej na organizm,
> najczęściej powstające wady postawy i przyczyny ich powstawania,
> bezpieczne zachowanie podczas różnych form zajęć wychowania fizycznego w szkole i poza szkołą,
> właściwa terminologia ćwiczeń, pozycji wyjściowych, ustawień, nazw przyborów, zabaw i gier,
> reguły i przepisy stosowanych zabaw i gier,
> zasady współzawodnictwa.

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE:
> kształtowanie samodyscypliny poprzez: dostosowanie się do reguł zabaw i gier, kontrolę własnych zachowań i reakcji, eksponowanie pozytywnych zachowań uczniów,
> kształtowanie poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz drugiego człowieka,
> kształtowanie samodzielności w działaniu poprzez: powierzanie wykonywania zadań samodzielnie, stwarzanie warunków do samodzielnej organizacji gier i zabaw, eksponowanie i nagradzanie samodzielności,
> kształtowanie umiejętności współdziałania zespołowego.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
Uczeń uczęszczający i biorący systematycznie udział w zajęciach sportowych powinien:
> wiedzieć o wpływie ruchu na organizm człowieka - chętnie bierze udział w różnych formach zajęć sportowych,
> umieć przyjmować skorygowaną postawę ciała,
> znać właściwą terminologię ćwiczeń, pozycji wyjściowych, ustawień, nazwy przyborów i przyrządów,
> znać wiele gier i zabaw, które potrafi samodzielnie zorganizować w czasie wolnym od zajęć,
> umieć podporządkować się określonym regułom i przepisom gier i zabaw,
> przestrzegać kultury słowa,
> odczuwać potrzebę noszenia stroju gimnastycznego.

KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI KONDYCYJNEJ:

> szybkości przez:
wykonywanie ruchów z maksymalną prędkością np. bieg na krótkich odcinkach (do 30 m); zbieganie z pochyłości; biegi sztafetowe; szybkie zmiany pozycji ciała; starty z różnych pozycji; bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan; obroty ciała w biegu; biegi z wymijaniem, omijaniem, obieganiem, ze zmianą kierunku; zabawy i gry bieżne.

> siły przez:
a) ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion i pasa barkowego np. wznosy i opusty ramion w różnych kierunkach; skurcze i wyprosty z przyspieszeniem, zwalnianiem, zatrzymaniem; uginanie i prostowanie ramion w klęku podpartym, w postawie przy drabince; przeciąganie się rękami po ławeczce, podłodze (na kocyku); przeciąganie w parach za ręce; podrzuty i rzuty piłkami lekarskimi (1 kg); rzuty na odległość; wspinanie na drabinki; czworakowania, skoki zajączka; przenoszenie przyborów, przyrządów.

b) Ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg, stóp, pasa biodrowego np. wznosy i opusty nóg w postawie, leżeniu przodem, tyłem; przysiady, półprzysiady; marsze, marszobiegi, biegi; podskoki jednonóż, obunóż na twardym i miękkim podłożu, na odskoczni, materacu gąbczastym, przeskoki jednonóż, obunóż ponad niskimi przeszkodami; wyskoki dosiężne; skoki przez skakankę, wywijadło; skoki przez przyrządy; skok w dal i wzwyż z miejsca i rozbiegu; skoki terenowe; chwyty i przekładanie palcami stóp różnych przedmiotów; zwijanie kocyka palcami stóp; rozluźnianie stóp; „chód gąsienicy": zabawy i gry kształtujące mięśnie nóg i pasa biodrowego.

c) Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia (głównie brzucha i grzbietu) np. skłony, opady, skrętoskłony, skręty z różnym ułożeniem ramion: w leżeniu przodem wznosy tułowia z różnym ułożeniem ramion, unoszenie nóg w leżeniu tyłem, wymachy, krążenia; zmiany pozycji ciała - siadanie, wstawanie, przejścia z siadu do leżenia i odwrotnie; zabawy wzmacniające siłę mięśni tułowia z zastosowaniem piłek lekarskich, mocowania, wspinania.

> Wytrzymałości przez:
wykonywanie ruchu w dłuższym czasie np. marszobiegi, bieg ciągły truchtem około 5 minut; przeplatanie biegu chodem i różnymi ćwiczeniami (około 15-20 minut); przeskoki przez skakankę; zabawy bieżne i skoczne z wydłużonym odcinkiem trasy do pokonania; biegi z pokonywaniem przeszkód; mini gry zespołowe.

KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI KOORDYNACYJNEJ:

> kształtowanie szybkości reakcji przez:
o ćwiczenia „lustrzane" naśladowanie ruchów współćwiczącego - wykonywanie ruchów - przeciwstawnych do współćwiczącego
o szybkie rozpoczynanie zadań ruchowych na określone sygnały wzrokowe lub słuchowe
o unikanie bezpośredniego kontaktu ze współćwiczącym w chodzie, biegu unikanie kontaktu z poruszającym się przyborem manipulowanie przyborami
o wykonywanie zadań ruchowych tylko na określony znak, wzrokowy lub słuchowy.

> kształtowanie równowagi przez:
ćwiczenia rozwijające umiejętność działania w różnych płaszczyznach i na zmiennym podłożu, np.:
o wbieganie, wspinanie, zbieganie, zjeżdżanie po płaszczyznach o różnym kącie pochylenia (ukośnie ustawione ławeczki, pagórki terenowe)
o wchodzenie na przeszkody i przechodzenie przez przeszkody ustawione w różnych płaszczyznach i na różnej wysokości
o ćwiczenia ze zmianą płaszczyzny podparcia np. przejścia po linie ułożonej na podłodze, ławeczce gimnastycznej, krążkach, równoważni, kładce, kamieniach itp. Jazda na wrotkach, hulajnodze, rowerze
> kształtowanie orientacji:
a) kinestetycznej (kształtowanie umiejętności kontrolowania położenia ciała i jego części w przestrzeni) przez:
o przyjmowanie określonych pozycji, ułożenie głowy, rąk i nóg bez kontroli wzroku jednoczesne podrzucanie, chwytanie, odbijanie naprzemienne dwóch przyborów przetaczanie bokiem, przewroty w przód i w tył stosowanie ruchów naprzemiennych np.:
o rozpoczynanie i kończenie zadania ruchowego w różnym położeniu tułowia, rąk i nóg wykonywanie ćwiczeń o zmiennej kolejności wykonania (kroki taneczne, układy gimnastyczne)
o rozpoznawanie przedmiotów przy zamkniętych oczach
b) przemiennej (kształtowanie umiejętności wzrokowej i słuchowej oceny dystansu i osób, przedmiotów) przez:
przejście do określonego wzrokowo miejsca z zamkniętymi oczami, przejście w kierunku skąd dochodzi sygnał, utrzymywanie określonych odległości i odstępów w ruchu dokonywanie zmian odległości wg pojęć dalej, bliżej, szerzej, ciaśniej rozpoznawanie zmian usytuowania przedmiotów, osób ocenianie odległości usytuowania przedmiotu
omijanie przeszkód, szybkie odnajdywanie wzrokiem określonego miejsca, koloru, przyboru.

> kształtowanie czucia przez:
stosowanie optymalnych dawek wysiłku np.: podania i odbicia ręką. nogą. rakietką piłki, lotki w małej grupie, w ustawieniach według pojęć bliżej, dalej; rzuty do celu z tej samej odległości przyborami o różnym ciężarze; rzuty tym samym przyborem do celu usytuowanego w różnej odległości; wykonywanie tych samych ćwiczeń ruchowych na większej i mniejszej przestrzeni
kształtowanie precyzji i ekonomii ruchu np.: podbijanie piłki ręką, stopą, kolanem, głową; prowadzenie piłki stopą, toczenie piłki głową; szybkie przenoszenie małych przedmiotów i układanie ich w określonym miejscu; szybkie przekazywanie współćwiczącemu różnych przedmiotów w miejscu i w ruchu; rzuty do przedmiotów i osób będących w ruchu; szybkie
przyjmowanie kreślonych pozycji na sygnał kształtowanie umiejętności dostosowania własnych mchów do zmieniających się warunków otoczenia np.: doganianie i chwytanie podrzuconego przez siebie przyboru zanim upadnie; naśladowanie ruchów współćwiczącego oraz ruchów „lustrzanych".

> kształtowanie rytmizacji ruchów przez:
odtwarzanie ruchem różnych układów rytmicznych np. stosowanie zmian tempa i kierunku ruchu realizowanych wg pojęć wolno szybko, wolniej szybciej, w prawo - w lewo, w tył w przód, w bok; wykonywanie ruchów wg zadanego rytmu w miejscu i w ruchu głową, tułowiem, rękami, nogą, przyborem; wykonywanie ruchów wg zmiennego rytmu np. 2-4 kroki biegu, 2-4 kroki marszu, 2-4 kroki długie, 2-4 kroki krótkie, 2-4 kroki szybkie, 2-4 kroki wolne; odtwarzanie ruchem rytmu pracy np. szewca, krawca, drwala lub urządzeń mechanicznych np. wahadło, lokomotywa w różnym tempie.

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI:

KLASA I
> kształtowanie umiejętności zachowania prawidłowej postawy w pozycji leżącej, siedzącej, stojącej,
> próby samooceny rozwoju sprawności motorycznej,
> doskonalenie naturalnych form ruchu,
> nauka pokonywania przeszkód terenowych,
> zabawy na śniegu i lodzie,
> nauczanie: chwytów i podań piłki, kozłowania piłki, rzut piłki do celu,
> zastosowanie nauczanych umiejętności w grach i zabawach,
> formowanie koła, szeregu, rzędu, ustawienie zespołu zajęć ruchowych,
> nauka umiejętności przenoszenia oraz właściwego poszanowania przyborów i sprzętu,
> dokonanie pomiarów odległość

KLASA II
> przyjmowania prawidłowej postawy w różnych sytuacjach,
> samoocena sprawności motorycznej,
> doskonalenie naturalnych form ruchu.
> pokonywanie przeszkód terenowych dowolnym sposobem.
- zapoznanie się z bezpiecznym uczestnictwem w zajęciach ruchowych w czasie ferii i wakacji
- nauczanie nowych i utrwalenie poznanych umiejętności z zakresu gimnastyki,
> zabawy na śniegu i lodzie,
> nauczanie i doskonalenie elementów gier sportowych: podania i chwyty, kozłowanie piłki, rzuty do celu oraz zastosowanie nauczanych umiejętności w grach i zabawach,
> organizacja miejsca, przyrządów i przyborów do lekcji,
> zasady i przepisy nauczanych zabaw i gier,
> zasady bezpiecznej organizacji zajęć ruchowych,
> organizacja prostych zabaw ruchowych wg inwencji ucznia.

KLASA III
> w dalszym ciągu kształtowanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy,
> samoocena sprawności motorycznej,
> doskonalenie naturalnych form ruchu (bieg, skok, rzut),
> pokonywanie przeszkód terenowych,
> doskonalenie i utrwalenie poznanych w klasach I-III oraz nauczenie nowych umiejętności z zakresu gimnastyki, lekkiej atletyki, gier i zabaw,
> zabawy na śniegu i lodzie,
> kształtowanie odpowiedzialności za współćwiczącego,
> umiejętność organizowania zajęć rekreacyjnych,
> umiejętność wykonywania pomiarów rzutów i skoków.

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA DLA KLASY I Z UWZGLĘDNIENIEM JEDNOSTEK TEMATYCZNYCH:

> Zachowanie bezpieczeństwa na zajęciach sportowych.
> Opanowanie umiejętności wykonywania zbiórek (szereg, dwuszereg, rząd).
> Ćwiczenia ogólnorozwojowe i oddechowe.
> Przyjmowanie prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach.
> Zabawy bieżne z przyborem i bez przyboru.
> Starty z różnych pozycji.
> Pokonywanie torów przeszkód.
> Marsze i marszobiegi w terenie.
> Bieg (30 metrów) na czas.
> Rzuty prawą i lewą ręką piłkami o różnej wielkości.
> Przeskoki zawrotne przez ławeczkę.
> Leżenie przewrotne i przerzutne.
> Kształtowanie zręczności i zwinności poprzez gry i zabawy.
> Gry i zabawy terenowe.
> Zabawy na śniegu.
> Kształtowanie skoczności przez odpowiedni dobór gier i zabaw.
> Mini koszykówka –rzuty piłkami do celu i do kosza.
> Mini koszykówka-podania piłki oburącz sprzed klatki piersiowej.
> Przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego.
> Pomiar szybkości, zwinności i skoczności wybranym testem – zawody na najsprawniejszego ucznia klasy I.

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA DLA KLASY II Z UWZGLĘDNIENIEM JEDNOSTEK TEMATYCZNYCH:
> Zachowanie bezpieczeństwa na zajęciach sportowo -rekreacyjnych
> Ćwiczenia ogólnorozwojowe i oddechowe.
> Przyjmowanie prawidłowych pozycji ciała w różnych sytuacjach.
> Opanowanie umiejętności wykonywania zbiórek (szereg, dwuszereg, rząd, parami, w grupie,twarzą do prowadzącego).
> Gry i zabawy bieżne, skoczne i rzutne.
> Szybka reakcja na sygnały słuchowe i wzrokowe.
> Spostrzegawczość i orientacja w terenie.
> LA - doskonalenie naturalnych form ruchu - chód i bieg.
> Bieg na dystansie 30 metrów.
> Rzut piłką lekarska 1 kg.
> Przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego.
> Przewrót w przód w marszu.
> Kształtowanie zmysłu równowagi (odwaga).
> Ćwiczenia równoważne z przyborem i bez przyboru.
> Ringo - gra małych zespołów 2x2, 3x3,4x4.
> Rozwijanie skoczności i koordynacji ruchowej przez odpowiedni dobór zabaw.
> Zabawy skoczne i na czworakach.
> Skoki zajęcze na miękkim podłożu.
> Skok kuczny przez dwie części skrzyni. Marsze i marszobiegi w terenie. Zabawy i gry terenowo
> Wieloskoki -jako forma ruchu kształtująca moc. Skok w dal z rozbiegu.
> Gry i zabawy wspomagające mini gry zespołowe.
> Ćwiczenia oswajające z piłką w miejscu i w ruchu, kozłowanie piłki z utrudnieniem.
> Mini gry - nauka zabawy, rzucanka siatkarska.
> Mini siatkówka - odbicia lekkiej piłki sposobem oburącz górnym w miejscu i w ruchu. Kształtowanie zręczności i zwinności poprzez gry i zabawy.
> Pokonywanie toru przeszkód: podciąganie po skośne ustawionej ławeczce gimnastycznej opartej na drabinkach - zejście po drabinkach, przeploty przez kraty, wspinanie po linie, chód na i pod równoważnią.
> Zabawy na śniegu z wykorzystaniem sanek, slalom saneczkowy, sztafety zaprzęgów.
> Pomiar szybkości, zwinności i skoczności wybranym testem - zawody na najsprawniejszego ucznia klas 1.
> Podania i chwyty piłki oburącz.
> Trafianie piłką do bramki różnymi sposobami (ręką, nogą głową).
> Uderzanie piłki wewnętrzną częścią, stopy, lewą i prawą nogą. Stopowanie.
> Prowadzenie piłki w marszu i w biegu prawą i lewą nogą.
> Kształtowanie zręczności i zwinności poprzez gry i zabawy.

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA DLA KLASY III Z UWZGLĘDNIENIEM JEDNOSTEK TEMATYCZNYCH:
> Ćwiczenia ogólnorozwojowe i oddechowe.
> Doskonalenia nawyku prawidłowej postawy.
> Bieg na 40 metrów.
> Starty z różnych pozycji.
> Rzut piłką lekarską na odległość.
> Skok w dal dowolnym sposobem.
> Doskonalenie przewrotu w przód.
> Nauka przewrotu w tył.
> Zabawy bieżne, skoczne, rzutne z mocowaniem.
> Badminton - podbijanie lotki w dwójkach.
> Pokonywanie torów przeszkód.
> Gry i zabawy terenowe.
> Różnego rodzaju zadania ruchowe (wg inwencji uczniów) z poznanymi przyborami do rekreacji.
> Kształtowanie zręczności i zwinności poprzez gry i zabawy.
> Podania i chwyty piłki oburącz w miejscu i w ruchu.
> Gry i zabawy na śniegu.
> Pomiar szybkości, zwinności, skoczności i siły wybranym testem, zawody na najsprawniejszego ucznia klas III.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.