X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5687
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

INFORMACJE O NAUCZYCIELU I STAŻU

1. IMIĘ I NAZWISKO: RENATA ZMITROWICZ
2. NAZWA SZKOŁY, W KTÓREJ ODBYWA SIĘ STAŻ: SPECJANY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W DAMNICY
3. DYREKTOR SZKOŁY: MGR WŁADYSŁAWA HANUSZEWICZ
4. ZAJMOWANE STANOWISKO: NAUCZYCIEL
5. POSIADANY STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
6. NAUCZANY PRZEDMIOT: ZAJĘCIA REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE
7. DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU:
1 WRZESIEŃ 2008 R
8. OKRES ODBYWANIA STAŻU: 2 LATA 9 MIESIECY ( 1.09.2008 – 31.05.2011)

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.

§ 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Współpraca z dyrekcją.

3. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych, uroczystości szkolnych.

4. Współpraca z rodzicami.

§ 7 ust.1 pkt.2
pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu:
- udział w pracach zespołu rewalidacyjnego.
- uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego - w radach szkoleniowych.
- bieżąca analiza własnej pracy
- ewaluacja działań własnych (rozmowy z dyrekcją, opiekunem stażu, z rodzicami, rozmowy koleżeńskie –wymiana doświadczeń).

2.Udział w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego:
- kursy prowadzone przez ośrodki doskonalenia nauczycieli: ODN, ATENA
( W.Sherborne, Artterapia).
- ukończenie studiów podyplomowych z zakresu edukacji przedszkolnej i zintegrowanej.

3. Studiowanie fachowej literatury:
- J. Kielin „ Rozwój daje radość”
- H.Olechnowicz: „Wychowanie i nauczanie głębiej upośledzonych”.
- praca zbiorowa pod redakcja M.Piszczek: „Metody komunikacji alternatywnej w pracy z osobami niepełnosprawnymi”.
- M.Piszczek: „Dziecko, którego rozwój emocjonalno-poznawczy nie przekracza pierwszego roku życia. Diagnoza, zasady terapii, ocena efektów zajęć”.
- Praca zbiorowa pod red. M.Piszczek: „Edukacja uczniów uczniów głębokim upośledzeniem umysłowym. Przewodnik dla nauczycieli”.
- M.Kwiatkowska: „Zwyczajne towarzyszenie zamiast specjalnej troski”.
- M.Kwiatkowska: „Dziecko głęboko niezrozumiane”.
- H.Olechnowicz: „Metody aktywizowania głębiej upośledzonych umysłowo”.
Czasopisma takie jak „Szkoła Specjalna” , „Głos Nauczycielski”, „Rewalidacja”.

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracja sali itp.

§ 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Karta Nauczyciela.
- Ustawa o systemie oświaty.
2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
3. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
4. Art.7 ust.3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, ze zmianami).
5. Art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami).
5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.
7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1995r w sprawie kontroli przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w szpitalach i domach pomocy społecznej.
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy.
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.
10. Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997r. w sprawie Karty Praw Osób Niepełnosprawnych.

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Zawarcie kontraktu
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli –obserwacja.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza.
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- stosowanie odpowiednich metod nauczania (el.m. M. i Ch. Knillów, el.m. Kinezjologii Edukacyjnej, el.m. Dobrego Startu, el.MRR W.Sherborne, el.m. Porannego Kręgu, El. M. z zakresu art.-terapii, El.m. F.Affolter, programowanie pracy dziennej, el.m. wspomagających komunikację, el.m. Specjalny Czas, el.m. integracji sensorycznej, stwarzanie sytuacji wyboru, wielokrotne powtórzenia).
3. Zajęcia otwarte dla rodziców.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, zeszyty obserwacji, karty postępów osiągnięć ucznia, indywidualne programy rewalidacyjno-wychowawcze, diagnozy funkcjonalne, diagramy PPAC Gunzberga.
5. Ewaluacja skuteczności działań: wnioski z zeszytów obserwacji, kart postępów osiągnięć ucznia i diagnoz funkcjonalnych, rozmowy z rodzicami, opiekunem stażu, dyrekcją, rozmowy koleżeńskie – wymiana doświadczeń.
§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Udział w przygotowaniu uczniów do olimpiady specjalnej, konkursów wewnątrzszkolnych.
2. Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: wyjścia do parku, na cmentarz, apteki, do lasu, teatru.
3. Spotkania z rodzicami, wspólne rozwiązywanie bieżących problemów.
4. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów – obserwacje, rozmowy z rodzicami, z pedagogiem.
5. Kontakty z pedagogiem szkolnym, psychologiem, pielęgniarką.
6. Rozmowy z rodzicami – indywidualne spotkania, kontakt telefoniczny, wymiana informacji z rodzicami w zeszytach do korespondencji.
7. Udział rodziców w uroczystościach klasowych, szkolnych.

§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Korzystanie z komputerowych nośników informacji w pracy.
2. Realizacja zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
3. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych.
4. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych dokumentacji szkolnej, dyplomów, wyróżnień.
5. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
6. Wykorzystywanie programów komputerowych na zajęciach.
7. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.

§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i oligofrenopedagogiki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
4. Aktywna praca nad samokształceniem.
5. Współpraca z rodzicami.

§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
2. Organizowanie wycieczek i wyjść.
3. Studiowanie literatury, czasopism, rozporządzeń, przepisów prawa.
4. Przeglądanie strony internetowej MEN – u.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.