X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5677
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ( wspomagającego )

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko: MAGDALENA BZDUCHA
Stanowisko pracy: Nauczyciel wspomagający
Wykształcenie: oligofrenopedagog
Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie
Dyrektor: mgr Bogusława Turek
Opiekun stażu: mgr Milena Ostrowska-Smardz
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2009

Cel główny:
uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia
poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku
nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce
doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym
prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich. Omawianie zajęć i wyciąganie wniosków do dalszej pracy
podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego:
wewnątrz placówki,
poza placówką,
samokształcenie
ukończenie studiów magisterskich
organizowanie okolicznościowych uroczystości
wspieranie twórczej aktywności dzieci
pogłębianie kontaktów z rodzicami i nauczycielami
pomaganie dzieciom w nauce i wyrównywanie braków rozwojowych
wyciąganie i formułowanie wniosków do dalszej pracy
zdobycie wiedzy z zakresu problemów środowiska wychowanków w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem oraz pogłębianie kontaktów z rodzicami

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

I. Awans zawodowy nauczyciela stażysty- wymagania i formalności
1.Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
dyrektor, opiekun stażu
Wrzesień 2008
rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 grudnia 2004
Śledzenie informacji w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych awansowi nauczycieli
spis przydatnych stron internetowych poświęconych awansowi zawodowemu, bibliografia literatury poświęconej awansowi zawodowemu
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Bezpośrednie rozmowy i konsultacje, spisanie kontraktu
Opiekun stażu
Wrzesień 2008
opracowanie zasad współpracy, pisemny kontrakt
3.Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Sformułowanie własnych zadań, form i sposobów realizacji
Opiekun stażu
Wrzesień 2008
plan rozwoju zawodowego
4.Dokumentowanie planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji: zaświadczeń, arkuszy obserwacyjnych, arkuszy spotkań, harmonogram zajęć, kart hospitacji, scenariuszy zajęć, sprawozdań
Opiekun stażu
Wrzesień 2008-maj 2009
Teczka stażysty
5.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji rozwoju zawodowego
Opiekun stażu
Maj 2009
Sprawozdanie z realizacji planu stażysty z dołączonym wnioskiem o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
II.&6 ust. 2 pkt 1 znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż
1.Zapoznanie z pracownikami przedszkola i zasadami funkcjonowania placówki
Lektura aktów prawnych
Dyrektor, opiekun stażu, inni nauczyciele
Wrzesień 2008-maj 2009
Notatki własne
2.Udział w pracach Rady Pedagogicznej.
Przygotowanie dokumentacji nauczyciela do obrad
Opiekun stażu, dyrektor
Okres stażu
Notatki własne, lista obecności na radach, potwierdzenie prowadzących
3.Zapoznanie się z aktami prawnymi regulującymi działania przedszkola.
Analiza dokumentacji: Statut Przedszkola, Plan nadzoru pedagogicznego, regulamin pracy i wynagrodzeń, regulamin przedszkola, zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą rekrutacji dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych, regulamin wycieczek
Dyrektor
Wrzesień 2008-październik 2009
Sprawozdanie z zakresu zasad funkcjonowania przedszkola
4. udział w pracach zespołu do spraw integracji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Tworzenie Indywidualnych Programów Pracy Terapeutycznej (Rewalidacyjnej).
Opiekun stażu, dyrektor
okres stazu
Zapis komputerowy programów, lista obecności na zespołach, potwierdzenie prowadzących, protokołowanie zespołu wczesnego wspomagania
Prowadzenie dziennika zajęć
Dziennik zajęć
Opracowanie opinii nt dzieci
Opiekun stażu, dyrektor
Okres stażu
Wydrukowana opinia w zapisie komputerowym
5.Zapoznanie ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu
Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dziennika zajęć rewalidacyjnych, pisanie planów miesięcznych rewalidacyjnych
Opiekun stażu, inni nauczyciele
Wrzesień 2008-maj 2009
Wpisy do dziennika, plany miesięczne
6.Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
Udział w szkoleniu BHP, lektura obowiązujących aktów prawnych
Dyrektor, opiekun stażu
Wrzesień 2008-maj 2009
Oświadczenie o znajomości przepisów, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa
7.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego.
Opracowanie materiałów na radę szkoleniową pt. Metody aktywizujące
Opiekun stażu, dyrektor
Październik 2008
Notatki własne
Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym: udział w radach WDN
Dyrektor, opiekun stażu, lider WDN
W ciągu roku szkolnego 2008/2009
Lista obecności, potwierdzenie opiekuna staż
Udział w doskonaleniu pozaszkolnym: warsztaty, kursy, szkolenia
Dyrektor, opiekun stażu
Wrzesień 2008-maj 2009
Zaświadczenia ukończonych warsztatów, kursów, szkoleń
Samokształcenie: czytanie czasopism, publikacji w internecie i książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej
Opiekun stażu, bibliotekarki Biblioteki Pedagogicznej
w ciągu roku szkolnego 2008/2009
Krótkie pisemne prezentacje przeczytanych pozycji
Doskonalenie multimedialnych technik pracy: dokumentacja stażu, przygotowanie materiałów z wykorzystaniem komputera na zajęcia, a w razie konieczności- na Rady Pedagogiczne, gromadzenie multimedialnych programów edukacyjnych i nagrań CD
opiekun stażu, inni nauczyciele
w ciągu roku szkolnego 2008/2009
Teczka stażysty, przykładowe środki dydaktyczne
III.&6 ust. 2 pkt 2umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zada n przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż
1.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
Hospitacja zajęć, omówienie i zapisywanie jej wyników
Opiekun stażu, inni nauczyciele

Jeden raz w miesiącu wrzesień 2008-maj 2009
Harmonogram zajęć przeprowadzonych przez opiekuna stażu
Arkusze obserwacyjne
2.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
Opiekun stażu, dyrektor
Jeden raz w miesiącu wrzesień 2008-maj 2009
Scenariusze zajęć,
arkusze obserwacyjne,
harmonogram zajęć przeprowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż,
3.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Przygotowanie pomocy do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Opiekun stażu
Wrzesień 2008-maj 2009
teczka z pomocami dydaktycznymi
scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne
Korzystanie z zasobów Internetu dotyczących edukacji
Opiekun stażu
W ciągu stażu
Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego
Opiekun stażu
Październik 2008
potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie
Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych
Opiekun stażu
płyta CD z zapisem elektronicznym dokumentacji
Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej
Opiekun stażu
Okres stażu
pomoce wykorzystywane na zajęciach
zapis planów miesięcznych w formie elektronicznej
Przygotowanie materiałów
dydaktycznych kształtujących określone sfery rozwoju dziecka niepełnosprawnego na zajęcia rewalidacyjne
Opiekun stażu
Okres stażu
teczka z materiałami dydaktycznymi z podziałem na określone sfery rozwoju dziecka
Kontynuacja uzupełniających studiów magisterskiej
Dyrektor, opiekun staż
Okres stażu
dyplom ukończenia studiów
IV. &6 ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
1.poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków
Sporządzenie i przeprowadzenie ankiety wśród rodziców dzieci niepełnosprawnych
Opiekun stażu
wrzesień 2008
formularz ankiety
sprawozdanie z opracowanej ankiety
Rozmowy indywidualne z rodzicami
Opiekun stażu
Okres stażu
notatki własne
Analiza kart zgłoszeniowych do przedszkola
Opiekun stażu
Okres stażu
sprawozdanie z kart zgłoszeniowych
2.przygotowanie materiałów do obserwacji i diagnozy dzieci niepełnosprawnych
Sporządzenie arkusza obserwacji
Opiekun stażu
w ciągu stażu
karta obserwacji
3. zapoznanie ze sposobem gromadzenia informacji o środowisku wychowanków z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.
Konsultacje z opiekunem stażu
Rozmowy z kadrą pedagogiczną placówki
Opiekun stażu
Październik 2008
notatki własne
4. pedagogizacja rodziców
Analiza artykułów pedagogicznych i udostępnienie ich rodzicom
Opiekun stażu
Okres stażu
Teczka ze zgromadzonymi artykułami
5. wspomaganie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci niepełnosprawnych
Udział wychowanków w konkursach plastycznych, festiwalu kultury dziecięcej
Opiekun stażu, inni nauczyciele,dyrektor
W ciągu roku szkolnego 2008/2008
Potwierdzenia od organizatorów, dyplomy, sprawozdanie z przebiegu festiwalu
udział wychowanków w organizowanych imprezach przedszkolnych np: jasełka, Mikołajki, zabawa karnawałowa
Dyrektor, opiekun stażu, inni nauczyciele
Okres stażu
Sprawozdania z przebiegu imprez przedszkolnych
6. współpraca ze specjalistami: logopeda, psycholog, rehabilitant ruchowy
rozmowy indywidualne
Opiekun stażu, specjaliści
Okres stażu
Notatki własne
7. nawiązanie bliższych kontaktów z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzicami
współorganizowanie uroczystości przedszkolnych np. jasełka,
Scenariusz uroczystości
przygotowanie konkursu i wystawy pokonkursowej pt. ozdoba wielkanocna
Dokumentacja fotograficzna
opracowanie scenariusza przebiegu pikniku przedszkolnego
Scenariusz pikniku
zaangażowanie rodziców dzieci niepełnosprawnych w przygotowania uroczystości przedszkolnych np. pieczenie ciast, zakup materiałów do dekoracji
Dokumentacja fotograficzna
pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki.
Plan współpracy z rodzicami, notatki własne
Uczestniczenie w zajęciach otwartych
Sprawozdania z przebiegu spotkań, informacja zwrotna od uczestników spotkania
Udzielanie wsparcia rodzicom dzieci niepełnosprawnym np. kierowanie do specjalistów
Opiekun stażu, inni nauczyciele
W ciągu roku szkolnego 2208/2009
Potwierdzenie współpracy od specjalistów z placówki
V.&6 ust. 2 pkt 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
1.analiza prowadzonych i obserwowanych zajęć,
Formułowanie wniosków, wskazówek do dalszej pracy
Opiekun stażu
Według harmonogramu prowadzonych i obserwowanych zajęć
Arkusze obserwacji
2. analiza mocnych i słabych stron przeprowadzonych zajęć
Analiza SWOT
Opiekun stażu
Zapis analizy SWOT

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.