X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 5198
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Osiągnięcia polskiego renesansu - konspekt lekcji historii w klasie II gimnazjum

Temat: Osiągnięcia polskiego renesansu
Czas: 45 minut

Cele operacyjne:
Zamierzone umiejętności ucznia:
• Uczeń rozumie:
o pojęcia: arkady, kanclerz, urbanistyka
o wkład królowej Bony i Zygmunta Starego w rozwój renesansu w Polsce
• Uczeń wie:
o jaki był stosunek polaków do ludności żydowskiej zamieszkującej Polskę doby renesansu
• Uczeń zna
o postacie: Mikołaja Reja, Bony Sforzy, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Jana Kochanowskiego, Jana Zamoyskiego
• Uczeń potrafi:
o wskazać wpływ epoki renesansu na polską architekturę, oświatę i sztukę
o wskazać najważniejsze zabytki epoki renesansu w Polsce
o opisać życie codzienne mieszkańców Polski w XVI w.
Metody pracy:
• Praca z podręcznikiem
• Praca z tekstem źródłowym
• Praca ze źródłami ikonograficznymi
• Rozmowa nauczająca
• Praca samodzielna pod kierunkiem nauczyciela
Środki dydaktyczne:
• Podręcznik
• Przedruki fotografii
• Teksty źródłowe

Przebieg zajęć:

Część wstępna:
• Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, zapisanie tematu do dziennika
• Sprawdzenie pracy domowej
• Rekapitulacja wtórna: „ Wspólna Rzeczpospolita”
• Nawiązanie do nowego tematu
Część zasadnicza:
• Nauczyciel przedstawia uczniom jak wyglądało życie w Polsce czasów renesansu
• Uczniowie czytają tekst źródłowy z podręcznika s.116 – Marcin Kromer, „Polska czyi o położeniu , ludności , obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie”
• Na podstawie przeczytanego tekstu uczniowie odpowiadają na pytania:
o Jaki obraz polaków przedstawia Kromer w swoim tekście?
o Czy uważasz, że opis ten jest aktualny w czasach dzisiejszych?
• Nauczyciel przedstawia uczniom postać Bony Sforzy i Zygmunta Starego oraz ich wpływ na rozwój renesansu w Polsce
• Uczniowie czytają fragment podręcznika s. 118 „Padwa Północy”
• Uczniowie odpowiadają na pytania:
o Kim był Jan Zamoyski?
o Czym Zamość różnił się od innych miast polskich?
• Nauczyciel przedstawia uczniom stosunek Polaków do Żydów w czasach renesansu
• Nauczyciel omawia z uczniami rozwój poszczególnych dziedzin: nauki, literatury i sztuki w renesansie zwracając uwagę na zapoznanie się z najwybitniejszymi przedstawicielami każdej z nich

Rekapitulacja pierwotna:
• Uczniowie omawiają zmiany, jakie zaszły w Polsce w okresie renesansu

Praca domowa:
• Opisz jeden przykład architektury renesansu w Polsce (można korzystać z różnych źródeł – encyklopedia, Internet itp.)

Załączniki:
Przedruk tekstu źródłowego z podręcznika s.116 Marcin Kromer, „Polska czyi o położeniu , ludności , obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie”
Polacy mają usposobienie otwarte i szczere, raczej sami dadzą się oszukać, aniżeli kogoś w błąd wprowadzą; są nie tyle skorzy do kłótni, co do zgody. Skłonni są do świadczenia uprzejmości, grzeczności i gościnności. Chętnie naśladują obyczaje tych, z którymi obcują, zwłaszcza wzory cudzoziemskie.
Wszyscy, tak niezamożni jak i bogaci, tak szlachta jak i lud prosty, a już szczególnie mieszczanie, starają się posyłać młodych chłopców do szkól i na nauki; od najwcześniejszego dzieciństwa oswajać ich z łaciną.
Również i dziewczęta z domów szlacheckich i mieszczańskich uczą się, już to w domu, już to po klasztorach, czytać i pisać po polsku, a nawet i po łacinie.
Umyśl mają Polacy pojętny i zdolny, ale nastawiają się raczej na dokładne poznanie obcych pomysłów, zamiast się zdobyć na samo¬dzielne wymyślenie czegoś nowego. Dzieje się tak być może dlatego, że niezbyt chętnie poświęcają się jakiejś jednej sztuce i umiejętności, lecz chcą poznać wiele nauk, albo może - z niedbalstwa, opieszałości i niechęci do podejmowania wysiłków, jaka cechuje ich w niejednej dziedzinie.
Marcin Kromer, Polska, czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie, 1577 rok

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.